1-1 

НАЦИОНАЛНО КОНКУРЕНТНО 

НАДДАВАЊЕ

 

 
 
 

Проект за подобрување на општинските услуги – 
ИПА компонента – под-проект за : 

 ,,Изградба  на  дел  од  локален  пат  за  село 
Кочилари,    Изградба  на  улици  во  село  Градско, 
улица 1 во село Виничани со партерно уредување 
на  централно  подрачје    во  село  Виничани  и 
Замена  на  уличното  осветлување  со  натриумови 
светилки во  Општина Градско “.

 

Национално конкурентно наддавање за 

изведба на градежни работи  

 
 

MSIP-IPA-NCB-019-16 

 

 

ИПА инвестициски грантови  

 
 

Општина Градско 

 

Република Македонија 

 

Април, 2016 година  

 

 

1-2 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

ДЕЛ 1 – Тендерска постапка 

 

 

 

 

 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

1-3 

Сегмент I – Инструкции за понудувачите 

 

 

Содржина 

А. Општо ............................................................................................................................ 5

 

1.

 

Опис на понудата .........................................................................................................5

 

2.

 

Извор на средства ........................................................................................................5

 

3.

 

Постапки на измама и корупција ...............................................................................5

 

4.

 

Квалификувани понудувачи .......................................................................................6

 

5.

 

Прифатливи материјали, опрема и услуги ................................................................8

 

Б. Содржина на тендерската документација .............................................................. 9

 

6.

 

Сегменти на тендерската документација ...................................................................9

 

7.

 

Појаснување на тендерската документација, посета на локацијата, состанок 
пред поднесувањето на понудите ...............................................................................9

 

8.

 

Измена на тендерската документација ....................................................................10

 

В. Изготвување на понуди ............................................................................................ 11

 

9.

 

Трошок за поднесување на понудата .......................................................................11

 

10.

 

Јазик на понудата .......................................................................................................11

 

11.

 

Документи опфатени во понудата ............................................................................11

 

12.

 

Писмо со понуда и распореди ...................................................................................12

 

13.

 

Алтернативни понуди ................................................................................................12

 

14.

 

Цени во понудата и попусти .....................................................................................13

 

15.

 

Валути на понудата и плаќање .................................................................................14

 

16.

 

Документи од кои се состои техничката понуда ....................................................14

 

17.

 

Документи со кои се утврдуваат квалификациите на понудувачот .....................14

 

18.

 

Период на валидност на понудата ............................................................................14

 

19.

 

Гаранција на понудата ...............................................................................................15

 

20.

 

Формат и потпишување на понудата .......................................................................17

 

Г. Поднесување и отворање на понудите .................................................................. 17

 

21.

 

Ставање печат и обележување на понудите ............................................................17

 

22.

 

Краен рок за поднесување понуди ...........................................................................18

 

23.

 

Задоцнети понуди ......................................................................................................18

 

24.

 

Повлекување, замена и модификација на понуди ..................................................18

 

25.

 

Отворање на понуди ..................................................................................................19

 

Д. Евалуација и споредба на понуди .......................................................................... 20

 

26.

 

Доверливост ................................................................................................................20

 

27.

 

Појаснување на понуди .............................................................................................21

 

28.

 

Девијации, ограничувања и пропусти ......................................................................21

 

29.

 

Утврдување на соодветност ......................................................................................21

 

30.

 

Несогласувања, грешки и недостатоци....................................................................22

 

31.

 

Поправање на аритметички грешки .........................................................................22

 

32.

 

Конвертирање во единствена валута .......................................................................23

 

1-4 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

33.

 

Повластување за домашни понудувачи ...................................................................23

 

34.

 

Подизведувачи ...........................................................................................................23

 

35.

 

Евалуација на понуди ................................................................................................23

 

36.

 

Споредба на понуди ...................................................................................................25

 

37.

 

Квалификации на понудувачот ................................................................................25

 

38.

 

Право на работодавачот да прифати или одбие било која понуда или да ги 
одбие сите понуди ......................................................................................................25

 

Ѓ. Доделување на договор............................................................................................. 25

 

39.

 

Критериуми за доделување .......................................................................................25

 

40.

 

Известување за доделување на договорот ...............................................................25

 

41.

 

Потпишување на договорот ......................................................................................27

 

42.

 

Гаранција за извршување на договорот ...................................................................27

 

43.

