סרוקל םירועישה תינכת

 

 ישעמ השירפ ןונכת

   

 

          

יעוצקמ יווילו הנכות בלושמ

 

 

 רוזחמ

3

  

 ךיראתל ינכדע

71

.

5

.

4

 

  תועשה ןיב ישימח ימיב וכרעי םידומילה

20

:

00

-

16

:

00

 

 גרבנלו לואר 'חר ,בטימ תללכמב

24

 

.ביבא לת לייחה תמר

 

 

 

  םיצרמ

 

 

 םיאשונ טוריפ

 

 יללכ אשונ

 

 

 

 רפסמ רועיש

 

 

 יסוי ןורל השמ

  השילב

 

 

 

 

 

 .השירפה תובכרומ

 

 

 םימרוגה

  .םיברועמה

 

 

  ןונכתה תונורקע

 

 

  ןונכתה ךילהת

 

 

  ןונכתה ילכ

 

 

  עדימה תורוקמ

 

 ןונכתל אובמ

    השירפ

 

 06/06/17

 

 1

 

4

 

 דומיל תועש

 

  16:00-20:00

 

 

 

 

  השילב יסוי

 

 

 

 

 

  .םירצומה תוצובק

 

 

  תויוכז ירצומ

 

 

  הריבצ ירצומ

 

 

 הבצקל ןוה ןיב

 

 

 

 םירצומ

 םינויסנפ

 

  השירפב

 

 15/06/17

 

 

2 

2

 

  דומיל תועש

 

 16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 רינ ד"וע

 

 גרברבליז

 

 

 

  . ןרקה תונורקע

 

 

 .תירוטסיה הריקס

 

 

 .ןוכסיחה ילולסמ

 

 

  . םיעצוממה תטיש

 

 

 םינש שולש תטיש
 תונורחא

 

 

  תופדוע םינש קנעמ

 

 

  . םילומג ימד רזחה

 

 

 השירפ תמדקהו תייחד

  .ןרקהמ

 

 

 תודקפהב היצזימיטפוא

  .השירפ תארקל

 

 תוקיתוו תונרק
 רדסהב

 

 15/06/17

 

2 

2

 

 דומיל תועש

 

 18:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 רינ ד"וע

 

 גרברבליז

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ?תויוכז תאפקה

 

 

  . יאמצעכ תויכשמה

 

 

  תופיצר ימכסה

 

 

  תוחיכש תויועט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוקיתוו תונרק

  רדסהב

 

 

 

 

 

 22/06/17

 

3 

2

 

 דומיל תועש

 

 16:00-18:00

 

 

   

  

 

  םיצרמ

 

 

 םיאשונ טוריפ

 

 

 יללכ אשונ

 

 

 

 רפסמ רועיש

 

 

 יול ןויצ

 

 

 

  היסנפה תונורקע
  תואלמגה קוח

 

 

  רדסהה לח םהב םיפוג

 היסנפ ירדסה

 

 

 השירפ יעוריא

 

 , תמדקומ , תוכנ

  ןירוטיפ , ליג

 

 

   תויוכז תאפקהו תופיצר ימכסה

 תיביצקת היסנפב םיקנעמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 היסנפ

 תיביצקת

 

 

 

 22/06/17

 

3 

2

 

 דומיל תועש

 

 18:00-20:00

 

 

  ימדש ןרא

 

 

 

 

 

   ךילהתה תובכרומ

  תואתבסו החפשמה

   ישיאה ךילהתב םיבלש
   תיפולח הקוסעת

  .תישיא תינכת תיינב

 

 

 ימצע שומימל ףונמכ השירפה

 

 

 

 

 

 

 

 םיטיבה

 םיילטנמ

 השירפב

 

 

 

 29/06/17

 

4

 

2

 

 דומיל תועש

 

 16:00-18:00

 

 

 השילב יסוי

 

 

 

 

 

 היסנפל םירושקה םיעורא חותינ

 

 רדסהב הקיתוו היסנפו תיביצקת

 

 

