KATA MAPKON EYA°°E§ION

\AÚ¯c ÙÔÜ Âé·ÁÁÂÏ›Ô˘ ï Úfi‰ÚÔÌÔ˜ \Iˆ¿ÓÓ˘

1

\AÚ¯c ÙÔÜ ¯·ÚÌÔÛ‡ÓÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÁÈa ÙeÓ \IËÛÔÜ XÚÈÛÙfi, ÙeÓ Yîe

ÙÔÜ £ÂÔÜ (AéÙc ì àÚ¯c Á›ÓÂÙ·È Ìb ÙeÓ Úfi‰ÚÔÌÔ \Iˆ¿ÓÓË). 

™‡Ì-

ʈӷ Ìb Ùa ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜ (M·Ï·¯›· ηd ^HÛ·˝·), 

«\I‰Ôf

âÁg àÔÛÙ¤Ïψ ÙeÓ àÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ ÌÔ˘ ÚdÓ àe Û¤Ó·, ÁÈa Óa
ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛFË Ùe ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘», 3 «ºˆÓc ëÓfi˜, Ôf ʈӿ˙ÂÈ ‰˘Ó·Ùa
ÛÙcÓ öÚËÌÔ, ^EÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÙcÓ ï‰e ÁÈa Óa ‰È·‚FÉ ï K‡ÚÈÔ˜, åÛÈ¿-
ÍÂÙ ÙÔf˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈa Óa ÂÚ¿ÛFË», 4 
qÏı ï \Iˆ¿ÓÓ˘ ηd ‚¿-

ÙÈ˙ ÛÙcÓ öÚËÌÔ Î·d ΋ڢÙÙ ‚¿ÙÈÛÌ· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ÁÈa ôÊÂÛÈ ÙáÓ êÌ·Ú-

ÙÈáÓ. 

5  K·d ö‚Á·ÈÓ·Ó Î·d ‹Á·ÈÓ·Ó Úe˜ ·éÙeÓ Ôî οÙÔÈÎÔÈ ¬Ï˘ Ùɘ

\IÔ˘‰·›·˜ ηd Ôî ^IÂÚÔÛÔÏ˘ÌÖÙ˜, ηd ‚·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ¬ÏÔÈ à\ ·éÙeÓ ÛÙeÓ

\IÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·Ìfi, âÍÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ (Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜) Ùd˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘˜.
ºÔÚÔÜÛ ‰b ï \Iˆ¿ÓÓ˘ öÓ‰˘Ì· àe ÙÚ›¯Â˜ η̋ÏÔ˘ ηd ˙ÒÓË ‰ÂÚÌ·-

Ù›ÓË Á‡Úˆ àe Ùc ̤ÛË ÙÔ˘, ηd öÙÚˆÁ àÎÚ›‰Â˜ ηd ̤ÏÈ àe ôÁÚÈ·

ÌÂÏ›ÛÛÈ·. 

K·d ΋ڢÙÙ ϤÁÔÓÙ·˜: «MÂÙa àe ̤ӷ öÚ¯ÂÙ·È ï åÛ¯˘Úfi-

ÙÂÚfi˜ ÌÔ˘, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ‰bÓ ÂrÌ·È ôÍÈÔ˜ Óa Û·„ˆ ηd Óa χۈ Ùe ÏÔ˘Úd

àe Ùa ñÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. 

8  \EÁg ÌbÓ ÛĘ ‚¿ÙÈÛ· Ìb ÓÂÚfi, âÓˇá ·éÙe˜

ıa ÛĘ ‚·Ù›ÛFË Ìb ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ».

^H ‚¿ÙÈÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ

\EÎÂÖÓ˜ ‰b Ùd˜ ì̤Ú˜ qÏıÂÓ ï \IËÛÔܘ àe Ùc N·˙·ÚbÙ Ùɘ °·ÏÈ-

Ï·›·˜ ηd ‚·Ù›ÛıËΠàe ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË ÛÙeÓ \IÔÚ‰¿ÓË. 

10  K·d ηıg˜

à̤ۈ˜ ö‚Á·ÈÓ à\ Ùe ÓÂÚfi, Âr‰Â Óa Û¯›˙ˆÓÙ·È Ôî ÔéÚ·ÓÔ›, ηd Ùe

¶ÓÂÜÌ· ÛaÓ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Óa ηÙ‚·›ÓFË â¿Óˆ ÙÔ˘.

11 K·d ʈÓc qÏı àe

ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜, ™ f   Â r Û · È  

ï Yîfi˜ ÌÔ˘ ï àÁ·ËÙfi˜, âÛ¤Ó· âͤÏÂ-

Í·

1

(ηd η٤ÛÙËÛ· MÂÛÛ›·, XÚÈÛÙfi)».

^O ™·Ù·ÓĘ ÂÈÚ¿˙ÂÈ ÙeÓ \IËÛÔÜ

12 \A̤ۈ˜ ‰b Ùe ¶ÓÂÜÌ· ÙeÓ ï‰ËÁÂÖ ö͈ ÛÙcÓ öÚËÌÔ. 13 K·d âÎÂÖ

ÛÙcÓ öÚËÌÔ öÌÂÈÓ ۷ڿÓÙ· ì̤Ú˜, ηd àÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÂÈÚ·ÛÌÔf˜ àe

Ùe ™·Ù·ÓÄ. K·d ˙ÔÜÛ ̷˙d Ìb Ùa ıËÚ›·, àÏÏ\ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÙeÓ ñËÚÂ-

ÙÔÜÛ·Ó.

K

KA

AT

TA

A  M

MA

AP

PK

KO

ON

N  E

EY

YA

°°

°E

§I

IO

ON

N

1

1

\AÚ¯c ÙÔÜ Âé·ÁÁÂÏ›Ô˘ \IËÛÔÜ XÚÈÛÙÔÜ, YîÔÜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 2

2 ^ø˜

Á¤ÁÚ·Ù·È âÓ ÙÔÖ˜ ÚÔʋٷȘ, \\I

I‰

‰Ô

Ôf

f   â

âÁ

Ág

g   à

à

Ô

ÔÛ

ÛÙ

Ù¤

¤Ï

ÏÏ

ψ

ˆ   Ù

Ùe

Ó

ô

ôÁ

ÁÁ

ÁÂ

ÂÏ

Ïfi

fiÓ

Ó   Ì

ÌÔ

Ô˘

˘   

Ú

Úe

e   

Ú

ÚÔ

ÔÛ

ÛÒ

Ò

Ô

Ô˘

˘   Û

ÛÔ

Ô˘

˘,,   n

˜   Î

η

·Ù

Ù·

·Û

ÛÎ

ÎÂ

¢

˘¿

¿Û

ÛÂ

ÂÈÈ   Ù

Ùc

Ó   ï

ï‰

‰fi

fiÓ

Ó

Û

ÛÔ

Ô˘

˘  ö

öÌ

Ì

Ú

ÚÔ

ÔÛ

Ûı

ı¤

¤Ó

Ó  Û

ÛÔ

Ô˘

˘ØØ  3

3  º

ºˆ

ˆÓ

Óc

c  ‚

‚Ô

Ôá

áÓ

ÓÙ

ÙÔ

Ô˜

˜  â

âÓ

Ó  Ù

ÙFFÉ

É  â

âÚ

Ú‹

‹Ì

Ìˇˇˆ

ˆ,,  ^^E

ÙÔ

ÔÈÈÌ

Ì¿

¿Û

Û·

·--

Ù

ÙÂ

  Ù

Ùc

Ó  ï

ï‰

‰e

Ó  K

˘Ú

Ú››Ô

Ô˘

˘,,  Â

Âé

éı

ıÂ

››·

·˜

˜  

Ô

ÔÈÈÂ

ÂÖÖÙ

ÙÂ

  Ù

Ùa

˜  Ù

ÙÚ

Ú››‚

‚Ô

Ô˘

˘˜

˜  ·

·é

éÙ

ÙÔ

ÔÜ

Ü,, 4

4 âÁ¤ÓÂ-

ÙÔ \Iˆ¿ÓÓ˘ ‚·Ù›˙ˆÓ âÓ ÙFÉ âÚ‹Ìˇˆ ηd ÎËÚ‡ÛÛˆÓ ‚¿ÙÈÛÌ·

ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Âå˜ ôÊÂÛÈÓ êÌ·ÚÙÈáÓ. 5

5 K·d âÍÂÔÚ‡ÂÙÔ Úe˜ ·éÙeÓ

ÄÛ· ì \IÔ˘‰·›· ¯ÒÚ· ηd Ôî ^IÂÚÔÛÔÏ˘ÌÖÙ·È, ηd â‚·Ù›˙ÔÓÙÔ

¿ÓÙ˜ âÓ Ùˇá ’IÔÚ‰¿ÓFË ÔÙ·Ìˇá ñ\ ·éÙÔÜ âÍÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ùa˜

êÌ·ÚÙ›·˜ ·éÙáÓ. 6

6 oHÓ ‰b ï ’Iˆ¿ÓÓ˘ âӉ‰˘Ì¤ÓÔ˜ ÙÚ›¯·˜ η-

Ì‹ÏÔ˘ ηd ˙ÒÓËÓ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓËÓ ÂÚd ÙcÓ çÛÊfÓ ·éÙÔÜ, ηd

âÛı›ˆÓ àÎÚ›‰·˜ ηd ̤ÏÈ ôÁÚÈÔÓ. 7

7 K·d â΋ڢÛÛ ϤÁˆÓØ òEÚ¯Â-

Ù·È ï åÛ¯˘ÚfiÙÂÚfi˜ ÌÔ˘ ç›Ûˆ ÌÔ˘, Ôy ÔûÎ ÂåÌÈ îηÓe˜ ·„·˜

ÏÜÛ·È ÙeÓ îÌ¿ÓÙ· ÙáÓ ñÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·éÙÔÜ. 8

8 \EÁg ÌbÓ â‚¿ÙÈ-

Û· ñÌĘ âÓ ≈‰·ÙÈ, ·éÙe˜ ‰b ‚·Ù›ÛÂÈ ñÌĘ âÓ ¶Ó‡̷ÙÈ ^AÁ›ˇˆ.

9

9 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ âΛӷȘ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ qÏıÂÓ ï ’IËÛÔܘ àe

N·˙·ÚbÙ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ ηd â‚·Ù›ÛıË ñe ’Iˆ¿ÓÓÔ˘ Âå˜ ÙeÓ

\IÔÚ‰¿ÓËÓ.  1

10

0 K·d Âéı¤ˆ˜ àÓ·‚·›ÓˆÓ àe ÙÔÜ ≈‰·ÙÔ˜ Âr‰Â Û¯È-

˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔf˜ ηd Ùe ¶ÓÂÜÌ· ó˜ ÂÚÈÛÙÂÚaÓ Î·Ù·-

‚·ÖÓÔÓ â\ ·éÙfiÓ. 1

11

1 K·d ʈÓc âÁ¤ÓÂÙÔ âÎ ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ, ™ f

 r   ï

ï  Y

Yîîfi

fi˜

˜  Ì

ÌÔ

Ô˘

˘  ï

ï  à

àÁ

Á·

·

Ë

ËÙ

Ùfi

fi˜

˜,,  â

âÓ

Ó  Û

ÛÔ

Ôdd  Ë

Ëé

é‰

‰fi

fiÎ

ÎË

ËÛ

Û·

·..

1

12

2 K·d Âéı¤ˆ˜ Ùe ¶ÓÂÜÌ· ·éÙeÓ â΂¿ÏÏÂÈ Âå˜ ÙcÓ öÚËÌÔÓ.

1

13

3 K·d qÓ âÎÂÖ âÓ ÙFÉ âÚ‹Ìˇˆ ì̤ڷ˜ ÙÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· ÂÈÚ·˙fiÌÂ-

ÓÔ˜ ñe ÙÔÜ ™·Ù·ÓÄ, ηd qÓ ÌÂÙa ÙáÓ ıËÚ›ˆÓ, ηd Ôî ôÁÁÂÏÔÈ

‰ÈËÎfiÓÔ˘Ó ·éÙˇá.

1. BϤ Ùe ^HÛ. Ì‚ã 1 ¬ˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙe M·Ùı. È‚ã 18.

^H àÚ¯c ÙÔÜ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ \IËÛÔÜ

14 MÂÙa ‰b Ùc Ê˘Ï¿ÎÈÛÈ ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ï \IËÛÔܘ ÉÁ ÛÙc °·ÏÈÏ·›·

ηd ΋ڢÙÙ Ùe ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈa Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ 

15  Î·d

öÏÂÁÂ: «™˘ÌÏËÚÒıËΠï (óÚÈṲ̂ÓÔ˜) ¯ÚfiÓÔ˜ ηd öÊı·ÛÂÓ ì ‚·ÛÈÏ›·

ÙÔÜ £ÂÔÜ. MÂÙ·ÓÔÂÖÙ ηd ÈÛÙ‡ÂÙ ÛÙe ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì·».

