የኦሮሚያ ክልል 

በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ 

ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ 

የጥናት ሰነድ

 መጋቢት /2009 ..

ፊንፊኔ/አዲስ አበባ

ማውጫ

      ርዕስ 

ገፅ

1. መግቢያ

የኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ  ዲሞክራሲያዊ  ሪፐብሊክ(ኢፌዲሪ)  ሕገ  መንግስት  አገሪቱ  

ፌዴራላዊ የአስተዳደር ሥርዓትን እንደምትከተል በመደንገጉ ባለፉት ሁለት አስርት አመታት 

ዲሞክራሲያዊ  የፌደራል  ስርዓት  ለመገንባት  የተደረጉት  ጥረቶች  አንድነትን  በልዩነት 

ውስጥ  ለመገንባት  የኢትዮጵያ  ብሔር፣  ብሔረሰቦችና  ሕዝቦች  ካደረጓቸው  ጥረቶችና 

ርብርቦሽ  ጋር  ተጣምሮ  መታየት  የሚገባው  ታላቅ  ታሪካዊ  ጉዳይ  ነው፡፡  ከሀይልና  ጭቆና 

ውጪ ዲሞክራሲንም ሆነ ፌደራላዊ አስተዳደር ሥርዓትን በታሪኳ አይታ የማታውቅ ሀገር 

በሰላም፣  በዲሞክራሲ  የጋራን  ጉዳይ  በትብብር፣  የግልን  ጉዳይ  በራስ  ሙሉ  በሙሉ 

የማስተዳደር መብትን የሚያጎናፅፍ፣ ለግልና ለቡድን መብቶች እውቅናና ጥበቃን የሚሰጥ 

ሕገመንግስት  ቀርፃ  ዴሞክራሲያዊ  የፌደራል  ሥርዓት  በመገንባት  በልማት  ጎዳና  መጓዝ 

ከጀመረች  ሁለት  አስርት  ዓመታት  መቆጠር  ችለዋል፡፡  የዲሞክራሲ  ባህልና  ሥርዓት  ግንባታ 

ሂደት እንጂ የአንድ ጀንበር ክንውን ባለመሆኑ በየጊዜው እየዳበረ የሚሄድ እንጂ ከማማው 

ጫፍ ደርሰናል፤ተደመደመ የሚባል አይደለም፤ በተለይም ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በህገ 

መንግስት  የሰፈረ  መብታቸውን  በዝርዝር  ህግ  ወደመሬት  ለማውረድ  የሚያደርጉት 

እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ እየጎለበተ መምጣቱ የሚጠበቅ ነው፡፡

በመሆኑም  በ1987  ዓ.ም  በወጣው  የኢፌዲሪ  ሕገ  መንግስት  የኢትዮጵያ  ብሄሮች፣ 

ብሄራሰቦችና  ሕዝቦች  ዲሞክራሲያዊና  ሰብዓዊ  መብቶች  ዕውቅና  ከመስጠቱም  በላይ 

ጥበቃ  አድርጓል፡፡  እነዚህ  መብቶች  እውቅናና  ጥበቃ  ከተደረገላቸው  የኢትዮጵያ  ብሄሮች፣ 

ብሄራሰቦችና  ሕዝቦች  መካከል  የኦሮሞ  ብሔር  አንዱ  ነው፡፡  የኦሮሞ  ብሔር  የሚኖርበት 

ክልል  በህገ  መንግስቱ  አንቀፅ  47(1)(4)  የኦሮሚያ  ክልል  ተብሎ  ከኢፌዲሪ  ክልላዊ 

መንግስታት አባላት አንዱ ነው፡፡ በመሆኑም አንደኛ በታሪክም ፊንፊኔ/አዲስ አበባ የኦሮሞ 

መሬት አካል/እምብርት እና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የምትገኝ በመሆኗ፣ ሁለተኛ የፊንፊኔ/

አዲስ  አበባ  ነባሪ  ነዋሪ  ኦሮሞዎች  የተመሰረተች  ከተማ  በመሆኗ  እና  ሶስተኛ  የኦሮሚያ 

The table of contents is empty because you aren't using the paragraph styles set to appear 
in it.

 

