PAKARTOK IR ĮSIVERTINK 
I. Vaikystės patirtys  
I skyrius. Kokios vaikystės patirtys mus stiprina? 
 

Peržvelk I skyriaus

 ir atlik užduotis. 

 
1. Išrink tinkamus apsakymo požymius ir parašyk apibrėžimą.  
Apsakymas – tai ................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
Vaizduojama daug įvykių, ilgi gamtos aprašymai, prozos kūrinys, vienas įvykis, svarbūs faktai, 
nėra pasakotojo, nedidelės apimties, veikėjai ir įvykiai tikroviški, poezijos kūrinys, gausu 
stebuklingų daiktų, nedaug veikėjų, dažnai pasakojama pirmuoju asmeniu.   
 
2. Perskaityk apsakymo ištrauką ir apibūdink pasakotoją. 
      Ėmiau paeiliui skaityti kepalus. Paskutinis buvo tešlinis žmogutis. Ties juo atsidūsėjau, 
užsimerkiau. Štai jis prieš mane staiposi ir juokiasi išsišiepęs, rankas į šonus įsirėmęs. Juokiasi 
bjaurybė ir mane vilioja: „Argi tu nepaglostysi mano pilvo ir nepalytėsi plonų blauzdų?“  
      Užsilipau ant suolo ir į jį dirstelėjau. Ant žmogučio nutūpė musė. Nubaidyti ją! Pakėliau 
ranką ir pamaži artinau. Pusiaukelėj musė pakilo ir nuzyzė. Taip, aš to nepastebėjau. 
Atsargiai palytėjau tešlinę akį ir staiga loštelėjau atgal. O gal kambary kas yra? Ne, dėkui 
Dievui! Dabar jau drąsiai abiem rankom brūkštelėjau žmogučiui per žandus. Kaip smagu, net 
dūšioj

1

 šilta! 

Antanas Vaičiulaitis. Tešlinis žmogutis.// Vakaras sargo namely. Čikaga, 1976. P. 45

  

 
• Nuspalvink žodžius, rodančius, kad tekstą pasakoja pasakotojas (pavyzdžiui: aš, mes, man...). 
• Nuspręsk, koks yra ištraukos pasakotojas (objektyvus ar subjektyvus). Paaiškink, kodėl taip 
manai. 
Ištraukos pasakotojas yra ................................, nes ....................................................................... 

                                                           

1

 

Dūšia – siela, dvasia.  

 

• Pirmame skyriuje skaitei apsakymus, kurių pasakotojas yra suaugęs žmogus, prisimenantis 
vaikystę, stebintis ir vertinantis vaikų poelgius. Šioje ištraukoje pasakotojas susitapatina su 
veikėju, pats yra įvykių dalyvis. Kaip keičiasi pasakotojo jausmai? Teiginius pagrįsk teksto 
žodžiais.  
Vaikui sunku atsispirti norui paliesti žmogutį. .................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
Jis gudrauja, ieško pasiteisinimo ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
Bijo, kad jį pastebės ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
Džiaugiasi tuo, ko suaugusieji paprastai nepastebi ......................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
3. Įsivaizduok, kad lankaisi Niūronyse, Jono 
Biliūno sodyboje. Ką papasakotum apie 
rašytojo vaikystę? Išplėsk glaustą planą 
teiginiais.  
Remdamasis „Atradimų taku“ (p. 122–123) 
parašyk dar vieną plano dalį. 

 

 

1. Šeima: 
a) ................................................................................................................... 
b) .................................................................................................................. 
c) .................................................................................................................. 
2. Istorinės aplinkybės: 
a) ................................................................................................................... 
b) ................................................................................................................... 
3. Šuo Brisius: 
a) .................................................................................................................... 
b) ................................................................................................................... 
4. ..........................................: 

a) ..................................................................................................................... 
b) ..................................................................................................................... 
 
Atlikęs užduotis įsivertink. 

 

PAKARTOK IR ĮSIVERTINK 
I. Vaikystės patirtys  
II skyrius. Kada jaučiamės saugūs? 
 

Peržvelk II skyriaus

, perskaityk eilėraštį ir atlik užduotis. 

 
Juozas Erlickas 
Mano piešinys 
 
Nusipiešiu sau aš 
Mėlynus namus 
Ir tenai gyvensiu, 
Kai man liūdna bus. 
 
