_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА ГРАДСКО 

 

 

 

1. 

 
 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за 

усвојување на Квартален извештај за 

извршување на буџетот на Општина 

Градско за четврти квартал  2015 година 

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

објавување  на

 

Одлуката  за  усвојување

 

на 

Квартален  извештај  за  извршување  на 
Буџетот  на  Општина  Градско  за  четврти 
квартал  за  2015  година,  што  Советот  на 
Општина  Градско  го  донесе  на  седницата 
одржана на 26.02.2016 година. 

 
 

Бр.09-107/1 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р. 

 

 

 

 

 
 

Врз основа на член 62 став 1 и член  

36, став 1, точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа  („Службен  весник  на  РМ“ 
бр.5/02) и член 17 од Статутот на Општина 
Градско (,,Сл. гласник на Општина Градско,, 
бр. 02/06)  
Советот на Општина Градско на седницата 
одржана на 26.02.2016 година донесе 
 

О Д Л У К А 

за усвојување на  

Квартален извештај за извршување на 

буџетот на Општина Градско за четврти 

квартал  2015 година 

 

  

1.  Советот  на  Општина  Градско  го  усвои 
Кварталниот  извештај  за  извршување  на 
Буџетот  на  Општина  Градско  за  четврти 
квартал за 2015 година. 
 
2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“. 
 
 
Бр.08-92/3 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 
 

 
 
 

Службен гласник на 

Општина Грaдско 

излегува по потреба

 

 

Број 1 година XXI 

 29 

февруари 2016

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

 
 
 
 
 
2.
 

 

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 

3  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско („Службен 
гласник на Општина Градско“ бр.2/06), 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Завршна сметка на 

Буџетот на ЕЛС за 2015 година 

 

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

усвојување  на  Завршната  сметка  на 
Буџетот  на  Општина  Градско  за  2015 
година, што Советот на Општина Градско го 
донесе 

на 

седницата 

одржана 

на 

26.02.2016 

година. 

 
Бр.09-107/2 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Врз  основа на член  36 став 1 точка 

2  од  Законот  за  локална  самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.”бр.5/02) и член 17 
од    Статутот  на  Општина  Градско 
(“Службен гласник на Општина Градско бр. 
2

/06)  Советот  на  Општина  Градско  на 

седницата  одржана  на  ден  26.02.2016 
година, донесе 
 

 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА 

ОПШТИНА ГРАДСКО ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

 

Завршната  сметка  на  Општина 

Градско за 2015 година се состои од: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

     

Буџет за 2015 

      

Завршна      

сметка 2015 

I. 

Вкупни приходи   

60.599.910 

566.568.606 

 

 

Даночни приходи   

7.183.041 

5.791.918 

 

 

Неданочни приходи  

940.000 

1.036.638 

 

 

Капитални приходи   

1.110.000 

6.533.005 

 

 

Дотации  

24.712.579 

24.673.000 

 

 

Трансфери  

25.414.290 

18.534.045 

 

 

Донации  

1.240.000 

 

 

 

 

 

II. 

Вкупни расходи    

60.099.910 

56.756.042 

 

 

Утврдени намени  

60.039.910 

56.756.042 

 

 

Резерви  

60.000 

 

   

 

 

III. 

Дефицит    

-187.436 

IV. 

Финансирање 

187.436 

 

 

Прилив 

187.436 

 

 

Домашни приливи  

 

 

Странски заеми   

 

 

Депозити  

187.436 

  

  

Одлив   

500.000 

500.000 

 

 

Отплата на главнина 

500.000 

500.000 

          

 

 

 

 

 

 
 

Член 2 

 
 

Планираните 

и 

остварените 

приходи  и  приливи  по  извори  и  видови  на 
расходите  и  одливите по основни намени 
се  искажуваат  во  Билансите  на  приходи  и 
расходи  на  Завршната  сметка  на  Буџетот 
на Општината и тоа: 

 

 
табели - excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

 

Член 3 

 

Разликата 

помеѓу 

остварените 

приходи 

и 

извршените 

расходи 

на 

основниот  буџет  во  износ  од  67.712,00 
денари  се  пренесува  како  приход  на 
основниот буџет на  ЕЛС  ГРАДСКО  за 2016 
година. 
 

Разликата 

помеѓу 

остварените 

приходи  и  извршените  расходи  на  буџетот 
на  наменски  дотации  во  износ  од 
129.378,00 

денари  се  пренесува  како 

приход на буџетот на наменски дотации на 
ЕЛС ГРАДСКО за 2016 година. 

