ץרמ

 

2016

 

 דומע

1

 

 

 
 

 

 ןודנול רנימס

2016

 

 

ט

המשרה ספו

 

 

דובכל

 

מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

 :ןופלט

03-6139900

 ,

050-6555130

 

 

 :סקפ

7997802

-

09

 

 ל"אוד

liron@gisfinance.com

 

 

 

םיישיא םיטרפ

 

 

 _________________________:אלמ םש

 ש"ע תינובשח

______________:

 ________

 

/.ז.ת

 

_________________ .פ.ח

 

______________________________ :תבותכ _____________:הדיל ךיראת

 

___________________:דיינ ןופלט

 

___________________________ :ל"אוד

 

יאנת

 

:המשרה

 

 

  רנימסה תולע

6,700

 

 

 מ"עמ +

 

 

 ל םולשתה

GIS

 

 

מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

 

 רועישב מ"עמ ףיסוהל שי םיריחמל

17%

.

 

הניל ,תוסיט םיצרמ ,יוויל ,רנימסה ןוגרא תא תללוכ תולע

 

ףתתשמל

 

רדחב

 

יגוז

 ,רקוב תחורא ,

תורבעה

 + תואצרהב הלק םירהצ תחורא ,

 לייטקוק ברע

 

ה

מ

 .תוסיטה יריחמו דנואפה רעשל םידומצ םיריח

 

םולשתה ןפוא

 

 

תדוקפל האחמה ) (

  

םיילבולג העקשה תונורתפ

 

מ"עב

 

 

 

 יארשא ) (

 

__________ סיטרכה לעב .ז.ת ______ ףקות _____________ סיטרכה גוס

 

 ____________________  סיטרכה רפסמ

CVV

 

 _________

 

"ל תיאקנב הרבעה ) (

GIS

 

ונורתפ

 םילעופה קנב ,מ"עב םיילבולג העקשה ת

012

 

 םילג ףינס

 ןובשח חותיפ הילצרה

0110960

.

 

 דע םלשל ןתנ

השולש

 

םימולשת

ב :

-

3

 

'שת

 

ינויו יאמ לירפא םישדוחל

 ,

ב

-

2

 

'שת

 

 יאמ

ב  , ינויו

-

 'שת

1

 

 ינוי שדוחב

 

)

 

.בתכבו הרבחה תמכסהב אלא לוטיבל תונתינ אל תואחמהה יכ יל עודי

 

 הללכמה ידרשמל תונפל ןתינ םיפסונ םירוריבל

 

office@gisfinance.com

 

036139900 

-

 

 ינש

 

 

_____________:ךיראת   

 

 

 

 

 

______________ המיתח 

 

 

ץרמ

 

2016

 

 דומע

2

 

 

 

:דיקפמ ינא ןוחטיבכ

 

 

:" מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ" תדוקפל האחמה

 

      

האחמה 'סמ

____________ :ךס לע   ____________:

 

 

:יארשא סיטרכ

 

______________:רפסמ

 

גוס

 

 _______:ףקות  _____________ :סיטרכ

 

םש

 

לעב

 

_________:סיטרכה

 

ת

.

ז

לעב

 

_____________:סיטרכה

 

 

 המשרהה

ל

רנימס

 

 המכסהו רושיא הווהמ

יאנתל

.םיפרוצמה המשרהה יאנתו םייללכה ם

 

 

 יכ םיריהצמ םיפתתשמה

ןוכרד םתושרב

 

ל תוחפל ףקות רב

-

 

6

 

ויטה תאיצי םוימ םישדוח

 

 

ל

 .

 

 

 םיבייחתמ םיפתתשמה

ל

םמצע חטב

 

 חוטיבב

 יוסיכ ללוכה תועיסנ

ןעטמו תואירב

 

יאופרה בצמל םיאתמה

.

 

 

                                                                    

המיתח

 

 תמתוחו

__

___

__

___

______

 

 

 רנימס

ןודנולב יסנניפ ןונכת

 

-

 

םייללכ םיאנת

 

המשרהו

 

:יללכ

 

 

ה תינכות תא םייקל איה הרבחה תרטמ

רנימס

 

ןנכותמכ

,םלוא ,

 

 םייוניש עוציבל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא

                     

תוסיטה ,ןמזה תוביסנל םיבייחתמה

.תורחא תוביסנו רנימסה יליבומ תעד לוקיש ,םיחראמה םיפוגה ,

 

 :רנימסה ריחמ

6700

 

ח"ש

 

 מ"עמ ללוכ אל

 

 דע לש הייטס ןכתית(

10%

 )

 

:המשרה

        

1

 .

מ לכ לע

 ףתתש

ל

 גיצה

 

 ל תוחפל ףקות רב ןוכרד

-

 

6

 

לויטה תאיצי םוימ םישדוח

.

 

 

 

 

2

 .

