SZÉKELYFÖLD

       ȚINUTUL SECUIESC

                  SZEKLERLAND

Székelyföld

Románia  középső  részének  jól  körülhatárolható  történel-

mi-néprajzi tájegysége. Régi oklevelekben Terra Siculorum és 

Regnum Siculorum néven szerepel. A történelmi Székelyföld 

hét  széket  –  Udvarhely-,  Csík-,  Maros-,  Aranyos-,  Kézdi-, 

Sepsi-  és  Orbai  széket,  valamint  öt  fiúszéket  –  Gyergyó-, 

Kászon-,  Miklósvár-,  Bardóc-  és  Keresztúr  fiúszék  –  fog-

lalt magába. A XVI. században Kézdi-, Sepsi- és Orbai szé-

kek  egyesültek,  létrehozva  Háromszéket.  1876-ban  a  szé-

kek  helyén  vármegyéket  szerveztek.  1952  és  1960  között 

Románián  belül  a  Magyar  Autonóm  Tartományt,  majd  a 

Maros-Magyar  Autonóm  Tartományt  alkotta.  Ma  Hargita 

és  Kovászna  megye,  valamint  Maros  megye  többségében 

magyarok  lakta  részét  jelenti.  A  székelyek  a  magyarság 

egyik, különleges történelmi tudattal, nyelvjárási és néprajzi 

sajátosságokkal rendelkező csoportja. Megőrizték archaikus 

népi kultúrájuk számos értékét, amelyek fellelhetők a hagyo-

mányaikban, népköltészetükben és népművészetükben.

Az életet a domborzaton kívül a klíma is meghatározza. A 

hosszú,  hideg  telek  és  rövid  nyarak  sajátos  ritmust  szab-

nak  a  mezőgazdasági  tevékenységeknek.  A  hűvös  éghajlat 

miatt ugyan nem bortermő vidék, de mégis sok háztartásban 

készítenek  bort  –  pityókabort.  A  széles  körben  termesztett 

krumplit – helyi nevén pityókát – a székelyek használják ízes 

házikenyerük tésztájába, de szőlőre cserélve bort is készíte-

nek „belőle”. Székelyföld legfontosabb mezőgazdasági „gyü-

mölcse” a burgonya. Innen látják el az ország számos régi-

óját ezzel a terménnyel. Jó híre van a pityókás (burgonyás) 

házi  kenyérnek  és  a  székely  falvakból  újra  európai  hódító 

útra indult kürtőskalácsnak.

A közösségbe tartozó családok állatainak egy seregben való 

tartása, a pásztor (bács) megfogadása, a Szent György napi 

juhkihajtás még mindig része az éves ciklusnak. Az ünnepi 

népszokások  a  hagyományőrzés  látványos  megnyilvánulá-

sai. A falvakban élnek még farsangi, húsvéti, pünkösdi, szü-

reti és karácsonyi szokások, melyek a színes népviselet hasz-

nálatára is alkalmat biztosítanak.

A  hívogató  falvak  és  városok  vallásilag  is  sokszínűek  és  a 

várrá erősített templomok a történelem szavait suttogják a 

tatárdúlásoktól napjainkig. Ha már a kulturális kincsek tár-

házát kimerítettük, borvizes népi fürdők, sípályák, túraösvé-

nyek szolgálják a további kikapcsolódást.

Ținutul Secuiesc

este o regiune situată în centrul României, bine defi-

nită din punct de vedere istoric/etnografic. În vechile docu-

mente  apare  sub  denumirea  Terra  Siculorum  și  Regnum 

Siculorum. Ținutul Secuiesc istoric a cuprins șapte scaune: 

Odorhei, Ciuc, Gheorgheni, Cașin, Mureș, Arieș, precum și 

scaunele Sepsi, Kézdi și Orbai, care s-au unit sub denumirea 

de Trei Scaune. În 1876, în locul scaunelor au fost formate 

comitate. Între anii 1952 și 1960, funcționează sub denumi-

rea  Regiunea  Autonomă  Maghiară,  iar  mai  târziu  se  înfi-

ințează  Regiunea  Mureș-Autonomă  Maghiară.  În  prezent, 

Ținutul  Secuiesc  cuprinde  teritoriile  județelor  Harghita, 

Covasna și Mureș, locuite în majoritate de maghiari. Secuii 

sunt un grup etnic maghiar, cu o conștiință istorică și carac-

teristici lingvistice și etnice distincte. Ei au păstrat nume-

roase valori ale culturii populare arhaice care se regăsesc în 

tradițiile, literatura și arta lor populară.

Viața de aici este definită atât de condițiile de relief, cât și 

de condițiile climaterice. Iernile lungi și reci și verile scurte 

impun un ritm specific activităților agricole. Datorită clima-

tului răcoros, nu este o zonă viticolă, totuși, în numeroase 

gospodării oamenii fac vin... din cartofi. Cartoful, cultivat 

pe arii extinse, este folosit și la prepararea aluatului pâinii 

de casă, dar făcând troc cu cartofi pentru struguri, secuii 

fac  și  „vin  din  cartofi”.  Cartoful  este  cea  mai  importantă 

cultură agricolă a Ținutului Secuiesc. Din această regiune 

sunt aprovizionate cu această cultură numeroase regiuni ale 

țării. Pâinea de casă cu cartofi, precum și cozonacul „kürtős” 

– care a pornit din satele secuiești la un nou drum de cuce-

rire a Europei – se bucură de mare popularitate.

Ținerea  într-o  singură  turmă  a  animalelor  familiilor  din 

comunitate, alegerea ciobanului, ducerea oilor la păscut de 

ziua  Sfântului Gheorghe,  toate  acestea  fac  parte  încă  din 

ciclul anual. Obiceiurile și sărbătorile populare sunt mani-

festări spectaculoase ale păstrării tradițiilor. În satele secu-

iești încă se mai păstrează vii obiceiurile legate de Fărșang, 

Paști, Rusalii, de culesul viei sau cele de Crăciun, oferind un 

bun prilej oamenilor de a se îmbrăca în porturi populare.

Satele  și  orașele  primitoare  sunt  diferite  și  din  punct  de 

vedere al religiei, iar bisericile fortificate șoptesc cuvintele 

istoriei, de la năvălirea tătarilor până în prezent. Şi dacă am 

epuizat tot tezaurul cultural, băile populare cu ape mine-

rale,  pârtiile  de  schi  sau  traseele  turistice  oferă  multiple 

posibilități de destindere.