2

ክልላዊ  መንግስት  ርዕሰ  ከተማ  በመሆኗ  ምክንያት  የኦሮሞ  ህዝብ  እና  የኦሮሚያ  ክልላዊ 

መንግስት ከፊንፊኔ ላይ ያለው መብት መጠበቅ አስፋላጊ በመሆኑ በሕገ-መንግስቱ አንቀጽ 

49  ንዑስ  አንቀጽ  5  "የኦሮሚያ  ክልል፡  የአገልግሎት  አቅርቦት  ወይም  የተፈጥሮ  ሀብት 

አጠቃቀምንና  የመሳሰሉትን  ጉዳዮች  በተመለከተ  እንዲሁም  አዲስ  አበባ  በኦሮሚያ  ክልል 

መሀል የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ 

ያለው ልዩ ጥቅም ይጠበቅለታል፣ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል" ይላል፡፡ 

ይሁን  እንጂ  በሕገ  መንግስቱ  ሰፍሮ  የሚገኘው  የኦሮሚያ  ክልል  መብት  ዝርዝር  ሕግ 

እንዲወጣለት በተለያዩ ጊዜያት ጥረቶች ቢደረጉም እስከ አሁን ሳይወጣ ቆይቷል፡፡ ስለሆነም 

አሁን  ከደረስንበት  ተጨባጭ  ነባራዊ  ሁኔታ  እና  የዕድገት  ደረጃ  ኦሮሚያ  ከፊንፊኔ/አዲስ 

አበባ  ልታገኝ  የሚገባውን  ልዩ  ጥቅም  በተመለከተ  መብት  በሕግ  መመለስ  አስፈላጊ  ብቻ 

ሳይሆን  የግድ  ሆኖ  በመገኘቱ  ይህ  ህግ  እንዲወጣ  ማድረግ  ያስፈልጋል፡፡  ስለዚህ  የሕገ 

መንግስት  ድንጋጌ  በስራ  ላይ  ለማዋል  ለሚዘጋጀው  አዋጅ  የአፈፃፀም  ሂደቱ  በጠንካራ 

መሰረት ላይ መቆም እንዲችል “የልዩ ጥቅምን” ሥረ-ነገር ከፊንፊኔ ታሪካዊ ዳራ በመነሳት 

በኦሮሞ  ተወላጆችና  በፊንፊኔ  መካከል  ካለው  ሕያው  ቁርኝት  ጋር  በማስተሳሰር፣  ልዩ 

ጥቅምን  በሚመለከት  በተለያዩ  የሕግ  ማዕቀፎች  ተደንግገው  የነበሩትን  በመተንተን  እና 

ከተለያዩ  የዓለም  አገራት  ተሞክሮዎች  ጋር  በማነፃፀር  ዝርዝር  የህግ  ማዕቀፍ  ለማዘጋጀት 

መነሻ እንዲሆን ይህ የጥናት ሰነድ ተዘጋጅቷል፡፡

2. የጥናት ሰነዱ ዓላማ

2.1.  የኦሮሞ  ብሄር  የሰፈረበት  መልክአ  ምድር  አንድ  አካልና  እምብርት  የሆነችው  ፊንፊኔ 

ታሪካዊ  አመሰራረት፣  ነባር  ነዋሪዋንና  የስሟ  ወደ  አዲስ  አበባ  እና  የሌሎች  ቦታዎች 

ስያሜዎች  መቀየርና  መዛባት  ፖለቲካዊ  ምክንያቶችና  ይህም  በሚኒሊክ  የተስፋፊ 

ሥርዓት የደረሰውን ጭቆናና የተፈፀመውን ግፍ ለማስገንዘብ፣

2.2.   የኦሮሞ  ህዝብና  የኦሮሚያ  ክልል  ከፊንፊኔ/አዲስ  አበባ  ሊጠበቅለት  የሚገባውን  ልዩ 

ጥቅም  ከዲሞክራሲያዊ  ሥርዓት  ግንባታ፣  ኢትዮጵያ  ካፀደቃቻቸው  ዓለም  አቀፍና 

አህጉራዊ  ስምምነቶች፣  በፌዴራልና  በኦሮሚያ  ክልላዊ  መንግስት  በወጡ  ህጎችና 

ከትምህርትና  ስልጠና  ፖሊሲ  አንፃር  እንዴት  መታየትና  ልዩ  ጥቅሞቹን  ለመወሰን 

መነሻዎችን ለማቅረብ፣

 

3

2.3. የፌዴራል  ሥርዓት  የሚከተሉ  የተለያዩ  ሀገራት  በፌዴራል  መቀመጫ  ውስጥ 

የሚኖሩትን  ነባር  የአናሳ  ብሔረሰብን  (indigenous  people)  መብትና  ጥቅም  

ያስከበሩበት/ያስጠበቁበት አግባብ  ተሞክሮ ለመዳሰስ እና

2.4.

የኦሮሚያ ክልል ከፊንፊኔ/አዲስ አበባ ሊጠበቅለት የሚገባውን ልዩ ጥቅም ለመደንገግ 

የሚወጣው አዋጅ ሊያካትታቸው የሚገባቸው ዋና ዋና ጉዳዮችን ለማመላከት ነው፡፡

3.

የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለው ልዩ ጥቅም መነሻዎች

3.1.