^H ÎÏÉÛÈ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ Ì·ıËÙáÓ

16 \EÓˇá ‰b ÂÚÈ·ÙÔÜÛ ÎÔÓÙa ÛÙc Ï›ÌÓË Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜, Âr‰Â Ùe ™›-

̈ӷ ηd ÙeÓ \AÓ‰Ú¤·, ÙeÓ à‰ÂÏÊe ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜, Óa Ú›¯ÓÔ˘Ó Ùa ‰›ÎÙ˘·

ÛÙc Ï›ÌÓË, ‰ÈfiÙÈ qÙ·Ó êÏÈÂÖ˜, 

17  Î·d ÙÔf˜ Âr ï \IËÛÔܘ: «\AÎÔ-

ÏÔ˘ıÉÛÙ Ì ηd ıa ÛĘ οӈ Óa Á›ÓÂÙ êÏÈÂÖ˜ àÓıÚÒˆÓ». 

18 \A̤ۈ˜

‰b ôÊËÛ·Ó Ùa ‰›ÎÙ˘¿ ÙÔ˘˜ ηd ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. 

19 \AÊÔÜ ‰b ÚÔ¯ÒÚË-

Û ϛÁÔ à\ âÎÂÖ, Âr‰Â ÙeÓ \I¿Îˆ‚Ô, ÙeÓ ˘îe ÙÔÜ Z‚‰·›Ô˘, ηd ÙeÓ \Iˆ-

¿ÓÓË, ÙeÓ à‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, Óa ëÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·d ·éÙÔd ̤۷ ÛÙe ÏÔÖÔ Ùa ‰›-

ÎÙ˘·, 

20  Î·d à̤ۈ˜ ÙÔf˜ οÏÂÛÂ. òAÊËÛ·Ó ÙfiÙ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ Ùe

Z‚‰·ÖÔ ÛÙe ÏÔÖÔ Ìb ÙÔf˜ ÌÈÛıˆÙÔf˜ ηd ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó.

K‹Ú˘ÁÌ· ηd ıÂÚ·›· ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙcÓ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì

21 K·d Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙcÓ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì, ηd à̤ۈ˜ Ùe ™¿‚‚·ÙÔ ÌÉÎÂ

ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁc ηd ‰›‰·ÛÎÂ. 

22  K·d (Ôî àÎÚÔ·Ù·› ÙÔ˘) öÌÂÓ·Ó Î·Ù¿-

ÏËÎÙÔÈ à\ Ùc ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ÙÔf˜ ‰›‰·ÛÎÂ ó˜ ·éıÂÓÙ›·, ηd

ù¯È ¬ˆ˜ Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜. 

23  oHÙ·Ó ‰b ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ οÔÈÔ˜

ôÓıÚˆÔ˜ Ìb ÓÂÜÌ· àοı·ÚÙÔ (‰·ÈÌfiÓÈÔ), ηd ÎÚ·‡Á·Û 

24 Ï¤ÁÔÓÙ·˜:

«òA, Ù› ÎÔÈÓe ñ¿Ú¯ÂÈ àÓ¿ÌÂÛ· Ûb ÌĘ ηd Ûb Û¤Ó·, \IËÛÔÜ N·˙·ÚËÓ¤;

oHÏı˜ Óa ÌĘ ηٷÛÙÚ¤„F˘; ™b ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈfi˜ ÂrÛ·È, ï âÎÏÂÁ̤ÓÔ˜

àe Ùe £Âfi». 

25 ^O ‰b \IËÛÔܘ â¤ÏËÍ ηd ‰È¤Ù·ÍÂÓ ·éÙe (Ùe ÓÂÜÌ·

Ùe àοı·ÚÙÔ) ϤÁÔÓÙ·˜: «¶¿„ Óa ÌÈÏĘ ηd ö‚Á· à\ ·éÙfiÓ». 

26 Te

‰b ÓÂÜÌ· Ùe àοı·ÚÙÔ, àÊÔÜ Û˘ÓÂÙ¿Ú·ÍÂÓ ·éÙeÓ Î·d ö‚Á·Ï ‰˘Ó·Ùc

ÎÚ·˘Á‹, ‚ÁÉΠà\ ·éÙfiÓ. 

27 K·d ¬ÏÔÈ ·åÛı¿ÓıËÎ·Ó Î·Ù¿ÏËÍÈ Î·d ‰¤-

Ô˜, œÛÙ Óa Û˘˙ËÙÔÜÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ηd Óa ϤÁÔ˘Ó: «T› ÂrÓ·È ·éÙe Ùe

ÚÄÁÌ·; T› ÂrÓ·È ·éÙc ì Ó¤· ‰È‰·Ûηϛ·; ¶á˜ âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎa ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ

ηd Ùa Ó‡̷ٷ Ùa àοı·ÚÙ·, ηd ñ·ÎÔ‡Ô˘Ó Û\ ·éÙfiÓ;». 

28 °Ú‹ÁÔÚ·

‰b ì Ê‹ÌË ÙÔ˘ ‰È·‰fiıËΠÛ\ ¬ÏË ÙcÓ ÂÚÈÔ¯c Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜.

ÎÂÊ. ·ã

KATA  MAPKON

157

1

14

4 MÂÙa ‰b Ùe ·Ú·‰ÔıÉÓ·È ’Iˆ¿ÓÓËÓ qÏıÂÓ ï ’IËÛÔܘ Âå˜

ÙcÓ °·ÏÈÏ·›·Ó ÎËÚ‡ÛÛˆÓ Ùe Âé·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £Â-

ÔÜ 1

15

5 Î·d ϤÁˆÓ ¬ÙÈ ÂÏ‹ÚˆÙ·È ï ηÈÚe˜ ηd õÁÁÈÎÂÓ ì ‚·ÛÈ-

Ï›· ÙÔÜ £ÂÔÜØ ÌÂÙ·ÓÔÂÖÙ ηd ÈÛÙ‡ÂÙ âÓ Ùˇá Âé·ÁÁÂÏ›ˇˆ.

1

16

6 ¶ÂÚÈ·ÙáÓ ‰b ·Úa ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ Âr‰Â

™›ÌˆÓ· ηd \AÓ‰Ú¤·Ó ÙeÓ à‰ÂÏÊeÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜ ‚¿ÏÏÔÓ-

Ù·˜ àÌÊ›‚ÏËÛÙÚÔÓ âÓ ÙFÉ ı·Ï¿ÛÛFËØ qÛ·Ó ÁaÚ êÏÈÂÖ˜, 1

17

7 Î·d

ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜ ï ’IËÛÔÜ˜Ø ¢ÂÜÙ ç›Ûˆ ÌÔ˘, ηd ÔÈ‹Ûˆ ñÌĘ ÁÂ-

Ó¤Ûı·È êÏÈÂÖ˜ àÓıÚÒˆÓ. 1

18

8 K·d Âéı¤ˆ˜ àʤÓÙ˜ Ùa ‰›ÎÙ˘·

·éÙáÓ äÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·éÙˇá. 1

19

9 K·d ÚÔ‚a˜ âÎÂÖıÂÓ çÏ›ÁÔÓ Âr‰ÂÓ

’I¿Îˆ‚ÔÓ ÙeÓ ÙÔÜ Z‚‰·›Ô˘ ηd ’Iˆ¿ÓÓËÓ ÙeÓ à‰ÂÏÊeÓ ·éÙÔÜ,

ηd ·éÙÔf˜ âÓ Ùˇá ÏÔ›ˇˆ ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ùa ‰›ÎÙ˘·, 2

20

0 Î·d Âéı¤-

ˆ˜ âοÏÂÛÂÓ ·éÙÔ‡˜. K·d àʤÓÙ˜ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ·éÙáÓ Z‚‰·ÖÔÓ

âÓ Ùˇá ÏÔ›ˇˆ ÌÂÙa ÙáÓ ÌÈÛıˆÙáÓ àÉÏıÔÓ ç›Ûˆ ·éÙÔÜ.

2

21

1 K·d ÂåÛÔÚ‡ÔÓÙ·È Âå˜ K·ÂÚÓ·Ô‡ÌØ Î·d Âéı¤ˆ˜ ÙÔÖ˜

Û¿‚‚·ÛÈÓ  ÂåÛÂÏıgÓ Âå˜ ÙcÓ Û˘Ó·ÁˆÁcÓ â‰›‰·ÛÎÂ. 2

22

2 K·d âÍÂ-

Ï‹ÛÛÔÓÙÔ âd ÙFÉ ‰È‰·¯FÉ ·éÙÔÜØ qÓ ÁaÚ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ·éÙÔf˜ ó˜

âÍÔ˘Û›·Ó ö¯ˆÓ, ηd Ôé¯ ó˜ Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜. 2

23

3 K·d qÓ âÓ ÙFÉ Û˘Ó-

·ÁˆÁFÉ ·éÙáÓ ôÓıÚˆÔ˜ âÓ Ó‡̷ÙÈ àηı¿ÚÙˇˆ, ηd àÓ¤ÎÚ·ÍÂ

2

24

4 Ï¤ÁˆÓØ òE·, Ù› ìÌÖÓ Î·d ÛÔ›, ’IËÛÔÜ N·˙·ÚËÓ¤; oHÏı˜ àÔ-

Ï¤Û·È ìÌĘ; Or‰¿ Û ٛ˜ Âr, ï ±ÁÈÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 2

25

5 K·d âÂÙ›ÌË-

ÛÂÓ ·éÙˇá ï ’IËÛÔܘ ϤÁˆÓØ ºÈÌÒıËÙÈ Î·d öÍÂÏı âÍ ·éÙÔÜ.

2

26

6 K·d Û·Ú¿Í·Ó ·éÙeÓ Ùe ÓÂÜÌ· Ùe àοı·ÚÙÔÓ Î·d ÎÚ¿Í·Ó

ʈÓFÉ ÌÂÁ¿ÏFË âÍÉÏıÂÓ âÍ ·éÙÔÜ. 2

27

7 K·d âı·Ì‚‹ıËÛ·Ó ¿ÓÙ˜,

œÛÙÂ Û˘˙ËÙÂÖÓ Úe˜ ë·˘ÙÔf˜ ϤÁÔÓÙ·˜Ø T› âÛÙÈ ÙÔÜÙÔ; T›˜ ì ‰È-

‰·¯c ì ηÈÓc ·≈ÙË; ≠OÙÈ Î·Ù\ âÍÔ˘Û›·Ó ηd ÙÔÖ˜ Ó‡̷ÛÈ ÙÔÖ˜

àηı¿ÚÙÔȘ âÈÙ¿ÛÛÂÈ, ηd ñ·ÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ ·éÙˇá;  2

28

8 K·d âÍÉÏıÂÓ

ì àÎÔc ·éÙÔÜ Âéıf˜ Âå˜ ¬ÏËÓ ÙcÓ ÂÚ›¯ˆÚÔÓ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜.

156

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. ·ã

£ÂÚ·›· Ùɘ ÂıÂÚĘ ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜ (¶¤ÙÚÔ˘) ηd ôÏÏˆÓ àÛıÂÓáÓ

29  K·d à̤ۈ˜ ‚ÁÉÎ·Ó à\ Ùc Û˘Ó·ÁˆÁc ηd ÉÁ·Ó ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ

™›ÌˆÓÔ˜ ηd ÙÔÜ \AÓ‰Ú¤· Ì·˙d Ìb ÙeÓ \I¿Îˆ‚Ô Î·d ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË.
30 ^H ‰b ÂıÂÚa ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜ qÙ·Ó Î·Ù¿ÎÔÈÙË Ìb ˘ÚÂÙfi. K·d à̤ۈ˜
ÙÔÜ ïÌÈÏÔÜÓ ÁÈ\ ·éÙ‹. 

31  K·d àÊÔÜ ÏËÛ›·ÛÂ, ÙcÓ öÈ·Û àe Ùe ¯¤ÚÈ

ηd Ùc ۋΈÛÂ, ηd à̤ۈ˜ ÙcÓ ôÊËÛ ï ˘ÚÂÙfi˜, ηd ôÚ¯ÈÛ Óa ÙÔf˜
‰È·ÎÔÓFÉ (Óa ÙÔf˜ ÊÚÔÓÙ›˙FË). 

32 ≠OÙ·Ó ‰b ‚Ú¿‰˘·Û ηd ö‰˘ÛÂÓ ï ≥ÏÈÔ˜,

öÊÂÚÓ·Ó Û\ ·éÙeÓ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ àÚÚÒÛÙÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜.
33  K·d ¬ÏÔÈ Ôî οÙÔÈÎÔÈ Ùɘ fiψ˜ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ö͈ àe ÙcÓ fiÚÙ·
(ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˘). 

34  K·d ıÂÚ¿¢Û ÔÏÏÔ‡˜, Ôf

qÙ·Ó ôÚÚˆÛÙÔÈ àe ÔÏÏb˜ àÚÚÒÛÙÂȘ, ηd ö‚Á·Ï ÔÏÏa ‰·ÈÌfiÓÈ·,
ηd ‰bÓ ôÊËÓ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· Óa ïÌÈÏÔÜÓ, ‰ÈfiÙÈ õÍÂÚ·Ó ¬ÙÈ ·éÙe˜ ÂrÓ·È ï
XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜).

¶ÚÔÛ¢¯‹, ΋ڢÁÌ· ηd â΂ÔÏb˜ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ

35 ¶ÔÏf ‰b Úˆ›, ¬Ù·Ó àÎfiÌË qÙ·Ó Ó‡ÎÙ·, ÛËÎÒıËΠηd ‚ÁÉΠηd

ÉÁ Û\ ≤Ó· âÚËÌÈÎe ÙfiÔ, ηd âÎÂÖ ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó. 