Szeklerland

is a well defined historical, ethnographical region in the cen-

tral part of Romania. In ancient records it appears under the 

name of Terra Siculorum and Regnum Siculorum. The his-

torical Szeklerland was compound of seven seats: Udvarhely, 

Csík,  Gyergyó,  Kászon,  Maros,  Aranyos,  respectively,  the 

unified  Háromszék  (literally: Three  Seats)  comprising  the 

seats of Sepsi, Kézdi, and Orbai. In 1876 the seats were reor-

ganized  as  counties.  In  Romania  between    1952  and  1960 

they formed the Hungarian Autonomous Region, later the 

Maros Hungarian Autonomous Region. Today Szeklerland 

is represented by the area of Covasna, Harghita and Mureș 

counties  populated  in  majority  by  ethnic  Hungarians. 

Szeklers are a subgroup of Hungarians characterized by a 

distinct  historical  consciousness,  and  particular  dialectal 

and ethnographic features. They preserved much of the val-

ues of their archaic ethnic culture, which are visible in their 

traditions, folklore and folk arts.

Life here is determined not only by relief but also by climatic 

factors. The long cold winters and the short summers dictate 

a peculiar rhythm to agricultural activities. Due to the cool 

climate Szeklerland is not a wine growing region, yet there 

are may households producing wine - „potato wine”. Potato, 

the most important crop in the agriculture of Szeklerland 

is  used  in  the  delicious  Szekler  home  baked  bread,  but 

they  exchange  it  for  wine  grapes  to  make  wine  „from  it”. 

Many regions of the country are supplied with potato from 

here. The Szekler home baked bread made with potatoes is 

well known far and wide, and from the Szekler villages the 

famous kürtőskalács has set off again to conquer Europe.

The families belonging to a community keep their animals 

in one herd, they hire a shepherd, who herds out the ani-

mals on Saint George's Day as custom of the annual cycle 

requires. Folk feasts are spectacular manifestations of the 

living  traditions.  In  villages,  the  old  customs  related  to 

Carnival, Easter, Whitsun, Vintage and Christmas offer so 

many opportunities to show off the colourful folk wear.

The  hospitable  villages  and  towns  are  home  to  popula-

tion  belonging  to  various  religious  denominations  living 

together. Their fortified churches whisper songs of the past 

from the times of the Tartar devastations up to our days. If 

we have had enough of the treasures of culture, there are 

popular mineral spas, ski slopes, trekking routes offering so 

many opportunities for recreation.

Székelyföld – Ținutul Secuiesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Háromszék – Trei Scaune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Sepsiszentgyörgy – Sfântu Gheorghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Kovászna – Covasna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Kézdivásárhely - Csernáton – Târgu Secuiesc - Cernat . . 12-13

Erdővidék – Zona Baraolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Csíkszék – Scaunul Ciucului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Csíkszereda – Miercurea Ciuc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Csíksomlyó – Şumuleu Ciuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
Gyimesek – Ghimeș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23

Gyergyószék – Scaunul Gheorgheni . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Gyergyószentmiklós – Gheorgheni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Békás-szoros - Gyilkos-tó – Lacul Roșu - Cheile Bicazului . . 30-31
Borszék – Borsec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
Udvarhelyszék – Scaunul Odorheiului  . . . . . . . . . . . . . . . 34-35

Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc . . . . . . . . . . . . . . . 36-37
Korond - Parajd – Corund - Praid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
Marosszék – Scaunul Mureș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41
Marosvásárhely – Târgu Mureș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Szováta – Sovata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45

2

3

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

B E V E Z E T Ő   –   I N T R O D U C E R E   –   I N T R O D U C T I O N

Ținutul Secuiesc

este un tărâm al legendelor. Legendele despre cetăți, forma-

rea lacurilor, munților, despre izvoare, stânci și zâne care au 

fost transmise din gură în gură. Aici fiecare copac și piatră 

are o poveste. Pădurile ascund secrete, iar pietrele vorbesc 

despre timpuri străvechi.

Cel mai impresionant loc al acestui ținut este Lacul Sfânta 

Ana, singurul lac de origine vulcanică din Europa de Est și 

care  a  rămas  intact  de-a  lungul  timpului.  Este  situat  la  o 

altitudine de 946 m, având o adâncime de 7 m. În mijlocul 

unei zone temperate apare dintr-odată un peisaj din zonele 

reci: Tinovul Mohoș, situat într-unul dintre craterele vulca-

nice ale masivului Ciomad. Din lacul de odinioară au mai 

rămas doar câteva ochiuri de apă. Pe alocuri, turba groasă 

este colorată de diferite plante rare ca roua cerului (Drosera 

Székelyföld

a legendák földje is. Szájról-szájra terjedtek a legendák, melyek tavak 

kialakulásáról,  várakról,  hegyekről,  forrásokról,  sziklákról,  tündérekről 

szólnak. Mesél itt minden fa és kő. Titkot rejtenek az erdők, régmúlt időkről 

beszélnek a sziklák.

Legmesebelibb  helyünk  a  Csomád  vulkáni  kúpon  található  Szent  Anna-tó, 

Kelet-Európa egyetlen nagyméretű, épen maradt krátertava. Tengerszint feletti 

magassága 946 m, legnagyobb mélysége 7 m. Ikerkráterében fekszik a Mohos-

tőzegláp, melyben – akárcsak a vidék többi tőzeglápjában – a hideg égövre jel-

lemző  növényzet  nyomaira  bukkanunk.  Az  egykori  összefüggő  vízfelületből 

mára csak tószemek maradtak. A vastag tőzegtakarót növényritkaságok tarkít-

ják. Ezek közé tartozik a rovarevő kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia), 

a mámorka (Empetrum nigrum) vagy a gyapjúsás (Eriophorum angustifolium).

A  Keleti-Kárpátok  kanyarulatában  fekvő  régió  kiterjedt  erdőségeiben  nem 

ritkák  a  nagyvadak:  a  kárpáti  barnamedve,  a  kárpáti  szarvas,  a  hiúz  vagy 

a szürke farkas.