የፊንፊኔ መልከዓምድራዊና ታሪካዊ ዳራ 

የአገራችን ተጨባጭ የታሪክ ማስረጃዎች እንደሚያረጋግጡት የኦሮሞ ክልል(ኦሮሚያ) አንድ 

አካል  እና  እምብርት  የሆነችው  ፊንፊኔ  መጠሪያ  ስሟን  ያገኘችው  በከተማዋ  ማዕከላዊ 

ሥፍራ ከምድሯ ማህፀን የሚያፈልቀውን የተፈጥሮ ፍል ውሀ ምንጭን መሰረት በማድረግ 

ነው፡፡  በወቅቱ  ፊንፊኔ  ተብሎ  የሚታወቀው  አካባቢና  ዙሪያው  ከኦሮሞ  ጎሳዎች  አንዱ 

የሆነው  የቱለማ  ጎሣ  ከሶስቱ  ዐቢይ  ጎሳዎች(“Balbala”)  አንዱ  የሆነው  የዳጪ  ንዑሳን 

ጎሳዎች  የሆኑት  የጉለሌ፣  የኤካ፣  የገላን  እና  የአቢቹ  ጉሳዎች  ይኖሩበት  እንደነበር  ታሪክ 

ይመሰክራል፡፡  እነዚህ  ጎሳዎች  በ12  መንደሮች  በመከፋፈልና  በየራሳቸው  የጎሳ  መሪዎች 

ይተዳደሩ እንደነበር በወቅቱ የነበሩትን የጎሳ መሪዎች ስም በመዘርዘር ያስረዳሉ፡፡ ከእነዚህ 

የአካባቢ  ጎሳ  መሪዎች  መካከል  እነ  ቱፋ  ሙና፣  ዱላ  ሃራ፣  ጂማ  ጃተኒ፣  ጉቶ  ወሰርቢ፣  ጂማ 

ጢቂሴ፣  አቤቤ  ቱፋ፣  ዋሪ  ጎሎሌ፣  ቱፋ  አረዶ  እና  ሞጆ  ቦንሳራ  ጥቂቶቹ  ናቸው፡፡  በተለይም 

ፊንፊኔ  የጉለሌ  ኦሮሞ  ጎሳዎች  የሚበዙበት  እንደነበረች  በ1868  አካባቢ  በካቶሊክ  

ሚሲዮኖች የተፃፉ ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡  

በሌላ  በኩል  አፄ  ሚኒሊክ  ቤተ  መንግስታቸውን  በእንጦጦ  ላይ  ከማድረጋቸው  በፊት 

በመስከረም 1868 ዓ.ም በፊንፊኔ አካባቢ ካቶሊክ ሚሲዮኖች "የፊንፊኔ ሚሲዮን" በሚል 

መጠሪያ ቤተክርስቲያንና የዕምነት ማስፋፊያ ጣቢያዎች ከፍተው ሲንቀሳቀሱ እንደነበርና 

በዚህም  ፊንፊኔ  በመልማትዋ  ምንሊክ  መቀመጫውን  ወደ  አከባቢው  እንዲያዛውር 

በዋነኝነት እንደገፋፋቸው በወቅቱ የነበረ ሉዊፊ ላሴሬ የተባለው ሚሲዮን ፅፏል፡፡ ሌላው 

ምክንያት  አፄ  ሚኒሊክ  አያታቸው  "...አንቺ  ምድር  ዛሬ 

"...ች

"  ሞልተውብሻል፤  ነገር  ግን 

ወደፊት የልጄ ልጅ ቤት ሰርቶብሽ ከተማ ትሆኛለሽ" በማለት ለባለቤታቸው ለእቴጌ ጣይቱ 

እንደነገራቸውና እቴጌም ባላቤታቸው ደቡብን ለመውረር በመጡበት ጊዜ ከባላቤታቸው ጋር 

ለጤናቸው ጉዳይ ወደፍል ውሃ ሄደው በነበረበት ወቅት ከነበሩበት ድንኳን ውጭ በመንዝ 

 