36 \AÏÏ\ ï ™›ÌˆÓ ηd

¬ÛÔÈ qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ öÙÚÂÍ·Ó Î·ÙfiÈÓ ÙÔ˘ ÁÈa Óa ÙeÓ ‚ÚÔÜÓ. 

37 K·d ¬Ù·Ó

ÙeÓ ‚ÚÉηÓ, ÙÔÜ Ï¤ÁÔ˘Ó: «≠OÏÔÈ Ûb ˙ËÙÔÜÓ». 

38  §¤ÁÂÈ ‰b Û\ ·éÙÔ‡˜:

«hA˜ ÄÌ ÛÙd˜ ÎÔÓÙÈÓb˜ ΈÌÔfiÏÂȘ, ÁÈa Óa ÎËڇ͈ ηd âÎÂÖ. ¢ÈfiÙÈ
·éÙc ÂrÓ·È ì àÔÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘». 

39  K‹Ú˘ÙÙ ÏÔÈeÓ ÛÙd˜ Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜

Û\ ¬ÏË Ùc °·ÏÈÏ·›· ηd ö‚Á·˙ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·.

£ÂÚ·›· ÏÂÚÔÜ Î·d Û˘ÚÚÔc Úe˜ ÙeÓ \IËÛÔÜ ÛÙcÓ öÚËÌÔ

40 òEÚ¯ÂÙ·È ‰b Úe˜ ·éÙeÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÏÂÚe˜ ηd ·Ú·Î·ÏÂÖ ·éÙfiÓ, ÁÔ-

Ó·Ù›˙ÔÓÙ·˜ âÓÒÈÔÓ ·éÙÔÜ Î·d ϤÁÔÓÙ·˜ Û\ ·éÙfiÓ: «\EaÓ ı¤ÏF˘, ‰‡Ó·Û·È
Óa Ìb ηı·Ú›ÛF˘ (à\ Ùc ϤÚ·)». 

41 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÛÏ·Á¯Ó›ÛıËΠηd

±ψÛ Ùe ¯¤ÚÈ Î·d ÙeÓ ôÁÁÈÍ ηd ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «£¤Ïˆ, ηı·Ú›ÛÔ˘ (à\
Ùc ϤÚ·)». 

42  K·d ¬Ù·Ó ÂrÂ, à̤ۈ˜ öÊ˘Á à\ ·éÙeÓ ì ϤÚ· ηd

ηı·Ú›ÛıËÎÂ. 

43  K·d Ìb ·éÛÙËÚe ≈ÊÔ˜ à¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Û\ ·éÙeÓ ÙeÓ

ö‰ÈˆÍ à̤ۈ˜ 

44 Î·d ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «¶ÚfiÛ¯ Óa Ìc Fɘ Ûb ηӤӷ Ù›Ô-

ÙÂ, àÏÏa ‹Á·ÈÓ ηd ‰ÂÖÍ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘ ÛÙeÓ îÂÚ¤· ηd ÚfiÛÊÂÚ ÁÈa
ÙeÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÛÔ˘ (ÁÈa Ùc ıÂÚ·›· ÛÔ˘) ·éÙ¿, Ôf ‰È¤Ù·Í ï Mˆ-
˘Ûɘ, ÁÈa Óa ÛÔÜ ‰ÒÛÔ˘Ó ‚‚·›ˆÛÈ (ÁÈa Ùc ıÂÚ·›· ÛÔ˘)». 

45  \AÏÏ\

âÎÂÖÓÔ˜, ¬Ù·Ó öÊ˘ÁÂ, ôÚ¯ÈÛ Óa ‰È·Ï·ÏFÉ ÔÏÏa ηd Óa ‰È·‰›‰FË Ùe ÁÂ-
ÁÔÓfi˜, œÛÙ ·éÙe˜ (ï \IËÛÔܘ) ‰bÓ ÌÔÚÔÜÛ ϤÔÓ Óa ÌFÉ Ûb fiÏÈ Ê·-
ÓÂÚ¿, àÏÏ\ öÌÂÓ ö͈ Ûb âÚËÌÈÎÔf˜ ÙfiÔ˘˜. \AÏÏa ηd öÙÛÈ öÚ¯ÔÓÙ·Ó
Úe˜ ·éÙeÓ àe ·ÓÙÔÜ.

ÎÂÊ. ·ã

KATA  MAPKON

159

2

29

9 K·d Âéı¤ˆ˜ âÎ Ùɘ Û˘Ó·ÁˆÁɘ âÍÂÏıfiÓÙ˜ qÏıÔÓ Âå˜ ÙcÓ

ÔåΛ·Ó ™›ÌˆÓÔ˜ ηd \AÓ‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙa ’I·ÎÒ‚Ô˘ ηd ’Iˆ¿ÓÓÔ˘.

3

30

0 ^H ‰b ÂÓıÂÚa ™›ÌˆÓÔ˜ η٤ÎÂÈÙÔ ˘Ú¤ÛÛÔ˘Û·. K·d Âéı¤ˆ˜

ϤÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇá ÂÚd ·éÙɘ. 3

31

1 K·d ÚÔÛÂÏıgÓ õÁÂÈÚÂÓ ·éÙcÓ

ÎÚ·Ù‹Û·˜ Ùɘ ¯ÂÈÚe˜ ·éÙɘ, ηd àÊÉÎÂÓ ·éÙcÓ ï ˘ÚÂÙe˜ Âéı¤-

ˆ˜, ηd ‰ÈËÎfiÓÂÈ ·éÙÔÖ˜. 3

32

2 \O„›·˜ ‰b ÁÂÓÔ̤Ó˘, ¬Ù ö‰˘ ï

≥ÏÈÔ˜, öÊÂÚÔÓ Úe˜ ·éÙeÓ ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ ηÎᘠö¯ÔÓÙ·˜ ηd ÙÔf˜

‰·ÈÌÔÓÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜.  3

33

3 K·d qÓ ì fiÏȘ ¬ÏË âÈÛ˘ÓËÁ̤ÓË Úe˜

ÙcÓ ı‡Ú·Ó. 3

34

4 K·d âıÂÚ¿¢Û ÔÏÏÔf˜ ηÎᘠö¯ÔÓÙ·˜ ÔÈΛ-

ϷȘ ÓfiÛÔȘ, ηd ‰·ÈÌfiÓÈ· ÔÏÏa âͤ‚·ÏÂ, ηd ÔéÎ õÊÈ ϷÏÂÖÓ

Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, ¬ÙÈ Fõ‰ÂÈÛ·Ó ·éÙeÓ XÚÈÛÙeÓ ÂrÓ·È.

3

35

5 K·d Úˆd öÓÓ˘¯· Ï›·Ó àÓ·ÛÙa˜ âÍÉÏı ηd àÉÏıÂÓ Âå˜

öÚËÌÔÓ ÙfiÔÓ, ÎàÎÂÖ ÚÔÛˇ¯ÂÙÔ. 3

36

6 K·d ηÙ‰›ˆÍ·Ó ·éÙeÓ ™›-

ÌˆÓ Î·d Ôî ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ, 3

37

7 Î·d ÂñÚfiÓÙ˜ ·éÙeÓ Ï¤ÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇá ¬ÙÈ

¿ÓÙ˜ Û ˙ËÙÔÜÛÈ. 3

38

8 K·d ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø òAÁˆÌÂÓ Âå˜ Ùa˜ â¯Ô-

̤ӷ˜ ΈÌÔfiÏÂȘ, ¥Ó· ηd âÎÂÖ ÎËÚ‡ÍˆØ Âå˜ ÙÔÜÙÔ ÁaÚ âÍÂÏ‹-

Ï˘ı·. 3

39

9 K·d qÓ ÎËÚ‡ÛÛˆÓ âÓ Ù·Ö˜ Û˘Ó·ÁˆÁ·Ö˜ ·éÙáÓ Âå˜ ¬ÏËÓ

ÙcÓ °·ÏÈÏ·›·Ó ηd Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· â΂¿ÏψÓ.

4

40

0 K·d öÚ¯ÂÙ·È Úe˜ ·éÙeÓ ÏÂÚe˜ ·Ú·Î·ÏáÓ ·éÙeÓ Î·d ÁÔ-

Ó˘ÂÙáÓ ·éÙeÓ Î·d ϤÁˆÓ ·éÙˇá ¬ÙÈ âaÓ ı¤ÏF˘, ‰‡Ó·Û·› Ì η-

ı·Ú›Û·È.  4

41

1 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÛÏ·Á¯ÓÈÛı›˜, âÎÙ›ӷ˜ ÙcÓ ¯ÂÖÚ·

≥„·ÙÔ ·éÙÔÜ Î·d ϤÁÂÈ ·éÙˇáØ £¤Ïˆ, ηı·Ú›ÛıËÙÈ. 4

42

2 K·d ÂåfiÓ-

ÙÔ˜ ·éÙÔÜ Âéı¤ˆ˜ àÉÏıÂÓ à\ ·éÙÔÜ ì ϤÚ·, ηd âηı·Ú›ÛıË.

4

43

3

K·d âÌ‚ÚÈÌËÛ¿ÌÂÓÔ˜ ·éÙˇá Âéı¤ˆ˜ âͤ‚·ÏÂÓ ·éÙeÓ

4

44

4   Î·d ϤÁÂÈ ·éÙˇáØ  ≠OÚ· ÌˉÂÓd ÌˉbÓ ÂúF˘, àÏÏ\ ≈·Á ÛÂ-

·˘ÙeÓ ‰ÂÖÍÔÓ Ùˇá îÂÚÂÖ Î·d ÚÔÛ¤ÓÂÁΠÂÚd ÙÔÜ Î·ı·ÚÈÛÌÔÜ ÛÔ˘

L ÚÔÛ¤Ù·Í Mˆ˘Ûɘ Âå˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ·éÙÔÖ˜. 4

45

5 ^O ‰b âÍÂÏıgÓ

õÚÍ·ÙÔ ÎËÚ‡ÛÛÂÈÓ ÔÏÏa ηd ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈÓ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ, œÛÙ ÌË-

ΤÙÈ ·éÙeÓ ‰‡Ó·Ûı·È Ê·ÓÂÚᘠÂå˜ fiÏÈÓ ÂåÛÂÏıÂÖÓ, àÏÏ\ ö͈ âÓ

âÚ‹ÌÔȘ ÙfiÔȘ qÓØ Î·d õÚ¯ÔÓÙÔ Úe˜ ·éÙeÓ ·ÓÙ·¯fiıÂÓ.

158

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. ·ã

òAÊÂÛÈ êÌ·ÚÙÈáÓ Î·d ıÂÚ·›· ·Ú·Ï˘ÙÈÎÔÜ

2

MÉΠ‰b ¿ÏÈ ÛÙcÓ K·ÂÚÓ·ÔfÌ öÂÈÙ· àe ÌÂÚÈÎb˜ ì̤Ú˜, ηd

àÎÔ‡ÛÙËΠ¬ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ûb οÔÈÔ Û›ÙÈ. 

2  K·d à̤ۈ˜ Ì·˙‡ÙË-

Î·Ó ÔÏÏÔ›, œÛÙ Óa Ìc ÙÔf˜ ¯ˆÚ¿FË ϤÔÓ ÔûÙÂ ï ¯áÚÔ˜ ö͈ àe ÙcÓ

fiÚÙ·. K·d ΋ڢÙÙ Û\ ·éÙÔf˜ Ùe ÏfiÁÔ. 

3  K·d öÚ¯ÔÓÙ·È Úe˜ ·éÙeÓ

ʤÚÔÓÙ·˜ ≤Ó· ·Ú·Ï˘ÙÈÎfi, Ôf ÙeÓ ‚¿ÛÙ·˙·Ó Ù¤ÛÛÂÚ˜. 

K·d âÂȉc ‰bÓ

ÌÔÚÔÜÛ·Ó Óa Êı¿ÛÔ˘Ó Û\ ·éÙeÓ ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ö‚Á·Ï·Ó

Ùc ÛÙ¤ÁË ¿Óˆ àe Ùe ̤ÚÔ˜ Ôf ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó, η›, àÊÔÜ öÙÛÈ öηӷÓ

ôÓÔÈÁÌ·, η٤‚·Û·Ó Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ, ¿Óˆ ÛÙe ïÔÖÔ qÙ·Ó Î·Ù¿ÎÔÈÙÔ˜ ï

·Ú·Ï˘ÙÈÎfi˜. 

5  BϤÔÓÙ·˜ ‰b ï \IËÛÔܘ ÙcÓ ›ÛÙÈ ÙÔ˘˜ ϤÁÂÈ ÛÙeÓ ·-

Ú·Ï˘ÙÈÎfi: «¶·È‰› ÌÔ˘, ÛÔÜ ö¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚËıÉ Ôî êÌ·Úٛ˜ ÛÔ˘».
K¿ıÔÓÙ·Ó ‰b âÎÂÖ ÌÂÚÈÎÔd àe ÙÔf˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd ÛΤÙÔÓÙ·Ó Ì¤Û·
ÙÔ˘˜: 

«°È·Ù› ·éÙe˜ ïÌÈÏÂÖ öÙÛÈ Î·d âÎÛÙÔÌ›˙ÂÈ ‚Ï·ÛÊË̛˜; ¶ÔÈfi˜ ‰‡-

Ó·Ù·È Óa Û˘Á¯ˆÚFFÉ êÌ·Úٛ˜, ·Úa ≤Ó·˜, ï £Âfi˜;». 