 

Разликата 

помеѓу 

остварените 

приходи  и  извршените  расходи  на  буџетот 
на  самофинансирачки  активности  во  износ 
од  373.304,00  денари  се  пренесува  како 
приходи  на  буџетот  на  самофинансирачки 
активности  на  ЕЛС  ГРАДСКО  за  2016  
година. 
 

Член 4  

 

Планираните 

и 

остварените 

приходи  по  извори  и  видови,  односно 
планираните  и  извршените  расходи  по 
основни  намени  се  искажани  во  билансите 
на приходи и расходи на Завршната сметка 
на  Буџетот  на  единицата  на  локалната 
самоуправа ГРАДСКО за 2015 година и тоа: 

 

Член 5 

 

 

Во  посебниот  дел  на  Завршната 

сметка  на  Буџетот  на  единицата  на 
локалната  самоуправа  ГРАДСКО  за  2015 
година  се  прикажуваат  расходите  по 
програми, подпрограми, по сметки и ставки. 

 

Член 6 

 

 

 

Општиот дел на Завршната сметка 

на  Буџетот  на  единицата  на  локалната 
самоуправа  ГРАДСКО  за  2015  година  се 
објавува во Службен Гласник на единицата 
на локалната самоуправа ГРАДСКО. 
 
 

Бр.08-92/4 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 
 
 

 

3.  

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 

3  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско („Службен 
гласник на Општина Градско“ бр.2/06), 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на 

Одлуката за 

изменување и дополнување на 

Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Градско за 2016 година 

 
 

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

усвојување  на 

Одлуката  за  изменување  и 

дополнување  на  Одлуката  за  извршување 
на  Буџетот  на  Општина  Градско  за  2016 
година

што Советот на Општина Градско го 

донесе 

на 

седницата 

одржана 

на 

26.02.2016 

година. 

 
Бр.09-107/3 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 
 

 

Врз  основа на член  36 став 1 точка 

од  Законот  за  локална  самоуправа  (Сл. 

весник  на  РМ  бр.  5/02),  а  во  врска  со  член 
19  од  Статутот  на  Општина  Градско 
(Службен  весник  на  Општина  Градско  бр. 
02/2006),  Советот  на  Општина  Градско  на 
седницата одржана на 26.02.2016 година ја 
донесе следната: 
 

О Д Л У КА 

за изменување и дополнување на 

Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Градско за 2016 година 

 

Член 1 

Во  Одлуката  за  извршување  на 

Буџетот  на  Општина  Градско  за  2016 
година  бр.  08-563/4  од  25.12.2015  година, 
текстот  во  член  10  став  (1)  алинеја  2  се 
заменува со следниот текст: 

„-вредноста  на  бодот  за  платите  на 

државните  службеници  се  утврдува  врз 
основа  на  посебна  Одлука  за  утврдување 
на  вредноста  на  бодот  на  државните 
службеници донесена од страна на Советот 
на Општината.“ 

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

Член 2 

 

Во  член  16  став  (1)  зборовите: 

„Буџетските  корисници  можат  да  “  се 
заменуваат  со  зборовите:  „Во  општинската 
администрација  може  да  се“  а  после  став 
(1)  во  истиот  член  се  додава  став  (2)  кој 
гласи: 
 

„Буџетските 

корисници-локалните 

јавни  установи  од  областа  на  културата, 
образованието  и  социјалната  заштита  кои 
се  финансираат  со  блок  дотации  можат  да 
вработуваат  нови  работници  доколку  се 
обезбедени  средства  во  Буџетот  на 
Република  Македонија  за  што  писмено 
известување  дава  Министерството  за 
финансии,  врз  основа  на  барање  од 
градоначалникот 

на 

општината 

до 

надлежното  министерство  за  потрбата  од 
вработување  во  локалните  јавни  установи, 
со соодветна пропратна документација.„ 
 

Член 3 

 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со 

денот на објавувањето во „Службен весник 
на 

Општина 

Градско“, 

а 

ќе 

биде 

применувана од 01.Јануари 2016 година. 

 

Бр.08-92/5 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 

 

4.  