4

አካባቢ  አይተው  የማያውቁትን  አበባ  አይተው  በመደነቅ  አዲስ  አበባ  በማለታቸው  ከ1887 

ጀምሮ  ፊንፊኔ  -  አዲስ  አበባ  መባል  ጀመረች፡፡  የኦሮሞን  ባህልና  ቋንቋ  ብቻ  ሳይሆን 

የአከባቢዎችም ነባር ስያሜዎች ለውጥ/መቀየር አንድ ተብሎ ተጀመረ፡፡ 

በሚኒሊክ የጦር አበጋዞች በመላ ኦሮሞ አካባቢና የደቡብ አካባቢዎች ላይ አጠቃላይ ወረራ 

እስከታወጀበት እ.ኤ.አ 1870 በነበረው ጊዜ እርሻና ከብት እርባታን የኑሯቸው ዋነኛ መሰረት 

በማድረግ  በፊንፊኔና  አካባቢዋ  ይኖሩ  የነበሩት  የኦሮሞ  ተወላጆች  እንደተቀረው  የኦሮሞ 

ሕዝብ  ሁሉ  በገዳ  ሥርዓት  ይተዳደሩ  የነበረ  ከመሆኑ  በተጨማሪ  ፊንፊኔ  በኦሮሞ  ክልል 

እምብርት  ሥፍራ  ላይ  የምትገኝ  መሆኗም  የንግድና  የአምልኮ  ማዕከልም  መሆን 

አስችሏታል፡፡  በገዳ  ስርዓት  ኦዳ  ነቤ  ሥነ-ሥርዓት  በድምቀት  ከሚከናወንባቸው  የኦሮሞ 

መሬት ክፍሎች አንዷም ነበረች፡፡ ምንም እንኳን የፊንፊኔ ኦሮሞዎች በባህላቸው መሰረት 

ከራሳቸው፣  ከተፈጥሮና  ከአካባቢያቸው  ጋር  ተስማምተው  በዚህ  ማዕከላዊ  በሆነ  ስፍራ 

ከ16ኛው  ክፍለ  ዘመን  ጀምሮ  በሰላም  መኖራቸው  የሚያጠያይቅ  ባይሆንም  በፊንፊኔና 

በዙሪያዋ  በነበሩ  የኦሮሞ  ማህበረሰቦች  ላይ  ከሰሜኑ  አጎራባች  ደጋማ  ክፍል  በሚነሱ 

ማህበረሰብ  ተወላጆች  ወረራና  ዝርፊያ  ይካሄድ  የነበረው  ሚኒሊክ  የሸዋ  ንጉስ 

ከመሆናቸውም  አስቀድሞ  እንደነበር  በወቅቱ  በስፍራው  የነበረው  የእንግሊዙ 

የዲፕሎማቲክ  ልዑክ  ሻለቃ  W.C  Harris  [የኢትዮጵያ  ደጋማ  ክፍሎች  The  Highlands  of 

Ethiopia, (1884)] በሚል ባሳተመው የጉዞ ማስታወሻ መፅሀፉ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ 

በሂደት  ወደ  አጠቃላይ  ወረራ  የተቀየረውና  በሚኒሊክ  ወራሪ  ጦር  ድል  አድራጊነት 

የተጠናቀቀው  ዘመቻ  በብዙ  ሺዎች  የሚቆጠሩ  የአካባቢውን  የኦሮሞ  ተወላጆች  ለሞት፣ 

ለአካል መጉደልና ስደት ዳረገ፡፡ ከሞትና ስደት የተረፉት የመላ ኦሮሚያና የደቡብ ሕዝቦችም 

ነፃነታቸው  ተገፎ  በባርነት  ቀንበር  ስር  ወደቁ፡፡  መሬታቸውን  ተቀሙ፡፡  ሃብት  ንብረታቸው 

በወራሪው  ተዘረፈ፡፡  ግፍና  በደሉ  በዚህም  አልበቃ  ብሎ  ፊንፊኔ  ከወራሪው  ጦር 

መቀመጫነት  ወራሪውን  ጦር  ተከትለው  የመጡ  ነዋሪዎች  መስፈሪያ  ከተማ  ሆነች፡፡ 

የፊንፊኔ ነባር ነዋሪዎች ከርስታቸው ተነቅለው ለወራሪው ሹሞች ተሰጡ፡፡ ለዚህ አስከፊ 

ተግባር  ህጋዊ  መሰረትና  ድጋፍ  ለመስጠት  ሲባል  በ1907  እ.ኤ.አ  የመሬት  አዋጅ(Land 

Charter)  ተከትሎ  በወጣው  ማስታወቂያ  የፊንፊኔ  ነባር  ኦሮሞዎች  ካርታ  ያልወሰደ 

በመሬቱ  ከመቀመጥ  በስተቀር  መሬቱ  ያንተ  አይደለም  ተባለ፡፡  የፊንፊኔ  ነባር  የኦሮሞ 

ተወላጆች  በገዛ  መሬታቸው  ጪሰኛ  ሆኑ፤  በእምነትና  ባህላቸው  መሰረት  አምልኮአቸውን 

 

5

እንዳይፈፅሙ  ታግደው  የወራሪውን  እምነት  የመቀበል  የመከራ  ቀንበር  በግዳጅ  በላያቸው 

ላይ ተጫነ፣ ከዚህም አልፎ የጉለሌና የኤካ ጉሳዎች ሊመናመኑ ችለዋል፡፡

በወራሪው  ጨቋኝ  ገዢ  የፊንፊኔ  ነባር  የኦሮሞ  ተወላጆች  ላይ  የወደቀው  ግፍና  መከራ 

በግድያ፣  በምርኮ፣  ከርስት  መነቀልና  በጭሰኝነት  ጉልት  ሥርዓት  በማደር  ብቻ  ያበቃ 

አልነበረም፡፡  በኦሮሞ  ተወላጅ  ላይ  እንደተጫነው  የወራሪው  ባህል  ሁሉ  በኦሮሞ  ባህልና 

የቋንቋ  ስያሜ  ይታወቁ  የነበሩ  የፊንፊኔና  ዙሪያዋ  አካባቢዎች  የከተሞችና  የቦታ  ጥንታዊ 

መጠሪያዎች  እንዲቀየር  ተደረገ፡፡  ከነዚህ  ውስጥ  ፊንፊኔ  የሚለው  የጥንት  መጠሪያዋ 

በሃይል ተቀይሮ "አዲስ አበባ" በሚል ስያሜ ተተካ፡፡ 

.

