Teksto skaitymo ir suvokimo bei kalbos žinių taikymo užduočių 

atsakymai

1 testas. Petras Cvirka. „Vaikų karas“

I dalis

Klausi

mo Nr.

Vertinimas

Taškai

1.

Pateikta teisinga ir logiška prielaida:

• Mikės geriausias draugas / Mikės draugas / Mikės 

bendraklasis / Mikės suolo draugas.

1

2.

Teisingai nurodytos 2 bausmės:

• statydavo į kampą,

• palikdavo po pamokų.

1

3.

Pateikta nuomonė ir logiškai, tinkamai 

argumentuota:

• mokytojas nebausdamas Mikės elgiasi tinkamai, nes 

skiriamos bausmės nedaro teigiamo poveikio, atrodo, 

kad tik dar labiau skatina berniuką blogai elgtis...

• mokytojas nebausdamas Mikės elgiasi netinkamai, nes 

berniuko elgesys tik blogėja, o kiti vaikai tai matydami 

irgi gali taip pradėti elgtis...

2

Pateikta nuomonė, argumentuota, bet 

argumentas netinkamas, nelabai logiškas.

1

4.

Savais žodžiais arba cituojant nurodyti visi 4 blogi

darbai:

• aritmetikos sąsiuvinį pripiešia,

• skaitymų knygą prirašinėja, apkarpo jos kampus, 

išduria per vidurį dvi skyles,

• išplėšo savo sąsiuvinio lapus ir padaręs karvelius laido 

per pamoką bei duoda kitiems,

• pastumia mergaitę ir jos knygas įmeta į balą.

3

Savais žodžiais arba cituojant nurodyti 3 blogi 

darbai.

2

Savais žodžiais arba cituojant nurodyti 2 blogi 

darbai.

1

5.

Teisingai įvardyti 3 bruožai ir pateiktos 2–3 

3

tinkamos citatos:

• neatsakingas / negerbia knygų: „...skaitymų knygą

prirašinėja, kampus jos apkarpo žirklėmis, išduria per 

vidurį dvi skyles ir, eidamas namo, ją pasikabina virvute 

prie švarko sagos“;

• nedrausmingas: „...padirbdinęs iš popieriaus 

karvelius, davė kitiems ir laidė per pamokas...“;

• negeras / ne vyras / skriaudikas / neturi geros 

širdies: „...pasiskundžia mažutė pirmo skyriaus 

mergaitė, kad Mikė ją pastūmęs ir į balą įmetęs jos 

knygas“ / „Jis stumia ir kumščiuoja kiekvieną už save 

silpnesnį“;

• nelaimingas: „...gal jis to nenori padaryti, bet jis taip 

daro“;

• turi sąžinę / nėra nepataisomai blogas: „... sėdi, 

panarinęs akis, ir atrodo, kad per visą savo gyvenimą 

mokykloje jis pirmąkart susigėsta.“ / „...Mikės akyse 

sutviska ašara...“
Teisingai įvardyti 2–3 bruožai ir pateiktos 1–2 

tinkamos citatos.

2

Teisingai įvardytas 1 bruožas ir pateikta 1 tinkama

citata arba teisingai įvardyti 2–3 bruožai be citatų.

1

6.

Pateiktas tinkamas atsakymas:

• „Jeigu jis jus nuskaus, nepykite, nesipriešinkite ir 

nusišypsokite jam.“

1

7.

Pateiktas tinkamas atsakymas:

• mokytojas nudžiunga.

1

8.

Paaiškinta logiškai, argumentuotai:

• mokytojas nenori, kad kiti mokiniai pamatytų Mikės 

ašaras, nes šis gali to susigėsti ar net supykti ir toliau 

blogai elgtis. O mokytojas tikisi, kad jo žodžiai paveikė 

berniuką ir jo elgesys pasikeis.

2

9.