מ לכ לע

 ףתתש

ל

םולשתל תובייחתה לע םותח

 

.יארשא סיטרכ יטרפ ללוכ רנימסה ןיגב

 

 

 

  

3

 .

מ לכ לע

 ריכש ףתתש

םולשתל תובייחתה איצמהל

 

.שרדנכ המיתח תוכז ילעבו הרבח תמתוחב המותח

 

 

 

 :לוטיב תורשפאו םושיר ימד

 

:םיאבה םיאנתל ףופכב לכה

 

 

תעב

 

 ומלושי המשרהה

1000

 

ח"ש

 

ל

 , ףתתשמ

כה

ריחמב םילול

 

רנימסה

 

ב ורזחוי אל רשאו

מ

רק

ה

 

ןימזמה י"ע רנימסב תופתתשה לוטיב

.

 

 

לש ןמז קרפב לוטיבה דעומ לח םא

  

14

 

 דעו םיאלמ הדובע ימי

8

 

 דעומ ינפל םיאלמ הדובע ימי

רנימסה

 םלשי ,

 ףתתשמה

 

 לש ךס לש ךס הרבחל

60%

 

 ריחממ

.רנימסה

 

 

 

 לש ןמז קרפב לוטיבה דעומ לח םא

7

 

 דעו םיאלמ הדובע ימי

3

 

 דעומ ינפל םיאלמ הדובע ימי

רנימסה

 

מה םלשי

ףתתש

 

 לש ךס הרבחל

80%

 

 ריחממ

רנימסה

.

 

 

בומ קפס רסה ןעמל

 ךלהמב לוטיבב ,הרקמ לכב יכ רה

2

 

 דעומ םדוק ,םיאלמ הדובע ימי

רנימסה

 

ה ,ךליאו

ףתתשמ

 

 אולמ תא הרבחל םלשל בייח

 ריחמ

רנימסה

 

.הז בלשב תופתתשה לוטיב לע ומעטמ העדוהל תוקפנ ןיאו

 

 

מל ץלמומ

ףתתש

 

שוכרל

 

 תסילופ

 תועיסנ חוטיב

יב רבדב ףיעס לש ומויק אדוולו המשרהה תעב ןעטמו תואירב

.העיסנ לוט

 

 

 

 תורבח ילהונל םאתהבו חוקלה ידי לע ומלושש יפכ ילקשה םכרעב יארשאה תורבח די לע ורזחוי ,יארשא יסיטרכ תועצמאב ומלושש םימוכס

 .יארשאה

 

 

עגרמ בשחיי לוטיבה דעומ .הרבחה דרשמב רסמיתש )ינורטקלא ראודו הילימיסקפ תוברל( דבלב בתכב הלבקתנ םא קר הפקת לוטב לע העדוה

 

.רומאכ העדוהה תריסמ )העשו םוי(

 

 

"הדובע ימי"

 

-

 

'א םימי

-

 .גח ברע וא גח םניאש ,ה

 

 

 

 

 

 

 

ץרמ

 

2016

 

 דומע

3

 

 

 

:םולשת יאנת

  

  

 

1

 .

 ומלושי המשרהה םע

1000

 

 

 

ל

 , ףתתשמ

ה

ב ורזחוי אל רשאו ריחמב םילולכ

רקמ

ה

 

ןימזמה לוטיב לש

.

 

2

 .

ה תרתי

םולשת

 

.הדמצהו תיביר אלל םיווש םיילקש םימולשת השולשב

 

 המשרהה ךיראת פ"ע(

 

)לעמ רכזואמש יפל

                                 

 

 

:ןעטמו יאופר חוטיב

  

 לע

ףתתשמ לכ

 

בוח הלח

ןעטמו תואירב חוטיבב ומצע חטבל ה

 

 .יאופרה ובצמל םיאתמה

 

GIS

 

 םיננכתמה דוגיא וא/ו מ"עב

 םיסנניפה

םניא

 

יארחא

ם

 

מל םרגייש קזנ לכל

ע ,ףתתש

 ,הבינג ,הנואת בק

קזנ ,הדבא

הלחמ ,

 

מל ץלמומ .ב"ויכו

ףתתש

 

 תסילופ תשיכר לוקשל

.העיסנ לוטיב רבדב ףיעס לש ומויק אדוולו המשרהה תעב ןעטמו תואירב

 

 :תוסיט לוטיב ימדו תוגירח תוסיט ,תוסיט יוניש

  

םיפתתשמ

 

 ,הרזחה דעיב וא האיציה ךיראתב תיתצובקה הסיטה תרגסממ םיגרוחה

סותב םיבייח

פ

ת

 

יחמל םאתהב

.הפועתה תרבח ןור

  

 לוטיב

 יוניש וא

 תרבח ידי לע ביוחש יפכ לוטיבה ימד םוכסב עסונה תא בייחי הסיט סיטרכ

.הפועתה

 

