- Ζοφμε υπό

 

κακεςτϊσ 

κατοχισ 

ξζνων δυνάμεων 

(μνθμόνια 1,2,3,4,..)

 

- Ζοφμε υπό

 

ΚΑΤΟΧΗ

, τουλάχιςτο από το 2009 και μετά ζχουν γίνει πολλά

 

Πραξικοπιματα

,  

ζχουμε 

διαρκι 

ςφετεριςμό τθσ εξουςίασ 

άρα

 

Δικτατορία

Χοφντα

  

- Ζοφμε

 

κατ επανάλθψθ βίαιθ κατάλυςθ του ςυντάγματοσ

 

- Ζοφμε

 

Γενοκτονία 

του Ελλθνικοφ Λαοφ 

με

 καταπάτθςθ όλων των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων

είναι ακόμα ςτθν εξουςία όςοι είναι 

κατθγοροφμενοι για Εςχάτθ Προδοςία κακϊσ και άλλα εγκλιματα

 

- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ 

όπωσ μασ  προςτάηει το 

άρκρο 120

 

του 

ςυντάγματοσ. 

Στράτοσ 

https://ieridilosi.blogspot.gr 

ςκεφτείτε - κοινοποιιςτε - διαδϊςτε