Teisingai nurodytos 3 meninės raiškos priemonės:

• ramiu, tėvišku – epitetai;

• nepykite, nusišypsokite – sinonimai;

• sutviska, kumščiuoja – vaizdingi veiksmažodžiai.
Teisingai nurodytos 2 meninės raiškos priemonės.

1

10.

Sugalvotas pavadinimas intriguoja, atskleidžia 

temą:

• Mikė keičiasi / Mikės blogi poelgiai / mokytojas auklėja 

Mikę / tinkamas auklėjimas / geriausia bausmė...

2

Sugalvotas neutralus pavadinimas, neatspindintis 

temos:

• Mikė / Mikė ir mokytojas...

1

11.

Nurodytas teisingas atsakymas:

• B.

1

Iš viso: 20 taškų.

II dalis

1 užduotis. 10 taškų; už neteisingai įrašytą raidę atimama 0,5 taško.

Prieina draugai vienas po kito. Prieina ir 

sigandę, be žodžių, sustoj

a

 aplink 

kritus

į

 trečiojo sk

y

riaus karvedį, greta kurio guli supl

ė

šytas skarmalas – 

vėl

ia

vėlė. Mikė pajunta, kaip jo neapykanta tirpsta, n

y

ksta lyg sniegas. Jam 

darosi gaila draugo. Jis girdi kukčiojimą, prislė

g

tą ver

k

smą, paskum storą, 

grie

ž

tą balsą. Mok

y

tojo balsą. Mikė nieko nemato, tik baltą žemę ir didel

e

didel

e

J

uozapėlio rankas, kurios ne kartą buvo apkabinusios jo kaklą, kai jis jį 

prieš metus nešiojo per upių brastas. Staiga Mikę stipriai ka

ž

kas papurto. Dar 

kartą ir dar dar. Jis pakelia pilnas išg

ą

sčio akis, susig

ū

ždamas, lyg jį kas būtų 

simojęs mušti, ir pamato mok

y

toją, ž

rintį į jį.

2 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną klaidą atimama 0,5 taško.

Naujos vietos, mažutes mergaites, ramiam balsui, tikrų vyrų, mažesniais 

draugais, gerose širdyse, silpnesni vaikai, nelaimingą Mikę, blogame vyre, 

naujiems uždaviniams.

3 užduotis. 10 taškų; už klaidingai pažymėtą galūnę atimama 0,5 taško.

Mokykl-

ą

, sav-

o

, nauj-

oje

, skaitym-

ų

, prirašinėj-

a

, j-

os

, žirkl-

ėmis

, virvut-

e

duoti, skyr-

iaus

, dovanok, vadin-

a

-si, vis-

i

, mat-

ote

, kavalier-

ius

, mokykl-

oje

susigėst-

a

, smakr-

o

, es-

i

, ak-

yse

.

4 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną klaidingai išrašytą kalbos dalį atimamas 1 

taškas.

Daiktavardžiai

Būdvardžiai 

Veiksmažodžiai 

Draugai, žodžių, 

skyriaus, karvedį, 

skarmalas, vėliavėlė, 

Mikė, neapykanta, 

sniegas, draugo, 

kukčiojimą, verksmą, 

balsą, mokytojo, žemę, 

Juozapėlio, rankas, kartą,

kaklą, metus, upių 

brastas, Mikę, išgąsčio, 

akis, mokytoją.

Storą, griežtą, baltą, 

dideles, pilnas.

Prieina, sustoja, guli, 

pajunta, tirpsta, nyksta, 

darosi, girdi, nemato, 

buvo, nešiojo, papurto, 

pakelia, būtų, mušti, 

pamato.

Iš viso: 40 taškų.

II testas. Antanas Vaičiulaitis. „Nidos žvėrys“

I dalis

Klausi

mo nr. 

Vertinimas

Taškai

1.

Teisingai išvardyti 3 požymiai:

• yra autorius,

• susijungia stebuklas ir tikrovė,

• veikėjai yra apibūdinami / atskleidžiamos veikėjų 

vidinės savybės,

• veiksmo viena gana konkreti / apibrėžta,

• vaizduojama dabartis / ne senovė,

• svarbus ne tik veiksmas, bet ir aprašymas.