የጥንት/ቀድሞ መጠሪያ

በሳባ መጠሪያ

አዲስ መጠሪያ

Agamsa 

አገምሳ

መርካቶ

Doobbii 

ዶቢ 

ቀጨኔ

Hurufa Boombii

ሁሩፈ ቦምቢ

ጃንሜዳ

Dildila 

ድልድለ

እንጦጦ

Eekkaa 

ኤካ

የካ

Birbirsa Gooroo

ቢርቢርሰ ጎሮ

ፒያሳ

Caffee Araaraa

ጨፌ አራራ

አራት ኪሎ

Malkaa Daabus

መልካ ዳቡስ

ቸርቺል ጉዳና

Caffee Tumaa

ጨፌ ቱማ

ስድስት ኪሎ

Caffee Aannanii

ጨፌ ኣነኒ

ሜክሲኮ

Qarsaa 

ቀርሳ

ካዛንቺስ

Baddaa Ejersaa 

በዳ ኤጀርሳ

ራስ ካሳ ሰፈር

Mujjaa 

ሙጃ

ሽሮ ሜዳ

Garbii 

ገርቢ

ሰንጋ ተራ

Golboo 

ጎልቦ

ቄራ ቂርቆስ

Calcalii 

ጨልጨሊ

ሳር ቤት 

Roobii 

ሮቢ

ነፋስ ስልክ

Burqaa Finfinnee

ቡርቃ ፊንፊኔ

ፍልውሀ

Tulluu Heexoo

ቱሉ ሔጦ

ትልቁ ቤተመንግስት

 

6

የነፍጠኛው  ድርጊት  የኦሮሞ  ጥንታዊ  ስሞችን  መቀየር  ብቻ  ሳይሆን  ትክክለኛ  ጥንታዊ 

ስያሜዎችን  በማዛባትም  ጭምር  ግፍ  የተሰራ  መሆኑ  ለምሳሌ፡-  ሀቃቂ  ወደ  አቃቂ፣  ቀሊቲ 

ወደ  ቃሊት፣  ቀበነ  ወደ  ቀበና፣  ኤካ  ወደ  የካ...ወዘተ  አዛብቶ  እንዲጠሩም  የተደረጉ  እስከ 

ዛሬም ምስክሮች ናቸው፡፡ 

 