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 

3  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско („Службен 
гласник на Општина Градско“ бр.2/06), 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на 

Годишниот 

извештај за реализација на 

Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и 

улици во Општина Градско за 2015 

година 

 
 

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

усвојување  на 

Годишниот  извештај  за 

реализација  на  Програмата  за  изградба, 
реконструкција,  одржување  и  заштита  на 
локалните  патишта  и  улици  во  Општина 

Градско  за  2015  година

што  Советот  на 

Општина  Градско  го  донесе  на  седницата 
одржана на 26.02.2016 година. 
 
Бр.09-107/4 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 

15  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(“Службен 

Весник” 

на 

Република 

Македонија бр.5/2002 и член 12 од Статутот 
на Општина Градско, на седницата одржана 
на ден 26.02.2016 година го усвои следниот 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

за реализација на Програмата за 

изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и улици 

во Општина Градско за 2015 година 

 

I. ВОВЕД 
 

Со 

Годишната 

програма 

за 

изградба,  реконструкција,  одржување  и 
заштита  на  локалните  патишта  и  улици  во 
Општина Градско за 2015 година (“Службен 
гласник”  на  Општина  Градско  бр.5/2014), 
согласно сопствените финансиски средства 
со  кои  располага  Општина  Градско  и 
средствата  кои  секоја  година  ги  добива  од 
Јавното  претпријатие  за  државни  патишта, 
беа предвидени повеќе активности.  
 

Програмата  е  во  согласност  со 

Буџетот  на  Општина  Градско  за  2015 
година, а реализацијата на активностите се 
одвиваше континуирано во текот на целата 
година  во  рамки  на  расположливите 
средства. 
 
II.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 

За  реализација  на  предвидените 

проекти  од  Програмата,  беа  предвидени 
следните извори на финансирање: 
1. 

Трансфери од Владини институции: 

1.1. 

Јавно  претпријатие  за  државни 

патишта; 
1.2. 

Агенција  за  финансиска  поддршка 

на земјоделието и руралниот развој; 
1.3. 

Биро за регионален развој; 

2. 

Сопствено  учество  од  Буџетот  на 

Општина Градско 

 

III.  РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И РАСХОДИ 
ЗА НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

 

Остварените приходи, беа наменети 

дел  за  плаќање  на  доспеани  обврски  по 
основ на претходно реализирани капитални 
инвестиции,  а  дел  за  реализација  на 
проекти  од  Програмата  за  изградба, 
реконструкција,  одржување  и  заштита  на 
локалните  патишта  и  улици  во  Општина 
Градско 2015 година. 
 

Во  продолжение  следи  преглед  на 

реализирани проекти и исплатени средства 
за таа намена: 
1. 

Санација  на  постојни  улици  со 

поплочување  во  с.Виничани  со  вкупна 
должина од 150 м  

Набавени  се  и  поставени  550,80 

 

на 

сиви бехатон плочки; 

Изработена  и  вградена  е  решетка  за 

собирна вода 

Вкупната  вредност  на  Проектот  по 

завршна  ситуација  изнесува  760.742,00 
денари,  од  кои  на  изведувачот  ПАВЕР-
ТРЕЈД  ДООЕЛ  Кавадарци  во  2015  година 
исплатени  му  се  420.000,00  денари, 
средства  кои  ги  добива  Општина  Градско 
од  Јавното  претпријатие  за  државни 
патишта.  

 

2.

Санација  на  патиштата  оштетени  од 

поројните  дождови  и  чистење  на 
одводни канали покрај регионалниот пат 
кој минува низ Градско 

 

 

Со 

средства 

од 

Јавното 

претпријатие за државни патишта извршена 
е доплата на заостанати, доспеани обврски 
по  основ  на  санација  на  патиштата 
оштетени  од  поројните  дождови  и  чистење 
на одводни канали покрај регионалниот пат 
кој  минува  низ  Градско  и  тоа  во  вкупна 
висина од 233.763,00 денари од кои: 

на  изведувачот  СТРЕЛЕЦ  ТРАНС 

Кавадарци,  исплатени  му  се  92.163,00 
денари, 

на  изведувачот  АКВА  НЕТ  Росоман, 

исплатени му се 141.600,00 ден. 

 

3.

