ФИНАНСИИ | ПРЕСМЕТКИ

Бруто биланс

Аналитика 2

Претпријатие
 
 
Корисник
Датум на исписот

ЈКП КЛЕПА   ГРАДСКО
МАРШАЛ ТИТО  БР. 70А
1420 Градско
PRAV_01 - Silvana Markovska
10.11.2015, 11:33:21

Датум на периоди на книжење
Барање курс
Почетна состојба
Конто 1
Конто 2
Партнер
Оддел
Носител на трошоци
Документ
Видови документи

Од 01.01.2014 до 31.12.2014
Датум на периоди на книжење
Промет на датум
Сите
Сите
Сите
Сите
Сите
Сите
400, 410, 411, 412, 420, 421, 430, 440, 444, 450, 460, 470, 471, 472, 
475, 480, TU1

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

013-00

OПРЕМА АЛАТИ

180.000,00

0,00

57.008,48

0,00

237.008,48

019-00

Исправка на вредноста на опремата

0,00

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0

ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

180.000,00

180.000,00

57.008,48

0,00

237.008,48

180.000,00

100-00

Трансакциска сметка Стопанска Банка

43.915,00

0,00

892.822,00

822.834,00

113.903,00

100-10

Трансакциска сметка Поштенска Банка

4.260,00

0,00

1.884.844,00

1.889.104,00

100-20

Трансакциска сметка Еуростандард банка

0,00

0,00

2.144.281,00

2.037.449,00

106.832,00

100-90

Преодна сметка

0,00

0,00

222.184,00

222.184,00

102-00

Парични средства во благајна-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