 

Пресудувач .................................................................................................................27

 

 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

1-5 

Сегмент I – Инструкции за понудувачите  

А. Општо 

1.  Опис на 

понудата 

1.1  Во  врска  со  Повикот  за  поднесување  на  понуди  назначен  

во  Листата  со  податоци  за  понудување  (ЛПП), 
Работодавачот,  како  што  е  назначено  во  ЛПП    ја  издава 
оваа    Тендерска  документација  за    набавка  на  работи  како 
што  е  назначено  во  Сегмент  VII,  Услови  за  изведба  на 
работите.  Насловот,  идентификацијата  и  бројот  на  лотови 
(договори) на оваа набавка се наведени во ЛПП. 

 

1.2  Во оваа Тендерска документација: 

(a)  терминот  “писмено”  значи  комуникација  во  писмена 

форма со потврда за прием;  

(b) со  исклучок  на  местата  каде  што  е  поинаку  назначено 

„еднина” значи „множина” и „ множина” значи „еднина”; 
и  

(c)  “ден” се однесува на календарски ден. 

2.  Извор на 

средства 

2.1  Заемопримачот  или  Примателот  (во  понатамошниот  текст 

“Заемопримач”) како што е дефинирано во ЛПП аплицирал 
за  финансирање  или  примил  финансиски  средства  (во 
понатамошниот  текст  “средства”)  од  Меѓународната  банка 
за  обнова  и  развој  или  Меѓународното  здружение  за  развој 
(во  понатамошниот  текст  “Банката”)  со  износ  назначен  во 
ЛПП
  во  врска  со  проектот  назначен  во  ЛПП. 
Заемопримачот  има  намера  да  искористи  дел  од  средствата 
за  оправдани  исплати  согласно  договорот  за  кој  се  издава 
оваа тендерска документација. 

 

2.2  Исплатите  од  Банката  ќе  бидат  извршени  исклучиво  по 

барање  на  Заемопримачот  и  со  одобрение  од  Банката  во 
согласност  со  барањата  и  условите  од  Договорот  за  заем 
(или  друго  финансирање).  Договорот  за  заем  (или  друго 
финансирање)  забранува  повлекување  на  средства  од 
сметката на заемот  (или другото финансирање) со цел било 
каква  исплата  на  физички  лица  или  правни  субјекти  или за 
увоз  на  стоки  доколку  таквата  исплата  или  увоз,  според 
сознанијата  на  Банката,  е  забранета  според  одлука  на 
Советот  за  безбедност  на  Обединетите  Нации  наведен  во 
Поглавје VII од Одредбата на Обединетите Нации.  Ниедна 
друга  страна  освен  Заемопримачот  нема  да  добие  никакво 
право од Договорот за заем (или друго финансирање) и нема 
да  има  право  на  средствата  од  заемот  (или  друго 
финансирање). 

3.  Постапки на 

3.1  Банката  бара  согласност  со  својата  политика  во  однос  на 

1-6 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

измама и 
корупција 

постапките  на  измама  и  корупција  кои  се  назначени  во 
Сегмент VI.  

3.2  Во  согласност  со  оваа  политика,  Понудувачите  како  и 

нивните  претставници,  подизведувачи,  консултанти, 
вршители  на  услуги  или  набавувачи  ќе  и  дозволат  на 
Банката  да  ги  прегледа  нивните  сметки,  записи  и  други 
документи  поврзани  со  процесот  на  предквалификација, 
поднесувањето  на  понудатa  и  изведбата  на  договорот  (во 
случај на доделување на договорот) и ќе ги даде истите на 
ревизија кај ревизори назначени од Банката. 

4.  Квалификувани 

понудувачи  

 

 

4.1  Понудувачот  може  да  биде  фирма  којашто  е  приватен 

субјект, субјект во државна сопственост – предмет на ИП 4.5 
– или комбинација од вакви субјекти во форма на заедничко 
вложување  (ЗВ)  со  постоечки  договор  или  со  намера  да   
формираат  таков  договор  поткрепена  со  Писмо  со  намера. 
Во  случај  на  заедничко  вложување,  сите  страни  сносат 
заедничка  и  поединечна  одговорност  за  извршувањето  на 
договорот  во  согласност  со  условите  од  договорот.  ЗВ  ќе 
назначи  свој  претставник  кој  ќе  биде  овластен  да  ги  врши 
сите работи во име на секоја и на сите страни од ЗВ во текот 
на тендерската постапка, и доколку договорот  е доделен на 
ЗВ,  во  текот  на  извршувањето  на  договорот.  Доколку  не  е 
поинаку  наведено  во  ЛПП
,  бројот  на  страни  во  ЗВ  не  е 
ограничен. 