Ez  a  régió  Európa  borvíznagyhatalma.  A  Romániában  palackozott  ásvány-

vizek  több  mint  40%-a  Székelyföldről  származik.  Ugyanakkor  számos  út 

menti vagy éppen erdő mélyén lapuló borvízforrás vize olthatja szomjunkat, 

népi fürdő vize hűsíthet és gyógyíthat.

rotundifolia), vuietoarea (Empetrum nigrum) sau bumbăcărița 
(Eriophorum angustifolium). Pădurile întinse ale Carpaților de 
Curbură adăpostesc specii de vânat mare: ursul brun carpatin, 
cerbul carpatin, râsul sau lupul cenușiu.
Această regiune este o mare putere în domeniul apelor mine-
rale, la nivel european. 40% din apele minerale îmbuteliate în 
România  provin  din  Ținutul  Secuiesc.  Putem  să  ne  stingem 
setea cu apele numeroaselor izvoare și, totodată, putem să ne 
răcorim  în  apele  tămăduitoare  ale  băilor  populare  aflate  pe 
lângă drumuri sau ascunse în adâncul pădurilor.

Szeklerland

is the land of legends. Fabulous stories, passed down from father 
to son, tell us tales of elves and fairies, castle-forts, mountains, 
fountains, rocks or nascent lakes. Here every tree and stone has 
got a tale to yarn. Woods are holding hidden secrets, and rocks 
are telling tales of old.
Most fabulous of our sites is Saint Ann’s lake – the only large 
volcanic crater lake preserved in Eastern Europe. It lies on an 
altitude of 946 meters above sea level, and its depth is 7 meters 
at its lowest point. In an environment of temperate climate all 
of a sudden a landscape of cold climate unfolds before our eyes. 
In the twin crater of St. Anne’s Lake, the Mohos (Mossy) Peat 
Bog enchants us with its fairy scenery: from the once continu-
ous large water mirror today only tiny eyes of tarns are left. The 
thick layer of peat cover is rich with rare plant species of gla-
cial flora. We can meet here the insectivore round-leaved sun-
dew (Drosera rotundifolia), the crowberry (Empetrum nigrum) 
or the bog cotton (Eriophorum angustifolium).
In the large forests of the region lying in the curvature of the 
Eastern Carpathians one can often meet large wild game: the 
Carpathian  brown  bear,  the Carpathian  red  deer,  the  lynx  or 
the grey wolf.
Szeklerland is the land of mineral waters. More than 40 % of the 
sparkling treasure bottled in Romania comes from Szeklerland. 
Besides bottled water we may quench our thirst with the water 
of countless mineral water springs gurgling on the roadsides or 
hidden in the woods; just as there are plenty of traditional spas 
which can cool and heal the visitors with their sparkling waters.

Szent Anna-tó / Lacul Sfânta Ana

Terep-lovaglás, Kőröspataki Lovarda / Echitație pe teren, Centrul de Echitație Valea Crișului

www.virtualisszekelyfold.ro

4

5

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

S Z É K E LY F Ö L D   –  Ț I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

Háromszék – a kúriák és 

templomok földje

Sajátos társadalomtörténeti okok miatt Székelyföldön belül 

itt épült a legtöbb kisnemesi udvarház. Olyan települések is 

vannak,  mint  Bikfalva  vagy Csernáton,  ahol  a  még  létező 

udvarházak  száma  meghaladja  a  tízet.  A  több  mint  160 

kúria és kastély a régió épített örökségének gyöngyszemei.

A különleges építészet emlékei a középkori eredetű erődí-

tett  templomok  is,  melyeket  magas  várfalakból  és  sarok-

bástyákból álló védőrendszerek öveznek. Ezek az erősségek 

főként a XVII. századi török-tatár betörések idején nyújtot-

tak védelmet a helybeli lakosságnak.

Kovászna  megye  egyik  legértékesebb  kultikus  műem-

léke  a  XIII.  századi  eredetű,  román,  gótikus,  reneszánsz 

és  barokk  stílusjegyeket  őrző  gelencei  római  katolikus 

Szent-Imre templom.

Regiunea Trei Scaune – ținutul 

conacelor și al bisericilor

Din  motive  speciale  de  istorie  socială,  în  această  zonă  a 

Ținutului Secuiesc au fost construite cele mai multe conace 

ale  micii  nobilimi.  Există  așezări,  ca  de  exemplu  Bicfalău 

sau  Cernat,  unde  au  fost  construite  un  număr  de  peste 

zece conace. Cele peste 160 de conace și castele sunt perlele 

patrimoniului arhitectural din regiune.

Bisericile  fortificate,  înconjurate  de  sisteme  de  protecție 

compuse din ziduri și bastioane sunt și ele monumente isto-

rice de arhitectură din Evul Mediu. Aceste fortificații au ofe-

rit protecție populației locale, mai ales pe vremea invaziilor 

turco-tătare din secolul al XVII-lea.

Unul dintre cele mai valoroase lăcașe de cult ale județului 

Covasna este biserica romano-catolică din Ghelința, ridicată 

în onoarea lui Sfântului Emeric. Biserica a fost construită în 

secolul al XIII-lea și păstrează amprentele mai multor stiluri 

arhitecturale: romanic, gotic, renascentist și baroc.

Háromszék Seat – Land of 

Mansions and Churches

Due  to  particular  social-historical  causes,  this  seat  boasts 

with the most mansions of lesser nobility. In some villages, 

like Bicfalău or Cernat there are over ten such manors. More 

than 160 mansions and castles enrich the architectural her-

itage of this region.

The  medieval  fortified  churches  are  also  vestiges  of  this 

special architecture. God’s houses are surrounded by forti-

fications compound of high ramparts and corner bastions. 

These forts offered safety for the local population in times of 

Turk and Tartar invasions during the 16-17

th

 centuries.

One  of  the  most  valuable  cultic  monuments  of  Covasna 

county is the Saint Emeric Roman Catholic church showing 

Romanesque, Gothic, Renaissance and Baroque stylistic ele-

ments, built originally in the 13

th

 century.

Mikes-kastély /  Castelul Mikes

Forró-Babós-kúria / Conacul Forró-Babós

Szentkereszty-kúria / Conacul Szentkereszty

Kálnoky kúria / Conacul Kálnoky

Erődtemplom, Sepsiszentgyörgy
Biserică fortificată, Sfântu Gheorghe

Erődtemplom, Sepsiszentgyörgy / Biserică fortificată, Sfântu Gheorghe

Erődtemplom, Illyefalva/ Biserică fortificată, Ilieni

Szentkereszty-kúria / Conacul Szentkereszty

Szent Imre róm. kat. templom / Biserica romano-catolică Sf. Emeric

Dónáth-kúria / Conacul Dónáth

Daniel-kastély / Castelul Daniel

6

7

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

H Á R OM S Z É K   –  T R E I   S C AU N E   –   H Á R OM S Z É K   S E AT S

Sepsiszentgyörgy

Kovászna  megye  székhelye,  2013-2016  között  Székelyföld 

Kulturális  Fővárosa.  A  város  története,  akárcsak  a  kör-

nyéké,  összefonódik  a  székely  határőrséggel  és  az  1848-

1849-es szabadságharc történéseivel.