 םיעוריא
 תונרק חותינל
 + תוקיתו
 תיביצקת

 

 29/06/17

 

 4

 

2

 

 דומיל תועש

 

 18:00-20:00

 

 

 

 

 השילב יסוי

 

 

 

 

  

 תונרקב הבצק ימדקמ אשונ דומיל

  .חוטיב תוסילופו היסנפ

 

 

 הבצק ימדקמ

 

 

 

 06/07/17

 

 5

 

3

 

 דומיל תועש

 

 16:00-19:00

 

 

 זוע תינקלא

 

 

 

 

 

 

 

 הריקס תונזואמ תונרק

 

 

 תונרקה ינונקת ןיב האוושה

   .תונזואמה

 

 

 

 תוקיתוו תונרק
 תונזואמ

 

 

 

 

 

 13/07/17

 

6

 

2

 

 דומיל תועש

 

 16:00-18:00

 

 

  זוע תינקלא

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   תונרקה תונורקעו הירוטסיה

  .תויללכ תונרקו תופיקמ תונרק

 

 

  . השירפה יטביהב תונרקה ינונקת

 

 

 תונרקה ןיב האוושהל םירטמרפ

  . השירפב

 

 

 . תונושה תונרקב השירפה ילולסמ

 

 

 

 

 

 

 היסנפ ןרק
 השדח

 

 13/07/17

 

 6

 

2

 

 דומיל תועש

 

 18:00-20:00

 

 

  רוצ ידוד

 

 

 

 תוסילופ   טרפ תוסילופ
 תוסילופ   םילהנמ
 ילעב תוסילופ   םיאמצע
 לומגת תוסילופ  הטילש
 קנעמ" תוסילופ  םיריכב
 "  הריטפ

 

 

 

 

 

 

 

 תוינכת יגוס
 חוטיב

 

 

 

 20/07/17

 

7

 

2

 

 דומיל תועש

 

 16:00-18:00

 

   

  

 

 

  רוצ ידוד

 

 

 

  .תויסאלק תוסילופ

 

 

  . ףידע תוסילופ

 

 

   ןוה תוסילופ

  הבצק תוסילופ

 תוסילופ

UL

 

 

 

  האושת תוחיטבמ תוסילופ

   תופתתשמ תוסילופ

 העקשה ילולסמ תוסילופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוטיב תוסילופ
 ךתח יפל

 

 20/07/17

 

7

 

2

 

 דומיל תועש

 

 18:00-20:00

 

 

 

 

 

  ןוה יחפסנ

 

 

 

 

 

 

 

  הבצק יחפסנ

 

 

 

 

 

    רוצ ידוד

 

 

  

 

 

 . תויסאלק תוסילופב םייוציפ בושיח

 

 

 תוחיטבמ תוסילופב םייוציפ בושיח

  . האושת

 

 

 קיסעמ םייוציפ ןוידפ ךרע

  . תופתתשמב

 

 

 הסנכה סמל םייוציפ ןוידפ ךרע

  . תופתתשמב

 

 

 תוסילופב םייוציפ בושיח

UL 

  

  .השירפב םייוציפ תוריבצ תקידב

 

 

 

 

 

 

 

 םייוציפ בושיח
 תוסילופב

  חוטיב

 

 27/07/17

 

8

 

3

 

 דומיל תועש

 

 16:00-19:00

 

 

 

 

  רוצ ידוד

 

 

 

 

 

 ימדקמ לע םיעיפשמה םימרוגה

  . הבצקה

 

 

  . תוסילופ יפל הריקס

 

 

 שרופה יכרצ יפל םימדקמ תמאתה

 

  .

