ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

                                                                 

 

 

................................................................

 

 36

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

 

                          

 

 

.........................

 

 36

   

Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου 

 

                                                                                                                         

 

 

........................................................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 2 - Αναδρομική δύναμη του νόμου 

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 3 - Κανόνες δημόσιας τάξης 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 36

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 

                                    

 

 

...................................

 

 36

   

Άρθρο 4 - Κατάσταση αλλοδαπών 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 5 - Ικανότητα δικαίου 

 

                                                                                                                         

 

 

........................................................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 6 - Αφάνεια 

 

                                                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 7 - Ικανότητα για δικαιοπραξία 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 8 - "Στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας" 

 

                                                                                  

 

 

.................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 9 - Ικανότητα αλλοδαπού στην Ελλάδα 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 36

   

Άρθρο 10 - Νομικό πρόσωπο 

 

                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 11 - Τύπος δικαιοπραξίας 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 12 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 13 - Γάμος 

 

                                                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 14 - Προσωπικές σχέσεις των συζύγων 

 

                                                                                            

 

 

...........................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 15 - Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων 

 

                                                                                           

 

 

..........................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 16 - Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός 

 

                                                                                              

 

 

.............................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 17 - Τέκνο γεννημένο σε γάμο 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 18 - Σχέσεις γονέων και τέκνου 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 37

   

Άρθρο 19 - Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 38

   

Άρθρο 20 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 38

   

Άρθρο 21 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 38

   

Άρθρο 22 - Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο 

 

                                                                               

 

 

..............................................................................

 

 38

   

Άρθρο 23 - Υιοθεσία 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 38

   

Άρθρο 24 - Επιμέλεια 

 

                                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................................

 

 38

   

Άρθρο 25 - Ενοχές από σύμβαση 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 38

   

Άρθρο 26 - Ενοχές από αδίκημα 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 38

   

Άρθρο 27 - Νομή και εμπράγματα δικαιώματα 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 28 - Κληρονομικές σχέσεις 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 29 - Απόκτηση και απώλεια ιθαγένειας 

 

                                                                                              

 

 

.............................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 30 - Έλλειψη ιθαγένειας και συνήθους διαμονής 

 

                                                                               

 

 

..............................................................................

 

 39

   

Άρθρο 31 - Πολλαπλή ιθαγένεια 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 32 - Αναπαραπομπή 

 

                                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 33 - Επιφύλαξη δημόσιας τάξης 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 39

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

                                                        

 

 

.......................................................

 

 39

   

Άρθρο 34 - Ικανότητα δικαίου 

 

                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 35 - Ύπαρξη και τέλος προσώπου 

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 36 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 37 - Απόδειξη θανάτου 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 38 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 39 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 39

   

Άρθρο 40 - Αφάνεια 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 41 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 42 - Αρμόδιο δικαστήριο 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 43 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 44 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 45 - Ματαίωση της αίτησης 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 46 - Άρση της αφάνειας 

 

                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 47 - Δημοσίευση της απόφασης 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 48 - Αποτελέσματα της κήρυξης της αφάνειας 

 

                                                                                  

 

 

.................................................................................

 

 40

   

Άρθρο 49 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 50 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 51 - Κατοικία 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 52 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 53 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 41

   

1 / 279

Άρθρο 54 - Κατοικία νόμιμη 

 

                                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 55 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 56 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 57 - Δικαίωμα στην προσωπικότητα 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 41

   

Άρθρο 58 - Δικαίωμα στο όνομα 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 59 - Ικανοποίηση ηθικής βλάβης 

 

                                                                                                       

 

 

......................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 60 - Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας 

 

                                                                                          

 

 

.........................................................................................

 

 42

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

                                                 

 

 

................................................

 

 42

   

Άρθρο 61 - Νομικά πρόσωπα γενικά 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 62 - Έκταση ικανότητας 

 

                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 63 - Έγγραφο για τη σύσταση 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 64 - Έδρα 

 

                                                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 65 - Διοίκηση 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 66 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 67 - Εξουσία της διοίκησης 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 68 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 42

   

Άρθρο 69 - Έλλειψη προσώπων διοίκησης 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 70 - Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 71 - Ευθύνη νομικού προσώπου 

 

                                                                                                       

 

 

......................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 72 - Εκκαθάριση 

 

                                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 73 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 74 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 75 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 76 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 77 - Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση 

 

                                                                                        

 

 

.......................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 78 - Σωματείο 

 

                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 79 - Αίτηση για την εγγραφή σωματείου 

 

                                                                                            

 

 

...........................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 80 - Καταστατικό σωματείου 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 43

   

Άρθρο 81 - Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 82 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 83 - Από πότε υπάρχει το σωματείο 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 84 - Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού 

 

                                                                                

 

 

...............................................................................

 

 44

   

Άρθρο 85 - Σημείωση της διάλυσης του σωματείου 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 86 - Είσοδος νέων μελών 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 87 - Αποχώρηση μελών 

 

                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 88 - Αποβολή μελών 

 

                                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 89 - Ισοτιμία μελών 

 

                                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................................