Kós Károly (1883-1977) neves erdélyi építésznek több mint 

tíz köz- és lakóépülete áll a városban. Ezek közül kiemelke-

dik a Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttese.

Itt szervezik meg évente az országos viszonylatban a leg-

nagyobb  tömeget  megmozgató,  egyhetes  városnapokat. 

Szent György napja (április 24.) hetében a nagyvásár mel-

lett  számos  kulturális,  sport-  és  szórakoztató  rendezvény 

csalogatja ide az érdeklődők tízezreit.

A  színházi  élet  a Tamási  Áron  Színház  (magyar),  Andrei 

Mureșanu  Színház  (román),  az  M-Stúdió  Mozgásszínház 

és a Háromszék Néptáncegyüttes köré szerveződik. Aki a 

gasztronómia iránt érdeklődik, annak nem szabad kihagy-

nia  a  Háromszéki  Kolbászparádét,  a  Töltöttkáposzta-

fesztivált vagy a Chocofest-et.

A Sepsiszentgyörgytől pár km-re elhelyezkedő Sugásfürdő 

télen-nyáron  élményt  nyújt:  frissülni  lehet  a  borvízforrá-

soknál  vagy  a  kültéri  medencében,  kezelőközpontban, 

gyógyulni a mofettában, gyönyörködni a tájban a túraös-

vényeken  és  hegyi-

kerékpár-útvo-

nalon, energiát 

levezetni 

két  sípályán, 

m á s z ó f a l o n , 

tenisz- 

vagy 

minigolfpályán.

Sfântu Gheorghe

este reședința județului Covasna, iar în perioada 2013-2016, 

Capitala Culturală a Ținutului Secuiesc. Istoria orașului și 

a regiunii se îmbină cu istoria grănicerilor secui și cu eveni-

mentele revoluției din 1848–1849.

În  oraș  sunt  peste  zece  clădiri  realizate  după  proiec-

tele  renumitului  arhitect  Kós  Károly  (1883–1977).  Dintre 

acestea,  cea  mai  importantă  este  ansamblul  de  clădiri  al 

Muzeului  Național  Secuiesc.  Orașul  găzduiește  anual, 

timp  de  o  săptămână,  evenimentul  de  mare  amploare, 

Zilele Sfântu Gheorghe. În săptămâna în care este prăznuit 

Sfântul Gheorghe (24 aprilie), pe lângă marele târg, nume-

roase evenimente culturale, sportive și distractive atrag un 

public tot mai mare.

Viața artistică a orașului se concentrează în jurul Teatrului 

Maghiar  de  Stat  Tamási  Áron,  Teatrului  Român  de  Stat 

Andrei  Mureșanu, Teatrului  de  Mișcare  „Studio  M”  și  în 

jurul  Ansamblului  de  Dansuri  „Háromszék”.  Cei  intere-

sați de gastronomie nu trebuie să rateze Parada Cârnaților, 

Festivalul sarmalelor sau Festivalul Chocofest.

Stațiunea Băile-Şugaș, situată la doar câțiva kilometri de 

Sfântu Gheorghe, oferă activități de agrement atât vara cât 

și iarna: vizitatorii pot să se răcorească la izvoarele și pis-

cina exterioară cu ape minerale, se pot bucura de baza de 

tratament și mofetă, pe traseele turistice pot descoperi pei-

sajul de o frumusețe aparte sau își pot descărca surplusul 

de energie făcând sport pe cele două pârtii de schi, pe pere-

tele de escaladă, pe terenul de tenis sau minigolf.

Saint George

is the capital city of Covasna county. For the period between 2013 and 2016 it 

has been assigned the cultural capital of Szeklerland. The history of the city and 

its vicinity is strongly intertwined with the Szekler border guards and the events 

of the Hungarian revolution and independence war from 1848-1849. There are 

more than ten private and public buildings in the city created by the famous 

Transylvanian  architect  Károly  Kós  (1883-1977).  The  complex  of  the  Szekler 

National Museum stands out among these.

On  national  level  Saint  George  hosts  yearly  a  seven  days  long  city  festival 

attracting the highest number of visiting public. In the week of Saint George’s 

Day (24

th

 of April) besides the great feast there are numerous cultural, sport and 

recreational programs bringing in tens of thousands of visitors. 

Theatre  life  revolves  around  the  Hungarian  “Tamási  Áron”  Theatre,  the 

Romanian “Andrei Mureșanu” Theatre, the “M-studio” Kinetic Theatre and the 

“Háromszék” Folk Dance Ensemble. Those interested in gastronomy should not 

miss the Sausage Parade, the Cabbage Roll Festival, or the Chocofest.

Only  a  few  kilometres  away  from  Saint  George  lies  Băile  Şugaș  spa,  offer-

ing recreation in winter and summer alike. Visitors can refresh at the mineral 

water springs, in the outdoor pool or in the treatment centre, they may seek 

healing in the mofetta, take delight in the beautiful landscape along the tour 

paths. Two  ski  slopes,  a  climbing  wall,  a  tennis  court  and  a  mini-golf  course 

also stays at your disposal.

Központ / Centru

Gyárfás Jenő Képtár 

Galeria de artă „Gyárfás Jenő”