3

Teisingai išvardyti 2 požymiai.

2

Teisingai nurodytas 1 požymis.

1

2.

Nurodyti abu dalykai:

• pasako veiksmo vietą,

• nurodo veikėjus.

2

Nurodytas tik vienas dalykas.

1

3. 

Paaiškinta teisingai (nurodomas panašumas dėl 

emocijų išraiškos):

• kai kurie žmonių vaikai supykę ar kažko negavę taip 

1

pat trypia kojomis, rėkia, verkia.

4.

Atsakyta teisingai:

• slepia užpustytus žvejų kaimus.

1

5.

Paaiškinta teisingai:

• jie

 

mirę.

2

6.

Atsakyta teisingai:

• galinga visos žemės, žmonių, žvėrių ir žolių motina.

1

7.

Nurodyta teisingai:

• C.

1

8.

Išrinkti visi 9 epitetai:

• snukutis juodas,

• pasmakrė balta,

• ausys stačios,

• kojos laibos,

• dideles akis,

• baltas kuokštas,

• mažas priegalvėlis,

• mielesnio ir eiklesnio padarėlio.

3

Išrinkti 7–8 epitetai.

2

Išrinkti 4–6 epitetai.

1

9. 

Paaiškinta teisingai ir logiškai:

• ...nes briedžiukas dar niekada nematė į jūrą 

besileidžiančios saulės.

2

Paaiškinta logiškai:

• ...nes saulė leidžiasi į jūrą / vandenį.

1

10.

Atsakyta teisingai:

• į (sukrautas) dėžes.

1

11.

Atsakyta teisingai:

• žvejyba.

1

12. 

Įvardyta teisingai:

• Lietuva.

1

13. 

Citata tinkama:

• „...Nemunas, kuris liūliuoja į marias...“

1

14.

Nurodyti 3 veikėjai:

• briedukas,

2

• stirna,

• kopa / keliaujanti kopa / smėlio grūdeliai / smėlis.
Nurodyti 2 veikėjai.

1

15.

Nurodyta teisingai:

• B.

1

Iš viso: 23 taškai.

II dalis

1 užduotis. 10 taškų; už neteisingai įrašytą raidę atimamas 1 taškas.

Jie leido vaikui pirma eiti, o briedis ir stirna j

į

 saugojo iš abiej

ų

 šon

ų

, kad vilkas 

iš g

i

rios neišl

į

stų ir kad ruonis iš mar

 neišn

e

rtų. Jie kel

ia

vo nešnekėdami ir 

klaus

ė

si, kaip vilnys ošia ir, atsimu

š

damos į krantus, sudū

ž

ta. Krūm

uo

se jie 

girdėjo lakštingal

ą

 suokiant, ir jos giesm

ė

s buvo pilni medžiai, kopos ir slėniai.

2 užduotis. 5 taškai; už kiekvieną nepažymėtą ar klaidingai pažymėtą kietąjį 

priebalsį atimama
0,5 taško.

L

  apė, ti

 

 k

  , a

   š

  a

  r  o

  s

  , kiškelio, pi

 

 lv

   u, 

   k

  albėjo, 

 

 z

  ui

   k

  utį, 

 

 d

  antis, 

 

 p

  a

  k

  alne.

3 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną giminišką žodį – po 1 tašką.

Žemė – požemis, pažemė, žemynas, žemėlapis, Žemyna, žemdirbys, žemkasys.

Jaunas – jaunystė, jauniklis, pajaunys, jaunuolis, jaunimas, jaunumas, jaunikis, 

jaunėlis, jaunatis, nejaunas

,

 jaunyn, jaunėti, jaunėjimas, jaunutė.

4 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną klaidingai pabrauktą žodį atimama 0,5 

taško.

