MEĐUNARODNI FESTIVAL JEDNOMINUTNOG FILMA

INTERNATIONAL ONE-MINUTE FILM FESTIVAL

RUMA, SRBIJA / 5 - 7. JUN 2015.

RUMA, SERBIA / 5th till 7th JUNE 2015

http://mistervorky.blogspot.com

MISTER VORKY

2. Međunarodni festival jednominutnog filma

Ruma

2

nd

 International One-Minute Film Festival

Ruma

„Jezik filma je jezik pokreta - vizuelno dinamički princip organizacije osnovni je zakon filmske estetike.“

Slavko Vorkapić

“Film language is the language of movement - visual and dynamical priciple of organisation is the law of the film aesthetics.”

Slavko Vorkapich

SADRŽAJ

Satnica  ............................................................................ 4

Uvod  ............................................................................... 6

Impresum  ....................................................................... 8

Reč selektora i umetničkog direktora  ............................. 10

Žiri festivala  .................................................................... 14

Takmičarski program I  ..................................................... 15

Takmičarski program II  .................................................... 33

Prateći program  .............................................................. 53

TABLE OF CONTENT

Schedule   ........................................................................ 5

Introduction  .................................................................... 7

Impresum  ....................................................................... 8

A word from the selector and art director  ..................... 11

Festival jury  ..................................................................... 14

Competition Programme I  .............................................. 15

Competition Programme II  ............................................. 33

Additional programme  ................................................... 53

4

SATNICA

• 5. jun •

20.00   Otvaranje Festivala Mister Vorky, KC • mala dvorana

20.30   Takmičarski program I, KC • mala dvorana

22.00   Otvaranje izložbe “Vorkapich”, Zavičajni Muzej Ruma

• 6. jun •

16.00   Prezentacija: Rumsterdam (kreativni web-portal, Maja Žikić), Toni Šarić (festival DORF, Hrvatska, član međunarodnog 

žirija), KC • mala dvorana

18.00   Filmovi pratećeg programa na temu: Saobraćaj, po izboru selektora Marka Kostića, KC • mala dvorana 

19.00   Tribina: O pravom filmu, KC • mala dvorana

20.30   Takmičarski program II, KC • mala dvorana

22.00   Koncert grupe Kanda, Kodža i Nebojša, KC • klub

 7. jun •

16.00   Filmovi pratećeg programa na temu: SAOBRAĆAJ, po izboru selektora Marka Kostića, KC • mala dvorana

18.00   Prezentacija: Goran Terzić (profesor filmske montaže, Srbija, član međunarodnog žirija), Ekin Kazan (reditelj iz Turske, član 

međunarodnog žirija), KC • mala dvorana

20.00   Proglašenje pobednika Festivala Mister Vorky, KC • mala dvorana

21.00   Film iznenadjenja, Zatvaranje 2. Festivala Mister Vorky , KC • mala dvorana

• ULAZ BESPLATAN •

5

SCHEDULE 

 

• 5. June •

20.00   Opening of the Mister Vorky festival, CC • small hall

20.30   Competition Programme I, CC • small hall

22.00   Opening of the “Vorkapich” exhibition, Local Museum Ruma

• 6. June •

16.00   Presentation: Rumsterdam (creative web-portal, Maja Žikić); Toni Šarić (festival DORF, Croatia, member of the interna-

tional jury), CC • small hall

18.00   Additional Programme films, on subject: Traffic; selector’s Marko Kostić choice, CC • small hall 

19.00   Panel discussion: About True Film, CC • small hall

20.30   Competition Programme II, CC • small hall

22.00   Concert: Kanda, Kodža i Nebojša, CC • club

 7. June •

16.00   Additional Programme films, on subject: Traffic, selector’s Marko Kostić choice, CC • small hall

18.00   Presentation: Goran Terzić (professor of film editing, Serbia, member of the international jury); Ekin Kazan (director from 