 

4.2  Понудувачот  не  треба  да  има  конфликт  на  интереси.  Сите 

Понудувачи  кои  ќе  имаат  конфликт  на  интереси  ќе  бидат 
дисквалификувани.  Понудувачот  ќе  се  смета  дека  има 
конфликт  на  интереси  со  една  или  повеќе  страни  во  оваа 
тендерска постапка доколку: 

(a)  директно или индиректно контролира, е под контрола на 

или е под заедничка контрола со друг Понудувач; или  

(b) добива  или  добил  директна  или  индиректна  парична 

помош од друг Понудувач; или  

(c)  има  ист  правен  претставник  со  некој  друг  Понудувач; 

или  

(d) е  поврзан  со  друг  Понудувач,  директно  или преку  трети 

лица, со што е во позиција да влијае врз понудата на друг 
Понудувач, или врз одлуката на Работодавачот  во врска 
со оваа тендерска постапка; или  

(e)  поднел  повеќе  од  една  Понуда  во  оваа  тендерска 

постапка.  Поднесувањето  на  повеќе  од  една  понуда  ќе 
резултира со директна дисквалификација на сите понуди 
во  кои  се  јавува  тој  Понудувач.  Ова  не  го  ограничува 
учеството на подизведувачите во повеќе од една понуда; 
или 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

1-7 

(f)  некој  од  неговите  партнери  биле  ангажирани  како 

консултанти  при  подготовката  на  проектот  или 
техничките спецификации за работите кои се предмет на 
понудата; или  

(g) некој од неговите партнери се ангажирани (или треба да 

бидат  ангажирани)  од  страна  на  Работодавачот  или 
Заемопримачот за имплементација на договорот; или  

(h) ќе  обезбедува  стоки,  работи,  или  не-консултантски 

услуги  кои  произлегуваат  од  или  се  директно  поврзани 
со 

консултантските 

услуги 

за 

подготовка 

и 

имплементација  на  проектот  наведени  во  ЛПП  ИП  2.1 
коишто  биле  обезбедени  од  страна  на  партнер  кој 
директно или индиректно контролира, е контролиран од 
или е под заедничка контрола со таа фирма; или 

(i)  има  блиски  деловни  или  семејни  односи  со  вработените 

лица  на  Заемопримачот  (или  на  агенцијата  за 
имплементација на проектот, или на корисник на дел од 
заемот),  коишто:  (i)  се  директно  или  индиректно 
вклучени во подготовката на тендерската документација 
или  спецификациите  од  договорот,  и/или  процес  на 
евалуација  на  понудите  за  тој  договор; или  (ii)  ќе  бидат 
вклучени во спроведувањето или надзорот на договорот, 
освен  ако  конфликтот  којшто  произлегува  од  таквите 
односи е решен на начин прифатлив за Банката во текот 
на процесот на набавка и извршување на договорот. 

 

4.3  Понудувачот  може  да  има  државјанство  на  било  која  земја, 

во  согласност  со  ограничувањата  наведени  во  ИП  4.7.  
Понудувачот  ќе  се  смета  дека  има  државјанство  на  една 
држава  доколку  тој  е  основан,  инкорпориран  или 
регистриран  и  работи  во  согласност  со  одредбите  од 
законите  на  таа  држава,  односно  согласно  документ  за 
интеграција  (или  еквивалентен  документ  за  основање  или 
здружување)  и  неговите  документи  за  регистрација.  Овој 
критериум  важи  при  утврдување  на  државјанството  на 
предложените  подизведувачи  или  консултанти  за  било  кој 
дел од Договорот, вклучувајќи ги и поврзаните услуги. 

 

4.4  Понудувачот  кој  е  санкциониран  од  страна  на  Банката  во 

согласност  со  ИП  3.1  и  според  Одредбите  на  Банката  за 
превенција  и  борба  против  корупција  во  проектите  кои  се 
финансирани  со  IBRD  кредити  и  IDA  кредити  и  грантови 
(„Антикорупциски  одредби“)  нема  да  може  да  се 
квалификува, да учествува во тендерска постапка ниту да му 
биде доделен договор финансиран од страна на Банката или 
да  има  финансиска  или  друга    корист  од  таков  договор  во 
периодот  одреден  од  страна  на  Банката.  Листата  на 
исклучени  фирми  е  достапна  на  електронската  адреса 
назначена во ЛПП. 

