Prof. dr. NIKOLA GRABOVAC

SARAJEVO

2017.

PAD KAPITALIZMA

I

POČETAK FILANTROPIZMA

Prof. dr. NIKOLA GRABOVAC

PAD KAPITALIZMA

I

POČETAK FILANTROPIZMA

SARAJEVO

2017. 

AUTOR 

Prof.dr. Nikola Grabovac

IZDAVAČ

Štamparija Fojnica

RECENZENT

Dr. Slobodan Vujić

UNOS TEKSTA

Vesna Ereš

LEKTOR

Snežana Crkvenjaš

DIZAJN KORICA

Anja Vujić

PRIPREMA I PRELOM Sanel Memija

ŠTAMPARIJA FOJNICA

TIRAŽ 100 

-------------------------------------------------------------

CIP - Katalogizacija u publikaciji 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 

330.342.14 

GRABOVAC, Nikola 

        Pad kapitalizma i početak filantropizma / Nikola Grabovac. - Fojnica : 

Štamparija Fojnica, 2017. - 676 str. : graf. prikazi ; 25 cm 

Bibliografija: str. 671-672. 

ISBN 978-9958-17-096-6 

COBISS.BH-ID 23934214 

<-----------------------------------

V

KRATKI SADRŽAJ

Mudra misao – pouka:

Ko hoće nešto da učini, nađe način,

ko neće ništa da učini, nađe opravdanje.

Pablo Picasso

A. UVOD .................................................................................................................. 1
B. PREDGOVOR ...................................................................................................11
C. BIOGRAFIJA PROF. DR. NIKOLE GRABOVCA ..................................... 17
GLAVA I ................................................................................................................. 25
DRUŠTVENO EKONOMSKI SISTEM ............................................................. 25

1.  OSNOVNI POJMOVI O FILANTROPIZMU ........................................ 27

2.  OBMANE I ZABLUDE KAPITALIZMA ................................................ 38

3.  ZAŠTO KAPITALISTIČKI SISTEM 

  MORA OTIĆI SA SVJETSKE POZORNICE ......................................... 58

4.  EKONOMIJA – PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST ............ 61

5.  ULOGA DRŽAVE U FILANTROPIZMU ............................................... 65

GLAVA II ............................................................................................................. 131
EKONOMIJA RASTA I RAZVOJA ................................................................. 131

6.  EKONOMIJA RASTA I RAZVOJA U FILANTROPIZMU ............... 133

7.  SPISAK DRŽAVA PO RAZVIJENOSTI ............................................... 180

GLAVA III ............................................................................................................ 213
SIROMAŠTVO, GLAD, BIJEDA I NEZAPOSLENOST ............................... 213

8. SIROMAŠTVO, GLAD I BIJEDA ........................................................... 215

9. RADNA SNAGA I NEZAPOSLENOST .................................................. 247

GLAVA IV ............................................................................................................ 287
MAKROEKONOMIJA U FILANTROPIZMU............................................... 287

10. OSVRT NA SADRŽAJ 

  MAKROEKONOMIJE U FILANTROPIZMU .................................... 289

11. FILANTROPSKA DRŽAVA I POREZI ................................................. 291

12. VANJSKOTRGOVINSKA POLITIKA, 

  GLOBALIZACIJA I CARINSKI SISTEM 

  U FILANTROPSKOJ DRŽAVI .............................................................. 312

13. FILANTROPSKA DRŽAVA I MONETARNA POLITIKA ................. 332

VI

14. FILANTROPSKA DRŽAVA I BUDŽETSKI SISTEM ........................ 370

15. FINANCIJSKE INSTITUCIJE U 

  FILANTROPSKOM DRUŠTVU ............................................................ 386

16. FILANTROPSKO DRUŠTVO: PRIVATNO 

  VLASNIŠTVO, JAVNA IMOVINA, ZAJEDNIČKA 

  IMOVINA I EKSTERNALIJE ............................................................... 405

17. FILANTROPSKO DRUŠTVO: 

  IZBOR IZMEĐU NEZAPOSLENOSTI I INFLACIJE ....................... 417

GLAVA V .............................................................................................................. 431
MIKROEKONOMIJA U FILANTROPIZMU ................................................ 431

18. TEMELJNA OPREDJELJENJA MIKROEKONOMIJE ................... 433

GLAVA VI ............................................................................................................ 495
ŽIVOTNI VIJEK KAPITALIZMA................................................................... 495

19. UVOD U ŽIVOTNI VIJEK KAPITALIZMA ....................................... 497

GLAVA VII .......................................................................................................... 529
KAPITALIZAM – SADAŠNJI KREATOR KAOSA ...................................... 529

20. OSVRT NA KAOS KOJI IZAZIVA 

  DANAŠNJI KAPITALIZAM .................................................................. 531

GLAVA VIII ......................................................................................................... 587
RAZVOJ EKONOMSKE MISLI ...................................................................... 587

21. ZAŠTO IZUČAVATI RAZVOJ EKONOMSKE MISLI? .................... 589

22. RAZVOJ EKONOMSKE TEORIJE – MISLI...................................... 593

GLAVA IX ............................................................................................................ 647
ZAKLJUČNO RAZMATRANJE ...................................................................... 647

23. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE O 

  KAPITALIZMU I FILANTROPIZMU.................................................. 649

LITERATURA .................................................................................................... 675

VII

PROŠIRENI SADRŽAJ  

Mudra misao – pouka:

Biti neovisan o mišljenju javnosti je prvi korak

 da postignemo nešto veliko.