Turkey, member of the international jury), CC • small hall

20.00   Announcing the Winner of the Mister Vorky festival, CC • small hall

21.00   Surprise Film, Closing of the 2

nd

 Mister Vorky festival, CC • small hall

• FREE ADMISSION •

6

UVOD

Nakon uspešnog prvog izdanja festivala Mister Vorki, koji je održan 17. marta 2014. godine u Rumi, uz podršku Ministarstva 

kulture i informisanja i Opštine Ruma, Vorki Tim nastavlja svoju misiju promovisanja filmske i video umetnosti. Prevashodna 

misija ovog festivala je kulturna decentralizacija, postavljanje zdravih temelja za edukaciju u oblasti vizuelnih umetnosti, povratak 

publike u bioskop(e) i prezentacija novih tehnologija i pristupa medijumu filma. Pored prikazivanja najkraćih autorskih filmskih os-

tvarenja iz čitavog sveta želimo da posvetimo i organizujemo ovaj festival u znak sećanja na čuvenog filmskog autora i teoretičara 

Slavoljuba, Slavka Vorkapića (1894-1976). To je ujedno i logičan sled razvoja našeg kino kluba (Vorki Tim), koji od svog nastanka 

kontinuirano radi na edukaciji i promovisanju sedme umetnosti.

Drugo izdanje Festivala će  trajati tokom produženog vikenda u mesecu junu (5-7), uz prisustvo članova međunarodnog 

tročlanog žirija Goran Terzić (Srbija), Ekin Kazan (Turska) i Toni Šarić (Hrvatska), kao i drugih gostiju festivala. Takmičarski deo 

programa će trajati dve večeri (petak i subota). 

Pored takmičarskih programa, planiran je i bogat prateći sadržaj: Filmovi na temu „Saobraćaj“, po izboru selektora festivala 

Marka Kostića, tribina sa domaćim profesionalcima iz sveta kinematografije sa temom “O pravom filmu”, autorske prezentacije 

članova žirija i veb portala “Rumsterdam”, poseta Dobrincima i rodnoj kući Slavka Vorkapića, poseta Sremskoj Mitrovici, gradu 

u kom je Vorkapić proveo svoje detinjsto i osnovno školovanje i video prvi film, prateća izložba “Vorkapich”, koncert rok benda 

“Kanda, Kodža i Nebojša”, itd. 

Festival Mister Vorki je i ove godine dobio podršku Ministarstva kulture i informisanja  Republike Srbije i Opštine Ruma i 

samim tim se našao  na mapi bitnih kulturnih dešavanja u Srbiji, a time je i naš grad dobio  ozbiljnu i profesionalnu manifestaciju, 

zahvaljujući tradiciji filmskih umetnika rođenih na našoj teritoriji.

Mister Vorky

 Festival

7

Mister Vorky

 Festival

INTRODUCTION

After a successful first edition of the Mister Vorky festival, held on 17

th

 of March 2014 in Ruma, with the support of the Minis-

try of Culture and Information and the Municipality of Ruma, Vorky team continues its mission of promoting film and video art. 

The primary mission of this festival is cultural decentralisation, setting up healthy foundations of education in the field of visual 

arts, returning audience to the cinemas and presentation of new technologies and approach to the film media. In addition to 

screening of the shortest auteur films from all around the world, we wish to dedicate and organise this festival in memory of the 

famous film author and theoretician, Slavoljub Slavko Vorkapić (1894-1976). At the same time this is also logical development of 

our cinema club (Vorky team), which, from its beginning, is continuously working on education and promotion of the seventh art.

The second edition of the festival will be held the first weekend in June (5-7), welcoming three members of international jury 

Goran Terzić (Serbia), Ekin Kazan (Turkey) and Toni Šarić (Croatia), as well as other festival guests. Competition part of the pro-

gramme will  take place on Friday and Saturday.

Apart from competition programme, there will be a rich additional programme: films on the subject of “Transport”, by the fes-

tival selector’s Marko Kostić choice; “About True Film”, a panel discussion with regional professional cinematographers; author’s 

presentations of the jury members and introduction to the web portal “Rumsterdam”; guest visit to the birth place of Slavko 

Vorkapić in Dobrinci; visit to Sremska Mitrovica, the city where Vorkapić spent his childhood and primary school education and 

saw his first film; accompanying exhibition “Vorkapič”; rock concert of “Kanda, Kodža i Nebojša”, and so on.