 

 

 

 

 הבצק ימדקמ
 לע תוסילופב

  םינשה ינפ

 

 03/087/17

 

9

 

2

 

 דומיל תועש

 

 16:00-18:00

 

 

 השילב יסוי

 

 

 

 

 

 תונרקמ תושירפל םיעוריא חותינ

   .חוטיב תוסילופ + תושדח

 

 

 םיעוריא חותינ
 + תוסילופ
 תושדח תונרק

 

 םייוציפ +
 תוסילופב

 

03/08/17

 

9

 

2

 

 דומיל תועש

 

 18:00-20:00

 

 

 

 

  רוצ ידוד

 

 

 

 

 

  תירוטסיה הריקס
  . תופוקה יגוס

 

 

  .לוהינ ימד

 

 

  . םילולסמ

 

 

  .תמלשמ אל הפוק

 

 

  .ינוה

 

 

 

 

 

 

 

  למגה תופוק

 

 07/09/17

 

 10

 

2

 

 דומיל תועש

 

 16:00-18:00

 

 

  רוצ ידוד

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .הבצק תכישמ ךרוצל דוינ

 

 

 . הבצקל ןוהמ םייוציפ דוינ

 

 

 םירצומה ןיב חוקלה יכרצ יפל דוינ

  . םינושה

 

 

 . גפ" וקל תוסילופמ ןוה תוריבצ דוינ

 

 

 

 

 

 דוינה תונקת

  השירפב

 

 

 

 

 

 

 

 07/09/17

 

 10

 

2

 

 דומיל תועש

 

 18:00-20:00

 

   

  

 

 

  יול לכימ

 

 

 

   תיקוחה תיתשתה

 יאנת   תואכז ליג
 בושיח   תואכז
 תייחד  הבצקה
 לפכ  הבצקה

  תואבצק

 

 

 

 

 

 

 

 ימואל חוטיב

  השירפב

 

 

 

 14/09/17

 

  11

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 הכלמ יריש

 

 

 

 

 

    השוריה 

קוח

   ןוממ 

םכסה

  . תושוריו תואווצ

 

  

 

 

 

 

 תושורי תואווצ
 ןיב הרבעהו

  .תירוד

 

 28/09/17

 

 12

 

4

 

  דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 הכלמ יריש

 

 

 

  .תידדה האווצ

 

 

   תויונמאנ

 םיפתוש ימכסה

 

 

 

 

 תושורי תואווצ
 ןיב הרבעהו

  .תירוד

 

19/10/17

 

 13

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

  

  השילב יסוי

 

 

 

 

 

 

  . השירפ יקנעמ יוסימ

 

 

 . בויחה רוקמ

 

 

 והמ  הסנכהה גוויס

  ? השירפ קנעמ

 

 

  . תורחת יא קנעמ יוסימב תויגוס

 

 

  .סמ תסירפ

 

 

 

 

 

 

 

 יקנעמ יוסימ

 השירפ

1

  

 

 26/10/17

 

 14

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

  השילב יסוי

 

 

  .רוטפה

 

 

 בושיח   רוטפה תלדגה
 ףצר   רוטפל הרכש

   הבצק ףצר םייוציפ

  .םיפצרמ תוטרח

 

 

 

  הטרח תעב הסירפ

 

 

 

 

 

 

 

 יקנעמ יוסימ

 השירפ

2

 

 

 02/11/17

 

 15

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 

  

  השילב יסוי

 

 

 

 םיקנעמ יוסימ

2

 

 

 

 .תואבצקה יגוס

 

 

 .רוטפו רוקמ יפל תואבצקה גוויס

 

 

 תדוקפב תואבצקה יוסימ תונורקע

  .סמה

 

 

  .תרחא הבצק

 

 

  .תרכומ הבצק

 

 

  .הכזמ הבצק

 

 

  . םיראש תבצק

 

 

  . תוכנ / ע.כ.א תבצק

 

 

  תואבצקה לע רוטפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תואבצק יוסימ

1

  

 

 

 

 16/11/17

 

 16

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

  

  השילב יסוי

 

 

 

 הבצק יוסימ

 

 

 . הבצק ןוויהל םיללכה

 

 

  . רוטפ הבצק ןוויה

 

 

  .בייח הבצק ןוויה

 

 

  .בייח ןוויה בגא הסירפ

 

 

  .םהלש םיגוסה יפל תואבצק ןוויה

 

 

 תלדגהל ילככ ןוויהו הבצק ףצר

 . השירפב רוטפה

 

 

 

 

 

 

 

 תואבצק יוסימ

2

 

  ןוויהו

 

 

 

 23/11/17

 

 17

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-19:00

 

   

  

 

  

  השילב יסוי

 

 

 

 הבצק יוסימ

2

 

 

 

 ןוקית ברע בולישה תחסונ .

