ספוט

 

המשרה

 

הכמסהל

 

תימואלניב

 

ןנכתמל

 

יסנניפ

 

יטסילוה

 

 

דובכל

 

מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

ןופלט

 :

03-6139900

 ,

050-6555130

 

 

סקפ

 :

7802

-

799

-

9

0

 ,

 

ראוד

 

ינורטקלא

 :

moshe@gisfinance.com

 \

 

liron@gisfinance.com

 

 

 

 

םיטרפ

 

םיישיא

:

 

םש

:

_______________________ 

 

ת

.

ז

:

 ______________ 

ןימ

:

 

 

ז

 / 

נ

 

ךיראת

 

הדיל

:

 ____________ 

תבותכ

:

 _________________________________ 

 

ןופלט

 

תיבב

:

  _________________ 

ןופלט

 

דיינ

:

 

________________

__________

 

אוד

"

ל

 :

  ______________________________

 

יאמדקא

:

 

 

ןכ

 / 

אל

 . 

 

םא

 

ןכ

,

 

ןייצ

 

והמ

 

םוחת

 

תוחמתהה

 :

 ________________________

 

לעב

 

ר

י

ןויש

 

ןכוס

 

חוטיב

 

ינויסנפ

:

 

ןכ

 / 

אל

       

קתוו

 

ףנעב

 :

 ________________________

 

___________ ש"ע תינובשח

___________

 פ.ח _____

\

__  ז.ת

______

_________

 

 

בותכ

ת

 

תפדעומ

 

חולשמל

 

ןמס( ראוד

 

 :)תחא

 

תיב

 

קסע

 

תיב

 

_____________________________________________: ראוד חולשמל תבותכ

 

 

יטרפ

 

םוקמ

 

הדובעה

:

 

 

םש

 

תיב

 

קסעה

:

 ______________________ 

בותכ

 :ת

 ______________________

 

ריע

:

___________ 

 

לט

הדובעב

:

 _____________ 

סקפ

הדובעב

:

 ______________

 

אוד

"

ל

 

הדובעב

:

 __________________________ 

דיקפת

 :

__________________

 

םאה

 

ןכוס

 

 

ןכ

 / 

אל

       

םאה

 

 ץעוי

 

ןכ

 / 

אל

 

םא

 

ןכ

טרפ

:

 

ימוחת

 

תוליעפ

 

___________ :תיקסע

 _____________

 

 

 

יהמ

 

הלכשהה

 

ההובגה

 

רתויב

 

תיטנוולרה

 

שיש

 

ךדיב

?

 

ןיא

 



הדועת

 



ראות

 

ןושאר

 

ראות

 

ינש

 



טרוטקוד

 



רחא

 

____________

 

םש

 

דסומה

 

תדמל וב

 :

______________________

 

 
 
 

םש

:

 _____________ 

המיתח

:

___________ 

 

ךיראת

___________:

 

 
 

 
 
 
 

 

םיאנת

 

םיללכ

:

 

1

.

 

 

ימד

 

םושיר

 

יאנתו

 

המשרה

:

 

 

תולע

 

סרוק

 

הכמסהה

 

 יסנניפ ןונכתל

 

 

20,000

 

 

 מ"עמ +

 

 

ימד

 

םושיר

 

 סרוקל

1,500

 

 

 מ"עמ +

 םיווהמ

 

קלח

 

תולעמ

 

סרוקה

.

 

 

יאנת

 

םולשת

 

ןתינ

 

ורפל

שׂ

 

ל

 

דע

 

10

 

 

םימולשת

 

םיווש

 

פוצרו

י

ם

 

אלל

 

תיביר

 

אללו

 

דמצה

ה

,

 

זוזיקב

 

ימד

 

םושיר

 

 

שת

םול

 

וניה

 

ורישי

ל ת

 תרבח

-

GIS

 

-

 

.מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

 

 םיטרפל .רדנלב תאוולה תועצמאב םולשתה רידסהל ןתינ

ןאכ ץחל

 

2

.