11.041,00

0,00

818.242,00

823.457,00

5.826,00

120-00

Побарувања од купувачите во земјата

326.796,50

0,00

2.410.718,50

566.014,50

2.171.500,50

120-01

Побарувања од купувачи

0,00

0,00

466.907,00

261.160,00

205.747,00

120-02

Побарувања од купувачи-дуќани

0,00

0,00

167.927,00

65.823,00

102.104,00

120-03

Побарувања од физички лица

1.150.795,00

0,00

2.748.067,00

3.897.763,00

1.099,00

122-00

Дадени аванси

2.504.964,00

0,00

300.642,00

2.149.281,50

656.324,50

130-00

Данок на додадена вредност 18%

0,00

0,00

203.064,52

203.064,52

130-01

Данок на додадена вредност 5%

0,00

0,00

1.409,43

1.409,43

130-70

0,00

0,00

34.092,50

0,00

34.092,50

147-00

Побарувања по основ цесии

0,00

0,00

31.564,00

30.000,00

1.564,00

152-00

Побарувања врз основ на цесија

0,00

0,00

208.923,00

208.923,00

1

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КРАТКОРОЧНИ
ПОБАРУВАЊА

4.041.771,50

0,00

12.535.687,95

13.178.466,95

3.398.992,50

220-00

Обврски спрема добавувачи во земјата

0,00

482.592,50

602.611,50

677.666,00

557.647,00

220-01

Обврски спрема добавувачи

0,00

0,00

838.801,00

926.972,00

88.171,00

220-03

Обврски спрема физички лица

0,00

0,00

1.670.125,00

1.684.625,00

14.500,00

Страна

1/4

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

230-00

Обврски за ддв 18%

0,00

0,00

44.288,80

44.288,80

230-01

Обврски за ддв 5%

0,00

0,00

153.940,60

153.940,60

230-10

Обврски за ДДВ за плаќање

0,00

41.941,50

65.325,50

23.384,00

233-00

Обврски за данок на добивка

0,00

7.329,00

0,00

0,00

7.329,00

234-00

Обврски за персонален данок плата

0,00

0,00

29.619,00

29.619,00

234-20

Обврски за ПИО

0,00

0,00

125.844,00

125.844,00

234-40

Обврски за ЗО

0,00

0,00

51.037,00

51.037,00

234-50

Обврски за професионално заболување 0,5%

0,00

0,00

3.491,00

3.491,00

234-60

Обврски за вработување

0,00

0,00

8.388,00

8.388,00

235-00

Обврски за персонален данок физички лица

0,00

239.603,00

331.000,00

189.884,00

98.487,00

240-00

Пресметана бруто плата

0,00

0,00

670.293,00

670.293,00

241-00

Обврски за нето плати

0,00

0,00

451.914,00

451.914,00

247-00

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЦЕСИИ

0,00

0,00

38.940,00

38.940,00

2

ОБВРСКИ, ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ

0,00

771.466,00

5.085.618,40

5.080.286,40

766.134,00

351-00

Ситен инвентар во употреба

0,00

0,00

24.393,22

0,00

24.393,22

357-00

Вредносно усогласување на ситен инвентар

0,00

0,00

0,00

24.393,22

24.393,22

3

ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН
ИНВЕНТАР

0,00

0,00

24.393,22

24.393,22

24.393,22

24.393,22

400-02

Потрошен помошен материјал

0,00

0,00

179.513,61

179.513,61

400-10

Потрошен канцелариски материјал

0,00

0,00

35,00

35,00

401-00

Потрошена канцелариски материјали

0,00

0,00

51.347,95

51.347,95

401-20

Трошоци за средства за хигиена

0,00

0,00

4.204,00

4.204,00

401-40

Трошоци за униформи и др.работни одела и обувки

0,00

0,00

15.306,78

15.306,78

403-30

Потрошено гориво

0,00

0,00

400.660,60

400.660,60

403-40

Потрошено моторно масло,уље

0,00

0,00

8.550,85

8.550,85

404-00

Потрошени резервни делови

0,00

0,00

7.504,04

7.504,04

405-00

Трошоци за резервни делови

0,00

0,00

198.257,26

198.257,26

407-00

Отпис на ситен инвентар

0,00

0,00

122.277,55

122.277,55

410-00

Транспортни трошоци

0,00

0,00

30.702,00

30.702,00

410-30

ПТТ услуги

0,00

0,00

130,00

130,00

411-00

Трошоци за поштенски услуги

0,00

0,00

5.720,00

5.720,00

411-10

Трошоци за фиксен телефон

0,00

0,00

720,34

720,34

411-30

Трошоци за мобилен телефон

0,00

0,00

36.772,59

36.772,59

Страна

2/4

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

412-00

Услуги за тековно одржување

0,00

0,00

3.300,00

3.300,00

413-00

Трошоци за тековно одржување

0,00

0,00

20.193,20

20.193,20

419-00

Останати услуги

0,00

0,00

55.144,73

55.144,73

419-20

Трошоци за патарина

0,00

0,00

2.240,00

2.240,00

419-60

Трошоци за паркинг

0,00

0,00

30,00

30,00

419-90