190

 

 .

 

 

 ןוקית רחאל זוזיקה תחסונ

190

 

   .

 

 

  .רוטפ ןוויה

 

 

  .בייח ןוויה

 

 

  . אל המו ןווהל ןתינ המ

 

 

 

 

 

 

 ןיב רשקה
 םירוטפה
 יקנעמל
 , השירפ

   ןוויהו הבצק

 

30/11/1721

 

 18

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-19:00

 

  

  השילב יסוי

 

 

 

 תויוכז עוביק

 

 

   םירוטפה ףודעית

  . תויוכז עוביק

 

 

 ורדסוה אלש הדובע תוביזעב לופיט
 רבעב הסנכה סמ לומ

 

 

 

 

 

 

 היצזימיטפוא
 תויוכז עוביק
 םיאשונו

    םימדקתמ

 

 07/12/17  

 

19

 

3

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

  השילב יסוי

 

 

  רנפה ינב

 

 

 

 

 

 

 .הריטפ בגא השירפב לופיט

 

 

  . השירפ רחאל הריטפב לופיט

 

 

   הריטפ רחאל החפשמה יסכנ יוויל

 םיבטומל שדח ןובשח

 

 

 

 

 

 

 הריטפ

  השירפו

 תנכות תגצה

  םיסכנ

 

 14/12/17

 

 20

 

3

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 המוש דיקפ
 (יסוי) ת"פ

 

 

 המוש דיקפ

 

 (יסוי) ןולוח

 

 

 

 

  . השירפב הסנכה סמ יספט יולימ

 

 

  .תוביצנהו המוש דיקפ ירושיא

 

 

  .םיפיטו חוקלל תורשה תיווח

 

 

 . המוש דיקפ תווצ םע שגפמ

 

 

 

 

 

 םע שגפמה

  המושה דיקפ

 

 04/01/18

 

 21

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 היחנה

 

 יסוי

  השילב

 

 

 

 

 

 

 

 רב הרימ

 

 

 

 

 

   קושב ישילשה ליגה ירצומ

  . ימלועה קושב תומגמ

 

 

  .םייח תוכירא חוטיב

 

 

  הכופה אתנכשמ

 

 

  .השעמל הכלה הבצק םולשת

 

 

 חוטיבה תרבח יניעב הבצקה

 

  . תואבצק 'חמ םע שגפמ

 

 

 

 

 

 

 

 ליגה ירצומ
 ישילשה
 הבצק תכישמו
 השעמל הכלה

 

11/01/18

 

 22

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 השילב יסוי

 

 

 

 

 

   ןולאשה   םיבלש

  תורטמה תרדגה

   םינותנ ףוסיא

  הזילנא

 

 

 . תינכת תיינבל םילוקיש

 

 

 יסיסב ןונכת ילכ תיינב

 

 

 

 

 

 

 

 

 השירפ ןונכת

  השעמל הכלה

 

 18/01/18

 

 

 

 23

 

4

 

 דומיל תועש

 

 20:00-16:00

 

 

 השילב יסוי

 

 

 

 

 

 תגצה   תינכותה תביתכ

  .חוקלל תינכותה

 

 

  .תמכסומ תינכת שוביג

 

 

  .תינכותה שומימ

 

 

 תינכותה עוציב ירחא בקעמו תורקב

 

 .