Briedei, paieška, sekmė, didelis, šakuotas, išgasdino, pastūmėjo, žvejai, taves, 

grįšta, givuliai, daiktų, apsiverzdamas, išpūtęs, didysis, nenuskesiu, bėgti, 

išmintingesnė, nerzink, čia, neižgelbės, užsūdys, tysoti, nepaklįsk, įsidėmėk, 

bjiauriai, vizgindama, galingiausias, pasižiurėtum, užpuoliai, įsispitrijo, žemyn, 

gyntaras, krūmose, palydėsim, prarytų, neišlįstų, oše, užuodžiu, sudūšta, 

giesmės, sudrąskė, nepažįsti, ilgaausis, pažinau, džiauksmingai, širdy.

5 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną klaidą atimamas 0,5 taško.

Žodis

Kalbos 

dalis

Rūšis

Giminė

Skaičiu

s

Linksni

s

Laipsni

s

Jaunasis

Būdvardis

Įvardžiuoti

nis

Vyr.

Vns.

Vard.

Nelyg.

Briedis

Daiktavardi

s

Bendrinis

Vyr.

Vns.

Vard.

Šono

Daiktavardi

s

Bendrinis

Vyr.

Vns.

Kilm.

Snukį

Daiktavardi

s

Bendrinis

Vyr.

Vns.

Gal.

Pirmutini

ų

Būdvardis

Paprastasi

s

Mot.

Dgs.

Kilm.

Kojų

Daiktavardi

s

Bendrinis

Mot.

Dgs.

Kilm.

Iš viso: 45 taškai.

III testas. Selemonas Paltanavičius. „Saulė žiūri pro pusnyną“

I dalis

Klausi

mo Nr.

Vertinimas

Taškai

1.

Pažymėta teisingai:

• C.

1

2.

Atsakyta teisingai:

• iki Kalėdų.

1

3. 

Pažymėta teisingai:

• A.

1

4.

Atsakyta teisingai:

• kad diena pailgėjo visa valanda.

1

5.

Atsakyta teisingai:

• vieną metrą.

1

6.

Nurodyti abu reiškiniai:

• pražysta pavienės žibuoklės,

• sugrįžta vieversiai.

2

Nurodytas tik vienas reiškinys.

1

7.

Išvardytos visos 5 žiemos pramogos:

• slidinėjimas,

• čiužinėjimas

2

• karuselė,

• važinėjimasis ledu su burėmis,

• sniego namas / iglu statymas
Išvardytos 3–4 žiemos pramogos.

1

8.

Nurodyti visi 6 reikalingi dalykai:

• užšalusio vandens telkinio ar ledo aikštelės,

• 

tvirto kuolo,

• 4–5 metrų karties,

• vinies,

• virvės,

• rogučių.

3

Nurodytos 4–5 priemonės.

2

Nurodytos 2–3 priemonės.

1

9. 

Atsakyta teisingai:

• tvirtas pririšti ir pritvirtinti.

1

10.

Atsakyta teisingai:

• reikalingas vėjas / turi būti vėjuota

1

11.

Atsakyta teisingai ir logiškai paaiškinta:

• su burėmis tenka grįžti prieš vėją / tai yra sudėtinga, 

nes jaučiamas didelis pasipriešinimas ir sunku judėti / 

vėjas pučia į bures ir stumia atgal...

2

Atsakyta teisingai, bet nepaaiškinta arba 

paaiškinta nelogiškai.

1

12. 

Paaiškinta teisingai ir išsamiai:

• kupolo formos ledo / sniego namelis.

2

Paaiškinta teisingai, bet neišsamiai:

• sniego / ledo namelis.

1

13. 

Pacituota teisingai:

• „Sako, kad vos pramokęs vaikščioti kiekvienas eskimas

jau moka pats pasistatyti iglu.“

1

14.

Paaiškinta teisingai:

• sniego plytos briaunomis „nelips“ viena prie kitos, 

todėl kažkas turės padėti jas suremti ir prilaikyti.

1

15.

Atsakyta teisingai ir paaiškinta teisingai ir 

logiškai:

• laukia maisto, nes...