በሚኒሊክ  እግር  የአገዛዙን  ሥርዓተ-መንበር  የተቀበሉት  አፄ  ኃ/ሥላሴም  ነባሩን  የኦሮሞ 

ተወላጅ ከመሬቱ የማፈናቀል እና ማንነቱን የመፋቅና የመደምሰሱን እርምጃ ከአፄ ሚኒሊክ 

ባልተናነሰ  ይልቁንም  በረቀቀና  በመጠቀ  የትምህርትና  ባህል  ፖሊሲ  በመቅረፅ  አጠናክረው 

ገፉበት፡፡  የኦሮሞን  ህዝብ  ከሀገሪቱ  የፖለቲካና  ኢኮኖሚያዊ  ሥርዓት  ውስጥ  በማግለልና 

በመግፋት  ባህል  እና  ቋንቋው  እንዲጠፋ  የተጠናከረ  ዘመቻ  አካሄዱበት፡፡  ነባሩ  የኦሮሞ 

ተወላጅ  ራሱ  በመሰረታት  ከተማ  ከገዛ  መሬት  ከመፈናቀል  አልፎ  በቋንቋው  እንዳይማር 

እንዳይገለገል  በተቃራኒው  ባይተዋር  ተደርጎ  በባህል  በቋንቋው  እንዲሸማቀቅ  ተደረገ፡፡ 

ኦሮሞ  ራሱ  በመሰረታት  ፊንፊኔ  በ1960  ዓ.ም  ማብቂያ  አካባቢ  የመሬት  ይዞታ  መረጃ 

እንደሚያመላክተው  የመሬት  ይዞታ  ክፍፍሉ  ከመሬቱ  50  በመቶ  ያህሉ  በመኳንንትና 

መሳፍንቱ  እጅ  የነበረ  ሲሆን፣  33  በመቶ  የሚሆነው  ደግሞ  የእምነት  ተቋማት  ሥር  ወድቆ 

እንደነበር ተጨባጭ የጽሁፍ መረጃዎች ያረጋገጡት እውነታ ሲሆን ነባሩ የኦሮሞ ተወላጅ 

ግን  ከይዞታው  እየተነቀለ  ወደ  አልለማውና  በወባ  ነዲድ  በተወረረው  ወደከተማዋ  ጥግ 

በመግፋት በከተማው መሃል የኦሮሞ ተወላጅ ቁጥር አናሳ እንዲሆን ተደረገ፡፡ 

እግር  በግር  የተተኩት  የአፄ  ሥርዓቶች  በኦሮሞ  ሕዝብ  ላይ  የጫኑትን  የመከራ  ቀንበር 

የኦሮሞ  ሕዝብ  ያለተቃውሞ  አሜን  ብሎ  የተቀበላቸው  አልነበሩም፡፡  እንደሁሉም 

Lupha Kormaa

ሉጳ ኮርማ

ራስ ብሩ ሰፈር

Baaroo Kormaa

ባሮ ኮርማ

ራስ ተሰማ ሰፈር

Hrbuu Irrechaa

ሐርቡ እሬቻ

ራስ ሀይሉ ሰፈር

Karra Qirixi

ከራ ቂሪጢ

ሰሜን በር

Adami

አዳሚ

ሰሜን ማዘጋጃ

Babo

ባቦ

አዲሱ ቄራ

Burqa Qoricha

ቡርቃ ቆርቻ

የካ ሚካኤል

 

7

የኢትዮጵያ  ጭቁን  ሕዝቦች  ወቅትና  ጊዜው  በፈቀደውና  በተለያየ  መንገድ  ጭቆናውን 

እምቢ/አልቀበልም  በማለት  አምጿል፡፡  የመጫና  ቱለማ  የመረዳጃ  ማህበር  የዚሁ  የሰላማዊ 

አመፅ  መገለጫ  ነው፡፡  የባሌ  ኦሮሞ  ገበሬዎች  አመፅም  እንዲሁ፡፡  ምንም  እንኳ  እነዚህ 

የመብት  ጥያቄዎች  እና  አመፆች  የኦሮሞን  ሕዝብ  ወደድል  ባይመሩትም  ለ1966ቱ  ዓ.ም 

ሕዝባዊ ንቅናቄ እርሾ ለመሆናቸው በወቅቱ ይስተጋቡ የነበሩት የመሬት ላራሹ፣ የብሔርና 

የዲሞክራሲ መብት ጥያቄዎች ማስረጃ ተደርገው ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡

የአፄውን መንግስት በሀይል ገልብጦ ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት የገዛው ወታደራዊ መንግስት 

ለእነዚህ  ሕዝባዊ  የዲሞክራሲ  ጥያቄዎች  ምላሽ  መስጠት  የሚያስችል  ባህሪም  ሆነ 

መሰረት  ያልነበረው  የአፄዎቹ  ተቀጥላ  ከመሆን  ያለፈ  አልነበረም፡፡  በመሆኑም  የብሔር 

ብሔረሰብና  ሕዝቦች  ጥያቄን  ፈታሁ  በሚል  በሀይል  የተጫነን  አንድነት  በህዝቦች  ላይ 

አጠናክሮ  በመጫን  የኦሮሚያን  ሀብትና  የኦሮሞ  ወጣቶችን  የስልጣን  ዘመኑ  ተጀምሮ 

እስከጨረሰ  ላኬሄዳቸው  ጦርነቶች  መስዋዕት  ሲያደርግ  ቆይቷል፡፡  በዚህም  መላ  ሀገሪቷ 

በጦርነት እሳት ከጫፍ እስከጫፍ ከመንደዷ በተጨማሪ ሕዝቦቿም የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ 

ሆነው በአስከፊ የድህነት አረንቋ ውስጥ እንዲማቅቁ ያደረጋቸው መሆኑ የቅርብ ጊዜ ታሪክ 

ነው፤  ደርግ  በኢትዮጵያ  ሕዝቦች  ላይ  አትሞ  ያለፈው  ጥቁር  የታሪክ  ጠባሳ  በአንድ  በኩል 

የኢትዮጵያ  ጭቁን  ብሔሮች፣  ብሔረሰቦችና  ሕዝቦች  ለነፃነት፣  ለዲሞክራሲ  እና  ለብሄር 

መብት  መረጋገጥ  የሚየደርጉት  ትግል  በየማዕዘኑ  ተፋፍሞ  እንዲቀጣጠል  ያደረገ  ሲሆን 

ይህም እስካልተረጋገጠ ድረስ ሀገሪቷ ከጦርነት ወደ ጦርነት ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ 

እንጂ  የሰላምም  ሆነ  የልማትን  ጭላንጭል  የማየት  እድል  እንደማይኖራት  ሁሉም 

የዲሞክራሲ  ሀይሎች  በገሀድ  የተረዱበት  ዘመን  ነበር፡፡  የኦሮሞ  ሕዝብ  በአጠቃላይ 

የፊንፊኔ  ነባር  ተወላጆች  የቱለማ  ጎሳዎች  እና  ሌሎች  ነዋሪ  የኦሮሞ  ተወላጆች  በፊንፊኔ 

ላይ  ያላቸውን  “የልዩ  ጥቅም”  ሥረ-ነገር  ከዚህ  የታሪክና  የህግ  መብት  የሚመነጭ  መሆኑን 

መረዳት አስፈላጊ የሚሆነውም በዚህ የተነሳ ነው፡፡

3.2.