 

תובייחתה

 

םולשתל

 

רכש

 

דומיל

 

סרוקל

:

 



ינא

 

חה

"

מ

 ___________________ 

ת

"

ז

 ____________ 

 



תבותכ

 _________________________ 

ןופלט

 

 ___________________

 



 

בייחתמ

 

תאזב

 

םלשל

 

תא

 

רכש

 

דומילה

 

ןיגב

 

יתופתתשה

 

סרוקב

 

הכמסה

 

ימואלניב

 

     

.סרוקה תחיתפ םע דימ

 

    

 



 

םולשתה ןפוא

:

  

 

האחמה

 

 מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ" תדוקפל

(GIS)

 "

 

 

מוזמ

ן

 

 יארשא

-

 

 _________ סיטרכה גוס

 

_ףקות

__________ סיטרכה לעב םש ______

 

סיטרכ

 

 ______________________רפסמ

 

 _______________ סיטרכה לעב .ז.ת

הרבעה

 

תיאקנב

 

( מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ"ל

GIS

 םילעופה קנב ,")

012

 ,

 

      

 ףינס

 חותיפ הילצרה םילגה

584

,

 

 ןובשח

110960

.

 



עודי

 

יל

 

יכ

 

תואחמהה

 

אל

 

תונתינ

 

לוטיבל

 

אלא

 

תמכסהב

 

הרבחה

 

שארמ

 

בתכבו

.

 



עודי

 

יל

 

יכ

 

ל

 תרבח

GIS

 

הנשי

 

תוכז

 

קיספהל

 

ןפואב

 

ידימ

 

תא

 

וידומיל

 

לש

 

דימלתה

 

ןיגב

 

יא

    

םולשת

 

רכש

 

דומילה

 

ודעומב

,

 

ולוכ

 

וא

 

וקלח

.

 

הדימב

 

האחמהו

 

לש

 

דימלת

 

רוזחת

אשיי

 

דימלתה

 

תויולעב

 

ומרגיש

 

הרבחל

 

צותכ

הא

 

ךכמ

 

)

ללוכ

 

תלמע

 

תרזחה

 

צ

'

ק

.(

 

 

ל

 תרבח

GIS

 

הרומש

 

תוכזה

 

קיספהל

 

תא

 

וידומיל

 

לש

 

דימלתה

 

ןיגב

 

תוגהנתה

 

אל

 

התואנ

 

   

ו/

וא

 

ןיגב

 

תורפה

 

תעמשמ

 

תאזו

 

אלל

 

רזחה

 

יפסכ

 .

 

 
3

.

 

לוטיב

 

המשרה

:

 



 

לוטיב

 

המשרה

 

 דע

עובש

 

ינפל

 

שגפמה

 

ןושארה

 

ביוחי

 

תולעב

 

ימד

 

םושירה

.

 



 

לוטיב

 

המשרהה

 

מ תוחפ

עובש

 

ינפל

 

שגפמה

 

ןושארה

 

ביוחי

 

ריחמב

 

אלמה

 

לש

 

סרוקה

.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
4

.

 

 לארשיב םיסנניפה םיננכתמה דוגיאב תורבח

 

 

 ראות

CFP

 

 ,

 םיסנניפה םיננכתמה דוגיאו יסנניפ ןונכתל ימואלניבה ןוגראה י"ע ןתינה

יתשה םג אלא ,הדועת ןתמ קר אל אוה ,לארשיב

יחמש ,תיעוצקמ הליהקל תוכי

תבי

 

 תא

 הכמסהה ידימלת

 יסנניפ ןונכתל

הירגובו

;

 

ל

 לע חקפמש יעוצקמ דוגיאב םירבח תויה

 וירבח לש ךשמה ידומילו יתאה דוק , םייעוצקמ םיטרדנטס

.

 

 

: רבח לכל תופסונ תויולע

 

 

 םידומילה תפוקת ךרואל דוגיאב תורבח

 

50

 

 

 ךשמל שדוחב

18

 

 םישדוח

-

 

 ךס

900

 

 

דבלב

 ו

י

לארשיב םיסנניפה םיננכתמה דוגיאל תורישי םלוש

.