8  ^O ‰b \IËÛÔܘ

à̤ۈ˜ ÁÓÒÚÈÛ Ìb âÛˆÙÂÚÈÎc ñÂÚÊ˘ÛÈÎc ÏËÚÔÊÔÚ›· ¬ÙÈ ÛΤÙÔÓÙ·È

̤۷ ÙÔ˘˜ öÙÛÈ, ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «°È·Ù› ÛΤÙÂÛı ̤۷ Û·˜ ·éÙ¿;

9  T›

ÂrÓ·È ÂéÎÔÏÒÙÂÚÔ, Óa Âåá ÛÙeÓ ·Ú·Ï˘ÙÈÎfi, “ òE¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚËıÉ Ôî

êÌ·Úٛ˜ ÛÔ˘”, j Óa Âåá, “™‹Îˆ ηd ¿Ú Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ ÛÔ˘ ηd ‚¿‰È-

˙”; 

10  °Èa Óa Ì¿ıÂÙ ‰¤, ¬ÙÈ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ö¯ÂÈ âÍÔ˘Û›· Óa

Û˘Á¯ˆÚFÉ êÌ·Úٛ˜ â¿Óˆ ÛÙc ÁÉ», — Ï¤ÁÂÈ ÛÙeÓ ·Ú·Ï˘ÙÈÎfi: 

11  «™b

Û¤Ó· à¢ı‡ÓÔÌ·È: ™‹Îˆ ηd ¿Ú Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ ÛÔ˘ ηd ‹Á·ÈÓ ÛÙe

Û›ÙÈ ÛÔ˘». 

12  K·d ÛËÎÒıËΠà̤ۈ˜ ηd ÉÚ Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ Î·d àÓ·-

¯ÒÚËÛ ÌÚÔÛÙa ÛÙa Ì¿ÙÈ· ¬ÏˆÓ, œÛÙ Óa âÎÏ‹ÛÛˆÓÙ·È ¬ÏÔÈ Î·d Óa

‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó Ùe £Âe ϤÁÔÓÙ·˜: «¶ÔÙb ‰bÓ Âú‰·Ì ٤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·».

^H ÎÏÉÛÈ ÙÔÜ §Â˘˝ (ÙÔÜ M·Ùı·›Ô˘)

13 MÂÙa ‚ÁÉΠηd ÉÁ ¿ÏÈ ÎÔÓÙa ÛÙc Ï›ÌÓË. K·d ¬ÏÔ Ùe ÏÉıÔ˜

ÙÔÜ Ï·ÔÜ âÚ¯fiÙ·Ó Úe˜ ·éÙfiÓ, ηd ÙÔf˜ ‰›‰·ÛÎÂ. 

14  òEÂÈÙ·,

àÓ·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ηd ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ à\ âÎÂÖ, Âr‰Â Ùe §Â˘˝, ÙeÓ ˘îe ÙÔÜ

\AÏÊ·›Ô˘, Óa οıÂÙ·È ÛÙe ÙÂψÓÂÖÔ, ηd ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «\AÎÔÏÔ‡ı· Ì».

K·d ÛËÎÒıËΠηd ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. 

15  MÂÙ¿, ¬Ù·Ó ηıfiÙ·Ó ÛÙe ÙÚ·-

¤˙È ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔ˘, Ì·˙d Ìb ÙeÓ \IËÛÔÜ Î·d ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ οıÔÓÙ·Ó

ÛÙe ÙÚ·¤˙È Î·d ÔÏÏÔd ÙÂÏáÓ˜ ηd êÌ·ÚÙˆÏÔ›. ¢ÈfiÙÈ qÙ·Ó ÔÏÏÔd

âÎÂÖÓÔÈ, Ôf ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. 

16 Oî ‰b ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ,

¬Ù·Ó ÙeÓ Âr‰·Ó Óa ÙÚÒÁFË Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ ÙÂÏáÓ˜ ηd êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜, öÏÂ-

Á·Ó ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: «°È·Ù› ÙÚÒÁÂÈ Î·d ›ÓÂÈ Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ ÙÂÏáÓ˜

ηd êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜;». 

17  ≠OÙ·Ó ‰b ôÎÔ˘Û ï \IËÛÔܘ, ÙÔf˜ ϤÁÂÈ: «¢bÓ

ÎÂÊ.  ‚ã

KATA  MAPKON

161

^^H

H  K

·ÈÈÓ

Óc

c  ¢

¢ÈÈ·

·ı

ı‹

‹Î

ÎË

Ë    6

6

2

2

K ·d ÂåÛÉÏı ¿ÏÈÓ Âå˜ K·ÂÚÓ·ÔfÌ ‰È\ ìÌÂÚáÓ Î·d äÎÔ‡-

ÛıË ¬ÙÈ Âå˜ ÔrÎfiÓ âÛÙÈ. 2

2 K·d Âéı¤ˆ˜ Û˘Ó‹¯ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ›,

œÛÙ ÌËΤÙÈ ¯ˆÚÂÖÓ Ìˉb Ùa Úe˜ ÙcÓ ı‡Ú·ÓØ K·d âÏ¿ÏÂÈ ·éÙÔÖ˜

ÙeÓ ÏfiÁÔÓ. 3

3 K·d öÚ¯ÔÓÙ·È Úe˜ ·éÙeÓ ·Ú·Ï˘ÙÈÎeÓ Ê¤ÚÔÓÙ˜,

·åÚfiÌÂÓÔÓ ñe ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. 4

4 K·d Ìc ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÈ ÚÔÛÂÁÁ›Û·È

·éÙˇá ‰Èa ÙeÓ ù¯ÏÔÓ, àÂÛÙ¤Á·Û·Ó ÙcÓ ÛÙ¤ÁËÓ ¬Ô˘ qÓ, ηd âÍÔ-

ڇͷÓÙ˜ ¯·ÏáÛÈ ÙeÓ ÎÚ¿‚·ÙÙÔÓ, âÊ\ ˇz ï ·Ú·Ï˘ÙÈÎe˜ η٤ÎÂÈ-

ÙÔ. 5

5 \I‰gÓ ‰b ï ’IËÛÔܘ ÙcÓ ›ÛÙÈÓ ·éÙáÓ Ï¤ÁÂÈ Ùˇá ·Ú·Ï˘ÙÈΡáØ

T¤ÎÓÔÓ, àʤˆÓÙ·› ÛÔÈ ·î êÌ·ÚÙ›·È ÛÔ˘. 6

6 oHÛ·Ó ‰¤ ÙÈÓ˜ ÙáÓ

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ âÎÂÖ Î·ı‹ÌÂÓÔÈ Î·d ‰È·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ âÓ Ù·Ö˜ ηډ›-

·È˜ ·éÙáÓØ 7

7 T› ÔyÙÔ˜ Ô≈Ùˆ Ï·ÏÂÖ ‚Ï·ÛÊËÌ›·˜; T›˜ ‰‡Ó·Ù·È

àÊÈ¤Ó·È êÌ·ÚÙ›·˜ Âå Ìc Âx˜, ï £Âfi˜; 8

8 K·d Âéı¤ˆ˜ âÈÁÓÔf˜ ï

’IËÛÔܘ Ùˇá Ó‡̷ÙÈ ·éÙÔÜ ¬ÙÈ Ô≈Ùˆ˜ ·éÙÔd ‰È·ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È âÓ

ë·˘ÙÔÖ˜, ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø T› Ù·ÜÙ· ‰È·ÏÔÁ›˙ÂÛı âÓ Ù·Ö˜ ηډ›·È˜

ñÌáÓ; 9

9 T› âÛÙÈÓ ÂéÎÔÒÙÂÚÔÓ, ÂåÂÖÓ Ùˇá ·Ú·Ï˘ÙÈΡá, àʤˆÓÙ·›

ÛÔ˘ ·î êÌ·ÚÙ›·È, j ÂåÂÖÓ, öÁÂÈÚ ηd pÚÔÓ ÙeÓ ÎÚ¿‚·ÙÙfiÓ ÛÔ˘

ηd ÂÚÈ¿ÙÂÈ; 1

10

0 ≠IÓ· ‰b Âå‰ÉÙ ¬ÙÈ âÍÔ˘Û›·Ó ö¯ÂÈ ï Yîe˜ ÙÔÜ

àÓıÚÒÔ˘ àÊÈ¤Ó·È âd Ùɘ Áɘ êÌ·ÚÙ›·˜ — ϤÁÂÈ Ùˇá ·Ú·Ï˘-

ÙÈΡáØ  1

11

1 ™Ôd ϤÁˆØ òEÁÂÈÚ ηd pÚÔÓ ÙeÓ ÎÚ¿‚·ÙÙfiÓ ÛÔ˘ ηd

≈·Á Âå˜ ÙeÓ ÔrÎfiÓ ÛÔ˘. 1

12

2 K·d äÁ¤ÚıË Âéı¤ˆ˜, ηd ôÚ·˜ ÙeÓ

ÎÚ¿‚·ÙÙÔÓ âÍÉÏıÂÓ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÓÙˆÓ, œÛÙ âÍ›ÛÙ·Ûı·È ¿ÓÙ·˜

ηd ‰ÔÍ¿˙ÂÈÓ ÙeÓ £ÂeÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ Ô鉤ÔÙ Ô≈Ùˆ˜ Âú‰ÔÌÂÓ.

1

13

3 K·d âÍÉÏı ¿ÏÈÓ ·Úa ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó. K·d Ę ï ù¯ÏÔ˜

õÚ¯ÂÙÔ Úe˜ ·éÙfiÓ, ηd ≛‰·ÛÎÂÓ ·éÙÔ‡˜. 1

14

4 K·d ·Ú¿ÁˆÓ

Âr‰Â §Â˘UÓ ÙeÓ ÙÔÜ \AÏÊ·›Ô˘ ηı‹ÌÂÓÔÓ âd Ùe ÙÂÏÒÓÈÔÓ, ηd

ϤÁÂÈ ·éÙˇáØ \AÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÌÔÈ. K·d àÓ·ÛÙa˜ äÎÔÏÔ‡ıËÛÂÓ ·éÙˇá.

1

15

5 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ηٷÎÂÖÛı·È ·éÙeÓ âÓ ÙFÉ ÔåΛ÷· ·éÙÔÜ, ηd

ÔÏÏÔd ÙÂÏáÓ·È Î·d êÌ·ÚÙˆÏÔd Û˘Ó·Ó¤ÎÂÈÓÙÔ Ùˇá ’IËÛÔÜ Î·d

ÙÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜ ·éÙÔÜØ qÛ·Ó ÁaÚ ÔÏÏÔ›, ηd äÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó

·éÙˇá.  1

16

6 K·d Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ å‰fiÓÙ˜ ·éÙeÓ

âÛı›ÔÓÙ· ÌÂÙa ÙáÓ ÙÂψÓáÓ Î·d êÌ·ÚÙˆÏáÓ öÏÂÁÔÓ ÙÔÖ˜ Ì·ıË-

Ù·Ö˜ ·éÙÔÜØ T› ¬ÙÈ ÌÂÙa ÙáÓ ÙÂψÓáÓ Î·d êÌ·ÚÙˆÏáÓ âÛı›ÂÈ Î·d

›ÓÂÈ;  1

17

7 K·d àÎÔ‡Û·˜ ï ’IËÛÔܘ ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø Oé ¯Ú›·Ó ö¯Ô˘-

160

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. ‚ã

¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôî ñÁÈÂÖ˜ å·ÙÚfi, àÏÏ\ Ôî àÛıÂÓÂÖ˜. ¢bÓ qÏı· Óa ηϤۈ êÁ›-

Ô˘˜, àÏÏ\ êÌ·ÚÙˆÏÔf˜ Ûb ÌÂÙ¿ÓÔÈ·».

\EÍ àÊÔÚÌɘ âÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈa Ùc ÓËÛÙ›·

18 ≠OÙ·Ó ‰b Ôî Ì·ıËÙ·d ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ηd ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ Ó‹ÛÙ¢·Ó,

ÙfiÙ qÏı·Ó ÌÂÚÈÎÔd ηd ÙÔÜ Âr·Ó: «°È·Ù› Ôî Ì·ıËÙ·d ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ηd

Ôî Ì·ıËÙ·d ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ÓËÛÙ‡ԢÓ, âÓˇá Ôî ‰ÈÎÔ› ÛÔ˘ Ì·ıËÙ·d ‰bÓ ÓË-

ÛÙ‡ԢÓ;» 

19 TÔf˜ Âr ‰b ï \IËÛÔܘ: «M‹ˆ˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Ôî ôÓıÚˆ-

ÔÈ ÙÔÜ Á¿ÌÔ˘ Óa ÓËÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÛÔ ¯ÚfiÓÔ ï N˘ÌʛԘ ÂrÓ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜;

≠OÛÔ ¯ÚfiÓÔ ö¯Ô˘Ó Ùe N˘ÌÊ›Ô Ì·˙› ÙÔ˘˜, ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÓËÛÙ‡-

Ô˘Ó. 

20 £a öÏıÔ˘Ó ¬Ìˆ˜ ì̤Ú˜, Ôf ı\ àÔÛ·ÛıFÉ à\ ·éÙÔf˜ ηd ıa

ı·Ó·ÙˆıFÉ ï N˘ÌʛԘ, ïfiÙ ıa ÓËÛÙ‡ÛÔ˘Ó âÎÂÖÓ˜ Ùd˜ ì̤Ú˜. 

