המשרה ספוט

 סרוקל

 

 החפשמב םייזכרמ םייח יעוריא לש תויתועמשמ תויסנניפ תוכלשה

-

 

 

ו תורכיה

םילכ

 

ל

תודדומתה

 

 

דובכל

 

 מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

 :ןופלט

03-6139900

 

 

 :סקפ

7997802

-

09

 

 ינורטקלא ראוד

office@gisfinance.com

 

 

:םיישיא םיטרפ

 

 נ / ז ןימ _______________:ז.ת__________________ :אלמ םש

 

____________________________________ :האלמ תבותכ ____/__/_____ :הדיל ךיראת

 

 :תיבב ןופלט

_________________ :דיינ ןופלט _____________

 

_______________________________ :ל"אוד

 

_________________ :ףנעב קתוו  אל / ןכ :ינויסנפ חוטיב ןכוס ןוישיר לעב

 

:ש"ע תינובשח

 

 ___________________________

:ז.ת /פ.ח

 

______________________

 

 חולשמל תבותכ

________________________________:ראוד

 

 

:הדובעה םוקמ יטרפ

 

:קסעה תיב םש

 

תבותכ _________________

 

האלמ

_____________________________ :

 

__________________ :הדובעב סקפ _________________ :הדובעב 'לט

 

_________________ :דיקפת __________________________ :הדובעב ל"אוד

________

 

ב רבח םאה                אל / ןכ :ץעוי םאה                  אל / ןכ :ןכוס םאה

-

 

MDRT 

 

 אל / ןכ

 

___________________________________________________________ :טרפ ,ןכ םא

 

________________________ :תיקסע תוליעפ ימוחת

 

 

 תיב

 

               קסע תיב

 ןמס( ראוד חולשמל תפדעומ תבותכ

:)תחא

             

 

?ךדיב שיש תיטנוולרה רתויב ההובגה הלכשהה יהמ

 

 ראות

ינש

     

 

 ןושאר ראות

              

   

הדועת

       

       

רחא

 

_________

    ___

תוחמתה םוחת

____________________

 

  

 רוטקוד

      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:םיללכ םיאנת

 

1

.

 

:המשרה יאנתו םושיר ימד

 

 

 תולע

ה

 סרוק

תויסנניפ תוכלשה

 

םייזכרמ םייח יעוריא לש תויתועמשמ

 :

4,400

 

 

 

 +

מ"עמ

.

 

 םיסנניפה םיננכתמה דוגיא ירבחל

 

4,000

 

 

.מ"עמ +

 

 

 

 םנה םושיר ימד

400

 

 

ל ללוכה םולשתהמ קלח םיווהמו מ"עמ +

סרוק

 .

 

 

םולשת יאנת

:

 

 דע שורפל ןתינ

4

 

דמצה אללו תיביר אלל םיפוצרו םיווש םימולשת

 ה

.םושיר ימד זוזיקב

 

 

ה

 םולשת

השעיי

 

 תרבחל תורישי

GIS

-

 

.מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

 

2

.

 

סרוקל דומיל רכש םולשתל תובייחתה

:

 

 

 

             ___________________:ז.ת _______________ :מ"חה ינא

_________________:ןופלט___________________ :תבותכ

 

 

 סרוקב יתופתתשה ןיגב דומילה רכש תא םלשל תאזב בייחתמ

 תויטפשמ תויגוס

תויסנניפ

 

 

________________

 

 קיסעמ תועצמאב

 

          דימלתה תועצמאב עצובמ םולשתה

 רחא

_____________:

 

 

םולשתה ןפוא

 

 

( "מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ" תדוקפל האחמה

GIS

)

 

 

יארשא

-

 

 _____________:סיטרכה גוס

                             

ןמוזמ

 

 ___________________________:סיטרכ 'סמ

 ________:ףקות

        

                  

סיטרכה לעב םש

.___________________

 

 

( מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ"ל תיאקנב הרבעה

GIS

 םילעופה קנב ,")

012

 ,

 םילג ףינס

584

 ןובשח ,

110960

.

 

 

 תמכסהב אלא לוטיבל תונתינ אל תואחמהה יכ יל עודי

.בתכבו שארמ הרבחה

 

 

 תרבחל יכ יל עודי

GIS 

 

מ ןפואב קיספהל תוכז הנשי

י

 ןיגב דימלתה לש וידומיל תא ידי

דומילה רכש םולשת יא

 

וקלח וא ולוכ ,דעומב

 ,רוזחת דימלת לש האחמהו הדימב .

יש תויולעב דימלתה אשיי

י

ומרג

 

.)ק'צ תרזחה תלמע ללוכ( ךכמ האצותכ הרבחל

 

 

 תרבחל

GIS

 

 אל תוגהנתה ןיגב דימלתה לש וידומיל תא קיספהל תוכזה הרומש

 תעמשמ תורפה ןיגב וא/ו התואנ

,

.יפסכ רזחה אלל תאזו

 

 

3

.

 

:המשרה לוטיב

 

 

 

 דע המשרה לוטיב

ינפל םוי

 

ןושארה שגפמה

 

 לע םושירה ימד תולעב ביוחי

ךס

 

400

 

 מ"עמ +

 

 

 ביוחי סרוקה תליחת רחאל המשרהה לוטיב

אלמ ריחמב

 

סרוקה לש

.

 

 

___________:םש

____

___

   

__________________ :המיתח

 

 

___________________:ךיראת __________________ :ז.ת