Изградба  на  локален  пат  од  брана 

Подлес  до  село  Подлес  со  вкупна 
должина од 1.160,83 м 
 

Овој  Проект  е  реализиран  во  2014 

година во вкупна вредност од 12.064.626,00 
денари, каде како изведувач на работите се 
јавува  ЖИКОЛ  ДООЕЛ  експорт-импорт 
Струмица. Дел од обврската за плаќање на 
реализираните  градежни  активности  во 
висина  од  3.650.458,00  денари  исплатени 
се  во  2014  година,  додека  за  остатокот  од 
8.414.1

68,00  денари  Општина  Градско 

изврши  доплата  на  изведувачот  во  2015 
година и тоа: 

1.069.930,00  денари  средства  кои  се 

обезбедени  од  трансферот  од  страна  на 
Јавното  претпријатие  за  државни  патишта 
за 2015 година, 

7.344.238,00 

денари 

се 

средства 

обезбедени  од  страна  на  Агенцијата  за 
финансиска  поддршка  на  земјоделието  и 
руралниот развој; 
 
IV. ЗАКЛУЧОК 

Со  оглед  на  финансиската  состојба 

на Општина Градско, од особено значење е 
соработката  со  Јавното  претпријатие  за 
државни  патишта  од  кое  во  2015  година 
Општина  Градско  доби  на  располагање 
1.810.091,00  денари  од  кои  во  2015  година 
искористени се 1.723.693,00 денари, додека 
остатокот 

од 

86.398,00 

денари 

се 

префрлени  во  2016  година  и  истите  ќе  се 
наменат  за  плаќање  на  доспеани  обврски 
по  основ  на  изградба,  реконструкција, 
одржување  и  заштита  на  локалните 
патишта и улици во Општина Градско. 

Нереализираните 

проекти 

се 

предвидени  во  Програмата  за  2016  година 
и 

нивната 

реализација 

продолжува 

континуирано во текот на 2016 година, како 
и исплатата на веќе извршените работи. 
 

Бр.08-92/6 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 

 

5.  

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 

3  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско („Службен 
гласник на Општина Градско“ бр.2/06), 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на 

Одлуката за 

продажба на основно средство по 

пат на јавно наддавање-патничко 

моторно возило 

 
 

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

усвојување  на 

Одлуката  за  продажба  на 

основно  средство  по  пат  на  јавно 
наддавање-патничко  моторно  возило

што 

Советот  на  Општина  Градско  го  донесе  на 
седницата одржана на 26.02.2016 година. 
 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

Бр.09-107/5 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 

 

 
 

Врз  основа  на  член  36  став  1 

алинеја  10  и  член  66  став  1  од  Законот  за 
локална  самоуправа  (Службен  весник  на 
РМ  бр.05/02)  Советот  на  Општина  Градско 
на  својата  седница,  одржана  на  26.02.2016 
година, донесе  
 

ОДЛУКА 

За продажба на основно средство по пат 

на јавно наддавање-патничко моторно 

возило 

 

Член 1 

 

Се  одобрува  продажба  на  основно 

средство-патничко  моторно  возило  со 
следните карактеристики: 
 

Ред. 

бр. 

Опис 

Количина 

ПМВ  марка  RENAULT 
тип  4  ГТЛ,  број  на 
шасија 

VF 

111280000561898,  број 
на 

мотор 

688D712, 

година на производство 
1990,  сила  на  моторот 
во  25  kw,  работна 
зафатнина  на  моторот 
во  sm3-  1108  sm3, 
места  за  седење  -4, 
боја  на  каросеријата 
Крем/4Ф,  не  е  во  возна 
состојба  

 

Член 2 

 

Основното  средство  да  се  продаде 

по  пат  на  јавно  наддавање  согласно 
одредбите на член 66 став 1 од Законот за 
локална  самоуправа  (Службен  весник  на 
РМ  бр.5/02),  и  одредбите  од  Законот  за 
користење  и  располагање  со  стварите  на 
државните  органи  (Службен  весник  на  РМ 
бр.8/05). 
 

Член 3 

 

Градоначалникот 

на 

Општина 

Градско  со  решение  ќе  формира  комисија 
за  утврдување  на  вредноста  на  возилото, 
која  ќе  преставува  почетна  цена  во 
постапката за отуѓување за располагање на 
средствата. Истата комисија ќе има задача 
да  ја  спроведе  целокупната  постапка  за 

продажба  на  наведените  возила  по  пат  на 
јавно наддавање, согласно Закон. 
 

Член 4 

 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со 

денот на објавувањето во Службен гласник 
на Општина Градско. 

 

Бр.08-92/7 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 
 
6. 

 

 

 

 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Годишниот план за 

вработување за 2016 година  

 

Се објавува 

Заклучокот за усвојување 

на Годишниот план за вработување за 2016 
година

, што Советот на Општина Градско ја 

донесе 

на 

седницата 

одржана 

на 

26.02.2016 година. 