Debesys atplaukia 
Sunkūs tartum plytos, 
Aš nupiešiu saulę 
Ir birželio rytą,  
 
Aš nupiešiu sodą, 
Obelį, gėles 
Ir bičiulį, einantį 
Aplankyt manęs, 
 
Nors už lango baisiai 
Dideli pusnynai, 
Sodo vidury mes 
Obuolius sau skinam, 
 
Jei namuos tu vienas, 
Šalta, liūdna tau – 

Ir tave nupiešiu, – 
Bus trise linksmiau… 

Juozas Erlickas. Aš moku augti. Vilnius: Tyto alba, 2008. P.72 

 
1. Perskaityk savo bendraamžio skaitymo dienoraštį. Įrašyk tinkamas literatūros sąvokas. 

Peržvelgęs Juozo Erlicko kūrinio formą supratau, kad 
tai................................ ........................... . Jis parašytas 
....................................................................., todėl skaitydamas turėsiu 
įsiklausyti į ritmingą, melodingą eilučių skambesį, jų pabaigos sąskambius 
– ...................................... . Eilutės yra vienodo ilgio, skyrybos ženklų 
nedaug – turbūt ........................................... nebus jausminga. Paskutiniame 
.................................... yra keli brūkšniai ir daugtaškis – reikės skaityti 
lėčiau, įsiklausyti. Iš eilėraščio pavadinimo galima nuspėti jo ............. 
................................ . Įdomu, kokias mintis, įspūdžius 
išsakys........................... ........................ Esu skaitęs kitą 
..................................... Juozo Erlicko eilėraštį „Aklas berniukas“.  Jo 
..................................... buvo šviesi, džiugi. Tikiuosi, kad ir eilėraščio 
„Mano piešinys“ ................................................................... skatins džiaugtis 
ir grožėtis pasauliu.  

pagrindinė mintis 
poeto 
eilėraštis 
eiliuota kalba 
eilėraščio žmogus 
intonacija 
posme 
eilučių 
nuotaika 
rimus 
temą 
 

 
2. Eilėraštyje kalbama apie du pasaulius – tikrovišką ir kuriamą piešinyje. Kokiomis detalėmis, 
spalvomis jie apibūdinami? Įrašyk lentelėje. Apibendrink: kokia kiekvieno pasaulio nuotaika? 

 

 
3. Kas ir kam kalba eilėraščio pradžioje (pirmas posmas) ir eilėraščio pabaigoje (paskutinis 
posmas)? Palygink. Kaip pasikeičia eilėraščio žmogaus mintys? Kodėl? 
Pirmame posme ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
Paskutiniame posme ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
Eilėraščio pabaigoje eilėraščio žmogus supranta, kad ...................................................... 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

Atlikęs užduotis įsivertink. 

 

PASIKARTOK IR ĮSIVERTINK 
II. Kasdienė išmintis  
I skyrius. Ką atskleidžia liaudies išmintis? 
 

Peržvelk I skyriaus

 ir atlik užduotis. 

 
1. Šalia smulkiosios tautosakos kūrinių parašyk jų žanrą, rodykle nurodyk kalbinės raiškos 
priemonę ir pabrauk ją kūrinyje. 
 
Žalioj girioj dėdė gerą girą gėrė ir gyrė, 
kad labai gera gira.  
............................................................ 

 

 

Kregždė sako: 
Moterytės, moterytės, 
Prisikepėt kiaušinytės, - 
Gurkšt.  
...................................................... 
Nebūk kartus – išspjaus, nebūk saldus – 
nuris.  
.............................................................. 
Ėjo ėjo 
Ir vietos neturėjo. (Vėjas
............................................................... 
Vaikšto kaip višta be vietos. 
................................................................ 
 
2. Pabaik aiškinti patarlės ir mįslės reikšmę.  
 

 

 

3. Paaiškink, kas pateiktuose tautosakos kūriniuose kelia juoką. Nurodyk tautosakos kūrinio 
žanrą. 
 
 

Atsakymas 

Virė zuikiai kopūstus, 
Neįdėjo druskos. 
Ėjo vyrai paragaut 
Ir nupliko ūsus.  

 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

 
Sutinka kaip šuo su kate. 

 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

Kieliukė, kaip parlekia, o 
randa ledą, tai šaukia: 
Paspirsiu ledą, 
Paspirsiu ledą 
Kaip niekį, 
Kaip niekį. 

 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

 
Atlikęs užduotis įsivertink.