 תמאתהל הרבחה לעפת ,תוסיטה חולב יוניש לש הרקמב

 רנימסה תינכות

 

 יוניש ,םירוקיבה רדס יוניש ,םישדחה הסיטה ידעומל

 ירדסה

 חוריאו הניל

.'וכו

 

 תויתצובק תוסיטב

 םוקימ סוטמב הבישיה תומוקמ וא/ו ,תוחורא יגוס :ןוגכ םינושה הפועתה יתוריש תא עובקל הלוכי הרבחה ןיא

.התוירחאבו הפועתה תרבח ידי לע עבקנ םיעסונה

 

 

 

 ףסונ עדימ

 

:תונוש

 

 

ה ריחמ

רנימס

 

.המשרהה םויב ל"וחבו ץראב םינושה םיתורישה יפירעת יפ לע עבקנ

 

 

 ימיב .ןולמב רקוב :תוחורא

.תינכותל םאתהב תפסונ תחא החורא )תוסיטה ימיב אל( דבלב רנימסה

 

 

.רנימסה ךלהמב תורשכ תוחורא קפסל בייחתהל הרבחה תורשפאב ןיא :תורשכ

 

 

ה םויק

רנימס

 

 תופתתשהב הנתומ

15

 

םיפתתשמ

 

.תוחפל

 

 

 לטבל תוכז הרבחל

רנימסה תא

 

 דע

7

 

לבה התעד לוקיש יפל ,איהש הביס לכמ האיציה דעומ ינפל םימי

 ריזחת הזכש הרקמב .טלחומהו ידע

 .והשלכ יוציפ םולשתב תבייח היהת אל הרבחה .הל ומלושש םיפסכה תא הרבחה

 

 

ב דייטצהל שי

 .וילגרהו ויכרצ יפ לע דחא לכ תוישיא תופורת

 

 

יגוז רדחב םדאל וניה ריחמה :דיחיל רדח

 .םולשת תפסותב דיחיל רדח ,

נ דיחיל רדחב םיניינועמ אלש םידדוב םימשרנל

 םא ,גוז ןב ץבשל לדתש

 היהי ריחמה ,ונדיב רבדה הלעי אל

 לש תפסותב

.דיחיל רדח ריחמ

 

 

 

 ןולמה יתבב םירדחל האיציו הסינכ

-

 

 הביזעה וא תמדקומ רקוב תעשב ןולמל העגהה ןהב תוסיט לש הרקמב .ןולמה יתב תוינידמל םאתהב איה

 תמדקומ הסינכ גישהל ץמאמ הרבחה השעת ,תרחואמ ברע תעשב איה

 הרבחה ןיא ,הרקמ לכב .תועש רפסמב םירדחה לש רחואמ יוניפ וא

 .הסיטה דעומ דע םירדחב תרחואמ תוהש רשפאל וא העגהה םע דימ םירדחה תא קפסל תבייחתמ

 

 

 רנימסב תופתתשה קיספהל תוכזה תא הרבחה המצעל תרמוש ךכל םאתהב ,םיסנניפה ףנע תאו לארשי תנידמ תא םיגציימכ ונמצע םיאור ונא

וכ

 הזכ הרקמב .םיוולמה תעד לוקיש יפ לע ,התואנ הניאש תוגהנתה וא העפוה בקע וקלח וא ול

ל הרבחה

והשלכ יוציפ םולשתב תבייח היהת א

 .

 

 

שיגפב ורסמיי םיפסונ םיטרפ

 ה

ל האיציה ינפל ךרעיתש

רנימס

ל רסמייש ףדב וא ,

םרט םיפתתשמ

 

.העיסנה

 

 

 בושיו םכסה

 :תועד יקוליח

 

 

 ללוכ המשרהה ספוט

םיללכה םיאנתה

 

ה תינכותו

תיפוסה רנימס

 

 הרבחה ןיב תורשקתהה םכסה תא םיווהמ םשרנל עדימה יפד ףוריצב

מל

ףתתש

 .

 

ףתתשמה

 

ל ותמשרה םצעב םיכסמ

רנימס

 

 םיטרופמה םיאנתל

ליעל

.

 

 

ה ןיבו הרבחה ןיב תועד יקוליח לש הרקמב

ףתתשמ

 

יתבל קרו ךא היהת תידוחייהו תידעלבה תימוקמה טופישה תוכמס ,

 

לת לש טפשמה

-

 ,ביבא

מה לש וירוגמ םוקמ וא ותמשרה םוקמל רשק אלל

ףתתש

.

 

 

 :הרעה

 )םיברבו דיחיב( הבקנ ןושלל םג הנווכה וזכ ןושל הטקננ וב םוקמ לכב .םיברו דיחי רכז ןושלב בתכנ ךמסמה