ייללכ דומיל יאנת

ם

 

 
 

1

.

 

:עדימ ירגאמ

 

 

 

 

 לכ וא/ו יתרסמש םיטרפה יכ ,ךכל םיכסמ ינאו יתעידיל אבוה יכ תאזב ריהצמ ינא

 תרבח לש בשחוממ עדימ רגאמב קזחוי םכתעידיל עיגיש עדימ

GIS 

 

 יכו ,מ"עב

 ,םיתוריש ןתמ ךרוצל םישרדנה םיפסונ עדימ ירגאמל רסמיהל םייושע הלא םיטרפ

.ןידה תושירדל םאתהב ןכו תפטוש תוליעפ

 

 

 ימע רשק תריצי ךרוצל ושמשי עדימה רגאמב ורמשי רשא םינותנה יכ םיכסמ ינא

 תורישו ינורטקלאה ראודה תבותכ ,המושרה יתבותכ תועצמאב םינוכדע תוברלו

S

SM

 

.דיינה ןופלטב

 

 

             

___________:םש

____

___

   

__________________ :המיתח

 

 

             

___________________:ךיראת __________________ :ז.ת

 

 

 

2

.

 

:הכמסהה תלבקל סרוקה תושירד

 

 

 

 םינחבמה לכב רבוע ןויצ

65

 

הלעמו

 

 

 תושרדנה תודובעה לכ תשגה

 

 

3

.

 

תייחדו םישגפמ ידעומ יוניש

 

:סרוקה תחיתפ ידעומ

 

 

 

 תרבח

GIS 

 

 וא םימשרנה טועימ בקע סרוק חותפל אלש תוכזה תא המצעל תרמוש

.תרחא הביס לכמ

 

 

 תרבח

GIS

 

 םיכרצל םאתהב םיסרוקה ידעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש

.םישרדנה םיצוליאלו

 

 

4

.

 

:דומילה תטישו ךילהת

 

 

 

 םיקלוחמ סרוקה ידומיל

הנומשל

 

.דומיל תודיחי

 

 

.התיכב םיילאטנורפ םישגפמב ועצבתי םידומילה

 

 

 לכ ךושמי הנממש ,תיטנרטניאה םידומילה תמרופטלפל המסיס לבקי דימלתה

.דומילה רמוח תא דימלת

 

 

 םורופב וא/ו ןופלטב ,תולאש לע הנעמ ךרוצל סרוקה החנמ דומעי דימלתה תושרל

.דומילה תמרופטלפ יבג לע םייקה

 

 

נכט הכימת דומעת דימלתה תושרל

 תרבח י"ע ןתניתש תפטוש תי

GIS 

 

ןופלטב

-

 

6139900

-

03

 

 :ליימ תבותכבו

nimrod@gisfinance.com

 

office@gisfinance.com

 

 

.םכסמ ןחבמל שגיי דימלת לכ ,הדיחי לכ םותב

 

 

 ךרוצה תדימבו ,'ב דעומ ןחבמל שגיי אוה ,הניחבב לשכי דימלתו הדימב

.'ג דעומל

 

 

רזוח סרוק

-

 

 ףתתשהל שרדיי אוה  ,'ג דעומבו 'ב דעומב לשכי ףתתשמהו הדימב

 ןפואב ףתתשמהמ הבגיי רזוח סרוק ןיגב םולשת .דומיל תדיחי התואב רזוח סרוקב

מ  תוחפב חכנ אוהש הרקמב קר ,סרוקה ריחמל יסחי

-

80%

 

 ףתתשמ .םירועישהמ

ב חכנש

-

 לעמ

80%

  

ללכ םלשל שרדיי אל ,סרוקהמ

 

.רזוחה סרוקה רובע

 

 

 דוגיאה םעטמ ימואלניבה הכמסהה ןחבמל ושגיי סרוקה יפתתשמ םידומילה םותב

ראותה תא םינחבנל קינעת ןחבמב החלצהב הדימע .לארשיב םיסנניפ םיננכתמל

 

 יסנניפ ןנכתמ

-

 

,CFP

 

.לארשיב םיסנניפה םיננכתמה דוגיאב תורבחו