21 K·-

ÓÂd˜ â¿Óˆ Ûb ·Ï·Èe öÓ‰˘Ì· ‰bÓ Ú¿‚ÂÈ ó˜ Ì¿ÏˆÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÂÌ¿-

¯ÈÔ ñÊ¿ÛÌ·ÙÔ˜. \AÏÏÈá˜, Ùe Û˘Ìϋڈ̿ ÙÔ˘ Ùe ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ (Ùe Ì¿-

ψ̷ ‰ËÏ·‰‹) ÙÚ·‚¿ÂÈ Î·d àÔÛ÷Ä àe Ùe ·Ï·Èe öÓ‰˘Ì· ηd öÙÛÈ Á›-

ÓÂÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Û¯›ÛÈÌÔ (^O \IÔ˘‰·˚ÛÌe˜ ηd ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ ‰bÓ Û˘Ì-

›ÙÔ˘Ó Î·d ‰bÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ï ÚáÙÔ˜ ¿ÏȈÛÂ, ¬ˆ˜ ≤Ó·

öÓ‰˘Ì·, ηd ï ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂrÓ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜). 

22  \E›Û˘, ηÓÂd˜ ‰bÓ ‚¿-

˙ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÚ·Ûd Ûb ·Ï·Èa àÛÎÈ¿. \AÏÏÈá˜, Ùe ÎÚ·Ûd Ùe ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

Û¿˙ÂÈ Ùa àÛÎÈa ηd öÙÛÈ Ùe ÎÚ·Ûd ¯‡ÓÂÙ·È ö͈, ηd Ùa àÛÎÈa ηٷ-

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. §ÔÈeÓ Ó¤Ô ÎÚ·Ûd Ú¤ÂÈ Óa Ì·›ÓFË Ûb ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· àÛÎÈ¿»

(≠OÛÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙeÓ \IÔ˘‰·˚ÛÌe ÂrÓ·È ·Ï·Èa

àÛÎÈ¿, Ôf ‰bÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Óa ‚·ÛÙ¿ÛÔ˘Ó Ùe Ó¤Ô ÎÚ·Û›, Ùe XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi.

^O XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ à·ÈÙÂÖ Ó¤· àÛÎÈ¿, àÓıÚÒÔ˘˜ âÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˘˜ àe

ÙeÓ \IÔ˘‰·˚ÛÌfi).

Te ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈa ÙeÓ ôÓıÚˆÔ, ù¯È ï ôÓıÚˆÔ˜ ÁÈa Ùe ™¿‚‚·ÙÔ

23  ™˘Ó¤‚Ë ‰b Ùe ™¿‚‚·ÙÔ Óa ÂÚÓ¿FË ï \IËÛÔܘ ̤۷ àe Ùa Û·Ú-

Ù¿. K·d ôÚ¯ÈÛ·Ó Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘, ηıg˜ ‚¿‰È˙·Ó, Óa Ì·‰ÔÜÓ (Óa Îfi-

‚Ô˘Ó) Ùa ÛÙ¿¯˘·. 

24 Oî ‰b º·ÚÈÛ·ÖÔÈ ÙÔÜ öÏÂÁ·Ó: «KÔ›Ù·Í ٛ οÓÔ˘Ó

Ùe ™¿‚‚·ÙÔ, οÙÈ Ôf ‰bÓ âÈÙÚ¤ÂÙ·È». 

25  \AÏÏ\ ·éÙe˜ ÙÔf˜ ÂrÂ:

«¢bÓ ‰È·‚¿Û·Ù ÔÙb Ù› öηÓÂ ï ¢·‚›‰, ¬Ù·Ó Âr¯Â àÓ¿ÁÎË ‰ÈfiÙÈ ›ӷ-

Û ·éÙe˜ ηd Ôî Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘; 

26  ≠OÙÈ ÌÉΠ‰ËÏ·‰c ÛÙeÓ ÔrÎÔ ÙÔÜ

£ÂÔÜ, ¬Ù·Ó àÚ¯ÈÂÚÂf˜ qÙ·Ó ï \A‚È¿ı·Ú, ηd öÊ·Á ÙÔf˜ ôÚÙÔ˘˜ Ùɘ ÚÔ-

ı¤Ûˆ˜, ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ ‰bÓ âÈÙÚ¤ÂÙ·È ·Úa ÌfiÓÔ ÛÙÔf˜ îÂÚÂÖ˜ Óa Ê¿-

ÁÔ˘Ó, ηd ö‰ˆÛ ηd ÛÙÔf˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘;». 

27  \E›Û˘ ÙÔf˜ ÂrÂ:

ÎÂÊ. ‚ã

KATA  MAPKON

163

ÛÈÓ Ôî åÛ¯‡ÔÓÙ˜ å·ÙÚÔÜ, àÏÏ\ Ôî ηÎᘠö¯ÔÓÙ˜. OéÎ qÏıÔÓ Î·-

Ï¤Û·È ‰Èη›Ô˘˜, àÏÏa êÌ·ÚÙˆÏÔf˜ Âå˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó.

1

18

8 K·d qÛ·Ó Ôî Ì·ıËÙ·d ’Iˆ¿ÓÓÔ˘ ηd Ôî ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ÓË-

ÛÙ‡ÔÓÙ˜. K·d öÚ¯ÔÓÙ·È Î·d ϤÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇáØ ¢È·Ù› Ôî Ì·ıËÙ·d

’Iˆ¿ÓÓÔ˘ ηd Ôî ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ÓËÛÙ‡ԢÛÈÓ, Ôî ‰b ÛÔd Ì·ıËÙ·d

Ôé ÓËÛÙ‡ԢÛÈ; 1

19

9 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜ ï ’IËÛÔÜ˜Ø Mc ‰‡Ó·ÓÙ·È Ôî

˘îÔd ÙÔÜ Ó˘ÌÊáÓÔ˜, âÓ ˇz ï N˘ÌʛԘ ÌÂÙ\ ·éÙáÓ âÛÙÈ, ÓËÛÙ‡ÂÈÓ;

≠OÛÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ ÌÂı\ ë·˘ÙáÓ ö¯Ô˘ÛÈ ÙeÓ N˘ÌÊ›ÔÓ, Ôé ‰‡Ó·ÓÙ·È

ÓËÛÙ‡ÂÈÓ. 2

20

0 \EχÛÔÓÙ·È ‰b ìÌ¤Ú·È ¬Ù·Ó à·ÚıFÉ à\ ·éÙáÓ ï

N˘ÌʛԘ, ηd ÙfiÙ ÓËÛÙ‡ÛÔ˘ÛÈÓ âÓ âΛӷȘ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ.

2

21

1 Oé‰Âd˜ â›‚ÏËÌ· ®¿ÎÔ˘˜ àÁÓ¿ÊÔ˘ âÈÚÚ¿ÙÂÈ âd îÌ·Ù›ˇˆ

·Ï·ÈˇáØ Âå ‰b Ì‹ÁÂ, ·úÚÂÈ Ùe ϋڈ̷ ·éÙÔÜ Ùe ηÈÓeÓ ÙÔÜ ·-

Ï·ÈÔÜ, ηd ¯ÂÖÚÔÓ Û¯›ÛÌ· Á›ÓÂÙ·È. 2

22

2 K·d Ôé‰Âd˜ ‚¿ÏÏÂÈ ÔrÓÔÓ

Ó¤ÔÓ Âå˜ àÛÎÔf˜ ·Ï·ÈÔ‡˜Ø Âå ‰b Ì‹, ®‹ÛÛÂÈ ï ÔrÓÔ˜ ï Ó¤Ô˜ ÙÔf˜

àÛÎÔ‡˜, ηd ï ÔrÓÔ˜ âίÂÖÙ·È Î·d Ôî àÛÎÔd àÔÏÔÜÓÙ·ÈØ àÏÏa

ÔrÓÔÓ Ó¤ÔÓ Âå˜ àÛÎÔf˜ ηÈÓÔf˜ ‚ÏËÙ¤ÔÓ.

2

23

3 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ ·Ú·ÔÚ‡ÂÛı·È ·éÙeÓ âÓ ÙÔÖ˜ Û¿‚‚·ÛÈ ‰Èa

ÙáÓ ÛÔڛ̈Ó, ηd õÚÍ·ÓÙÔ Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ ï‰eÓ ÔÈÂÖÓ Ù›Ï-

ÏÔÓÙ˜ ÙÔf˜ ÛÙ¿¯˘·˜. 2

24

4 K·d Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ öÏÂÁÔÓ ·éÙˇáØ òI‰Â Ù›

ÔÈÔÜÛÈÓ âÓ ÙÔÖ˜ Û¿‚‚·ÛÈÓ, n ÔéÎ öÍÂÛÙÈ. 2

25

5 K·d ·éÙe˜ öÏÂÁÂÓ

·éÙÔÖ˜Ø O鉤ÔÙ àÓ¤ÁÓˆÙ ٛ âÔ›ËÛ ¢·˘U‰ ¬Ù ¯Ú›·Ó öÛ¯Â

ηd â›ӷÛÂÓ ·éÙe˜ ηd Ôî ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ; 2

26

6 ¶á˜ ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ ÙeÓ

ÔrÎÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ âd \A‚È¿ı·Ú àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ηd ÙÔf˜ ôÚÙÔ˘˜ Ùɘ

ÚÔı¤Ûˆ˜ öÊ·ÁÂÓ, ÔR˜ ÔéÎ öÍÂÛÙÈ Ê·ÁÂÖÓ Âå Ìc ÙÔÖ˜ îÂÚÂÜÛÈ,

ηd ö‰ˆÎ ηd ÙÔÖ˜ ÛfÓ ·éÙˇá ÔsÛÈ; 2

27

7 K·d öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø Te

162

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. ‚ã

«Te ™¿‚‚·ÙÔ öÁÈÓ ÁÈa ÙeÓ ôÓıÚˆÔ, ù¯È ï ôÓıÚˆÔ˜ ÁÈa Ùe ™¿‚‚·-

ÙÔ. 

28 ^O ‰b Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂrÓ·È Î‡ÚÈÔ˜ ηd ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘».

£ÂÚ·›· ηÙa Ùe ™¿‚‚·ÙÔ

3

MÉΠ‰b ¿ÏÈ ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁ‹. oHÙ·Ó ‰b âÎÂÖ Î¿ÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜,

Ôf Âr¯Â ·Ú¿Ï˘ÙÔ Ùe ¯¤ÚÈ. 

2  K·d ÙeÓ ·Ú·ÙËÚÔÜÛ·Ó Óa å‰ÔÜÓ iÓ

ıa ÙeÓ ıÂÚ·‡ÛFË Ùe ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈa Óa ÙeÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó. 

3  §¤ÁÂÈ ‰b

ÛÙeÓ ôÓıÚˆÔ, Ôf Âr¯Â ·Ú¿Ï˘ÙÔ Ùe ¯¤ÚÈ: «™‹Îˆ ηd ÛÙ¿ÛÔ˘ â‰á

ÌÚÔÛÙ¿». 

òEÂÈÙ· ϤÁÂÈ Û\ ·éÙÔ‡˜: «T› âÈÙÚ¤ÂÙ·È Ùe ™¿‚‚·ÙÔ, Óa

οÓFË Î·ÓÂd˜ ηÏe j Óa οÓFË Î·Îfi; Na ÛÒÛFË ôÓıÚˆÔ j Óa ÛÎÔÙÒÛFË;».

\AÏÏ\ ·éÙÔd ÛȈÔÜÛ·Ó. 

5  TfiÙÂ, àÊÔÜ ÂÚȤÊÂÚ Ùe ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ Û\

·éÙÔf˜ Ìb çÚÁ‹, âÓÙfiÓˆ˜ àÁ·Ó·ÎÙÒÓÙ·˜ ÁÈa ÙcÓ ÒÚˆÛÈ Ùɘ ηډÈĘ

ÙÔ˘˜, ϤÁÂÈ ÛÙeÓ ôÓıÚˆÔ: «≠AψÛ Ùe ¯¤ÚÈ ÛÔ˘». K·d ±ψÛ ηd

àÔηٷÛÙ¿ıËΠÙe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ñÁȤ˜, ¬ˆ˜ Ùe ôÏÏÔ.

BÁÉÎ·Ó ‰b Ôî º·-

ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d à̤ۈ˜ Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ ^HÚˇˆ‰È·ÓÔf˜ öÎ·Ó·Ó Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ âÓ·Ó-

Ù›ÔÓ ÙÔ˘, ÁÈa Óa ÙeÓ âÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó.

™˘ÚÚÔc Úe˜ ÙeÓ \IËÛÔÜ, Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, ıÂÚ·ÂÖ˜ àÛıÂÓáÓ

^O ‰b \IËÛÔܘ Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ àÓ·¯ÒÚËÛ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂ-

ÓÔ˜ Úe˜ Ùc Ï›ÌÓË. K·d ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÉıÔ˜ àe Ùc °·ÏÈ-

Ï·›·. 

\AÏÏa ηd àe ÙcÓ \IÔ˘‰·›· Î·d àe Ùa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ηd àe

ÙcÓ \I‰Ô˘Ì·›· ηd àe ÙcÓ ÂÚÈÔ¯c ¤Ú· àe ÙeÓ \IÔÚ‰¿ÓË Î·d àe ÙcÓ

ÂÚÈÔ¯c Ùɘ T‡ÚÔ˘ ηd Ùɘ ™È‰áÓÔ˜ ÏÉıÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ, ¬Ù·Ó ôÎÔ˘Û·Ó ¬Û·

öηÓÂ, qÏı·Ó Úe˜ ·éÙfiÓ. 

