Ngày 15 tháng 10,  2016 

Thông Báo & Thơ Mời Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 

Tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX (4604 Duval Rd.) 

Ngày Thứ Bảy 22 tháng 10, 2016 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Chúng con cung kính nghe rằng:  

“Lắng nghe giọt nước cành dương 

Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng 

Như lai Bồ Tát v

iên thông 

Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau” 

Hàng năm vào ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, Phật tử khắp 
nơi trên thế giới nhất tâm tưởng niệm đến ân đức từ bi cứu khổ và phổ độ chúng sanh của Ngài.  Để tưởng 
nhớ đến lòng từ bi vô lượng đó, Chùa Linh-Sơn Austin trân trọng tổ chức Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ 
Tát theo ngày giờ được ấn định như sau:  

Địa điểm:  Chùa Linh-Sơn Austin, 4604 Duval Rd., Austin, TX 78727 
Thứ Bảy 22 tháng 10, 2016 (22 tháng 9 âl) 

 

- 10g00 – 11g45 sáng: Tụng Kinh Phổ Môn - Cúng Ngọ - Cúng Linh 

 

- 12g00 – 1g00 trưa:  Thọ trai 

 

- 6g00 chiều:   

Tụng Chú Đại Bi 

 

- 7g00 tối: 

 

Nghỉ giải lao 

 

- 7g30 tối:  

 

Thắp Hoa Đăng cúng dường Đức Bồ Tát Quán Thế Âm  

- 8g30 tối:  

 

Hoàn Mãn 

 
     Trân trọng kính mời quý Phật tử nhín chút ít thì giờ về Chùa để cùng nhau tưởng niệm, chiêm bái ân 
đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 
     Cầu xin chư Phật gia hộ cho quí Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc. 
 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Kính thông báo 
Chùa Linh-Sơn Austin, TX

 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn