Εικόνα. Couple 3. Ocal. 2009. http://www.clker.com/clipart-26368.html 

Χαρακτηριστικά 

φωνήεντα της 

υποτακτικής είναι τα: 

η, ω 

Χαρακτηριστικές 

δίφθογγοι της 

ευκτικής είναι οι: 

οι,αι,ει