Останати услуги-санитарни услуги

0,00

0,00

35.107,00

35.107,00

420-00

НЕТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

0,00

0,00

451.914,00

451.914,00

420-10

Трошоци за придонеси

0,00

0,00

188.760,00

188.760,00

420-20

Трошоци  за даноци

0,00

0,00

29.619,00

29.619,00

444-00

Трошоци за репрезентација

0,00

0,00

96.858,00

96.858,00

445-02

Премии за осигурување на транспортни средства

0,00

0,00

3.378,00

3.378,00

446-00

Трошоци за банкарска провизија

0,00

0,00

15.785,00

15.785,00

446-01

Трошоци за провизија-Македонска пошта

0,00

0,00

28.090,00

28.090,00

446-10

Трошоци за централен регистар

0,00

0,00

6.275,00

6.275,00

447-30

Трошоци за чланарина

0,00

0,00

400,00

400,00

447-50

Трошоци за радио дифузна такса

0,00

0,00

2.470,00

2.470,00

449-01

Трошоци за претплата на дневен печат

0,00

0,00

2.057,00

2.057,00

449-02

Правни,адвокатски и нотарски трошоци

0,00

0,00

13.000,00

13.000,00

449-05

Останати трошоци од работењето

0,00

0,00

23.923,00

23.923,00

449-06

Адвокатски и нотарски трошкови

0,00

0,00

18.990,00

18.990,00

449-07

Услуги за договор на дело

0,00

0,00

1.874.509,00

1.874.509,00

449-10

Трошоци за сметководствени услиги

0,00

0,00

42.254,24

42.254,24

449-30

Судски трошоци

0,00

0,00

3.260,00

3.260,00

474-30

Камати за задоцнети јавни давачки

0,00

0,00

7.653,00

7.653,00

481-00

Негативни паритетни разлики

0,00

0,00

332,64

332,64

490-00

Распоред на трошоците

0,00

0,00

3.987.245,38

3.987.245,38

4

ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

0,00

0,00

7.974.490,76

7.974.490,76

660-00

Стоки на залиха

0,00

0,00

61.830,00

61.830,00

6

ЗАЛИХА НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

0,00

0,00

61.830,00

61.830,00

701-00

Набавна вредност без ДДВ

0,00

0,00

61.830,00

61.830,00

740-10

Приходи од продажба на стоки во земјата-вода за пиење -Фактура Правни
лица 5%

0,00

0,00

2.766.314,00

2.766.314,00

Страна

3/4

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

740-20

Приходи од комунални услуги-канализација - Фактура Правни лица 5%

0,00

0,00

215.698,00

215.698,00

740-30

Приходи од комунални услуги-фонд за води  - Фактура Правни лица 0%

0,00

0,00

49.618,35

49.618,35

740-40

Приходи од комунални услуги-изнесување на смет дворна површина -
Фактури Правни лица 5%

0,00

0,00

96.800,00

96.800,00

740-50

Приходи од услуги за поправка и одржување

0,00

0,00

85.890,70

85.890,70

740-60

Приходи од комунални услуги-фонд за канализација

0,00

0,00

4.632,00

4.632,00

740-70

Приходи од извршени транспортни услуги 18 %-Фактура

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

740-80

Приходи од извршени останати услуги 18% - Фактура јавни институци

0,00

0,00

106.260,00

106.260,00

741-00

Приходи од продажба на трговска стока

0,00

0,00

52.398,30

52.398,30

756-00

Позитивни паритетни разлики

0,00

0,00

22,34

22,34

765-00

Приходи од отпис на обврски

0,00

0,00

65.897,00

65.897,00

773-00

Приходи од вишоци

0,00

0,00

23.040,17

23.040,17

774-00

Приходи од камати

0,00

0,00

566,00

566,00

790-00

Разлика на приходи и расходи

0,00

0,00

4.049.075,38

4.049.075,38

7

РАСХОДИ И ПРИХОДИ

0,00

0,00

7.579.542,24

7.579.542,24

890-00

Загуба од деловното работење

0,00

0,00

580.438,52

580.438,52

899-00

Распоред  на трошоците

0,00

0,00

580.438,52

580.438,52

8

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

0,00

0,00

1.160.877,04

1.160.877,04

900-01

Капитал на индивидуален сопственик

0,00

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

950-00

Нераспоредена добивка

0,00

4.911.597,50

1.821.292,00

0,00

3.090.305,50

960-00

Пренесена загуба

1.543.632,00

0,00

0,00

1.543.632,00

961-00

Загуба за финансиската година

277.660,00

0,00

580.438,52

277.660,00

580.438,52

9

КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

1.821.292,00

5.091.597,50

2.401.730,52

1.821.292,00

580.438,52

3.270.305,50

ВКУПНО салдо

ВКУПНО

6.043.063,50

36.881.178,61

36.881.178,61

4.240.832,72

4.240.832,72

6.043.063,50

0,00

0,00

Страна

4/4