Szent György Napok / Zilele Sfântu Gheorghe

Sugásfürdő / Șugaș Băi

Sugásfürdő / Șugaș Băi

Székely Nemzeti Múzeum
Muzeul Național Secuiesc

Székely Mikó Kollégium / Colegiul „Székely Mikó”

www.sepsiszentgyorgyinfo.ro

8

9

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

S E P S I S Z E N T G YÖ R G Y   -   S F N T U   G H E O R G H E   -   S A I N T   G E O R G E

Covasna

Stațiunea  este  cunoscută  pentru  apele  minerale  și  metoda 
de  tratament  Covasna.  În  1952  este  declarat  oraș,  iar  din 
1968 județul poartă numele stațiunii. Explorarea zăcăminte-
lor naturale terapeutice a început încă din a doua jumătate 
a secolului XIX, debutul perioadei de înflorire a stațiunii. La 
expozițiile  de  la Triest  din  1882  și  1887,  apa  minerală  de  la 
Covasna a obținut medalia de aur.
Aici  funcționează  unul  dintre  cele  mai  mari  centre  de  boli 
cardiovasculare,  la  nivel  național,  în  cadrul  căruia  zilnic  se 
fac 450–500 de tratamente în mofetă. Metoda de tratament 
Covasna, elaborată de dr. Benedek Géza, îmbină factorii tera-
peutici naturali cu exercițiile fizice regulate, cu o alimentație 
săracă în sare și grăsimi, facilitând astfel reducerea cantită-
ții de medicamente și îmbunătățirea calității vieții bolnavilor.
Cei care doresc să se vindece, au la dispoziție o mare varietate 
de izvoare de ape minerale naturale cu compoziție chimică și 
proprietăți fizice diferite, băi cu ape minerale încălzite și băi 
uscate cu gaz (mofete), utilizate mai ales în tratamentul afec-
țiunilor  cardiovasculare,  afecțiunilor  aparatului  locomotor, 
tulburărilor metabolice și ale sistemului nervos. Hidroterapia 
și electroterapia, terapia prin mișcare, precum și terapia cli-
matică sunt folosite ca terapii complementare.
În centrul orașului se află Balta Dracului, o groapă adâncă 
cu noroi și cu emanații carbogazoase-sulfuroase, care a deve-
nit  simbolul  orașului.  Valea  Zânelor  și  împrejurimile  sunt 
obiective  turistice  de  o  rară  frumusețe.  Călătoria  pe  calea 
ferată îngustă care funcționează în timpul verii, poate oferi 
o experiență deosebită.
Hotelurile  covăsnene,  având  centru  de  tratament  pro-
priu,  oferă  vizitatorilor  diverse  tratamente  și  o  gamă  largă 
de servicii wellness.

Kovászna

borvízforrásairól  és  a  Kovászna-módszerről  ismert. 
1952-ben nyert városi rangot, 1968 óta Kovászna megye 
névadó települése. Természetes gyógytényezőinek fel-
kutatása már a XIX. század második felében megkez-
dődött,  ekkortól  számítjuk  a  fürdőélet  felvirágzását. 
1882-ben és 1887-ben a trieszti kiállításon a kovásznai 
ásványvíz aranyérmet nyert.
Itt  működik  az  ország  egyik  legnagyobb  szívgyógyá-
szati központja, ahol naponta 450-500 mofettás kezelést 
végeznek. A Kovászna-módszer, mely kidolgozása Dr. 
Benedek Géza nevéhez fűződik, a természet adta gyó-
gytényezőket (borvíz, mofetta, iondús levegő) ötvözi a 
rendszeres testmozgással, a só- és zsírszegény táplálko-
zással, így segítve hozzá a gyógyszermennyiség csök-
kentéséhez és a beteg életminőségének javulásához.
A  városban  különböző  összetételű  ásványvízforrások, 
melegített ásványvizes fürdők és szén-dioxidos gázfür-
dők (mofetták) állnak a gyógyulni vágyók rendelkezé-
sére, amelyek főleg a szív- és érrendszeri megbetege-
désekre, valamint mozgásszervi és női betegségekre, az 
anyagcsere és idegrendszer zavaraira vannak jótékony 
hatással. Kiegészítő kezelésként használják a hidro- és 
elektroterápiát, a mozgás-, valamint a klímaterápiát is.
A  Főtéren  van  az  egykoron  fürdőként  működő, 
Pokolsár  nevű  iszapos,  kénes-széndioxidos  gázkitö-
rés,  amely  a  város  jelképévé  vált.  A  Tündérvölgy  és 
környéke  csendes  kirándulóhely.  A  nyári  időszak-
ban, hétvégenként működő keskeny nyomtávú vasút 
különleges élmény lehet.
A kezelőközpontokkal ellátott gyógyszállodák wellness 
szolgáltatásokkal is várják az ideérkezőket.

Pokolsár / Balta Dracului

Mofetta / Mofetă

Keskeny nyomtávú vasút, Komandó / Cale ferată cu ecartament îngust, Comandău

Városi kisvonat

Trenuleț de oraș

Pokolsár-bazár / Bazarul Balta Dracului

Covasna

is known for its mineral water springs and for the Covasna-method of treatment. 
The settlement gained the rank of town in 1952, and since 1968 had lent its name 
to Covasna county. Its healing factors have been researched already since the 
second half of the nineteenth century, which resulted in the rapid flourishing of 
spa culture. In 1882 and in 1887 the Covasna mineral water won golden medal at 
the Trieste Mineral Water Exhibition. 
One  of  the  greatest  cardiological  centres  of  the  country  operates  in Covasna, 
where 450-500 mofetta-therapies are performed daily. The Covasna-method elab-
orated by Dr. Géza Benedek blends the healing factors offered by nature (mineral 
water, mofetta, ion-rich air) with regular exercise, low-fat and low-salt diet, help-
ing thus the reducing of medication and contributing to the improvement of the 
patient's quality of life.
Visitors seeking recovery and healing find here mineral water fountains of var-
ious  composition,  heated  mineral  water  baths  and  carbon-dioxide  gas-baths 

(mofettas), which are effective in the treatment of cardiovascular diseases, loco-

motory and gynaecological complaints, as well as metabolic and nervous sys-

tem disorders. Hydrotherapy, electrotherapy, kinetic therapy, and climatic 

therapy are also used as complementary treatments.

In the main square of Covasna there is a sulphuric-carbon dioxide muddy 

uprush, called “Pokolsár” (meaning “Hell Mud” in Hungarian), which 

was used as spa in the past. This uprush has become the 

symbol of the town. The fairy landscape of Tündérvölgy 

(“Fairy Valley” in Hungarian) and its surroundings offer a 

quiet place for hiking. The narrow-gauge railway operat-

ing in the Summer season can be a special experience. The 

therapeutic hotels equipped with treatment centres wel-

come their guests with wellness services too.

Elvira-forrás / Izvorul Elvira

www.info-covasna.ro

10

11

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

KOVÁ S Z N A   –   C OVA S N A

Kézdivásárhely, az udvarterek városa

Főterének  a  kapualjakból  nyíló  sikátorszerű,  beépített  udvarterek  adnak 

egyediséget  Közép-Európában.  Az  Incze  László  Céhtörténeti  Múzeum 

kiállításai  elsősorban  a  város  céhes  életét,  mézeskalács  gyártását  és  az 

1848-49-es szabadságharc idején kibontakozó ágyúgyártást mutatják be. 