ከዴሞክራሲያዊ የፌደራል ሥርዓት ግንባታ አንፃር የአጀንዳው ወሳኝነት

የደርግ  አምባገነን  ሥርዓት  በኢትዮጵያ  የዴሞክራሲ  ሀይሎች  ግንቦት  20  ቀን  1983  ዓ.ም 

ለአንዴና  ለመጨረሻ  ጊዜ  ተገርስሶ  ወደማይመለስበት  ጉድጓድ  ሲወረወር  የአፈናና  የጭቆና 

 

8

ዘመን  አብቅቶ  የነፃነት  ጎህ  ሲቀድ  ሰፊው  የኦሮሞ  ህዝብም  ልክ  እንደሌሎቹ  የኢትዮጵያ 

ጭቁን  ህዝቦችና  የዴሞክራሲ  ሀይሎች  ሀገሪቱ  ለዘመናት  የተጓዘችበትን  አቅጣጫ 

በመቀየር  በሀይል  የሚጫን  አንድነት  ሳይሆን  በመፈቃቀድ  በመተባበር  የምትመሰረት 

አዲሲቷን  ኢትዮጵያ  በአስተማማኝ  መሰረት  ላይ  ማነፅ  እንደዲቻል  በጋራ  ባካሄደው  ዘርፈ-

ብዙ እንቅስቃሴ የዲሞክራሲ የእኩልነት መብቶችና የሁሉም ሕዝቦች የራስን እድል በራስ 

የመወሰን  መብት  መርሆዎች  የፖለቲካ፣  የኢኮኖሚና  የማህበራዊ  መብት  ምሰሶዎች 

የሚሆኑበት የአዲስ ምዕራፍ ጅማሮ በር የሚከፈትበትን ጎዳና የኢትዮጵያ የሽግግር ወቅት 

ቻርተርን በማፅደቅ ወደ ተግባር ገብቷል፡፡ 

ሐምሌ  15  ቀን  1983  ዓ.ም  በነጋሪት  ጋዜጣ  ፀድቆ  የወጣው  የሽግግር  መንግስት  ቻርተር 

የዲሞክራሲ  መብቶች  በሚል  ርዕስ  በክፍል  አንድ  አንቀፅ  ሁለት  ስር  የብሔሮች 

የብሔረሰቦችና  የሕዝቦችን  የራስን  ዕድል  በራስ  የመወሰን  መብትን  የሚያረጋግጥ  ድንጋጌ 

ማካተቱ  የኦሮሞ  ሕዝብ  ዲሞክራሲያዊ  ትግል  ከሌሎች  የኢትዮጵያ  ጭቁን  ሕዝቦችና 

የዲሞክራሲ ሀይሎች ጋር ያደረጉት የዘመናት ትግልና መስዋዕትነት ያስገኘው ቀዳሚ የድል 

ፍሬ ተደርጎም ሊቆጠር ይችላል፡፡

የኦሮሞ  ህዝብ  የኢትዮጵያ  የሰላማዊ  ሽግግር  ጉባኤ  አካል  በመሆን  በቻርተሩ  ላይ  በክፍል 

አንድ  በአንቀጽ  1  እና  2  ስር  የሰፈሩትን  ዲሞክራሲያዊ  መብቶች  በተለይ  እንዲካተቱ 

የታገለበት  ዋነኛ  ምክንያት  የኦሮሞ  ሕዝብ  የፈቃድ  እንጂ  ዳግም  የሀይል  አንድነት 

እንዳይጫንበት  ያሳለፋቸው  የመቶ  ዓመት  የጭቆናና  የመገፋት  ስርዓት  እንዳይመለስ 

እንዲሁም  እንደግለሰብ  ሁሉ  ለቡድን  መብቶችም  እውቅናና  ጥበቃ  መስጠት  እንዲቻል 

በማሰብ ነው፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ እንደሌሎቹ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሁሉ 

የራሱን ማንነት የመጠበቅና የማስክበር ባህሉንና ታሪኩን የማበልፀግ እንዲሁም በቋንቋው 

የመጠቀምና  ቋንቋውን  የማበልፀግ  መብቱን  እንዲያረጋግጥ  በማስቻል  በመፈቃቀድና 

በእኩልነት  የተመሰረተች  አዲሲቷን  ኢትዮጵያ  ከመፍጠር  ውጭ  ሌላ  መንገድ  እንደሌለ 

ከታሪክ መማር በመቻሉ ነው፡፡    

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ  ህገመንግስትና  የፌዴራል  ስርዓቱ  አጠቃላይ  ዓላማ  በሀገራችን  ዘላቂ  ሰላም 

ለማረጋገጥ  ዋስትና  ያለው  ዲሞክራሲን  ለማስፈን  እንዲሁም  ኢኮኖሚያዊና  ማህበራዊ 

እድገትን ለማፋጠን የሚያስችል አንድ የጋራ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ማህበረሰብ መገንባት 

ነው፡፡ በዚህም መሰረት ሕገመንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ ሆኖ በተለያዩ ድንጋጌዎቹ ውስጥ 