Er ÙfiÙ ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ Óa ·Ú·Ì¤ÓFË

âÎÂÖ ≤Ó· ÏÔÈ¿ÚÈÔ ÁÈ\ ·éÙfiÓ, ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ (ÁÈa Óa ÌFÉ Û\ ·éÙfi),

ÁÈa Óa Ìc ÙeÓ Û˘ÓıÏ›‚Ô˘Ó. 

10  ¢ÈfiÙÈ ıÂÚ¿¢Û ÔÏÏÔ‡˜, œÛÙ Óa ¤-

ÊÙÔ˘Ó â¿Óˆ ÙÔ˘ ¬ÛÔÈ Ì·ÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó àe àÛı¤ÓÂȘ ÁÈa Óa ÙeÓ àÁÁ›ÍÔ˘Ó.
11  K·d Ùa Ó‡̷ٷ Ùa àοı·ÚÙ·, ¬Ù·Ó ÙeÓ ö‚ÏÂ·Ó, öÂÊÙ·Ó ÌÚÔ-

ÛÙ¿ ÙÔ˘ ηd ÎÚ·‡Á·˙·Ó ϤÁÔÓÙ·˜: «™f ÂrÛ·È ï Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ».
12  \AÏÏa Ìb ÔÏÏc ·éÛÙËÚfiÙËÙ· Ùa ‰È¤Ù·ÛÛ Óa Ìc Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈfi˜

ÂrÓ·È.

\EÎÏÔÁ‹, âÍÔ˘Û›· ηd çÓfiÌ·Ù· ÙáÓ ‰Ò‰Âη àÔÛÙfiψÓ

13 \AÓ·‚·›ÓÂÈ ‰b ÛÙe ùÚÔ˜ ηd ÚÔÛηÏÂÖ âΛÓÔ˘˜, Ôf ·éÙe˜ õıÂÏÂ,

ηd qÏı·Ó Úe˜ ·éÙfiÓ. 

14  K·d âͤÏÂÍ ‰Ò‰Âη, ÁÈa Óa ÂrÓ·È Ì·˙› ÙÔ˘

ηd ÁÈa Óa ÙÔf˜ ÛÙ¤ÏÓFË Óa ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó, 

15  Î·d Óa ö¯Ô˘Ó âÍÔ˘Û›· Óa ıÂ-

Ú·Â‡Ô˘Ó Ùd˜ àÛı¤ÓÂȘ ηd Óa ‚Á¿˙Ô˘Ó Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·. 

16 \EͤÏÂÍ Ùe ™›-

ÎÂÊ. ‚ã, Áã

KATA  MAPKON

165

™¿‚‚·ÙÔÓ ‰Èa ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ âÁ¤ÓÂÙÔ, Ôé¯ ï ôÓıÚˆÔ˜ ‰Èa Ùe

™¿‚‚·ÙÔÓØ  2

28

8 œÛÙ ·ÚÈfi˜ âÛÙÈÓ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ηd ÙÔÜ

™·‚‚¿ÙÔ˘.

3

3

K ·d ÂåÛÉÏı ¿ÏÈÓ Âå˜ ÙcÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹Ó. K·d qÓ âÎÂÖ ôÓıÚˆ-

Ô˜ âÍËÚ·Ì̤ÓËÓ ö¯ˆÓ ÙcÓ ¯ÂÖÚ·. 2

2 K·d ·ÚÂÙ‹ÚÔ˘Ó ·éÙeÓ

Âå ÙÔÖ˜ Û¿‚‚·ÛÈ ıÂÚ·‡ÛÂÈ ·éÙfiÓ, ¥Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛˆÛÈÓ ·éÙÔÜ.

3

3 K·d ϤÁÂÈ Ùˇá àÓıÚÒˇˆ Ùˇá âÍËÚ·Ì̤ÓËÓ ö¯ÔÓÙÈ ÙcÓ ¯ÂÖÚ·Ø

òEÁÂÈÚ Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ. 4

4 K·d ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø òEÍÂÛÙÈ ÙÔÖ˜ Û¿‚‚·ÛÈÓ

àÁ·ıÔÔÈÉÛ·È j ηÎÔÔÈÉÛ·È; æ˘¯cÓ ÛáÛ·È j àÔÎÙÂÖÓ·È; Oî

‰b âÛÈÒˆÓ. 5

5 K·d ÂÚÈ‚Ï„¿ÌÂÓÔ˜ ·éÙÔf˜ ÌÂÙ\ çÚÁɘ, Û˘ÏÏ˘-

Ô‡ÌÂÓÔ˜ âd ÙFÉ ˆÚÒÛÂÈ Ùɘ ηډ›·˜ ·éÙáÓ, ϤÁÂÈ Ùˇá

àÓıÚÒˇˆØ òEÎÙÂÈÓÔÓ ÙcÓ ¯ÂÖÚ¿ ÛÔ˘. K·d âͤÙÂÈÓÂ, ηd àÔηÙÂ-

ÛÙ¿ıË ì ¯ÂdÚ ·éÙÔÜ ñÁÈc˜ ó˜ ì ôÏÏË. 6

6 K·d âÍÂÏıfiÓÙ˜ Ôî º·-

ÚÈÛ·ÖÔÈ Âéı¤ˆ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ^HÚˇˆ‰È·ÓáÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ âÔ›Ô˘Ó Î·Ù\

·éÙÔÜ, ¬ˆ˜ ·éÙeÓ àÔϤۈÛÈ.

7

7 K·d ï ’IËÛÔܘ àÓ¯ÒÚËÛ ÌÂÙa ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ·éÙÔÜ Úe˜

ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó. K·d ÔÏf ÏÉıÔ˜ àe Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ äÎÔÏÔ‡-

ıËÛ·Ó ·éÙˇá.  8

8 K·d àe Ùɘ ’IÔ˘‰·›·˜ ηd àe ^IÂÚÔÛÔχ̈Ó

ηd àe Ùɘ ’I‰Ô˘Ì·›·˜ ηd ¤Ú·Ó ÙÔÜ ’IÔÚ‰¿ÓÔ˘ ηd Ôî ÂÚd

T‡ÚÔÓ Î·d ™È‰áÓ·, ÏÉıÔ˜ Ôχ, àÎÔ‡Û·ÓÙ˜ ¬Û· âÔ›ÂÈ,

qÏıÔÓ Úe˜ ·éÙfiÓ. 9

9 K·d ÂrÂ ÙÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜ ·éÙÔÜ ¥Ó· ÏÔÈ¿-

ÚÈÔÓ ÚÔÛηÚÙÂÚFÉ ·éÙˇá ‰Èa ÙeÓ ù¯ÏÔÓ, ¥Ó· Ìc ıÏ›‚ˆÛÈÓ ·éÙfiÓ.

1

10

0   ¶ÔÏÏÔf˜ ÁaÚ âıÂÚ¿¢ÛÂÓ œÛÙ âÈ›ÙÂÈÓ ·éÙˇá ¥Ó· ·éÙÔÜ

±„ˆÓÙ·È ¬ÛÔÈ Âr¯ÔÓ Ì¿ÛÙÈÁ·˜. 1

11

1 K·d Ùa Ó‡̷ٷ Ùa àο-

ı·ÚÙ·, ¬Ù·Ó ·éÙeÓ âıÂÒÚÔ˘Ó, ÚÔÛ¤ÈÙÔÓ ·éÙˇá ηd öÎÚ·˙ÔÓ

ϤÁÔÓÙ· ¬ÙÈ Ûf Âr ï Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 1

12

2 K·d ÔÏÏa âÂ̷ٛ

·éÙÔÖ˜ ¥Ó· Ìc Ê·ÓÂÚeÓ ·éÙeÓ ÔÈ‹ÛˆÛÈ.

1

13

3 K·d àÓ·‚·›ÓÂÈ Âå˜ Ùe ùÚÔ˜, ηd ÚÔÛηÏÂÖÙ·È ÔR˜ õıÂÏÂÓ

·éÙfi˜, ηd àÉÏıÔÓ Úe˜ ·éÙfiÓ. 1

14

4 K·d âÔ›ËÛ ‰Ò‰Âη, ¥Ó·

tÛÈ ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ Î·d ¥Ó· àÔÛÙ¤ÏÏFË ·éÙÔf˜ ÎËÚ‡ÛÛÂÈÓ 1

15

5 Î·d

ö¯ÂÈÓ âÍÔ˘Û›·Ó ıÂÚ·‡ÂÈÓ Ùa˜ ÓfiÛÔ˘˜ ηd â΂¿ÏÏÂÈÓ Ùa ‰·È-

164

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. ‚ã, Áã

̈ӷ ηd ÙeÓ âˆÓfiÌ·Û ¶¤ÙÚÔØ 

17 Î·d ÙeÓ \I¿Îˆ‚Ô, ÙeÓ ˘îe ÙÔÜ ZÂ-

‚‰·›Ô˘, ηd ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË, ÙeÓ à‰ÂÏÊe ÙÔÜ \I·ÎÒ‚Ô˘, Î·d ÙÔf˜ âˆÓfi-

Ì·Û BÔ·ÓÂÚÁ¤˜, Ôf ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘îÔd Ùɘ BÚÔÓÙɘؠ

18 Î·d ÙeÓ \AÓ‰Ú¤· ηd

Ùe º›ÏÈÔ Î·d Ùe B·ÚıÔÏÔÌ·ÖÔ Î·d Ùe M·Ùı·ÖÔ Î·d Ùe £ˆÌÄ Î·d ÙeÓ

\I¿Îˆ‚Ô, ÙeÓ ˘îe ÙÔÜ \AÏÊ·›Ô˘, ηd Ùe £·‰‰·ÖÔ Î·d Ùe ™›ÌˆÓ· ÙeÓ K·-

Ó·Ó›ÙË 

19 Î·d ÙeÓ \IÔ‡‰· ÙeÓ \IÛηÚÈÒÙË, ï ïÔÖÔ˜ ηd ÙeÓ Úfi‰ˆÛÂ.

«òEÏÂÁÔÓ ÁaÚ ¬ÙÈ âͤÛÙË (ÙÚÂÏÏ¿ıËÎÂ)»! 

20 K·d öÚ¯ÔÓÙ·È Ûb οÔÈÔ Û›ÙÈ. K·d Û˘ÚÚ¤ÂÈ ¿ÏÈ Ï·e˜ Ôχ˜, œÛÙÂ

Óa Ìc ÌÔÚÔÜÓ ÔûÙÂ Óa Ê¿ÁÔ˘Ó. 

21  K·d ¬Ù·Ó ôÎÔ˘Û·Ó Ôî ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘,

‚ÁÉÎ·Ó ÁÈa Óa ÄÓ Óa ÙeÓ ¿ÚÔ˘Ó Î·d Óa ÙeÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó. òEÏÂÁ·Ó ‰¤,
¬ÙÈ ö¯·Û Ùa ÏÔÁÈο ÙÔ˘.

«òEÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ BÂÂÏ˙‚ÔfÏ ö¯ÂÈ…»! \A¿ÓÙËÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ

22 K·d Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜, Ôf η٤‚ËÎ·Ó àe Ùa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, öÏÂÁ·Ó,

¬ÙÈ ö¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙeÓ BÂÂÏ˙‚ԇÏ, ηd ¬ÙÈ Ìb Ùc ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ ôÚ¯ÔÓÙÔ˜
ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ‚Á¿˙ÂÈ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·. 

23 TfiÙ ÙÔf˜ ÚÔÛοÏÂÛ ηd ÙÔf˜

öÏÂÁ Ìb ·Ú·‚ÔÏÈÎÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ (Ìb àÓ¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·): «¶á˜ ‰‡-
Ó·Ù·È ï ™·Ù·ÓĘ Óa ‚Á¿˙FË Ùe ™·Ù·ÓÄ;

24 hAÓ ‰b ≤Ó· ‚·Û›ÏÂÈÔ ¯ˆÚÈÛıFÉ

Ûb àÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ· ̤ÚË, ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Ùe ‚·Û›ÏÂÈÔ âÎÂÖÓÔ Óa ÛÙ·ıFÉ.
25 \E›Û˘, iÓ Ì›· ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ˆÚÈÛıFÉ Û\ àÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ· ̤ÚË, ‰bÓ ‰‡-
Ó·Ù·È ì ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· âΛÓË Óa ÛÙ·ıFÉ. 

26 K·d ï ™·Ù·ÓĘ, iÓ ÍÂÛËÎÒıË-

ΠâÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ ë·˘ÙÔÜ ÙÔ˘ ηd ‰È¯¿ÛıËÎÂ, ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ÛÙ·ıFÉ, àÏÏ\
ì âÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛÂ. 

27  K·ÓÂd˜ ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ÌFÉ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ

åÛ¯˘ÚÔÜ Î·d Óa êÚ¿ÍFË Ùa Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘, âaÓ ÚáÙ· ‰bÓ ‰¤ÛFË ÙeÓ
åÛ¯˘Úfi. MfiÓÔ ÙfiÙ ıa ÏÂËÏ·Ù‹ÛFË Ùe Û›ÙÈ ÙÔ˘».