 

 44

   

Άρθρο 90 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών που έπαψαν να είναι μέλη 

 

                                                

 

 

...............................................

 

 44

   

Άρθρο 91 - Αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους 

 

                                                                                     

 

 

....................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 92 - Διοίκηση του σωματείου 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 93 - Συνέλευση του σωματείου 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 94 - Έργο της συνέλευσης 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 95 - Σύγκληση 

 

                                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 96 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 97 - Πώς αποφασίζει η συνέλευση 

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 98 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 99 

 

                                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 100 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 45

   

Άρθρο 101 - Ακυρότητα απόφασης 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 102 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 103 - Διάλυση του σωματείου 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 104 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 105 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 106 - Περιουσία σωματείου που διαλύθηκε 

 

                                                                                       

 

 

......................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 107 - Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία

 

                                                                                     

 

 

....................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 108 - Ίδρυμα

 

                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 109 - Ιδρυτική πράξη 

 

                                                                                                                         

 

 

........................................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 110 - Περιεχόμενο 

 

                                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................................

 

 46

   

Άρθρο 111 - Ανάκληση ιδρυτικής πράξης 

 

                                                                                                     

 

 

....................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 112 - Έγκριση ιδρύματος 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 113 - Υποχρεώσεις του ιδρυτή 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 114 - Ίδρυση μετά το θάνατο του ιδρυτή 

 

                                                                                           

 

 

..........................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 115 - Δικαιώματα δανειστών και μεριδούχων 

 

                                                                                    

 

 

...................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 116 - Δικαιώματα ωφελουμένων 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 117 - Τέλος ιδρύματος 

 

                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 118 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 119 - Μεταβολή του οργανισμού 

 

                                                                                                       

 

 

......................................................................................................

 

 47

   

2 / 279

Άρθρο 120 - Μετατροπή σκοπού 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 121 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 47

   

Άρθρο 122 - Επιτροπές εράνων 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 123 - Συστατικό διάταγμα 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 124 - Διάλυση της επιτροπής 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 125 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 126 - Υποκατάσταση ιδρύματος 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 48

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

 

                                                        

 

 

.......................................................

 

 48

   

Άρθρο 127 - Ενήλικος 

 

                                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 128 - Ανίκανοι για δικαιοπραξία 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 129 - Περιορισμένα ικανοί 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 130 - Δήλωση βούλησης από ανίκανο 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 131 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 48

   

Άρθρο 132 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 49

   

Άρθρο 133 - Δικαιοπραξίες του περιορισμένα ικανού 

 

                                                                                   

 

 

..................................................................................

 

 49

   

Άρθρο 134 - Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος 

 

                                                                             

 

 

............................................................................

 

 49

   

Άρθρο 135 - Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος 

 

                                                                

 

 

...............................................................

 

 49

   

Άρθρο 136 - Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος 

 

                                                                

 

 

...............................................................

 

 49

   

Άρθρο 137 - Ανήλικος που τελεί γάμο 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 49

   

Άρθρο 138 - Εικονική δήλωση 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 49

   

Άρθρο 139 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 49

   

Άρθρο 140 - Δήλωση από πλάνη 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 49

   

Άρθρο 141 - Πλάνη ουσιώδης 

 

                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 142 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 143 - Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια 

 

                                                                                       

 

 

......................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 144 - Πότε αποκλείεται η ακύρωση λόγω πλάνης 

 

                                                                             

 

 

............................................................................

 

 50

   

Άρθρο 145 - Αποζημίωση λόγω της ακύρωσης 

 

                                                                                            

 

 

...........................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 146 - Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 147 - Δήλωση ως συνέπεια απάτης 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 148 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 149 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 150 - Δήλωση ως συνέπεια απειλής 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 151 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 50

   

Άρθρο 152 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 153 - Απειλή από τρίτον 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 154 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 155 - Αγωγή για ακύρωση 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 156 - Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση 

 

                                                                                

 

 

...............................................................................

 

 51

   

Άρθρο 157

 

                                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 158 - Τύπος δικαιοπραξίας 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 159 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 160 - Έγγραφος τύπος 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 161 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 51

   

Άρθρο 162 - Επιστολές, τηλεγραφήματα 

 

                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 163 - Υπογραφή με μηχανικό μέσο 

 

                                                                                                   

 

 

..................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 164 - Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας 

 

                                                                                       

 

 

......................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 165 - Ρήτρα για τη σύνταξη εγγράφου 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 166 - Προσύμφωνο 

 

                                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 167 - Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον 

 

                                                                                         

 

 

........................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 168 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 169 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 170 - Δήλωση προς ανίκανο 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 171 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 172 - Δήλωση προς περιορισμένα ικανό 

 

                                                                                           

 

 

..........................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 173 - Ερμηνεία της δήλωσης 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 52

   

Άρθρο 174 - Δικαιοπραξία απαγορευμένη 

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 175 - Απαγόρευση διάθεσης 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 176 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 177 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 178 - Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη 

 

                                                                             

 

 

............................................................................