የሀገራችንን  የፖለቲካ  ስርዓት፣  የስልጣን  ባለቤትነት፣  የመንግስት  አካላትን  አወቃቀር 

 

9

የስልጣን  ክፍፍልና  የመንግስት  አሰራርን  እንዲሁም  የዜጎችን  መብቶች፣  ነፃነቶች 

በመንግስትና  በዜጎች  መካከል  ያለውን  ግንኙነት  በግልፅ  ደንግጓል፡፡  ሕገ-መንግስቱን 

መሰረት  አድርገው  የሚወጡ  ዝርዝር  ሕጎችም  ከሕገ-መንግስቱ  ጋር  መቃረን 

እንደሌለባቸውና  የሚቃረኑም  ሆነው  ከተገኙ  ተፈፃሚነት  እንደማይኖራቸው  በግልጽ 

የተመለከተ ጉዳይ ነው፡፡

ባለፉት  ሁለት  አስርት  ዓመታት  ዲሞክራሲያዊ  የፌደራል  ሥርዓት  ለመገንባት  የተደረጉት 

ጥረቶች አንድነትን በልዩነት ውስጥ ለመገንባት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ካደረጓቸው ጥረቶችና ርብርቦሽ ጋር ተጣምሮ መታየት የሚገባው ታላቅ ታሪካዊ ጉዳይ ነው 

የሚባልበት  መሰረታዊ  ምክንያት  ከዚህ  የሚመነጭ  ነው፡፡  በከተማዋ  ውስጥ  የሚገኘው 

ነባሩ የኦሮሞ ህዝብ እነዚህ መብቶች ማለትም በቋንቋው የመጠቀምና የመማር፣ ባህሉን 

የመንከባከብና  የማሳደግ  መብትና  እድል  ተነፍጎ  የሚገኝ  በመሆኑ  መብቱን  ለማስከበር 

ተጨባጭ እርምጃዎች መውሰድ እንደሚገባቸው አንዱ ማሳያ ነው፡፡ በመሆኑም በፊንፊኔ/

አዲስ  አበባ  ውስጥ  የሚኖረው  ነባር  የኦሮሞ  ተወላጅና  ነዋሪ  በኢፌዲሪ  ህገ  መንግስት 

አንቀፅ  39  ንዑስ  አንቀፅ  (1)  እና  (2)  መሠረት  የራስን  ዕድል  በራስ  የመወሰን፣  በቋንቋው 

የመናገር፣  የመፃፍ፣  ቋንቋውን  የማሳደግና  የማስፋፋት  እንዲሁም  ታሪኩን  የመንከባከብ 

መብት ያለው በመሆኑ ሊከበርለት ይገባል፡፡ 

ከዚህም  በተጨማሪም  ፌዴራላዊ  የአስተዳደር  ሥርዓታችን  እየዳበረ  መምጣቱ 

የሕገመንግስቱን  አንቀጽ  49  ንዑስ  አንቀጽ  5  ሥራ  ላይ  ለማዋል  የሚያስፈልገው  ዝርዝር 

ሕግ  ሊያካትታቸው  የሚገቡ  መሰረታዊ  ጉዳዮችን  አንጥረን  እንድናወጣ  ሰፊ  እድልም 

ሰጥቶናል፡፡  ከሁሉም  በላይ  ደግሞ  የሁለት  አስርት  አመታት  ጉዟችን  በትክክለኛ  ጎዳና  ላይ 

እንደነበር የሚያረጋግጥን እውነታ የልዩ ጥቅም ማስጠበቂያ ዝርዝር ሕጉም ሳይወጣ እንኳ 

የብሔራዊ  ክልላዊ  የሽግግር  መስተዳድሮችን  ለማቋቋም  የወጣ  አዋጅ  7/1984  አንቀፅ 

15(1)  (ሀ)  መሰረት  በፀደቀው  የመጀመሪያው  የኦሮሚያ  ብሔራዊ  ክልላዊ  የሽግግር 

መስተዳድር ሕገ መንግስት በአዋጅ ቁጥር 2/1985 አንቀፅ 58 መሰረት ፊንፊኔ የክልሉ ዋና 

ከተማ ሆኖ በመወሰኑ እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የክልሉ ዋና ከተማ በመሆኑ የክልሉ መንግስት 

በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ውስጥ ተስፋ ሰጪ ሥራዎችን አከናውኗል፡፡ 

የኦሮሚያ  ክልል  የመንግስት  መ/ቤት፣  የኦሮሞ  ባህል  ማዕከል  እና  የአፋን  ኦሮሞ  ት/ቤቶች 

የሚገነቡበትን  ቦታ  ከሊዝ  ነፃ  በማግኘት  ግንባታዎች  ተጀምሯል፡፡  እነዚህን  የግንባታ 

ቦታዎች ከማግኘት ባሻገር አብሮ ለመልማትና ደህንነትን ለማስጠበቅ በትብብር ክልላችንና 

 

10