Chùa Linh-S

ơn Austin & Leander 

         4604 Duval Rd., Austin, TX 78727 (ĐT: 512-794-8998) 
        19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 (ĐT: 512-259-2615) 

 

Cầu-An & Cúng Sao Giải Hạn Rằm Thượng Nguyên,

 

Đinh Dậu

 

        

Ngày 05 Tháng 2

, Năm 2017 

 

(Tại Chùa Linh Sơn DUVAL)

 

 

Tên Gia-

chủ: _____________________________________   Pháp-Danh (nếu có):    ___________________

 

Địa Chỉ: _________________________________________   Thành phố: ______________   Zip: _________ 

 

Điện Thoại: ______________________________________    Xin Hỷ Cúng: $_________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ghi-Chú:

 Mẫu sớ và ngân phiếu hỷ cúng xin ghi Chùa Linh-Sơn và gởi về địa chỉ:                                                                              

.                                                            4604 Duval  Road, Austin, TX.  78727    

trước ngày 05 tháng 2, 2017 

Họ và Tên

 

(

Xin bỏ dấu viết theo thứ tự Việt-Nam) 

Sao 

Hạn 

Tuổi 

Nam

Nữ 

Ngày Sanh  

dương lịch 

     (

Ngày   Tháng   Năm)