 

 53

   

Άρθρο 179 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 180 - Έννοια της ακυρότητας 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 181 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 182 - Μετατροπή 

 

                                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 183 - Επικύρωση 

 

                                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 184 - Ενέργεια ακύρωσης 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 53

   

Άρθρο 185 - Πρόταση για σύμβαση 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 53

   

3 / 279

Άρθρο 186 - Ανάκληση πρότασης 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 187 - Απόσβεση πρότασης 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 188 - Θάνατος ή ανικανότητα μετά την πρόταση 

 

                                                                               

 

 

..............................................................................

 

 54

   

Άρθρο 189 - Αποδοχή της πρότασης 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 190 - Καθυστερημένη αποδοχή 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 191 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 192 - Κατάρτιση της σύμβασης 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 193 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 194 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 195 - Έλλειψη συμφωνίας σε μερικά σημεία 

 

                                                                                     

 

 

....................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 196 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 54

   

Άρθρο 197 - Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις 

 

                                                                                           

 

 

..........................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 198 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 199 - Σύμβαση με πλειστηριασμό

 

                                                                                                       

 

 

......................................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 200 - Ερμηνεία συμβάσεων 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 55

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

                                          

 

 

.........................................

 

 55

   

Άρθρο 201 - Αίρεση αναβλητική 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 202 - Αίρεση διαλυτική 

 

                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 203 - Ενέργεια αιρέσεων 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 204 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 205 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 206 - Διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση 

 

                                                                                                

 

 

...............................................................................................

 

 55

   

Άρθρο 207 - Πλασματική πλήρωση ή μη πλήρωση της αίρεσης 

 

                                                                  

 

 

.................................................................

 

 56

   

Άρθρο 208 - Αίρεση ακατανόητη, παράνομη κλπ. 

 

                                                                                        

 

 

.......................................................................................

 

 56

   

Άρθρο 209 - Χρόνος από τον οποίο κρίνονται τα στοιχεία της δικαιοπραξίας 

 

                                              

 

 

.............................................

 

 56

   

Άρθρο 210 - Προθεσμία αναβλητική και διαλυτική 

 

                                                                                        

 

 

.......................................................................................

 

 56

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

       

 

 

......

 

 56

   

Άρθρο 211 - Άμεση αντιπροσώπευση 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 56

   

Άρθρο 212 - Ερμηνευτικός κανόνας 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 56

   

Άρθρο 213 - Ικανότητα αντιπροσώπου 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 56

   

Άρθρο 214 - Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο 

 

                                                                         

 

 

........................................................................

 

 56

   

Άρθρο 215 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 56

   

Άρθρο 216 - Πληρεξουσιότητα 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 56

   

Άρθρο 217 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 218 - Ανάκληση πληρεξουσιότητας 

 

                                                                                                   

 

 

..................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 219 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 220 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 221 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 222 - Παύση της πληρεξουσιότητας 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 223 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 224 - Δικαιοπραξία μετά την παύση 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 225 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 226 - Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου 

 

                                                    

 

 

...................................................

 

 57

   

Άρθρο 227 - Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου 

 

                                                                               

 

 

..............................................................................

 

 57

   

Άρθρο 228 - Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 57

   

Άρθρο 229 - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 

 

                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 230 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 231 - Συνέπειες της έλλειψης 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 232 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 233 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 234 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 235 - Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του 

 

                                                                  

 

 

.................................................................

 

 58

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ:  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

 

                                          

 

 

.........................................

 

 58

   

Άρθρο 236 - Συναίνεση 

 

                                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 237 - Ανάκληση της συναίνεσης 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 58

   

Άρθρο 238 - Έγκριση 

 

                                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 239 - Διάθεση από μη δικαιούχο 

 

                                                                                                       

 

 

......................................................................................................

 

 59

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

                                                               

 

 

..............................................................

 

 59

   

Άρθρο 240 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 241 - Έναρξη 

 

                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 242 - Λήξη 

 

                                                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 243 - Εβδομάδα, μήνας, χρόνος 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 244 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 245 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 246 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 59

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ:  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

     

   

....

   59

   

4 / 279

Άρθρο 247 - Παραγραφή της αξίωσης

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 59

   

Άρθρο 248 - Οικογενειακές αξιώσεις 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 60

   

Άρθρο 249 - Εικοσαετής παραγραφή 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 60

   

Άρθρο 250 - Πενταετής παραγραφή 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 60

   

Άρθρο 251 - Έναρξη παραγραφής 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 60

   

Άρθρο 252 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 60

   

Άρθρο 253 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 60

   

Άρθρο 254 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 60

   

Άρθρο 255 - Αναστολή παραγραφής 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 256 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 257 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 258 - Παραγραφή κατά ανικάνων 

 

                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 259 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 260 - Διακοπή. Αναγνώριση 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 261 - Έγερση αγωγής 

 

                                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 262 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 263 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 61

   

Άρθρο 264 - Άλλοι τρόποι διακοπής 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 265 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 266

 

                                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 267 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 268 - Απόφαση ή εκτελεστό δικαιόγραφο για την αξίωση 

 

                                                                 

 

 

................................................................

 

 62

   

Άρθρο 269 - Υποβολή διαφοράς σε διαιτητές κλπ. 