 

Бр.09-107/6 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 
 

Врз основа на член 62 став 1 и член  

36, став 1, точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа  („Службен  весник  на  РМ“ 
бр.5/02) и член 17 од Статутот на Општина 
Градско (,,Сл. гласник на Општина Градско,, 
бр. 02/06)  
Советот на Општина Градско на седницата 
одржана на 26.02.2016 година донесе 
 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишниот план за 

вработување за 2016 година 

 

1.  Советот  на  Општина  Градско  го  усвои 

Заклучокот  за  усвојување  на  Годишниот 
план за вработување за 2016 година

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“. 
 
Бр.08-92/8 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 
 

7. 

 

 

 

 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за 

пристапување на Општина Градско како 

соосновач на Здружение за рурален 

развој Локална Акциона Група Вардар 

Леадер-Градско  

 

Се 

објавува 

Одлуката 

за 

пристапување  на  Општина  Градско  како 
соосновач  на  Здружение  за  рурален  развој 
Локална  Акциона  Група  Вардар  Леадер-
Градско

,  што  Советот  на  Општина  Градско 

ја  донесе  на  седницата  одржана  на 
26.02.2016 година. 

 

Бр.09-107/7 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 

 
Врз  основа  на  член  15  став  1  од 

Законот  за  Локална  Самоуправа  (Службен 
весник на РМ бр.05/2002), и член 15 став 1 
од  Закон  за  здруженија  и  фондации 
(Службен  весник  на  РМ  бр.52/2010),  а  во 
врска  со  член  17  од  Статутот  на  Општина 
Градско(Службен  гласник  на  Општина 
Градско  бр  02/06),  Советот  на  Општина 
Градско 

на 

седницата 

одржана 

на 

26.02.2016 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 

за пристапување на Општина Градско 

како соосновач на Здружение за рурален 

развој Локална Акциона Група Вардар 

Леадер – Градско. 

 

Член 1 

Со  оваа  одлука  Општина  Градско 

пристапува како соосновач на Здружение за 
рурален  развој    Локална  Акциона  Група 
Вардар  Леадер  -  Градско  со  седиште  во 
Општина Градско. 

 

Член 2 

Со  донесување  на  оваа  одлука  Општина 
Градско  станува  основач  со  право  да 
учествува 

во 

Управниот 

орган 

на 

Здружението  за  рурален  развој  Локална 
Акциона  Група  Вардар  Леадер  –  Градско.  
За таа цел Општина Градско ќе делегира и 
разрешува  член  кој  ќе  учествува  во 
работата на органите на здружението. 
 

Член 3 

Со  донесување  на  оваа  одлука  Општина 
Градско  согласно  член  21  и  член  22  од 
Статутот  на  ЗРР  ЛАГ  Вардар  Леадер  – 
Градско, може да ги остварува следните  
права: 
-

Да  бира  и  да  биде  бирана  во  органите  и 

телата на ЛАГ-от; 
-

Да учествува во работата на ЛАГ-от; 

-

Да  покренува  дискусии  и  прашања  од 

делокруг  на  работа  на  собранието,  како  и 
пошироко  во  смисла  на  остварување  на 
целите и задачите на ЛАГ-от и 
-

Да предлага донесување соодветни одлуки 

од страна на Собранието 
и обврски: 
-

Да  се  придржува  кон  одредбите  на  овој 

Статут; 
-

Да  работи  активно  на  обезбедување  на 

материјално-финансиската 

состојба 

на 

ЛАГ-от; 
-

да привлекува други членови;  

-

да плаќа редовно членарина; 

-

да 

се 

залага 

за 

остварување 

на 

програмските цели и задачи предвидени со 
овој Статут;  
-

да придонесува за развојот на ЛАГ-от и  

-

да  се  грижи  за  спроведување  на  сите 

ставови  и  заклучоци  донесени  во  органите 
и телата на ЛАГ. 

 

Член 4 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со 

денот  на  донесувањето,  а  ќе  се  објави  во 
,,Службен Гласник на Општина Градско”. 
 

Бр.08-92/9 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

8. 

 

 

 

 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за 

реализирани активности од областа на 

енергетската ефикасност во 2015 година 

 

Се објавува 

Заклучокот за усвојување 

на  Извештајот  за  реализирани  активности 
од  областа  на  енергетската  ефикасност  во 
2015  година

што  Советот  на  Општина 

Градско ја донесе на седницата одржана на 
26.02.2016 година. 

 

Бр.09-107/8 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 
 

Врз основа на член 62 став 1 и член  

36, став 1, точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа  („Службен  весник  на  РМ“ 
бр.5/02) и член 17 од Статутот на Општина 
Градско (,,Сл. гласник на Општина Градско,, 
бр. 02/06)  
Советот на Општина Градско на седницата 
одржана на 26.02.2016 година донесе 
 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за 

реализирани активности од областа на 

енергетската ефикасност во 2015 година 

 

1.  Советот  на  Општина  Градско  го  усвои 

Заклучокот за  усвојување на  Извештајот за 
реализирани  активности  од  областа  на 
енергетската ефикасност во 2015 година

 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“. 
 
Бр.08-92/10 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р.

 

 
 

9. 

 

 

 

 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Завршната сметка на 

ЈКП„КЛЕПА“ Градско за период од 

01.01.2015 до 31.12.2015 година 

 

Се објавува 

Заклучокот за усвојување 

на  Завршната  сметка  на  ЈКП„КЛЕПА“ 
Градско  за  период  од  01.01.2015  до 
31.12.2015 

година

што 

Советот 

на 

Општина  Градско  ја  донесе  на  седницата 
одржана на 26.02.2016 година. 

 

Бр.09-107/9 
29.02.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р 

 
 

Врз основа на член 62 став 1 и член  

3

6, став 1, точка 7 од Законот за локалната 

самоуправа  („Службен  весник  на  РМ“ 
бр.5/02) и член 17 од Статутот на Општина 
Градско (,,Сл. гласник на Општина Градско,, 
бр. 02/06)  
Советот на Општина Градско на седницата 
одржана на 26.02.2016 година донесе 
 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Завршната сметка на 

ЈКП„КЛЕПА“ Градско за период од 

01.01.2015 до 31.12.2015 година 

 

1.  Советот  на  Општина  Градско  го  усвои 

Заклучокот  за  усвојување  на  Завршната 
сметка  на  ЈКП„КЛЕПА“  Градско  за  период 
од 01.01.2015 до 31.12.2015 година

 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“. 
 
Бр.08-92/11 
26.02.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р.

 

 
 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 1______

 

 ______________________________  35   ______________________________ 

 

 

 

Број на 
акт 

С О Д Р Ж И Н А 

Стр. 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  за  објавување  на  Одлуката  за  усвојување  на 
Квартален  извештај  за  извршување  на  буџетот  на  Општина 
Градско за четврти квартал  2015 година 
 

 

О  Д  Л  У  К  А  за  усвојување  на  Квартален  извештај  за 
извршување  на  буџетот  на  Општина  Градско  за  четврти 
квартал  2015 година 
 

З  А К Л У Ч О К за објавување на Завршна сметка на  Буџетот 
на ЕЛС за 2015 година 

 

 

З А В Р Ш Н А  С М Е Т К А на Буџетот на ЕЛС за 2015 година 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  за  објавување  на 

Одлуката  за  изменување  и 

дополнување  на  Одлуката  за  извршување  на  Буџетот  на 
Општина Градско за 2016 година

 

 

28 

 

О  Д  Л  У  К  А

 

за  изменување  и  дополнување  на  Одлуката  за 

извршување на Буџетот на Општина Градско за 2016 година

 

 

28 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  за  објавување  на 

Годишниот  извештај  за 

реализација  на  Програмата  за  изградба,  реконструкција, 
одржување  и  заштита  на  локалните  патишта  и  улици  во 
Општина Градско за 2015 година

 

 

29 

 

Г О Д И Ш Е Н  И З В Е Ш Т А Ј за реализација на Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 
патишта и улици во Општина Градско за 2015 година

 

 
 

29 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  за  објавување  на 

Одлуката  за  продажба  на 

основно  средство  по  пат  на  јавно  наддавање-патничко 
моторно возило

 

 

30 

 

О Д Л У К А

 

за продажба на основно средство по пат на јавно 

наддавање-патничко моторно возило

 

 

31 

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучокот за усвојување на 
Годишниот план за вработување за 2016 година  
 

31 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  за  усвојување  на  Годишниот  план  за 
вработување за 2016 година  
 
 

31 

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за пристапување на 
Општина  Градско  како  соосновач  на  Здружение  за  рурален 

32