Hegel

A. UVOD .................................................................................................................. 1
B. PREDGOVOR ...................................................................................................11
C. BIOGRAFIJA PROF. DR. NIKOLE GRABOVCA ..................................... 17
GLAVA I ................................................................................................................. 25
DRUŠTVENO EKONOMSKI SISTEM ............................................................. 25
1.  OSNOVNI POJMOVI O FILANTROPIZMU ............................................. 27

1.1.  POJAM I SADRŽAJ FILANTROPIZMA ............................................. 27

1.2.  MORALNA OBNOVA I DUHOVNI RAZVOJ  

ČOVJEČANSTVA U FILANTROPOZMU ........................................... 34

1.3.  EKONOMSKI I SOCIJALNI ODNOSI U  

NOVOM FILANTROPSKOM DRUŠTVU .......................................... 36

2.  OBMANE I ZABLUDE KAPITALIZMA .................................................... 38

DODATAK 1: KAPITALIZAM ...................................................................... 48

DODATAK 2: KUDA ĆE NAS ODVESTI 

DIVLJI KAPITALIZAM? (januar 2015) ........................................................ 50

DODATAK 3: NOVI SVJETSKI POREDAK ................................................ 52

DODATAK 4: SVJETSKA MEDIJSKA 

DOMINACIJA KAPITALIZMA ..................................................................... 55

DODATAK 5: PRIMJER NEMORALNIH NAKNADA ................................ 56

3.  ZAŠTO KAPITALISTIČKI SISTEM MORA  

OTIĆI SA SVJETSKE POZORNICE .......................................................... 58

4.  EKONOMIJA – PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST ................ 61
5.  ULOGA DRŽAVE U FILANTROPIZMU .................................................... 65

5.1.  ULOGA DRŽAVE U PROŠLOSTI – U KAPITALIZMU .................... 65

5.2.  ULOGA DRŽAVE U FILANTROPIZMU ............................................ 67

5.3.  ULOGA FILANTROPSKE DRŽAVE U EKONOMIJI ........................ 69

5.4.  FILANTROPSKA DRŽAVA I NJENO MJERENJE RASTA I 

RAZVOJA EKONOMIJE ...................................................................... 71

5.4.1.  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI  

RASTA I RAZVOJA EKONOMIJE ......................................... 72

VIII

5.4.2.  MIKROEKONOMSKI POKAZATELJI  

RASTA I RAZVOJA EKONOMIJE ......................................... 89

DODATAK 6. ULOGA DRŽAVE U KAPITALISTIČKOJ EKONOMIJI ... 103

DODATAK 7. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ............................................112

DODATAK 8. POJAM NACIONALNOG DOHOTKA ................................114

DODATAK 9. ČETIRI KORAKA DO PROKLETSTVA 

NA PRIMJERU BiH (maj 2014) ....................................................................116

DODATAK 10. PRIVATIZACIJA – PLJAČKA U BiH (mart 2007) ............ 120

DODATAK 11. ANTIKAPITALISTIČKI MENTALITET ........................... 122

GLAVA II ............................................................................................................. 131
EKONOMIJA RASTA I RAZVOJA ................................................................. 131
6.  EKONOMIJA RASTA I RAZVOJA U FILANTROPIZMU .................... 133

6.1.  ZAŠTO NAS EKONOMIJA ZBUNJUJE? .......................................... 133

6.2.  POJAM EKONOMIJE RASTA I RAZVOJA ...................................... 134

6.3.  OBIM I STRUKTURA RAZVIJENOSTI ZEMALJA ........................ 141

6.4.  CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA ............................................... 144

6.4.1.  CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA IZUZETNO 

NERAZVIJENIH I SIROMAŠNIH ZEMALJA ..................... 148

6.4.2.  CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA  

NERAZVIJENIH ZEMALJA ................................................. 149

6.4.3.  CILJEVI RAZVOJA SREDNJE RAZVIJENIH ZEMALJA .. 151

6.4.4.  CILJEVI RAZVOJA RAZVIJENIH ZEMALJA .................... 154

6.5.  VREMENSKO TRAJANJE RAZVOJNOG CIKLUSA ...................... 155

6.6.  FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA ............................................ 157

6.6.1.  FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA KOJE  

SU IZUZETNO NERAZVIJENE I SIROMAŠNE ................. 157

6.6.2.  FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA  

NERAZVIJENIH ZEMALJA ................................................. 160

6.6.3.  FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA SREDNJE  

RAZVIJENIH ZEMALJA ....................................................... 162

6.6.4.  FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA  

RAZVIJENIH ZEMALJA ....................................................... 163

6.7.  PRIJETNJE EKONOMSKOM RAZVOJU ......................................... 164

6.8.  DRUŠTVENE I EKONOMSKE PRETPOSTAVKE  

ZA EKONOMSKI RAZVOJ SIROMAŠNIH  

I NERAZVIJENIH DRŽAVA .............................................................. 167

6.9.  POLITIKA EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA ........................... 172

6.10. ULOGA DRŽAVE I PLANIRANJA  

U EKONOMSKOM RAZVOJU .......................................................... 174