 

 

 ראות תלבק רחאל דוגיאב תורבח

CFP

 

 

100

 

 שדוחב ח"ש

 

 

 ימואלניבה הכמסהה ןחבמ תולע

 

350

 

רלוד

 

 דוגיאה תייחנה פ"ע הייטס ןכתית(

)יסנניפ ןונכתל ימואלניבה

.

 

 

דימלתה תובוחלו תויוכזל המכסה רושיא

 

 
 

וקל יתמשרה רושיאו יתמיתח ןלהל

יסנניפ ןונכתל ימואלניבה הכמסהה סר

 

 

 : םש

_______________

          

:המיתח

 ______________ 

    

 

                       

 

ת

.

 :.ז

_______________

          

 :ךיראת

______________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 חפסנ

 

 

5

.

 

ירגאמ

 

עדימ

:

 



 

ינא

 

ריהצמ

 

זב

תא

 

יכ

 

אבוה

 

יתעידיל

 

ינאו

 

סמ

םיכ

 

ךכל

,

 

יכ

 

םיטרפה

 

יתרסמש

 

ו/

וא

 

לכ

 

    

עדימ

 

עיגיש

 

םכתעידיל

 

זחוי

ק

 

רגאמב

 

עדימ

 

בשחוממ

 

לש

 

 תרבח

GIS

 

 

עב

"

מ

 

    

יכו

 

םיטרפ

 

הלא

 

םייושע

 

רסמיהל

 

ירגאמל

 

עדימ

 

םיפסונ

 

םישרדנה

 

ךרוצל

 

ןתמ

 

םיתוריש

,

 

 

    

תוליעפ

 

תפטוש

 

ןכו

 

םאתהב

 

תושירדל

 

ןידה

.

 



 

ינא

 

םיכסמ

 

יכ

 

םינותנה

 

רשא

 

ורמשיי

 

ב

רגאמ

 

עדימה

 

ושמשי

 

ךרוצל

 

תריצי

 

רשק

 

ימיע

,

 

תוברלו

 

םינוכדע

 

   

 

תועצמאב

 

יתבותכ

 

המושרה

תבותכ

 

ה

ראוד

 

ינורטקלאה

 

תורישו

SMS   

 

ןופלטב

 

דיינה

.

 

 

6

.

 

 

 

תושירד

 

סרוקה

 

תלבקל

 

הכמסהה

:

 



ןויצ

 

רבוע

 

לכב

 

םינחבמה

 65 

הלעמו

.

 



 

תשגה

 

יסנניפ ןונכת קית

 

םאתהב

 

תושירדל

.

 



 

תוחכונ

 

תוחפלב

70%  

םישגפמהמ

.

 



 

רק

י

תא

 

לכ

 

ירמוח

 

הכרדהה

 

ינפל

 

שגפמה

 

יטנוולרה

.

 



הנעמ

 

לע

 

לכ

 

תולאש

 

לוגרתה

 

לש

 

לכ

 

קרפ

 

ינפל

 

לכ

 

דחא

 

םירועשהמ

 

.םיילטנורפה

 

7

.

 

יוניש

 

ידעומ

 

םישגפמ

 

תייחדו

 

ידעומ

 

תחיתפ

 

סרוקה

:

 

 

 ,יסנניפ ןונכתו ךוניחל הללכמה

 תרבח

GIS 

 ,

 

מוש

תר

 

מצעל

ה

 

תא

 

תוכזה

 

אלש

 

חותפל

 

סרוק

 

בקע

 

ועימ

ט

 

וא םימשרנה

 

לכמ

 

הביס

 

תרחא

.

 

 

 הללכמה

,יסנניפ ןונכתו ךוניחל

 

 תרבח

GIS 

,

 

תורמוש

 

ןמצעל

 

תא

 

תוכזה

 

תונשל

 

תא

 

ידעומ

 

ב םירועישה

םיסרוק

 

םיכרצל םאתהב

 

םיצוליאלו

 

םישרדנה

.

 

8

.

 

ךילהת

 

תטישו

 

דומילה

 



 

ידומיל

 

סרוקה

 

םיקלוחמ

 

ל

 הנומש

תודיחי

 

דומיל

.