 

                                                                                       

 

 

......................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 270 - Αποτελέσματα διακοπής 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 271 - Παραγραφή εμπράγματων αξιώσεων 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 272 - Ενέργεια της συμπλήρωσης της παραγραφής 

 

                                                                         

 

 

........................................................................

 

 62

   

Άρθρο 273 - Παραγραφή ενστάσεων 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 62

   

Άρθρο 274 - Παραγραφή παρεπόμενων αξιώσεων 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 275 - Δικαιοπραξία που μεταβάλλει τους όρους της παραγραφής 

 

                                                    

 

 

...................................................

 

 63

   

Άρθρο 276 - Παραίτηση από την παραγραφή 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 277 - Πρόταση παραγραφής 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 278 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 279 - Αποσβεστική προθεσμία 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 280 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 63

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:  ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ 

ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

                                                      

 

 

.....................................................

 

 63

   

Άρθρο 281 - Κατάχρηση δικαιώματος 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 282 - Αυτοδικία 

 

                                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 283 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 284 - Άμυνα 

 

                                                                                                                                       

 

 

......................................................................................................................................

 

 63

   

Άρθρο 285 - Κατάσταση ανάγκης 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 286 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 64

   

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

                                                          

 

 

.........................................................

 

 64

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

 

                               

 

 

..............................

 

 64

   

Άρθρο 287 - Έννοια της ενοχής 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 288 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 289 - Παροχή κατά γένος 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 290 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 291 - Παροχή σε ξένο νόμισμα 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 292 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 293 - Ποσοστό τόκου 

 

                                                                                                                         

 

 

........................................................................................................................

 

 64

   

Άρθρο 294 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 295 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 296 - Τόκος τόκου 

 

                                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 297 - Διαφέρον 

 

                                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 298 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 299 - Ζημία μη περιουσιακή 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 300 - Ζημία από οικείο πταίσμα 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 301 - Υποχρέωση λόγω δαπανών 

 

                                                                                                     

 

 

....................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 302 - Δικαίωμα αφαίρεσης 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 65

   

Άρθρο 303 - Υποχρέωση σε λογοδοσία 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 304 - Yποχρέωση σε απόδοση ομάδας 

 

                                                                                            

 

 

...........................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 305 - Διαζευκτική ενοχή 

 

                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 306 - Eπιλογή 

 

                                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 307 - Απλοποίηση 

 

                                                                                                                             

 

 

............................................................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 308 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 66

   

5 / 279

Άρθρο 309 - Απώλεια του δικαιώματος επιλογής 

 

                                                                                         

 

 

........................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 310 - Συγκέντρωση της διαζευκτικής ενοχής 

 

                                                                                     

 

 

....................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 311 - Αδυναμία σε περίπτωση διαζευκτικής ενοχής 

 

                                                                          

 

 

.........................................................................

 

 66

   

Άρθρο 312 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 313 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 66

   

Άρθρο 314 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 315 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 316 - Μερική εκπλήρωση 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 317 - Εκπλήρωση από τρίτον 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 318 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 319 - Δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση 

 

                                                                   

 

 

..................................................................

 

 67

   

Άρθρο 320 - Tόπος παροχής 

 

                                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 321 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 322 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 323 - Χρόνος παροχής 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 324 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 67

   

Άρθρο 325 - Δικαίωμα επίσχεσης 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 326 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 327 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 328 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 329 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 330 - Eυθύνη λόγω πταίσματος 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 331 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 332 - Συμφωνία για μη ευθύνη από πταίσμα 

 

                                                                                     

 

 

....................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 333 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 68

   

Άρθρο 334 - Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος 

 

                                                                                  

 

 

.................................................................................

 

 69

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΤΗ

 

                                                                                   

 

 

..................................................................................

 

 69

   

Άρθρο 335 - Αδυναμία για εκπλήρωση 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 69

   

Άρθρο 336 - Πότε επέρχεται απαλλαγή λόγω αδυναμίας 

 

                                                                             

 

 

............................................................................

 

 69

   

Άρθρο 337 - Μερική αδυναμία 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 69

   

Άρθρο 338 - Περιελθόν 

 

                                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................................

 

 69

   

Άρθρο 339 - Μη εκπλήρωση παροχής που επιδικάστηκε. 

 

                                                                           

 

 

..........................................................................

 

 69

   

Άρθρο 340 - Yπερημερία του οφειλέτη 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 69

   

Άρθρο 341 - Δήλη ημέρα 

 

                                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................................

 

 69

   

Άρθρο 342 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 69

   

Άρθρο 343 - Συνέπειες 

 

                                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................................

 

 70

   

Άρθρο 344 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 70

   

Άρθρο 345 - Υπερημερία σε περίπτωση χρηματικής οφειλής 

 

                                                                       

 

 

......................................................................

 

 70

   

Άρθρο 346 - Έναρξη τόκων με επίδοση αγωγής 

 

                                                                                          

 

 

.........................................................................................

 

 70

   

Άρθρο 347 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 70

   

Άρθρο 348 - Η ευθύνη για το πράγμα μετά την αγωγή 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 70

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

 

                                     

 

 

....................................

 

 70

   

Άρθρο 349 - Πότε είναι υπερήμερος ο δανειστής 

 

                                                                                          

 

 

.........................................................................................

 

 70

   

Άρθρο 350 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 70

   

Άρθρο 351 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 70

   

Άρθρο 352 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 71

   

Άρθρο 353 - Υπερημερίες στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 

 

                                                                         

 

 

........................................................................

 

 71

   

Άρθρο 354 - Χρόνος παροχής μη ορισμένος 

 

                                                                                                

 

 

...............................................................................................

 

 71

   

Άρθρο 355 - Συνέπειες της υπερημερίας του δανειστή 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 71

   

Άρθρο 356 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 71

   

Άρθρο 357 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 71

   

Άρθρο 358 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 71

   

Άρθρο 359 - Συνέπειες στην περίπτωση υποχρέωσης για απόδοση ακινήτου 

 

                                            

 

 

...........................................

 

 71

   

Άρθρο 360 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 71

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

 

                       

 

 

......................

 

 72

   

Άρθρο 361 - Ενοχή από σύμβαση 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 72

   

Άρθρο 362 - Σύμβαση για αδύνατη παροχή 

 

                                                                                                 

 

 

................................................................................................

 

 72

   

Άρθρο 363 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 72

   

Άρθρο 364 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 72

   

Άρθρο 365 - Σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από το νόμο 

 

                                                                  

 

 

.................................................................

 

 72

   

Άρθρο 366 - Σύμβαση για μεταβίβαση κάθε μέλλουσας περιουσίας 

 

                                                            

 

 

...........................................................

 

 72

   

Άρθρο 367 - Σύμβαση για μεταβίβαση της υφιστάμενης περιουσίας 

 

                                                            

 

 

...........................................................

 

 72

   

Άρθρο 368 - Σύμβαση για την κληρονομία προσώπου που ζει 

 

                                                                    

 

 

...................................................................

 

 72

   

Άρθρο 369 - Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο 

 

                                                                                       

 

 

......................................................................................

 

 72

   

Άρθρο 370 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 72

   

6 / 279

Άρθρο 371 - Αοριστία παροχής. 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 72

   

Άρθρο 372 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 373 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 73

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:  ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

    .  73

   

Άρθρο 374 - Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 375 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 376 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 377 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 378 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 379 - Αοριστία αντιπαροχής 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 380 - Ανυπαίτια αδυναμία παροχής του ενός 

 

                                                                                    

 

 

...................................................................................

 

 73

   

Άρθρο 381 - Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του άλλου 

 

                                                                       

 

 

......................................................................

 

 73

   

Άρθρο 382 - Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του ίδιου 

 

                                                                         

 

 

........................................................................

 

 74

   

Άρθρο 383 - Υπερημερία εκπλήρωσης του ενός 

 

                                                                                          

 

 

.........................................................................................

 

 74

   

Άρθρο 384 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 74

   

Άρθρο 385 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 74

   

Άρθρο 386 - Σύμβαση για διαδοχικές τμηματικές παροχές 

 

                                                                           

 

 

..........................................................................

 

 74

   

Άρθρο 387 - Δικαίωμα αποζημίωσης μαζί με την υπαναχώρηση 

 

                                                                 

 

 

................................................................

 

 74

   

Άρθρο 388 - Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών 

 

                                                                                        

 

 

.......................................................................................

 

 74

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 

                                       

 

 

......................................

 

 75

   

Άρθρο 389 - Δικαίωμα υπαναχώρησης 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 75

   

Άρθρο 390 - Πώς ασκείται 

 

                                                                                                                             

 

 

............................................................................................................................

 

 75

   

Άρθρο 391 - Πότε αποκλείεται 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 75

   

Άρθρο 392 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 75

   

Άρθρο 393 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 75

   

Άρθρο 394 - Ματαίωση της υπαναχώρησης που ασκήθηκε 

 

                                                                         

 

 

........................................................................

 

 75

   

Άρθρο 395 - Απόσβεση 

 

                                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................................

 

 75

   

Άρθρο 396 - Υπαναχώρηση σε περίπτωση περισσοτέρων 

 

                                                                          

 

 

.........................................................................

 

 75

   

Άρθρο 397 - Υπαναχώρηση στην περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης 

 

                                                 

 

 

................................................

 

 75

   

Άρθρο 398 - Υπαναχώρηση έναντι καταβολής ποινής 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 75

   

Άρθρο 399 - Ρήτρα έκπτωσης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 

 

                                                                    

 

 

...................................................................

 

 76

   

Άρθρο 400 - Ρήτρα κράτησης της παροχής 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 76

   

Άρθρο 401 - Παροχή εκπληρωτέα σε ορισμένο χρόνο 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 76

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:  ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

 

                        

 

 

.......................

 

 76

   

Άρθρο 402 - Έννοια του αρραβώνα 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 76

   

Άρθρο 403 - Τύχη του αρραβώνα

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 76

   

Άρθρο 404 - Ποινική ρήτρα 

 

                                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................................

 

 76

   

Άρθρο 405 - Κατάπτωση της ποινής και συνέπειες 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 76

   

Άρθρο 406 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 76

   

Άρθρο 407 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 76

   

Άρθρο 408 - Ποινική ρήτρα σε περίπτωση άκυρης παροχής 

 

                                                                        

 

 

.......................................................................

 

 76

   

Άρθρο 409 - Υπέρμετρη ποινή 

 

                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................

 

 77

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

 

    

   

...

   77

   

Άρθρο 410 - Σύμβαση υπέρ τρίτου 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 411 - Δικαίωμα του τρίτου 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 412 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 413 - Αποποίηση του τρίτου 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 414 - Ενστάσεις κατά του τρίτου 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 415 - Σύμβαση σε βάρος τρίτου 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 77

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ:  ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

 

                                         

 

 

........................................

 

 77

   

Άρθρο 416 - Καταβολή 

 

                                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 417 - Καταβολή προς άλλον εκτός από το δανειστή 

 

                                                                         

 

 

........................................................................

 

 77

   

Άρθρο 418 - Μη προσήκουσα καταβολή 

 

                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 419 - Δόση αντί καταβολής 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 77

   

Άρθρο 420 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 421 - Υπόσχεση αντί καταβολής 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 422 - Καταλογισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών 

 

                                                                

 

 

...............................................................

 

 78

   

Άρθρο 423 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 424 - Δικαίωμα για εξοφλητική απόδειξη 

 

                                                                                           

 

 

..........................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 425 - Έξοδα της εξόφλησης 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 426 - Ο κομιστής έγγραφης εξόφλησης 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 427 - Δημόσια κατάθεση 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 428 - Πράγμα μη καταθέσιμο 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 429 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 430 - Πώς γίνεται η κατάθεση 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 78

   

Άρθρο 431 - Αποτελέσματα της κατάθεσης 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 79

   

7 / 279

Άρθρο 432 - Απαίτηση του αντικειμένου της κατάθεσης 

 

                                                                               

 

 

..............................................................................

 

 79

   

Άρθρο 433 - Ανάληψη από τον οφειλέτη 

 

                                                                                                       

 

 

......................................................................................................

 

 79

   

Άρθρο 434 - Άλλες περιπτώσεις κατάθεσης 

 

                                                                                                 

 

 

................................................................................................

 

 79

   

Άρθρο 435 - Έξοδα της κατάθεσης 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 79

   

Άρθρο 436 - Ανανέωση 

 

                                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................................

 

 79

   

Άρθρο 437 - Σε περίπτωση ενοχής άκυρης ή ακυρώσιμης 

 

                                                                           

 

 

..........................................................................

 

 79

   

Άρθρο 438 - Σκοπός ανανέωσης 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 79

   

Άρθρο 439 - Ασφάλειες της παλαιάς ενοχής 

 

                                                                                                 

 

 

................................................................................................

 

 79

   

Άρθρο 440 - Συμψηφισμός 

 

                                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................................

 

 79

   

Άρθρο 441 - Πρόταση συμψηφισμού 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 442 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 443 - Ανταπαίτηση που έχει παραγραφεί 

 

                                                                                          

 

 

.........................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 444 - Συμψηφισμός με αίρεση ή προθεσμία 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 445 - Χαριστική προθεσμία 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 446 - Παροχές σε διαφορετικό τόπο 

 

                                                                                                  

 

 

.................................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 447 - Συμψηφισμός από απαίτηση άλλου 

 

                                                                                         

 

 

........................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 448 - Συμψηφισμός κατά του εκδοχέα 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 449 - Συμψηφισμός σε περίπτωση κατάσχεσης 

 

                                                                                

 

 

...............................................................................

 

 80

   

Άρθρο 450 - Απαράδεκτο του συμψηφισμού 

 

                                                                                                

 

 

...............................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 451 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 80

   

Άρθρο 452 - Συμψηφισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών 

 

                                                                 

 

 

................................................................

 

 80

   

Άρθρο 453 - Σύγχυση 

 

                                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 454 - Άφεση χρέους 

 

                                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................................

 

 81

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ:  ΕΚΧΩΡΗΣΗ

 

                                                               

 

 

..............................................................

 

 81

   

Άρθρο 455 - Έννοια 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 456 - Παράδοση αποδεικτικών 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 457 - Δημόσιο έγγραφο με αίτηση 

 

                                                                                                     

 

 

....................................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 458 - Μεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 459 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 460 - Αναγγελία 

 

                                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 461 - Καταβολή πριν από την αναγγελία 

 

                                                                                           

 

 

..........................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 462 - Υποχρεώσεις του οφειλέτη προς τον εκδοχέα 

 

                                                                         

 

 

........................................................................

 

 81

   

Άρθρο 463 - Ενστάσεις κατά του εκδοχέα 

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

 81

   

Άρθρο 464 - Απαιτήσεις ανεκχώρητες 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 465 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 466 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 467 - Ευθύνη του εκχωρητή 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 468 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 469 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 470 - Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 82

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:  ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

 

                                             

 

 

............................................

 

 82

   

Άρθρο 471 - Έννοια 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 472 - Υποχρεώσεις του αναδοχέα 

 

                                                                                                     

 

 

....................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 473 - Ενστάσεις του αναδοχέα 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 474 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 82

   

Άρθρο 475 - Δικαιώματα παρεπόμενα στην απαίτηση 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 83

   

Άρθρο 476 - Εκποίηση ενυποθήκου και αναδοχή 

 

                                                                                         

 

 

........................................................................................

 

 83

   

Άρθρο 477 - Σωρευτική αναδοχή 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 83

   

Άρθρο 478 - Υπόσχεση τρίτου προς τον οφειλέτη 

 

                                                                                        

 

 

.......................................................................................

 

 83

   

Άρθρο 479 - Σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας 

 

                                                                      

 

 

.....................................................................

 

 83

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ:  ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

 

                                   

 

 

..................................

 

 83

   

Άρθρο 480 - Σε περίπτωση αμφιβολίας η ενοχή δεν είναι εις ολόκληρον 

 

                                                     

 

 

....................................................

 

 83

   

Άρθρο 481 - Παθητική ενοχή εις ολόκληρον 

 

                                                                                                 

 

 

................................................................................................

 

 83

   

Άρθρο 482 - Δικαίωμα του δανειστή 

 

                                                                                                             

 

 

............................................................................................................

 

 83

   

Άρθρο 483 - Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 484 - Άφεση χρέους 

 

                                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 485 - Υπερημερία του δανειστή 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 486 - Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 487 - Αναγωγή μεταξύ των συνοφειλετών 

 

                                                                                         

 

 

........................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 488 - Υποκατάσταση 

 

                                                                                                                         

 

 

........................................................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 489 - Ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον. 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 490 - Δικαίωμα του οφειλέτη 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 491 - Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 492 - Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 84

   

Άρθρο 493 - Αναγωγή μεταξύ των δανειστών 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 494 - Αδιαίρετη παροχή 

 

                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................

 

 85

   

8 / 279

Άρθρο 495 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 85

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ:  ΔΩΡΕΑ

 

                                                           

 

 

..........................................................

 

 85

   

Άρθρο 496 - Έννοια 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 497 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 498 - Σύσταση 

 

                                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 499 - Ευθύνη του δωρητή 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 500 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 501 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 502 - Δωρεά κατά περιοδικές παροχές 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 85

   

Άρθρο 503 - Δωρεά υπό τρόπο 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 504 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 505 - Ανάκληση της δωρεάς 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 506 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 507 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 508 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 509 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 510 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 511 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 512 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 86

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

 

                     

 

 

....................

 

 86

   

Άρθρο 513 - Έννοια της πώλησης 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 86

   

Άρθρο 514 - Νομικά ελαττώματα 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 515 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 516 - Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή 

 

                                                                      

 

 

.....................................................................

 

 87

   

Άρθρο 517 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 518 - Συμφωνία απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη 

 

                                                                 

 

 

................................................................

 

 87

   

Άρθρο 519 - Πληροφορίες και παράδοση εγγράφων 

 

                                                                                    

 

 

...................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 520 - Ευθύνη σε περίπτωση άλλων εκποιήσεων 

 

                                                                              

 

 

.............................................................................

 

 87

   

Άρθρο 521 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 522 - Ο κίνδυνος στην πώληση 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 523 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 524 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 525 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 87

   

Άρθρο 526 - Έξοδα για την παράδοση και την παραλαβή 

 

                                                                            

 

 

...........................................................................

 

 88

   

Άρθρο 527 - Έξοδα για τη σύμβαση και τη μεταγραφή 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 88

   

Άρθρο 528 - Δαπάνες πριν από την παράδοση 

 

                                                                                            

 

 

...........................................................................................

 

 88

   

Άρθρο 529 - Τόκος του τιμήματος 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 88

   

Άρθρο 530 - Αγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή 

 

                                                                                              

 

 

.............................................................................................

 

 88

   

Άρθρο 531 - Πίστωση του τιμήματος 

 

                                                                                                            

 

 

...........................................................................................................

 

 88

   

Άρθρο 532 - Όρος διατήρησης της κυριότητας 

 

                                                                                             

 

 

............................................................................................

 

 88

   

Άρθρο 533 - Απαγόρευση αγοράς. 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 88

   

Άρθρο 534 - Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων 

 

                                         

 

 

........................................

 

 88

   

Άρθρο 535 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 89

   

Άρθρο 536 - Πλημμελής εγκατάσταση 

 

                                                                                                          

 

 

.........................................................................................................

 

 89

   

Άρθρο 537 - Ευθύνη για ελλείψεις 

 

                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................

 

 89

   

Άρθρο 538 - Ρήτρα μη ευθύνης

 

                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................

 

 89

   

Άρθρο 539 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 89

   

Άρθρο 540 - Δικαιώματα του αγοραστή 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 89

   

Άρθρο 541 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 89

   

Άρθρο 542 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 90

   

Άρθρο 543 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 90

   

Άρθρο 544 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 90

   

Άρθρο 545 - Ανεπιφύλακτη παραλαβή 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 90

   

Άρθρο 546 - Δικαιώματα του πωλητή 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 90

   

Άρθρο 547 - Ενέργεια υπαναχώρησης ή αντικατάστασης λόγω ελλείψεων 

 

                                                 

 

 

................................................