1-8 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

 

4.5  Фирмите  во  владина  сопственост  во  државата  на 

Работодавачот  можат  да  бидат  квалификувани  само  ако 
потврдат  дека  се  (i)  легално  и  финансиски  автономни,  (ii) 
функционираат според трговскиот закон и (iii) не се зависна 
служба  на  Работодавачот.  За  да  може  да  се  квалификува, 
фирмата или институцијата што е во владина сопственост ќе 
потврди со сите документи кои се потребни според Банката, 
вклучувајќи    повелби  или  други  информации  коишто  ќе  ги 
побара  Банката  дека:  (i)  е  правно  лице  одделно  од  Владата 
(ii)  во  моментот  не  е  примател  на  субвенции  или  буџетска 
поддршка; (iii) работи како и сите трговски претпријатија и 
меѓу  другото  не  е  должна  да  го  предаде  својот  вишок  на 
средства  на  Владата,  може  да  стекнува  права  и  обврски,  да 
позајмува средства и да подлежи на исплата на својот долг и 
може да прогласи банкрот; и (iv) не учествува во тендерска 
постапка  за  доделување  на  договор  од  одделение  или 
агенција  на  Владата  којашто  според  законската  регулатива 
претставува  надзорен  орган  на  фирмата  или  има  право  да 
влијание  или  да  врши  контрола  врз  фирмата  или 
институцијата. 

 

4.6  Понудувачот  нема  да  биде  суспендиран  во  тендерската 

постапка  од  страна  на  Работодавачот  поради  спроведување 
на Изјавата која ја гарантира понудата.  

 

4.7  Фирми и поединци може да биде дисквалификувани ако тоа 

е наведено во Сегмент V и (а) според законската регулатива, 
земјата на Заемопримачот забранува трговски односи со таа 
земја, под услов Банка да смета дека таквото исклучување не 
ја попречува ефективната конкуренција за набавка на стоки 
или  ангажирањето  на  изведувач  за  работите  и  потребните 
услуги;  или  (б)  во  согласност  со  одлуката  на  Советот  за 
безбедност  на  Обединетите  нации  во  Поглавје  VII  од 
Повелбата на Обединетите нации, земјата на Заемопримачот 
забранува  секаков  увоз  на  стоки  или  ангажирање  на 
изведувач за работите и потребните услуги од таа земја, или 
било какви исплати кон лица или субјект во таа земја. 

4.8  Понудувачите  ќе  достават  докази  за  нивната  континуирана 

квалификуваност  задоволителна  за  Работодавачот,  на 
разумно барање на Работодавачот. 

5.  Прифатливи 

материјали, 
опрема и услуги  

5.1  Материјалите, опремата и услугите кои ќе бидат обезбедени 

според  Договорот  и  ќе  бидат  финансирани  од  страна  на 
Банката може да потекнуваат од квалификуваните држави во 
согласност  со  рестрикциите  назначени  во  Сегмент  V, 
Квалификувани држави и сите трошоци кои ќе произлезат во 
согласност со Договорот ќе се ограничат на тие материјали, 
опрема и услуги. На барање на Работодавачот, Понудувачот 
можеби  ќе  треба  да  приложи  доказ  за  потеклото  на 
материјалите, опремата и услугите. 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

1-9 

Б. Содржина на тендерската документација  

6.  Сегменти на 

тендерската 
документација  

6.1  Тендерската документација се состои од Дел 1, 2 и 3 во кои 

се  вклучени  сите  сегменти  кои  се  наведени  подолу  и  кои 
треба  да  бидат  интерпретирани  во  согласност  со 
Дополненијата според ИП 8. 

ДЕЛ 1  Тендерска постапка 

Сегмент I – Инструкции за понудувачите (ИП) 
Сегмент II - Листа со податоци за понудување (ЛПП) 
Сегмент III - Критериуми за евалуација и квалификација  
Сегмент IV - Обрасци на понудата  
Сегмент V - Квалификувани држави  
Сегмент VI – Политика на Банката  - постапки на измама    

и корупција   

ДЕЛ 2  Услови за изведба на работите  

Сегмент VII – Услови за изведба на работите 

ДЕЛ 3  Услови од договорот и обрасци од договорот 

Сегмент VIII – Општи услови од договорот (ОУД) 
Сегмент IX – Посебни услови од договорот (ПУД) 
Сегмент X - Обрасци од договорот 

 

6.2  Повикот  за  поднесување  на  понуди  кој  е  објавен  од  страна 

на  Работодавачот  не  претставува  дел  од  тендерската 
документација. 

 

6.3  Доколку  не  се  набавени  директно  од  Работодавачот,  истиот 

не  сноси  одговорност  за  комплетноста  на  документацијата, 
одговорите  на  барањата  за  појаснување,  записникот  од 
состанокот  пред  поднесување  на  понудите  (доколку  се 
одржал),  или  дополненијата  на  тендерската  документација 
во  согласност  со  ИП  8.  Во  случај  на  контрадикторност, 
валидни  се  документите  кои  се  набавени  директно  од 
Работодавачот. 