Különlegességnek  számít  a  népviseleteket  bemutató  gyűjtemény,  ahol  a 

kicsinyített ruhák több száz Zsuzsi és Andris babára vannak felöltve.

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum skanzenjében a régi falusi élet han-

gulatát  idézik  a  restaurált  székely  házak  és  kapuk.  Az  öntöttvaskályhák 

és mezőgazdasági gépek is sok látogató kedvencei. Háromszék rádiózási 

múltja is megelevenedik egy kedves gyűjtemény által, ahol minden egyes 

kiállított darab külön történetet „mesél”. A Csernátoni Népfőiskolában töb-

bek közt a fafaragás vagy bútorfestés művészetét lehet elsajátítani.

Târgu Secuiesc, orașul curților interioare

Rețeaua de curți ce înconjoară piața centrală este unică în Europa Centrală. 

Muzeul Breslelor „Incze László” găzduiește expoziții care prezintă, în pri-

mul rând, istoria orașului, a breslelor, a meșteșugurilor, precum și uneltele 

folosite la turnarea tunurilor din perioada Revoluției pașoptiste. Cele peste 

două sute de păpuși „Zsuzsi și Andris” din colecția de păpuși îmbrăcate în 

costume populare tradiționale, reprezintă o atracție a muzeului.

Casele și porțile secuiești din curtea Muzeului Haszmann Pál, localitatea 

Cernat, evocă atmosfera vieții rurale de odinioară. Sobele din fier forjat și 

mașinile agricole vechi sunt preferatele multor vizitatori. Expoziția de isto-

ria tehnicii, a radiourilor este, de asemenea, o colecție valoroasă a muzeu-

lui. Cei dornici să cunoască și să-și însușească meșteșugurile tradiționale, 

ca de exemplu, sculptatul în lemn sau pictatul mobilei, sunt așteptați la 

Şcoala Populară din Cernat.

The Town of Alley Yards

The narrow lane-like built-in alleys opening from gateways give the town’s 

main square a unique aspect nowhere else to be seen in Central Europe. 

The exhibitions in the “Incze László” Guild History Museum present pri-

marily the former guild life of the town, as well as the time of Hungarian 

revolution and independence war in 1848-1849. A special attraction is the 

doll  collection  presenting  national  folk  wear.  Hundreds  of  „Zsuzsi”  and 

“Andris” (Susan and Andrew) dolls are dressed in miniaturized costumes. 

The restored Szekler gates and houses evoke the atmosphere of old coun-

try life in the skanzen of the “Haszmann Pál” Museum from Cernat. The 

cast iron stoves and the old agricultural machineries are fancied by many 

visitors. The past radio broadcasting and listening habits of Háromszék are 

evoked by a lovely collection, where every exhibited object “tells” a story 

apart. In the College of Crafts in Cernat the participants can pick up folk 

arts and crafts, like wood carving, furniture painting or planking.

Központ / Centru

Incze László Céhtörténeti Múzeum / Muzeul Istoria Breslelor „Incze László”

Búcsújárók emlékháza, Kiskászon / Casa memorială a pelerinelor Cașinu Mic

Haszman Pál Múzeum, Csernáton / Muzeul „Haszman Pál”, Cernat

Udvartér / Curte interioară

Központ / Centru

www.kezdi.ro

12

13

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

K É Z D I VÁ S Á R H E LY   •   C S E R N ÁT O N   –  T R G U   S E C U I E S C   •   C E R N AT

Erdővidék

Bardóc  és  Miklósvár  fiúszék  területén  fekszik,  itt  a  legszorosabb  az 

ember és a természet kapcsolata. Fő látványossága a közel 1000 hek-

táron elterülő Vargyas-szoros Természetvédelmi Terület. A 4 km hosz-

szú szurdokvölgy a 7,5 km összhosszúságú 125 barlangjával, számos 

védett  növény  és  állatfajával,  sziklaképződményeivel  és  legendáival 

Székelyföld  egyik  gyöngyszeme.  Itt  található  az  Orbán  Balázs,  más 

nevén Almási barlang.

Vargyason a Makovecz Imre által tervezett református templomban 

a múlt és jelen összefonódik: egy XV. századi rovásírásos kő és egy 

keresztelőmedence által, amelyek belefoglaltattak a modern épületbe. 

A bútorfestéséról híres Vargyason a reneszánsz Daniel-kastély roman-

tikázni hív az épület árkádjai alatt.

A baróti Erdővidék Múzeuma őrzi a nemrég feltárt, Európa legépebb 

masztodon csontvázának darabjait. Ugyanitt a föld mélyéről előkerült 

bányavirágokat is megcsodálhatunk.

Kisbacon híres szülöttje a nagy mesemondó, Benedek Elek. A Mari-

lakban  várnak  a  színes  mesekönyvek,  és  számos  Cimbora!  A  falu 

Magyarhermány felőli kijáratánál található Mackó bácsi feredőjénél 

lehet hűsölni. Innen nem messze fekszik a bodvaji kohó, Gábor Áron 

első két ágyújának öntési helyszíne.

The Woodlands

As its name shows, connection between man and nature is the closest here. The 

most spectacular attraction is the 4 kilometres long Vargyas Gorge, in which the 

125 caves reach a total length of 7.5 km. This special area, with its numerous pro-

tected species of plants and animals, quaint rock formations and old legends is 

one of the great treasures of Szeklerland. The most famous cavern is the Orbán 

Balázs or Almási cave.

Past and present intertwine in the Calvinist church designed by Imre Makovecz 

architect in Vârghiș through a fifteenth century stone with Szekler runic inscrip-

tion and a baptismal basin incorporated into the modern building. Vârghiș is a 

village famous for its furniture painting craft. There you can take a romantic walk 

under the arcades of the Renaissance style Daniel Castle.

The Museum of the Baraolt Region exhibits a recently revealed ancient masto-

don, the most complete skeleton in Europe. The remnants were found in a nearby 

open-cast  coal  mine.  The  museum  also  exhibits  many 

crystals found in the caverns of the coal mines.

Bățanii Mici is the natal village of the great storyteller, 

Elek  Benedek.  In  the “Mari”  house  colourful  fairy  tale 

books and lots of issues of the “Cimbora” children’s mag-

azine await the visitors. At the end of the village near the 

exit to Herculian one can take a refreshing bath in the 

“Mackó bácsi feredője” (Uncle Bruin’s bathing pool). Not 

far from here stands the furnace of Bodvaj, where the first 

two cannons of Áron Gábor (1848-1849 hero) were cast.