 

 90

   

Άρθρο 548 - Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος 

 

                                                                           

 

 

..........................................................................

 

 91

   

Άρθρο 549 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 91

   

Άρθρο 550 - Πώληση ορισμένης έκτασης 

 

                                                                                                     

 

 

....................................................................................................

 

 91

   

Άρθρο 551 - Πώληση περισσότερων πραγμάτων 

 

                                                                                        

 

 

.......................................................................................

 

 91

   

Άρθρο 552 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 91

   

Άρθρο 553 - Πώληση με περισσότερους πωλητές ή αγοραστές 

 

                                                                  

 

 

.................................................................

 

 91

   

Άρθρο 554 - Παραγραφή 

 

                                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................................

 

 91

   

Άρθρο 555 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 92

   

Άρθρο 556 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 92

   

Άρθρο 557 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 92

   

Άρθρο 558 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 92

   

Άρθρο 559 - Παροχή εγγύησης 

 

                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................

 

 92

   

9 / 279

Άρθρο 560 - Αναγωγή 

 

                                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................................

 

 92

   

Άρθρο 561 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 92

   

Άρθρο 562 - Άλλες ανταλλακτικές συμβάσεις 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 563 - Πώληση με δοκιμή 

 

                                                                                                                    

 

 

...................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 564 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 565 - Σύμφωνο εξώνησης 

 

                                                                                                                  

 

 

.................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 566 - Τίμημα, προθεσμία 

 

                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 567 - Δήλωση για την εξώνηση 

 

                                                                                                         

 

 

........................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 568 - Ενέργεια 

 

                                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 569 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 570 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 571 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 93

   

Άρθρο 572 - Εξώνηση υπέρ ή κατά περισσοτέρων 

 

                                                                                      

 

 

.....................................................................................

 

 94

   

Άρθρο 573 - Ανταλλαγή 

 

                                                                                                                                

 

 

...............................................................................................................................

 

 94

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ:  ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

 

                           

 

 

..........................

 

 94

   

Άρθρο 574 - Έννοια 

 

                                                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................................................

 

 94

   

Άρθρο 575 - Υποχρεώσεις του εκμισθωτή 

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

 94

   

Άρθρο 576 - Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου 

 

                                                                     

 

 

....................................................................

 

 94

   

Άρθρο 577 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 94

   

Άρθρο 578 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 94

   

Άρθρο 579 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 94

   

Άρθρο 580 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 94

   

Άρθρο 581 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 582 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 583 - Νομικά ελαττώματα του μισθίου 

 

                                                                                               

 

 

..............................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 584 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 585 - Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης. 

 

                                                                          

 

 

.........................................................................

 

 95

   

Άρθρο 586 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 587 - Ενέργεια της καταγγελίας. 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 588 - Κίνδυνος της υγείας του μισθωτή. 

 

                                                                                            

 

 

...........................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 589 - Υποχρέωση του μισθωτή για ειδοποίηση 

 

                                                                                 

 

 

................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 590 - Βάρη και φόροι του μισθίου 

 

                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................

 

 95

   

Άρθρο 591 - Δαπάνες 

 

                                                                                                                                   

 

 

..................................................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 592 - Φθορές ή μεταβολές 

 

                                                                                                                 

 

 

................................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 593 - Δικαίωμα υπομίσθωσης 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 594 - Κακή χρήση του μισθίου 

 

                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 595 - Πληρωμή του μισθώματος 

 

                                                                                                        

 

 

.......................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 596 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 597 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 598 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 599 - Απόδοση του μισθίου 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 600 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 96

   

Άρθρο 601 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 602 - Παραγραφή 

 

                                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 603 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 604 - Ενέχυρο στα εισκομισθέντα 

 

                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 605 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 606 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 607 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 608 - Λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνου 

 

                                                                                    

 

 

...................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 609 - Λήξη σε περίπτωση αόριστης διάρκειας 

 

                                                                                   

 

 

..................................................................................

 

 97

   

Άρθρο 610 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 611 - Σιωπηρή αναμίσθωση 

 

                                                                                                              

 

 

.............................................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 612 - Θάνατος του μισθωτή 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 612 Α - Οικογενειακή στέγη 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 613 - Μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων 

 

                                                                                            

 

 

...........................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 614 - Εκποίηση του μισθίου 

 

                                                                                                               

 

 

..............................................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 615 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 616 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 98

   

Άρθρο 617 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 99

   

Άρθρο 618 - Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται 

 

                                                                               

 

 

..............................................................................

 

 99

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ:  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ Ή 

ΑΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

                           

 

 

..........................

 

 99

   

Άρθρο 619 - Αγρομίσθωση 

 

                                                                                                                           

 

 

..........................................................................................................................

 

 99

   

Άρθρο 620 

 

                                                                                                                                                     

 

 

....................................................................................................................................................

 

 99

   

Άρθρο 621 - Υποχρεώσεις του μισθωτή 

 

                                                                                                       

 

 

......................................................................................................

 

 99

   

10 / 279