^H ‚Ï·ÛÊËÌ›· ηÙa ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜

28  «\AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ¬Ï· Ùa êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù· ıa Û˘Á¯ˆÚËıÔÜÓ

ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜, Î·d ¬Ï˜ Ôî àÛ¤‚ÂȤ˜ ÙÔ˘˜. 

29  \AÏÏ\ ¬ÔÈÔ˜ ı\ àÛÂ-

‚‹ÛFË ÛÙe ¶ÓÂÜÌ· Ùe ≠AÁÈÔ, ‰bÓ ıa ö¯FË Û˘Á¯ÒÚËÛÈ ÔÙ¤, àÏÏ\ ÂrÓ·È öÓÔ-
¯Ô˜ ÁÈa ·åÒÓÈ· ÙÈ̈ڛ·». 

30 Er ·éÙa ‰ÈfiÙÈ öÏÂÁ·Ó: «òE¯ÂÈ ÓÂÜÌ·

àοı·ÚÙÔ»(BÏ·ÛÊËÌ›·, õÙÔÈ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, àÛ¤‚ÂÈ·, ηÙa ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘
¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÂrÓ·È ÙÔÜÙÔØ Ùe Óa ‚ϤFË Î·ÓÂd˜ ïÏÔÊ¿ÓÂÚË âΉ‹ÏˆÛÈ ÙÔÜ
^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, Ùɘ £ÂfiÙËÙÔ˜, ‰Èa ı·‡Ì·ÙÔ˜, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È ì â΂ÔÏc
‰·ÈÌÔÓ›Ô˘, ηd ¬Ìˆ˜ Óa Ìc ÈÛÙ‡FË, àÏÏa Óa ‰È·ÛÙÚ¤ÊFË ÙcÓ öÓÓÔÈ· ÙÔÜ
ı·‡Ì·ÙÔ˜. TÔÜÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÒÚˆÛÈ Î·d ‰È·ÛÙÚÔÊc Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ηd
àÌÂÙ·ÓÔËÛ›·, ÁÈ\ ·éÙe ηd Ô鉤ÔÙÂ Û˘Á¯ˆÚÂÖÙ·È).

ÎÂÊ. Áã

KATA  MAPKON

167

ÌfiÓÈ·.  1

16

6 K·d â¤ıËÎÂÓ ùÓÔÌ· Ùˇá ™›ÌˆÓÈ ¶¤ÙÚÔÓ, 1

17

7 Î·d ’I¿-

Έ‚ÔÓ ÙeÓ ÙÔÜ Z‚‰·›Ô˘ ηd ’Iˆ¿ÓÓËÓ ÙeÓ à‰ÂÏÊeÓ ÙÔÜ ’I·ÎÒ-

‚Ô˘Ø Î·d â¤ıËÎÂÓ ·éÙÔÖ˜ çÓfiÌ·Ù· BÔ·ÓÂÚÁ¤˜, ¬ âÛÙÈÓ ˘îÔd

BÚÔÓÙɘؠ1

18

8 Î·d \AÓ‰Ú¤·Ó ηd º›ÏÈÔÓ Î·d B·ÚıÔÏÔÌ·ÖÔÓ Î·d

M·Ùı·ÖÔÓ Î·d £ˆÌÄÓ Î·d ’I¿Îˆ‚ÔÓ ÙeÓ ÙÔÜ \AÏÊ·›Ô˘ ηd £·‰-

‰·ÖÔÓ Î·d ™›ÌˆÓ· ÙeÓ K·Ó·Ó›ÙËÓ 1

19

9 Î·d ’IÔ‡‰·Ó ’IÛηÚÈÒÙËÓ,

n˜ ηd ·Ú¤‰ˆÎÂÓ ·éÙfiÓ.

2

20

0 K·d öÚ¯ÔÓÙ·È Âå˜ ÔrÎÔÓ. K·d Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÈÓ ù¯ÏÔ˜,

œÛÙ Ìc ‰‡Ó·Ûı·È ·éÙÔf˜ Ìˉb ôÚÙÔÓ Ê·ÁÂÖÓ. 2

21

1 K·d àÎÔ‡Û·Ó-

Ù˜ Ôî ·Ú\ ·éÙÔÜ âÍÉÏıÔÓ ÎÚ·ÙÉÛ·È ·éÙfiÓØ öÏÂÁÔÓ ÁaÚ ¬ÙÈ âͤ-

ÛÙË.

2

22

2 K·d Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ Ôî àe ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Î·Ù·‚¿ÓÙ˜ öÏÂ-

ÁÔÓ ¬ÙÈ BÂÂÏ˙‚ÔfÏ ö¯ÂÈ, ηd ¬ÙÈ âÓ Ùˇá ôÚ¯ÔÓÙÈ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ

â΂¿ÏÏÂÈ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·. 2

23

3 K·d ÚÔÛηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ ·éÙÔf˜ âÓ ·-

Ú·‚ÔÏ·Ö˜ öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¶á˜ ‰‡Ó·Ù·È ™·Ù·ÓĘ ™·Ù·ÓÄÓ

â΂¿ÏÏÂÈÓ;  2

24

4 K·d âaÓ ‚·ÛÈÏ›· âÊ\ ë·˘ÙcÓ ÌÂÚÈÛıFÉ, Ôé ‰‡Ó·-

Ù·È ÛÙ·ıÉÓ·È ì ‚·ÛÈÏ›· âΛÓËØ 2

25

5 Î·d âaÓ ÔåΛ· âÊ\ ë·˘ÙcÓ

ÌÂÚÈÛıFÉ, Ôé ‰‡Ó·Ù·È ÛÙ·ıÉÓ·È ì ÔåΛ· âΛÓËØ 2

26

6 Î·d Âå ï ™·-

Ù·ÓĘ àÓ¤ÛÙË âÊ\ ë·˘ÙeÓ Î·d ÌÂ̤ÚÈÛÙ·È, Ôé ‰‡Ó·Ù·È ÛÙ·ıÉÓ·È,

àÏÏa Ù¤ÏÔ˜ ö¯ÂÈ. 2

27

7 Oé‰Âd˜ ‰‡Ó·Ù·È Ùa ÛÎÂ‡Ë ÙÔÜ åÛ¯˘ÚÔÜ

ÂåÛÂÏıgÓ Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ·éÙÔÜ ‰È·Ú¿Û·È, âaÓ Ìc ÚáÙÔÓ ÙeÓ

åÛ¯˘ÚeÓ ‰‹ÛFË, ηd ÙfiÙ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ·éÙÔÜ ‰È·Ú¿ÛÂÈ.

2

28

8 \AÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ¿ÓÙ· àÊÂı‹ÛÂÙ·È ÙÔÖ˜ ˘îÔÖ˜ ÙáÓ

àÓıÚÒˆÓ Ùa êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù· ηd ·î ‚Ï·ÛÊËÌ›·È ¬Û·˜ âaÓ ‚Ï·-

ÛÊËÌ‹ÛˆÛÈÓØ  2

29

9 n˜ ‰\ iÓ ‚Ï·ÛÊËÌ‹ÛFË Âå˜ Ùe ¶ÓÂÜÌ· Ùe

≠AÁÈÔÓ, ÔéÎ ö¯ÂÈ ôÊÂÛÈÓ Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ·, àÏÏ\ öÓÔ¯fi˜ âÛÙÈÓ ·åˆÓ›-

Ô˘ ÎÚ›Ûˆ˜Ø 3

30

0 ¬ÙÈ öÏÂÁÔÓØ ¶ÓÂÜÌ· àοı·ÚÙÔÓ ö¯ÂÈ.

166

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. Áã

^H ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· àÓÒÙÂÚË Ùɘ Û·ÚÎÈÎɘ

31 òEÊı·Û·Ó ÏÔÈeÓ ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ηd ÛÙ·Ì¿ÙË-

Û·Ó ö͈ àe Ùe Û›ÙÈ Î·d öÛÙÂÈÏ·Ó Î·d ÙeÓ ÊÒÓ·Í·Ó. 

32 K·ıfiÙ·Ó ‰b Á‡-

Úˆ ÙÔ˘ ÏÉıÔ˜. K·d ÙÔÜ Âr·Ó: «\I‰Ôf ì ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘ ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘

ö͈ Ûb ˙ËÙÔÜÓ». 

33  \AÏÏa ÙÔf˜ àÔÎÚ›ıËΠϤÁÔÓÙ·˜: «¶ÔÈ¿ ÂrÓ·È ì

ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ j ÔÈÔ› ÂrÓ·È Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘;». 

34 K·d àÊÔÜ ÂÚȤÊÂÚ Ùe

‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ïÏfiÁ˘Ú· Û\ ·éÙÔ‡˜, Ôî ïÔÖÔÈ Î¿ıÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘, ϤÁÂÈ:

«\I‰Ôf ì ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘. 

35  N·›, ¬ÔÈÔ˜ ıa οÓFË Ùe

ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ·éÙe˜ ÂrÓ·È à‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ ηd à‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ ηd ÌËÙ¤Ú·

ÌÔ˘».

^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ÛÔÚ¤ˆ˜

4

òAÚ¯ÈÛ ‰b ¿ÏÈ Óa ‰È‰¿ÛÎFË ÏËÛ›ÔÓ Ùɘ Ï›ÌÓ˘. K·d Ì·˙‡ÙËÎÂ

ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ï·e˜ Ôχ˜, œÛÙ àÓ·ÁοÛıËΠÓa ÌFÉ Î·d Óa ηı‹ÛFË

ÛÙe ÏÔÖÔ Ì¤Û· ÛÙc Ï›ÌÓË. ≠OÏÔ˜ ‰b ï Ï·e˜ qÙ·Ó ÛÙcÓ ÍËÚa ÛÙcÓ àÎÙc

Ùɘ Ï›ÌÓ˘. 

2  K·d ÙÔf˜ ‰›‰·ÛΠÌb ·Ú·‚ÔÏb˜ ÔÏÏ¿, ηd ÙÔf˜ öÏÂÁÂ

ηÙa Ùc ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘:

3  «¶ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ! \I‰Ôf ‚ÁÉΠï ÛÔÚÂf˜ ÁÈa Óa Û›ÚFË.  4  K·d âÓˇá

öÛÂÚÓÂ, ôÏÏÔÈ ÌbÓ ÛfiÚÔÈ öÂÛ·Ó ÛÙe ‰ÚfiÌÔ, ηd qÏı·Ó Ùa ÂÙÂÈÓa ηd

ÙÔf˜ η٤ʷÁ·ÓØ 

5  ôÏÏÔÈ ‰b öÂÛ·Ó ÛÙe ÂÙÚá‰Â˜ ö‰·ÊÔ˜, ¬Ô˘ ‰bÓ

ñÉگ ÔÏf ¯áÌ·, ηd à̤ۈ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ·Ó, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ Âr¯·Ó ‚¿ıÔ˜ ¯Ò-

Ì·ÙÔ˜, 

6  Î·›, ¬Ù·Ó àÓ¤ÙÂÈÏÂÓ ï ≥ÏÈÔ˜, ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ùd˜ η˘ÛÙÈÎb˜ àÎÙÖÓ˜

η›, âÂȉc ‰bÓ Âr¯·Ó Ú›˙· (‚·ıÂÈa Ú›˙·), ÍÂÚ¿ıËηÓØ 

7  ôÏÏÔÈ ‰b Ûfi-

ÚÔÈ öÂÛ·Ó ÛÙa àÁοıÈ· ηd ñ„ÒıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Ùa àÁοıÈ· ηd ÙÔf˜

öÓÈÍ·Ó, ηd öÙÛÈ ‰bÓ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·ÚfiØ 

8  Î·d ôÏÏÔÈ ÛfiÚÔÈ öÂÛ·Ó

ÛÙc ÁÉ ÙcÓ âÎÏÂÎÙc ηd Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·Úfi, Ôf ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηd ·éÍ·Ófi-

Ù·Ó Î·d à¤‰ˆÛ ÙÚÈ¿ÓÙ· ηd ëÍ‹ÓÙ· ηd ëηÙfi». 

9  \E›Û˘ öÏÂÁ Û\

·éÙÔ‡˜: «≠OÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ ·éÙÈa ÁÈa Óa àÎÔ‡FË, i˜ àÎÔ‡FË».

°È·Ù› ï \IËÛÔܘ ïÌÈÏÂÖ Ìb ·Ú·‚ÔϤ˜

10 ≠OÙ·Ó ‰b ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ (¯ˆÚd˜ Ùe ̤Á· ÏÉıÔ˜ ÙáÓ àÎÚÔ·ÙáÓ),

·éÙÔd Ôf qÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ ‰Ò‰Âη ÙeÓ ÚÒÙËÛ·Ó ÁÈa ÙcÓ

·Ú·‚ÔÏ‹ (ÁÈa Ùc ÛËÌ·Û›· Ùɘ ·Ú·‚ÔÏɘ). 