 

 

 

 

 

 

 השירפ ןונכת

  השעמל הכלה

 

08

/02/18

 

 24

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 השילב יסוי

 

 

 

 תינכת תנכהו השירפ יעוריא חותינ

  .הדובע תנדס תרגסמב

 

 

  םכסמ עוריא לש הקולח

 

 

 

 השירפ ןונכת

  השעמל הכלה

 

 15/02/18

 

 25

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

   

  

 

 

 השילב יסוי

 

 

 

  . השירפה ןונכת יגוס

 

 

   םידקמ השירפ ןונכת עוריא

 השירפב השירפ ןונכת עוריא

 

 

 

 

 השירפ ןונכת
 הסעמל הכלה

 

 22/02/18

 

 26

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

 

 

 

 

 י"ע םכסמ עוריא חותינ תשגה

  םידימלתה

 

 

 

 

 הדובע תשגה

 תמכסמ

 

 

 

 

 

 

 08/03/18

 

 

 

 

  השילב יסוי

 

 

 

  התיכב ןורתפ תגצה

 

 

  םוכיס רועיש

 

 

 

 

 

 15/03/18

 

 27

 

4

 

 דומיל תועש

 

 16:00-20:00

 

  

 

 

 *** תואצרהה רדסבו םיצרמה תמישרב םייוניש ונכתי ***

 

 

 

'ב הדיחי

 

 

 

 

  םיצרמ

 

 םיאשונ טוריפ

 

 יללכ אשונ

 

 

 

 רועיש

 

 רפסמ

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

 

 .בכרומ השירפ קנעמ תסרג

 

-

  

 .דמעומ תמקהו תכרעמה לש יללכ הנבמ

 

 

 

 

 

 תורכיה

 

 תכרעמה

 

 

 

 1

 

 

 

 22.3.18

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

 

 בכרומ השירפ קנעמ תסרג

 

 

 

-

 

 .השפוח ןוידפ ,רכש ישרפה ,םייוציפ

 

-

 

 .םייוציפ ףצר/הבצק ףצרב הריחב

 

-

 

 בייחה קלחה תסירפו בייח/רוטפ בושיח

        הרוחא/המידק

 

-

 

 ספוט ללוכ חוקלל חוד תקפה

161

 ,

161

, א

116

 .ג

 

 

 

 

 קנעמ

 

 הסירפו

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 29.3.18

 

   

  

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

 

 .הבצקו קנעמ תסרג

 

 

 

-

 

 תכישמ ,הכזמ הבצק תכישמ ,ןידכ םילומגת תכישמ

 .תרכומ הבצק

 

-

 

 הבצק וא/ו םייוציפ קנעמ תבוטל רוטפה ןוהב שומיש

 .הכזמ

 

-

 

 ספוט ללוכ חוקלל חוד תקפה

161

 .ד

 

 

 

 

 

 םילומגת

 

 תואבצקו

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 26.4.18

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

 

 .ןוויהו הבצק ,קנעמ תסרג

 

 

 

-

 

 .תרכומ הבצק ןוויה ,הכזמ הבצק ןוויה

 

-

 

 וא/ו םייוציפ קנעמ תבוטל רוטפה ןוהב לכשומ שומיש

 הבצק ןוויה וא/ו הכזמ הבצק ןוויה וא/ו הכזמ הבצק

 .תרכומ

 

-

 

 הכזמ/תרכומ הבצק ןידכ אלש/ןידכ ןוויה יוסימ

 .בייח ןוויה תסירפו

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 םינוויה

 

 

 

 

 4

 

 

 

 03.5.18

 

 

  םיצרמ

 

 םיאשונ טוריפ

 

 יללכ אשונ

 

 

 

 רועיש

 

 רפסמ

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

 

 .אלמ השירפ ןונכת תסרג

 

-

  

 םיקיסעמ תבורמ הירוטסיה ללוכה דמעומ תמקה

תוינכות תבורמ,

 

 ללוכ ,רבעהמ םירוטפ םיקנעמ ללוכ
 רבכ לבקמה דמעומ ללוכ ,םייוציפ יפצרו הבצק יפצר

 .תיחכונה השירפה דעומב תופטוש תואבצק

 

 

 

 

 

 השירפ

 

 תבכרומ

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 10.5.18

 

   

  

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

 

 .אלמ השירפ ןונכת תסרג

 

 

 

-

 

 . הבצק םילומגתב ןווגמ שומיש

 

-

 

