ת

 רוזחמל םידומיל תינכ

1

 

 ארפ( יסנניפ טסילנא

)רנלפ

 

 ןורל השמל תונפל שי עדימ תלבקלו תוצעייתהל

 ןופלט

050-6555130

 

 ליימיאב וא

moshe@gisfinance.com

 

 

רועיש

 

רועישה אשונ

 

הצרמ

 

15/03/16

 

 רוזחמ תחיתפ

1

 

יסנניפ ןונכתל אובמ סרנלפ ארפל

 

הקיתא

 

רנלפ ארפלו ןנכתמל םייעוצקמ םיטרדנטסו

 

 השמ

 םר+ןורל

תימא

 

22/03/16

 

 אובמ תדיחי ןחבמ

16:00

-

 

17:00

 

 אובמ תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

17:00

-

 

20:00

 

 תינקלא

 זוע

 

29/03/16

 

תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

-

 

 

 תינקלא

 זוע

 

05/04/16

 

 תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

 

 תינקלא

 זוע

 

12/04/16

 

תוקיתו היסנפ תונרק

 

 תיביצקת היסנפ +

 

 תינקלא

 זוע

 

19/04/16

 

ימואל חוטיב + תיביצקת היסנפ

 

 יול לכימ

 

03/05/16

 

ימואל חוטיב

-

 

 הדובעמ תוכנ , תיללכ תוכנ

םיריאשו הנקז

 

 יול לכימ

 

10/05/16

 

 תונגהו םירצומ תדיחיב תובושתו תולאש ,ןויד , םוכיס רועיש

 תוינויסנפ

 

םכסמ ןחבמ

 

 תינקלא

 זוע

 

17/05/16

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 יחרד רינ

 

24/05/16

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 יחרד רינ

 

31/05/16

 

 תועקשה תדיחי ןחבמ

 

םינוכיס לוהינל אובמ

 

 

07/06/16

 

ו ינויסנפ יוסימ

השירפ

 

 יסוי

 השילב

 

14/06/16

 

השירפל יוסימ

 

 יסוי

 השילב

 

21/06/16

 

ליגרת השירפל יוסימ

 

 יסוי

 השילב

 

28/06/16

 

 לסקא + יוסימ תדיחי ןחבמ

1

 

 תניע

 ןיריבז

 

05/07/16

 

 לסקא

2

 

 תניע

 ןיריבז

 

12/07/16

 

 לסקא

3

 

 תניע

 ןיריבז

 

19/07/16

 

 לסקא

4

 

 תניע

 ןיריבז

 

26/07/16

 

 ןכותה םלוע םע תורכה+ יסנניפ ןונכת תונורקעו תודוסי

הטישהו

 

  ןורל השמ

 ןחט יבאו

 

02/08/16

 

 חוקל תמקה

 

חוקלה תא רכהו סיסב

 

 ןחט יבא

 

09/08/16

 

החפשמ תלכלכ

-

 

יארשאו יתחפשמ ביצקת לוהינ

 

 רואמ

 סזומ

 

16/08/16

 

החפשמ תלכלכ

-

 

יארשאו יתחפשמ ביצקת לוהינ

 

 רואמ

 סזומ

 

06/09/16

 

 עוריא חותינו לוגרת

 

תימצע הדובעל עוריא חותינ

 

 רואמ

 סזומ

 

 

13/09/16

 

חוטיבו םינויסנפ םיסכנב לופיט / םיסנניפ םיסכנב לופיט

 

 ןחט יבא

 

20/09/16

 

םינוכיס תפמ

 

 ןחט יבא

 

27/09/16

 

 תינכותה שוביג

 

תורטמ

 

 ןחט יבא

 

01/11/16

 

 םירזת חותינ

 

ינויסנפ יוסימו סיסב יוסימ

 

 ןחט יבא

 

08/11/16

 

 םירזת חותינ

 

תוידיתע תוכישמו הרטמ תאושת בושיח

 

 ןחט יבא

 

15/11/16

 

םירצומב םייונישו תופולח שוביג

 

 ןחט יבא

 

22/11/16

 

הפולח שוביג

-

 

 תילמיטפוא הפולח תריחב

-

 

תוצלמה

 

 ןחט יבא

 

29/11/16

 

תורקבו בושיי/הגצהל תינכותה שוביג

 

 ןחט יבא

 

06/12/16

 

 יסנניפ ןונכת עוריא

2

 

ןוידו תישיא השגה תוגוזב הדובע

 

 יול זרא

 

13/12/16

 

 יסנניפ ןונכת עוריא

3

 

השגהו תימצע הדובעל הנכה

 

 יול זרא

 

03/01/17

 

תובושתו תויגוס תולאש יתצובק ןויד

 

 יול זרא

 

10/01/17

 

תודיחיה לוכב םכסמ ןחבמל הרזח רועיש

 

 

17/01/17

 

תודיחיה לוכב םכסמ ןחבמל הרזח רועיש

 

 

24/01/17

 

השירפ ןונכת תדובע םכסמ ןחבמ

 

 

 

 סרוקה תחיתפ דעומ

15

 

 ץרמב

2016

 גרבנלוו לואר בטימ תללכמב םייקתי סרוקה .

23

 

א"ת