Mister Vorky festival once more received support of Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and Munici-

pality of Ruma and therefore appeared on the map of major cultural events in Serbia, thus our city achieved serious and profes-

sional event, thanks to the tradition of film artists born on our teritory.

8

Mister Vorky

 Festival

Mister Vorky

2. Međunarodni festival jednominutnog filma

2

nd

 International One-Minute Film Festival

5-7. jun 2015. / 

5th till 7th June 2015

http://mistervorky.blogspot.com/ 

mistervorky@gmail.com

Osnivač i organizator / 

Organization Founder

Nezavisni filmski centar Vorki Tim / 

Independent Film Center Vorky Team

Ko-organizatori / 

Co-organizers

Kulturni centar Ruma / 

Cultural Centre Ruma

Zavičajni muzej Ruma / 

Local Museum Ruma

Mesna zajednica Dobrinci / 

Local Community Dobrinci

Sirmium Art, Sremska Mitrovica / 

Sirmium Art, Sremska Mitrovica

Direktor festivala/ 

Festival Director

 

Dragan Cakić

Umetnički direktor i selektor/ 

Festival Art Director and Selector

 

Marko Kostić

Festivalski odbor / 

Festival Board

Dragan Cakić (Vorki tim)

Milan Milosavljević (Vorki tim)

Vladimir Eremić (Vorki tim)

Jovan Jeremić (Kulturni centar Ruma)

Nedeljko Patković (Kulturni centar Ruma)

Jelena Arsenović (Zavičajni muzej Ruma)

Boško Negovanović (Turistićka organizacija)

Dizajn vizuelnog identiteta festivala / 

Design of the Festival Visual 

Identity

Dejan Delić

Autor animirane špice festivala / 

Author of animated festival clip 

Rune Eriksson

Idejno rešenje i izrada nagrade Grand Prix / 

Design concept and production of Grand Prix award

Branislav Crvenković

Tehnički koordinator / 

Technical coordinator

Vladimir Eremić

Pavle Marinković

Miloš Korać

Voditelj programa / 

Programme Announcer

Boško Negovanović

Pokrovitelji / 

Under the Auspices of

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije / 

Ministry for 

Culture, Information and Information Society Republic of Serbia

Opština Ruma / 

Municipality of Ruma

Prijatelji festivala / 

Friends of the festival 

Kancelarija za mlade Opštine Ruma / 

Youth office at Ruma Municipality

Turistička organizacije Opštine Ruma / 

Touristic organization Ruma 

Municipality

Medijski sponzori / 

Media Sponsor

Informativni internet portal Rume

http://grad-ruma.net/

Radio Srem Ruma, 

http://radiosrem.rs/

Sremska Televizija-Šid, 

http://sremska.tv/

Film Freeway, 

https://filmfreeway.com/

Click for Festivals, 

http://www.clickforfestivals.com/

9

• filmska tehnologija i saobraćajna 

tehnika uslovljeni su kako razvo-

jem prirodnih nauka tako i istorijom 

društvenih nauka i umetnosti • trans-

port, orijentacija i regulacija kretanja 

ljudi i predmeta, predmet je ne samo 

saobraćajnog inžinjeringa već i film-

ske montaže i režije, kao i filmskog i 

pozorišnog mizanscena • film tech-

nology and traffic technique are con-

ditioned both by the development of 

natural sciences and history of social 

sciences and arts • transportation, 

orientation and regulation of move-

ment of people and objects have been 

a subject of not only traffic engineer-

ing but also of film editing and direct-

ing as well as of film and theatre mise-

en-scène • to je možda mali korak za 

srpski saobraćaj, ali je veliki korak za 

jednog filmskog reditelja iz srbije • it 

is maybe a small step for Serbian traf-

fic, but a big step for one film director 

from serbia • just as the traffic is two-

way thing, the film is multilayered •

REČ SELEKTORA I UMETNIČKOG DIREKTORA

A WORD FROM THE SELECTOR AND ART DIRECTOR

• marko kostić •