 יחכונ קיסעמ הבצק ףצרב םייוציפב ןווגמ שומיש

 .הטרחלו הבצקל

 

-

 

 רבע יקיסעמ הבצק ףצרב םייוציפב ןווגמ שומיש

 הטרחלו הבצקל

 

 

 

 שומיש

 יסאלק

 

 תורוקמב

 םיינויסנפ

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 17.5.18

 

 

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

 

 .יעפומ בר יטסילוה ןונכת תסרג

 

 

 

-

 

 ימעפ דח רוקמ לכב שומישל םינונגנמה דומיל

 ,דיתעב וא/ו םויכ ימעפ דח םוכס תריציל

 הנונא ,דיתעב וא/ו םויכ תרכומ הבצק תריציל

 תבוטל ימעפ דח םוכס ןוירשל ,דיתעב וא/ו םויכ

 הברזר תריציל ,רדגומ דעומב רדגומ דעי

 .תידיתע השורי תבוטל ןוירשל ,תיביצקת

 

-

 

 ןווגמ ללוכ דמעומ תמקה

 םינויסנפ םיסכנ

 .םיסנניפו

 

-

 

 ורבצנש םיימעפ דח םימוכסב ןווגמ שומיש

   ןרק ,ןוה םילומגתב

 

-

 

 ףצר/הבצק ףצר תחת אלש םייוציפ ,תומלתשה

  םיקיסעמ םייוציפ

 

 תונוש השרפה תופוקתמ תונוש תוינכת לש םימדוק

 .םייסנניפ םיסכנמו

 

 

 תריצי

 

 םירזת

 

 םינמוזמ

 

 תורוקממ

 

 םיינויסנפ
 .םיסנניפו

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 24/05/18

 

   

  

 

 

 

 

 

 ינב

 

רנפה

 

 

.יעפומ בר יטסילוה ןונכת תסרג

 

-

 

תויפסכ תויובייחתה ןווגמ ללוכ דמעומ תמקה

 

 דחו תויתיע תוימירזת תושירד ןווגמו תוימעפ דחו תויתיע

.השוריל שקובמ םוכסו תשקובמ הברזר ,תוימעפ

 

-

 

 םיסכנב  שומיש  ךות  הלא  תושירדל  הנעמ  תיינב

 םייסנניפ

.םיינויסנפו

 

-

 

 לומ  יוצרל  הנעמו  םיפדוע/םירסחב  לופיטו  הניחב

. לעופב יוצמה

 

-

 

 םינמוזמ  םירזתל  תיזחת  תריצי  :  ידיתע  ןונכת

 ןב םדאל

50

.

 

-

 

.הרטמ תאושתל יטמוטוא בושיח

 

-

 

  סיסב

CRM

-

 ןמזה  ריצ  לע  ץעוימ  חוקל  לוהינל  י

 תריציו

To Do List

 

.דמעומב לופיטל ידיתע

 

-

 

 חוטיבה תואבצקב שומיש

.ימואלה

 

-

 

.יגוז ןונכתל גוז תב/ןב תורוקמב שומיש

 

-

 

.הקלסמה לומ הדובע

 

-

 

.החמומ תכרעמ תסרגב תיטמוטוא הדובע תלוכי

 

 

 

 ןונכת

 

 יטסילוה

 םויכ

 

 דיתעלו

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 31/05/18

 

 

 

 

 

 השמ

 ןורל

 

 

-

 

השירפ ןונכתב ךרוצה

 

-

 

ליחתהל  ןוחטיבה

 

-

 

חוקלל םינופ דציכ

 

-

 

? םכלש ךרעה תעצה יהמ

 

-

 

 יפותיש תריצי

תוחוקל סויגל הלועפ

 

-

 

 ןונכת  יתוריש  תאו  םכמצע  תא  קוושל  ולכות  דציכ
 תוידמבו  טנרטניאב  תיבטימ  הרוצב  השירפה

תויתרבחה

 

 רועיש

 

 + יקוויש

  םוכיס

 

 

 

 9

 

  

 

 07/06/18