 



 

םידומילה

 

ועצבתי

 

ב

םישגפמ

 

םיילאטנורפ

 

התיכב

.

 



דימלתה

 

לבקי

 

מסיס

ה

 

תמרופטלפל

 

םידומילה

 

תיטנרטניאה

,

 

הנממש

 

ךושמי

 

לכ

 

   

דימלת

 

תא

 

רמוח

 

דומילה

 

רועישל

 

אבה

.

.תוניחב רחאלש םינויצ ןכו

 

 

תושרל

 

דימלתה

 

דומעי

 

החנמה

 

לש

 

סרוקה

 

רוצל

ך

 

הנעמ

 

לע

 

תולאש

,

 

ןופלטב

 

ו/

וא

 

  

םורופב

.

 

תושרל

 

דימלתה

 

דומעת

 

הכימת

 

תינכט

 

תפטוש

 

יתש

ןתנ

 

ע

"

י 

תרבח

 GIS 

ןופלטב

 

 

 

  

6139900

-

03

 

 וא

6111601

-

054

 

תבותכבו

 

ליימ

 

office@gisfinance.com

 

.

 

םותב

 

לכ

 

הדיחי

,

 

לכ

 

דימלת

 

שגיי

 

ןחבמל

 

םכסמ

 

םייקתיש

 

התיכב

 

םע

 

רמוח

 

רוגס

.

 

 

הדימב

 

דימלתו

 

לשכי

 

הניחבב

 

אוה

 

שגיי

 

ןחבמל

 

דעומ

 

ב

'

 ו

תדימב

 

ךרוצה

 

ל

דעומ

 

ג

'.

 



סרוק

 

רזוח

  

ףתתשמ

 

רשא

 

לשכנ

 

הניחבב

 

היהי

 

יאכז

 

עצבל

 

דע

 

ינש

 

ידעומ

 

םינחבמ

 

 

  

םירזוח

הדימב

 

ףתתשמהו

 

לשכי

 

ינשב

 

םינחבמה

 

םירזוחה

 

שרדיי

 

ףתתשמה

 

  

ףתתשהל

 

סרוקב

 

רזוח

 

יבגל

 

התוא

 

תדיחי

 

דומיל

.

 

םולשת

 

ןיגב

 

סרוק

 

רזוח

 

הבגיי

 

  

ףתתשמהמ

 

ןפואב

 

יסחי

 

ריחמל

 

ה

סרוק

,

 

קר

 

הדימב

 

ףתתשמהש

 

חכנ

 

תוחפב

 

מ

 

-

 

80%  

 

םירועשהמ

ףתתשמ

 

חכנש

 

םירועישב

 

לעמ

 80% 

אל

 

שרדיי

 

םלשל

 

ללכ

 

רובע

 

  

ה

סרוק

 

ה

רזוח

.

 

  

ךלהמב

 

הכמסהה

 

םיפתתשמה

 

ושרדיי

 

קלחתהל

 

תוצובקל

 

לש

 

דע

 4 

םיפתתשמ

 

  

הרטמב

 

שיגהל

 

הדובע

 

יסנניפ ןונכתב הבחר תמכסמ

 

 

 

םותב

 

םידומילה

 

יפתתשמ

 

סרוקה

 

ושגיי

 

ןחבמל

 

הכמסהה

 

ימואלניבה

 

םעטמ

 

דוגיאה

 

  

םיננכתמל

 

םיסנניפ

 

לארשיב

 

הדימעש

 

וב

 

קינעת

 

םהל

 

תא

 

ראות

 CFP 

תורבחו

 

  

דוגיאב

 

םיננכתמה

 

םיסנניפה

 

לארשיב

 .

 

 

 תודובע תשגהו תוניחבב הדימע אלל ימואלניבה הכמסהה ןחבמב הדימע קפס רסה ןעמל

ותב דימלתה תא הכזת אל סרוקה ךלהמב שרדנכ

 רא

CFP

 

 דוגיאה תושירד י"פע תאזו

 .ימואלניבה