ול

יצ

 

ת

וב

יד

א

ב

 

ח

למ

ה

־]

C

^

 

>יד

/

אב

 

1

־

Y

<

 

תוריית

 

תימוקמ

לח

1

!

 

חלמל

השפוח

 

תיפרוח

ןולמ

 

יס

 

ל

יו

הירהנב,ף

■■

 

הדוקנב

 

תינופצה

 

רתויב

 

לש

 

תעוצר

 

ףוחה

 

fc

 

הירהנב

 

ןכוש

 

ןולמ

 

יס

 

,ףייל

 

לעש

 

וינפ

 

םיאתמ

 

השפוחל

 

,תיציק

 

לבא

 

םג

 

ףרוחב

 

עיצמ

 

הביטנרטלא

 

.תניינעמ

 

ןולמה

 

בכרומ

 

ןיינבמ

 

יזכרמ

 

המכו

 

םינונבמ

 

,ודצל

 

ריכזמו

 

רפכ

 

ינווי

 

.ןטק

 

ינפל

 

םייתנשכ

 

,ץפוש

 

םירדחהו

 

ובסוה

 

תוטיווסל

 

תוחוורמ

)

55-35

 

(ר׳׳מ

 

דואמו

 

.תודמחנ

 

בוציע

םירדחה

 

הזו

 

לש

 

םיללחה

 

םיירוביצה

 

ססובמ

 

לע

 

תופצר

 

לש

 

ןוטב

 

,קלחומ

 

יבולבשכ

 

תוחול

 

ןוטבה

 

םירטעמ

 

םג

 

תא

 

.תוריקה

 

רדח

 

הנישה

 

ריהב

 

לוטנו

 

הרושב

 

,תיבוציע

 

לבא

 

שי

 

תספרמ

 

הפוצש

 

,םיל

 

תחלקמ

 

,הלודג

 

ןולסהו

 

ןימזמ

 

,יפיכו

 

םע

 

טוהיר

 

ינועבצ

 

חונו

 

יתשו

 

תוירכ

 

תולודג

 

לע

 

,חיטשה

 

הציברל

 

.הנהמ

 

טנמלא

 

המוד

 

שי

 

םג

 

יבולב

 

םע

 

יצברמ

 

הביכש/הבישי

 

םילודג

 

.םייפיכו

 

דוע

 

:רדחב

 

ררקמ

 

,ןטק

 

תדמע

 

הפק

 

תנוכמו

 

,הפק

 

ךא

 

וז

 

הנורחאה

 

העיגמ

 

םע

 

יתש

 

תולוספק

 

דבלב

 

לכ

 

תחא

 

תפסונ

 

תביוחמ

 

השימחב

 

.םילקש

 

אל

 

.בידנ

*?־

tst

:

׳ם

 

ץיקב.ף״ל

 

הכירבה

 

איה

 

ףרוחב,תבנונח

 

-

 

אפסה

ץיקב

 

תבכוכ

 

ןולמה

 

איה

 

.הכירבה

 

ףרוחב

 

דקומ

 

הכישמה

 

רבוע

 

,אפסל

 

ובו

 

הכירב

 

תממוחמ

 

,השדח

 

םע

 

תכירב

 

יזוק׳ג

 

,הדיצב

 

הנואס

 

השבי

 

הבוטרו

 

רדחו

 

,חלמ

 

תסחוימש

 

ול

 

תלעות

 

תכרעמל

 

.המישנה

 

הרואתה

 

םחתמב

 

תילולפא

 

,ידמל

 

לבא

 

הרשמ

 

הריווא

 

.תיטנמור/תיטסימ

 

ץוחמ

 

רוזאל

 

"בוטר״ה

 

שי

 

ירדח

 

,םילופיט

 

לכו

 

םחתמה

 

חותפ

 

םג

 

םיחרואל

 

.ץוחבמ

 

םירמוא

 

אוהש

 

קוסע

 

.דואמ

 

ףא

 

ןולמהש

 

אל

 

,לודג

 

קר

 

62

 

,תודיחי

 

רדח

 

לכואה

 

ליעפ

 

דואמ

 

שיגמו

 

תוחורא

 

רקוב

 

ברעו

 

ןונגסב

 

ןונזמ

 

המרב

 

.הבוט

 

ברעב

 

תדעסמ

 

קר

 

טוקרטנא

העיצמ

 

טירפת

 

דיחא

 

בוטו

 

ללוכה

 

תנמ

 

,החיתפ

 

טלס

 

הריחבל

 

קייטסו

 

טוקרטנא

 

םע

 

תפסות

 

־ב

9

ח

 

הרוגס)לקש

 

.(תבשב

 

ררבתמ

 

רשפאש

 

לוכאל

 

בוט

 

ילב

 

תאצל

 

.ןולמהמ

 

אלש

 

,ונגהנמכ

 

ונרחב

 

עגריהל

 

תונהילו

 

ןולמהמ

 

וינקתממו

 

ילב

 

שפחל

 

תואקתפרה

 

,ץוחב

 

הזו

 

.חילצה

 

קר

 

לויטה

 

ףוחב

 

היה

 

לכסתמ

 

לשב

 

החנזהה

 

.תעשופה

 

יואר

 

הייריעהש

 

ץמאתת

 

.רתוי

 

1,550-750

 

,לקש

 

היילעה

 

75

 

,הירהנ

 

׳לט

 

6390900

־

04

יל־חא

 

נג

1

רס