2

• ..., nes žiemą viskas yra sušalę, pasidengę sniegu ir 

ledu, vabzdžių nėra, todėl sunku patiems susirasti 

maisto.
Atsakyta teisingai, bet nepaaiškinta arba 

paaiškinta nelogiškai.

1

16. 

Atsakyta ir argumentuotai paaiškinta.

2

Atsakyta, bet nepaaiškinta.

1

Iš viso: 24 taškai.

II dalis

1 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną teisingai paaiškintą raidę skiriamas 1 

taškas.
Kalėdas – tikrinis daiktavardis, anksčiau – anksti (asimiliacija), saulelės – 

pamatinis žodis turi 2 skiem. arba žodis turi 3 skiem., minučių – dgs. kilm. 

galūnė, nereikia – esm. l. 3 asm. galūnė, įšalo – būt. k. l. arba kai kurių 

veiksmažodžių šaknyse nosinės rašomos tik esamajame laike, vidury – 

sutrumpėjusi vns. viet. galūnė, sugrįžo – grąža, gręžti arba ą, ę, į rašomos tada,

kai giminiškų žodžių šaknyse kaitaliojasi tarpusavyje, baigtas – baigė 

(asimiliacija), žvėreliai – žvėrelis dgs. gal. galūnė.

2 užduotis. 10 taškų; jei teisingai nurodytos visos vieno žodžio reikšminės 

dalys, skiriamas 1 taškas.

Žodis

Priešdėlis

Sangrąžos

dalelė

Šaknis

Priesaga

Galūnė

Pusnyną

pusn

yn

ą

Apsisuko

ap

si

suk

o

Ilgėti

ilg

ė, ti

Ilgėjimo

ilg

ėj, im

o

Minučių

minuč

Prisimena

me

pri

si

men

ame

Karuselė

karusel

ė

Retenybė

ret

enyb

ė

j

į

Sudėtingas

su

dėt

ing

as

3 užduotis. 10 taškų: už kiekvieną klaidingai išrašytą kalbos dalį atimamas 1 

taškas.

Daiktavardžiai

Būdvardžiai 

Veiksmažodžiai 

Žiema, galimybė, 

žiemos, pramogų, 

laukus.

Bloga, vienintelė.

Slidinėti, čiužinėti, 

prasimanyti, 

prisiminkime, 

skubėkime.

4 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną klaidingai pažymėtą sakinio dalį atimama 

0,5 taško.

• Sausio pusnyse skendo mašinos ir traktoriai, sniegas laužė miškus ir stogus.

• Prisiminkime jas ir skubėkime į laukus.

• Kažkada kaimo vaikai be jos neapsiėjo.

• Sausį paukščiai, žvėreliai lauks jūsų pagalbos.

5 užduotis. 10 taškų; už kiekvieną klaidą atimama 0,5 taško.

Mažąjį bičiulį, sudėtingajam namui, plonose medžiagose, taisyklingų ratų, 

storesniuosiuose galuose, paprastos kūdros, ankstyva viltimi, šaltais sausiais, 

ilgesnėje dienoje, jautrias akis.

Iš viso: 50 taškų.

IV testas. Lietuvių liaudies pasaka „Stiklo kalnas“

I dalis

Klausi

mo Nr.

Vertinimas

Taškai

1.

Teisingai išvardyti 3 požymiai:

• tradicinė pradžia;

• veiksmo vieta ir laikas nenurodyti / nesvarbūs;

• yra fantastinių elementų / įvykių / veikėjų;

• tradiciniai / įprasti veikėjai / veikėjai – trys broliai, 

vienas iš jų kvailys;

• magiškas skaičius 3;

• nėra autoriaus.

3

Teisingai išvardyti 2 požymiai.

2

Teisingai nurodytas 1 požymis.

1

2.

Paaiškinta logiškai, tinkamai argumentuojant:

• stiklo kalnas pasakoje yra pagrindinis išbandymas, kurį

turėjo įveikti pagrindinis veikėjas ir įveikęs jį gavo 

2