 

6.4  Понудувачот  треба  да  ги  провери  сите  упатства,  обрасци, 

услови  и  спецификации  кои  се  наведени  во  тендерската 
документација и заедно со својата Понуда да ги достави сите 
информации  или  документи  кои  се  потребни  според  
тендерската документација. 

7.  Појаснување на 

тендерската 
документација, 
посета на 
локацијата, 
состанок пред 
поднесувањето 
на понудите  

 

7.1  Понудувач 

кој 

бара 

објаснување 

на 

тендерската 

документација  може  писмено  да  го  извести  Работодавачот 
на  неговата  адреса  која  е  прикажана  во  ЛПП  или  да  ги 
постави  своите  прашања  во  рамките  на  состанокот  пред 
поднесувањето на понудите доколку истиот се организира во 
согласност со ИП 7.4. Работодавачот ќе одговори во писмена 
форма на кое било барање за објаснување доколку истото е 
добиено  пред  истекот  на  крајниот  рок  за  поднесување  на 
понуди, во рамките на периодот којшто е наведен во ЛПП.   
Копии од одговорот на Работодавачот ќе се испратат до сите 

1-10 

Сегмент I –Инструкции за понудувачите 

што  подигнале  тендерска  документација  во  согласност  со 
ИП  6.3,    вклучувајќи  опис  на  прашањето,  без  да  се  открие 
неговиот  извор.  Доколку  е  така  назначено  во  ЛПП
Работодавачот  ќе  го  објави  својот  одговор  на  интернет 
страницата  наведена  во  ЛПП.  Доколку  со  појаснувањето 
дојде  до  измени  на  клучни  делови  од  тендерската 
документација, Купувачот ќе направи измени на тендерската 
документација  во  согласност  со  процедурите  наведени  во 
ИП 8 и ИП 22.2. 

 

7.2  Понудувачот на своја одговорност и ризик е поттикнат да ја 

посети и прегледа локацијата за изведба и нејзината околина 
и  да  ги  прибере  сите  информации  кои  може  да  бидат 
неопходни при изготвувањето на Понудата и за склучување 
на договор за извршување на Работите. Трошоците за посета 
на Локацијата ќе ги сноси Понудувачот. 

 

7.3  На  Понудувачот  и  кој  било  од  неговите  вработени  или 

агенти  ќе  им  биде  овозможен  пристап  од  страна  на 
Работодавачот до просториите и локацијата за потребите на 
ваква  посета,  но  само  под  услов  Понудувачот,  неговите 
вработени  и  агенти  да  не  бараат  одговорност  од  страна  на 
Работодавачот,  неговите  вработени  и  агенти  во  случај  на 
смрт или повреда, исчезнување или оштетување на имотот и 
сите други загуба, штети, трошоци како и трошоците кои се 
резултат на инспекцијата. 

 

7.4  Се  повикува  претставник  на  Понудувачот  да  учествува  на 

состанокот  пред  поднесувањето  на  понудите  доколку  тоа  е 
обезбедено во согласност со ЛПП. Целта на тој состанок ќе 
биде да се разјаснат одредени работи и да се даде одговор на 
прашањата кои може да ги има во тој момент. 

 

7.5  Понудувачот  треба  да  ги  поднесе  прашањата  на  писмено 

доколку  тоа  е  возможно  и  истите  треба  да  ги  достави  до 
Работодавачот не подоцна од една недела пред состанокот.  

 

7.6  Записникот  од  состанокот  пред  поднесувањето  на  понудите 

заедно со сите поставени прашања, без притоа да се открива  
изворот, како и дадените одговори заедно со сите одговори 
кои се подготвени после состанокот, ќе им биде доставен на  
сите 

Понудувачи 

кои 

ја 

подигнале 

Тендерската 

документација  во  согласност  со  ИП  6.3.  Доколку  дојде  до 
одредени  измени  на  Тендерската  документација  како 
резултат  на  состанокот  пред  поднесувањето  на  понудите, 
истите  ќе  бидат  направени  од  страна  на  Работодавачот  со 
дополненија  во  согласност  со  ИП  8,  а  не  преку  записникот 
од  состанокот  пред  поднесувањето  на  понудите.  Доколку 
Понудувачот 

не 

учествува 

на 

состанокот 

пред 

поднесувањето  на  понудите,  тоа  нема  да  биде  причина  за 
негова дисквалификација. 

8.  Измена на 

8.1  Пред 

крајниот  рок  за  поднесување  на  понудите,