Ținutul Pădurilor (Baraolt)

După  cum  sugerează  și  numele,  în  această  regiune  există  cea  mai 

strânsă  legătură  între  om  și  natură.  Principala  atracție  turistică  a 

zonei o constituie Cheile Vârghișului, având o lungime de 4 km, în 

care lungimea totală a peșterilor formate de pârâul cu același nume 

este de 7,5 km. Cea mai cunoscută și cea mai mare este Peștera Orbán 

Balázs, cunoscută și sub numele de Peștera Merești.

La  Vârghiș,  în  Biserica  reformată,  construită  după  planurile  lui 

Makovecz Imre, se îmbină trecutul cu prezentul, mărturie stând pia-

tra cu semne runice și o cristelniță din secolul al XV-lea care au fost 

încorporate în clădirea modernă. În localitatea Vârghiș, remacrat pen-

tru mobilierul popular pictat, Castelul Daniel atrage atenția prin arca-

dele și stemele sculptate în stil renascentist.

La Muzeul Depresiunii Baraolt din orașul Baraolt se păstrează schele-

tul de mastodont descoperit recent și considerat cel mai bine conser-

vat schelet de mamut în Europa.

La Bățanii Mici s-a născut marele povestitor Benedek Elek. În Casa 

memorială a acestuia sunt expuse cărțile de povești ale scriitorului și 

numeroase exemplare ale revistei pentru copii Cimbora. La ieșirea din 

sat, spre Herculian, se află Baia lui „Mackó bácsi”, unde vizitatorii se 

pot răcori în zilele caniculare.

Vargyasi-szoros / Valea Vârghișului

Vargyasi-szoros / Valea Vârghișului

Masztodon-lelet, Felsőrákos / Schelet de mastodont, Racoșul de Sus

Likaskő, Olasztelek / Piatra găurită, Tălișoara

Unitárius templom, Vargyas / Biserică unitariană, Vârghiș

Mackó bácsi feredője, Kisbacon / Baia lui „Mackó bácsi”, Bățanii Mici

Benedek Elek, Kisbacon / Statuia lui Benedek Elek, Bățani Mici

www.erdovidek.ro

14

15

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

E R D ŐV I D É K   –   Z O N A   B A R AO LT   –  T H E  WO O D L A N D S

Csík Seat

In the area most localities bear names beginning with Csík-, or Szent- 

(Saint)  because  the  majority  of  the  population  is  faithful  Roman 

Catholic, which manifests in numerous religious events. In the nine-

teenth century it was characterized by overpopulation, and in conse-

quence the Szeklers from here had spread towards Moldavia. Thus, 

the Ghimeș region was formed. Csík seat lies among mountains in an 

oval basin, with the harshest climate and poorest soil of all the Szekler 

seats. No wonder that the agriculture here is based on frost-resist-

ant species, from which the most popular crop is potato. The black 

pottery and the diamond-patterned wool carpets of Csíkdánfalva are 

famous far and wide. 

At the southern entrance of the Ciuc basin lies 

Băile Tușnad

, a resort 

formed in the second half of the nineteenth century. The sub-alpine 

climate of the little spa resort, its air rich in negative ions, the spec-

tacular landscape are by themselves strong tourist attractions. These 

are completed with the blessings of the healing power of the mineral 

water springs with various chemical composition, and the carbon-di-

oxide gas-baths (mofettas), all of which contributed to the fame of 

the bath resort.

The  local  treatment  facilities  offer  opportunities  for  recovery  by 

kinetic  therapy  and  medical  gymnastics,  hydro-thermal  therapy, 

underwater gymnastics, electrotherapy and massage therapy. Since 

1992, in every July the town has been hosting the prestigious inter-

national  Summer  University  and  Student  Camp,  which  started  at 

the nearby Bálványos Spa, but has become famous here, under the 

name of Tusványos.

Csíkszék

A magyarság Erdélyben ezen a területen telepedett meg legkésőbb. Legtöbb település 
előneve Csík vagy Szent, mert a vidék lakosságának nagy része hívő katolikus, ami 
számos vallási eseményben nyilvánul meg. A XIX. században túlnépesedés jellemezte, 
így az itteni székelyek kirajzottak Moldva felé. Így alakult ki a Gyimesek vidéke is, 
mely ma egyedi részét képezi a térségnek.
A szék egy ovális hegyközti medencében fekszik, melynek klímája a legzordabb a szé-
kely székek közül. Nem meglepő, hogy a mezőgazdaság a fagyot tűrő fajtákra alap-
szik, melyből a legnépszerűbb termény a pityóka (burgonya). Messze földön híres a 
csíkdánfalvi fekete kerámia és a rombuszmintás gyapjúszőnyeg.

Tusnádfürdő

 a Szent Anna-tavat is rejtő Csomád-hegycsoport (1301 m) nyugati elő-

terében, az Olt folyó festői szorosában alakult ki a XIX. század második felében. A 
kis fürdőtelep hegyaljai klímája, negatív ionokban gazdag levegője, a lebilincselő táj 
már önmagában gazdag turisztikai vonzerő. Ehhez társul a változatos vegyi összeté-
telű ásványvizek és a szén-dioxidos gázfürdők (mofetták) gyógyhatása melyek 1968-
ban érdemessé tették a települést üdülőváros rangra való emelésére. A helyi kezelőbá-
zisokban mozgásterápiára és gyógytornára, hidro-termoterápiára, víz alatti tornára, 
elektroterápiára és masszázsterápiára van lehetőség. 2013-tól a településen üzemel 
egy  termálvizes  élményfürdő,  mely  Székelyföldön  ritkaság. Tusnádfürdő  1992  óta, 
minden év júliusában otthont ad a rangos, nemzetközi, Bálványosfürdőn indult de 
Tusványosként elhíresült nyári szabadegyetemnek és diáktábornak.

Scaunul Ciucului

este o regiune a Transilvaniei unde maghiarii s-au stabilit ultima dată. Denumirea 
celor mai multe așezări conține numele propriu Csík (Ciuc) sau Szent (Sfânt), pentru 
că majoritatea locuitorilor din regiune sunt credincioși catolici, iar acest sentiment 
religios se manifestă prin numeroase evenimente religioase. În secolul XIX a devenit o 
regiune suprapopulată, motiv pentru care are loc o migrare a secuilor spre Moldova. 
Astfel s-a format și regiunea Ghimeșului, vestită pentru unicitatea sa.
Scaunul Ciucului este situat într-o depresiune ovală înaltă între munți, clima acesteia 
fiind mult mai aspră decât a celorlalte scaune secuiești. Nu este de mirare faptul că 
agricultura se bazează pe culturi rezistente la ger, dintre care cea mai importantă cul-
tură este cartoful. Ceramica neagră și covoarele de lână cu modele în formă de romb 
de la Dănești sunt cunoscute în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

Stațiunea Băile Tușnad

 a fost înființată în a doua jumătate a secolului XIX, la poa-

lele  vestice  ale  Masivului  Ciomad  (1301  m),  într-un  defileu  pitoresc  al  râului  Olt. 
Climatul subalpin, aerul puternic ozonat și bogat în ioni negativi și peisajul capti-
vant al micii stațiuni constituie o primă atracție turistică. La acestea se adaugă efec-
tele terapeutice ale apelor minerale cu o compoziție minerală și chimică variată, pre-
cum și cele ale mofetelor. Stațiunea a fost declarată oraș în 1968. În centrele locale 
de tratament se efectuează diferite tratamente ca: terapie prin mișcare, gimnastică 
medicală, hidro-termoterapie, gimnastică în apă, electroterapie și masaj. În 2013 s-a 
inaugurat și un centru wellness bazat pe apă termală. Începând din 1992, stațiunea 
găzduiește anual, în luna iulie, prestigiosul eveniment intitulat Universitatea de vară 
și tabăra studențească „Tusványos”.

Ezer székelyleány-ünnep / Ziua celor 1000 de fete secuience

Hármaskereszt, Hargitafürdő / Monumentul Trei Cruci, Harghita-Băi

Csukás-tó, háttérben a Hévizes Fürdő, Tusnádfürdő / Lacul Ciucaș, în dreapta Baia Termală, Băile Tușnad

Hargita-hegység / M-ții. Harghita

Szent Anna-tó / Lacul Sf. Ana

16

17

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

C S Í K S Z É K   –   S C AU N U L   C I U C U L U I   –   C S Í K   S E AT

Miercurea Ciuc

Municipiul poate fi considerat o citadelă a hocheiului româ-
nesc. Echipa locală de hochei pe gheață, cu o activitate de opt 
decenii, este multiplă campioană națională. De aici se dă star-
tul celui mai important eveniment sportiv internațional al verii, 
Turul ciclist al Ținutului Secuiesc. Localitatea Jigodin, cu mofe-
tele și izvoarele sale de apă minerală, este punctul de atracție 
pentru cei dornici de vindecare și recreere. Clădirile din cen-
trul  orașului  au  fost  afectate  de  furtunile  istoriei  moderne, 
dar cele din strada pietonală și clădirea impozantă a Liceului 
Márton Áron, construită în stil secesionist, evocă perioada de 
glorie a orașului.
Cea  mai  veche  clădire  a  orașului,  Cetatea  Mikó,  găzduiește 
Muzeul Secuiesc al Ciucului, iar în curtea acesteia se organi-
zează Festivalul de muzică veche din Miercurea Ciuc, inițiat în 
1980. Evenimentul intitulat Festivalul celor 1000 fete secuience 
are loc anual în prima duminică a lunii iulie și are menirea de 
a  păstra  și  transmite  generațiilor  actuale  și  viitoare  portul  și 
dansul popular. Pentru pasionații gastronomiei, recomandăm 
Festivalul cartofului, eveniment organizat în cadrul zilelor ora-
șului. Amatorii sporturilor de iarnă sunt așteptați pe pârtiile de 
schi din Băile Harghita.

Miercurea Ciuc

is  the  capital  city  of  Harghita  county,  and  the  citadel  of 
Romanian  hockey. The  local  hockey  team,  boasting  with  an 
eight  decades  long  history,  is  a  multiple  national  champion. 
The greatest international Summer sport event of the region: 
the  Cycling  tour  of  Szeklerland  also  starts  from  here.  The 
down-town buildings have suffered the storms of modern his-
tory, but the central pedestrian precinct and the majestic Art 
Nouveau  building  complex  of  the  Márton  Áron  High  School 
evoke the golden years.
The  city’s  oldest  building,  the  Mikó  Castle  is  home  to  the 
Szekler Museum of Csík, and its courtyard has been hosting 
for 30 years the Early Music Festival. The „Day of Thousand 
Szekler Girls”, organized on every first Sunday of July, serves to 
preserve the folk wear and folk dance traditions. The amateurs 
of gastronomy are invited to take part in the Potato Festival. 
The winter resort of the city, Harghita-Băi awaits the tourists 
with ski slopes, while Jigodin offers its mofettas and mineral 
waters for those seeking refreshment.

Csíkszereda

Hargita megye központja, a romániai hoki fellegvára. A nyolc 

évtizedes  múltra  visszatekintő  helybeli  jégkorongcsapat 

többszörös  román  bajnok.  Innen  indul  a  térség  legnagyobb 

nyári  nemzetközi  sporteseménye  is,  Székelyföldi  Kerékpáros 

Körverseny.  A  városközpont  épületei  megszenvedték  a  szoci-

alista településrendezési elveket, de sétáló utcája, egyes közin-

tézményei, valamint a Márton Áron Gimnázium impozáns sze-

cessziós stílusban épült létesítménye idézik a fénykor éveit.

A  város  legrégebbi  épülete,  a  Mikó-vár  a  Csíki  Székely 

Múzeumnak,  míg  udvara  a  három  évtizedes  múltra  visz-

szatekintő  Régizene  fesztiválnak  ad  helyet.  A  népviselet  és  a 

néptánc  továbbörökítését  a  július  első  vasárnapján  megtar-

tott Ezer Székely Leány Napja rendezvény szolgálja. A gaszt-

ronómiát  kedvelőknek  a  városnapok  keretében  szervezett 

Pityókafesztivált  ajánljuk.  A  városhoz  tartozó  Hargitafürdő 

sípályáival várja a téli sportok kedvelőit, míg Csíkzsögöd mofet-

tával és ásványvizeivel a felfrissülni és gyógyulni vágyókat.

Csíkszereda

Városháza / Primărie

Mikó-vár / Cetatea Mikó

Millenniumi templom / Biserica Mileniului

18

19

S Z É K E LY F Ö L D   –   Ţ I N U T U L   S E C U I E S C   –   S Z E K L E R L A N D

C S Í K S Z E R E DA   –   M I E R C U R E A   C I U C

www.szereda.ro