11 K·d ÙÔf˜ ÂrÂ: «™b ÛĘ

‰fiıËΠÙe ÚÔÓfiÌÈÔ Óa ÁÓˆÚ›ÛÂÙ Ùa Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ,

âÓˇá Û\ âΛÓÔ˘˜, Ôf ̤ÓÔ˘Ó ö͈ àe Ùe ¯áÚÔ Ùɘ ›ÛÙˆ˜, ¬Ï· ‰È‰¿-

ÛÎÔÓÙ·È Ìb ·Ú·‚ÔϤ˜, 

12  ÁÈa Óa ‚ϤÔ˘Ó, Óa ‚ϤÔ˘Ó, àÏÏa Óa Ìc

ÎÂÊ. Áã, ‰ã

KATA  MAPKON

169

3

31

1 òEÚ¯ÔÓÙ·È ÔsÓ ì Ì‹ÙËÚ ·éÙÔÜ Î·d Ôî à‰ÂÏÊÔd ·éÙÔÜ, ηd

ö͈ ëÛÙáÙ˜ à¤ÛÙÂÈÏ·Ó Úe˜ ·éÙeÓ ÊˆÓÔÜÓÙ˜ ·éÙfiÓ. 3

32

2 K·d

âοıËÙÔ ÂÚd ·éÙeÓ ù¯ÏÔ˜Ø ÂrÔÓ ‰b ·éÙˇáØ \I‰Ôf ì Ì‹ÙËÚ ÛÔ˘

ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘ ö͈ ˙ËÙÔÜÛ› ÛÂ. 3

33

3 K·d àÂÎÚ›ıË ·éÙÔÖ˜ Ϥ-

ÁˆÓØ T›˜ âÛÙÈÓ ì Ì‹ÙËÚ ÌÔ˘ j Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘; 3

34

4 K·d ÂÚÈ‚ÏÂ-

„¿ÌÂÓÔ˜ ·ÎÏˇˆ ÙÔf˜ ÂÚd ·éÙeÓ Î·ıË̤ÓÔ˘˜ ϤÁÂÈØ òI‰Â ì Ì‹-

ÙËÚ ÌÔ˘ ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘Ø 3

35

5 n˜ ÁaÚ iÓ ÔÈ‹ÛFË Ùe ı¤ÏËÌ·

ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÔyÙÔ˜ à‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ ηd à‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ ηd Ì‹ÙËÚ âÛÙ›.

4

4

K ·d ¿ÏÈÓ õÚÍ·ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÂÈÓ ·Úa ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó. K·d

Û˘Ó‹¯ıË Úe˜ ·éÙeÓ ù¯ÏÔ˜ Ôχ˜, œÛÙ ·éÙeÓ âÌ‚¿ÓÙ· Âå˜

Ùe ÏÔÖÔÓ Î·ıÉÛı·È âÓ ÙFÉ ı·Ï¿ÛÛFË. K·d Ę ï ù¯ÏÔ˜ Úe˜ ÙcÓ

ı¿Ï·ÛÛ·Ó âd Ùɘ Áɘ qÛ·Ó. 2

2 K·d ≛‰·ÛÎÂÓ ·éÙÔf˜ âÓ ·Ú·-

‚ÔÏ·Ö˜ ÔÏÏ¿, ηd öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜ âÓ ÙFÉ ‰È‰·¯FÉ ·éÙÔÜØ

3

3 \AÎÔ‡ÂÙÂ! \I‰Ôf âÍÉÏıÂÓ ï ÛÂ›ÚˆÓ ÙÔÜ ÛÂÖÚ·È. 4

4 K·d âÁ¤-

ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá Û›ÚÂÈÓ n ÌbÓ öÂÛÂÓ âd ÙcÓ ï‰fiÓ, ηd qÏıÔÓ Ùa

ÂÙÂÈÓa ηd η٤ʷÁÂÓ ·éÙfi. 5

5 K·d ôÏÏÔ öÂÛÂÓ âd Ùe Â-

ÙÚá‰Â˜, ¬Ô˘ ÔéÎ Âr¯Â ÁÉÓ ÔÏÏ‹Ó, ηd Âéı¤ˆ˜ âÍ·Ó¤ÙÂÈÏ ‰Èa

Ùe Ìc ö¯ÂÈÓ ‚¿ıÔ˜ Áɘ, 6

6 ìÏ›Ô˘ ‰b àÓ·Ù›ϷÓÙÔ˜ âη˘Ì·Ù›ÛıË,

ηd ‰Èa Ùe Ìc ö¯ÂÈÓ ®›˙·Ó âÍËÚ¿ÓıËØ 7

7 Î·d ôÏÏÔ öÂÛÂÓ Âå˜ Ùa˜

àοÓı·˜, ηd àÓ¤‚ËÛ·Ó ·î ôηÓı·È ηd Û˘Ó¤ÓÈÍ·Ó ·éÙfi, ηd

ηÚeÓ ÔéÎ ö‰ˆÎÂØ 8

8 Î·d ôÏÏÔ öÂÛÂÓ Âå˜ ÙcÓ ÁÉÓ ÙcÓ Î·ÏcÓ

ηd ≛‰Ô˘ ηÚeÓ àÓ·‚·›ÓÔÓÙ· ηd ·éÍ¿ÓÔÓÙ·, ηd öÊÂÚÂÓ âÓ

ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ηd âÓ ëÍ‹ÎÔÓÙ· ηd âÓ ëηÙfiÓ. 9

9 K·d öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø

^O ö¯ˆÓ tÙ· àÎÔ‡ÂÈÓ, àÎÔ˘¤Ùˆ.

1

10

0 ≠OÙ ‰b âÁ¤ÓÂÙÔ Î·Ùa ÌfiÓ·˜, äÚÒÙËÛ·Ó ·éÙeÓ Ôî ÂÚd

·éÙeÓ ÛfÓ ÙÔÖ˜ ‰Ò‰Âη ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏ‹Ó. 1

11

1 K·d öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø

^YÌÖÓ ‰¤‰ÔÙ·È ÁÓáÓ·È Ùa Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜØ

âΛÓÔȘ ‰b ÙÔÖ˜ ö͈ âÓ ·Ú·‚ÔÏ·Ö˜ Ùa ¿ÓÙ· Á›ÓÂÙ·È, 1

12

2 ¥Ó·

‚ϤÔÓÙ˜ ‚ϤˆÛÈ Î·d Ìc ú‰ˆÛÈ, ηd àÎÔ‡ÔÓÙ˜ àÎÔ‡ˆÛÈ Î·d

168

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. Áã, ‰ã

‚ϤÔ˘Ó, ηd Óa àÎÔ‡Ô˘Ó, Óa àÎÔ‡Ô˘Ó, àÏÏa Óa Ìc Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó, ÁÈa

Óa ÌcÓ âÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î·d ÙÔf˜ Û˘Á¯ˆÚËıÔÜÓ Ùa êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù·».

^EÚÌËÓ›· Ùɘ ·Ú·‚ÔÏɘ ÙÔÜ ÛÔÚ¤ˆ˜

13  §ÔÈeÓ Ï¤ÁÂÈ Û\ ·éÙÔ‡˜ (Ôf ÚÒÙËÛ·Ó ÁÈa Ùe ÓfiËÌ· Ùɘ ·Ú·-

‚ÔÏɘ ÙÔÜ ÛÔÚ¤ˆ˜): «¢bÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏc ·éÙ‹; K·d á˜

ıa ηٷϿ‚ÂÙ οı ·Ú·‚ÔÏ‹ (ηd Ùc ‰˘ÛÎÔÏÒÙÂÚË ‰ËÏ·‰‹); 

14  ^O

ÛÔÚÂf˜ Û›ÚÂÈ Ùe ÏfiÁÔ. 

15 Oî ‰b ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂÛ·Ó ÛÙe ‰ÚfiÌÔ, àÓ·-

ʤÚÔÓÙ·È (ö¯Ô˘Ó âÊ·ÚÌÔÁc) Û\ ·éÙÔ‡˜, ÛÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ Û¤ÚÓÂÙ·È ï Ïfi-

ÁÔ˜, àÏÏ\ ¬Ù·Ó àÎÔ‡ÛÔ˘Ó, à̤ۈ˜ öÚ¯ÂÙ·È ï ™·Ù·ÓĘ ηd ·›ÚÓÂÈ Ùe Ïfi-

ÁÔ, Ôf Û¿ÚıËΠÛÙd˜ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜. 

16  \E›Û˘ ‰b Ôî ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂ-

Û·Ó ÛÙa ÂÙÚÒ‰Ë Ì¤ÚË, àӷʤÚÔÓÙ·È Û\ ·éÙÔ‡˜, Ôî ïÔÖÔÈ, ¬Ù·Ó àÎÔ‡-

ÛÔ˘Ó Ùe ÏfiÁÔ, à̤ۈ˜ ÙeÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ìb âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, 

17 ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ¬Ìˆ˜

Ú›˙· (‚·ıÂÈa Ú›˙·) ̤۷ ÙÔ˘˜, àÏÏ\ âÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓá˜. òEÂÈ-

Ù·, ¬Ù·Ó öÏıFË ıÏÖ„È j ‰ÈˆÁÌe˜ âÍ ·åÙ›·˜ ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘, à̤ۈ˜ ÎÏÔÓ›˙ÔÓ-

Ù·È. 

18 Oî ‰b ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂÛ·Ó ÛÙa àÁοıÈ·, àӷʤÚÔÓÙ·È Û\ ·éÙÔ‡˜,

Ôî ïÔÖÔÈ àÎÔ‡Ô˘Ó Ùe ÏfiÁÔ, 

19 àÏÏ\ Ôî àÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ·éÙɘ Ùɘ

˙ˆÉ˜ ηd ì àfiÏ·˘ÛÈ ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘, ηıg˜ ηd Ôî àÔÏ·‡ÛÂȘ ÙáÓ

ÏÔÈáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ηd ηٷÓ›ÁÔ˘Ó Ùe ÏfiÁÔ, ηd öÙÛÈ

àÔ‚·›ÓÂÈ ôηÚÔ˜. 

20 K·d Ôî ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂÛ·Ó ÛÙc ÁÉ ÙcÓ âÎÏÂÎÙ‹,

àӷʤÚÔÓÙ·È Û\ ·éÙÔ‡˜, Ôî ïÔÖÔÈ àÎÔ‡Ô˘Ó Ùe ÏfiÁÔ Î·d ÙeÓ âÁÎÔÏÒÓÔÓ-

Ù·È, ηd ʤÚÔ˘Ó Î·Úe ÙÚÈ¿ÓÙ· ηd ëÍ‹ÓÙ· ηd ëηÙfi».

¶·Ú·‚ÔÏÈÎÔd ÏfiÁÔÈ ÁÈa Ùe Ï˘¯Ó¿ÚÈ Î·d Ùe ̤ÙÚÔ

21 \E›Û˘ öÏÂÁ Û\ ·éÙÔ‡˜: «M‹ˆ˜ ʤÚÓÔ˘Ó Ùe Ï˘¯Ó¿ÚÈ ÁÈa Óa ÙÔ-

ÔıÂÙËıFÉ Î¿Ùˆ àe Ùe Ìfi‰ÈÔ j οو àe Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ; ¢bÓ Ùe ʤÚÓÔ˘Ó

ÁÈa Óa ÙÔÔıÂÙËıFÉ ¿Óˆ ÛÙe Ï˘¯ÓÔÛÙ¿ÙË; 

22 òEÙÛÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙÂ

ÎÚ˘Êfi, Ôf ‰bÓ ıa Ê·ÓÂÚˆıFÉ, ÔûÙ ñÉÚÍÂ Ì˘ÛÙÈÎfi, ·Úa ÁÈa Óa Á›ÓFË

Ê·ÓÂÚfi.

23 ≠OÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ ·éÙÈa ÁÈa Óa àÎÔ‡FË, i˜ àÎÔ‡FË. 24 TÔf˜ öÏÂ-

Á àÎfiÌË: «Na ‰›ÓÂÙ ÚÔÛÔ¯c Û\ ¬,ÙÈ àÎÔ‡ÂÙ (àe ̤ӷ). Mb ¬,ÙÈ

̤ÙÚÔ ÚÔÛԯɘ ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ, Ìb Ùe ·éÙe ̤ÙÚÔ ıa ÚÔÛ¯ıÉÙÂ, ηd Ìb Ùe

·Ú·¿Óˆ âÛÂÖ˜, Ôf ‰›ÓÂÙ ÛËÌ·Û›· Û\ ·éÙa Ôf àÎÔ‡ÂÙÂ. 

25 ¢ÈfiÙÈ Û\

·éÙfiÓ, Ôf ö¯ÂÈ, ıa ‰ÔıFÉ, âÓˇá à\ ·éÙfiÓ, Ôf ‰bÓ ö¯ÂÈ, ηd ·éÙfi, Ôf

ö¯ÂÈ, ıa àÊ·ÈÚÂıFÉ».

ÎÂÊ. ‰ã

KATA  MAPKON

171

Ìc Û˘ÓÈáÛÈ, Ì‹ÔÙ âÈÛÙÚ¤„ˆÛÈ Î·d àÊÂıFÉ ·éÙÔÖ˜ Ùa êÌ·Ú-

Ù‹Ì·Ù·.

1

13

3 K·d ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø OéÎ Ôú‰·Ù ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏcÓ Ù·‡ÙËÓ; K·d

ᘠ¿Û·˜ Ùa˜ ·Ú·‚ÔÏa˜ ÁÓÒÛÂÛıÂ; 1

14

4 ^O ÛÂ›ÚˆÓ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ

Û›ÚÂÈ.  1

15

5 OyÙÔÈ ‰¤ ÂåÛÈÓ Ôî ·Úa ÙcÓ ï‰eÓ ¬Ô˘ Û›ÚÂÙ·È ï

ÏfiÁÔ˜, ηd ¬Ù·Ó àÎÔ‡ÛˆÛÈÓ, Âéıf˜ öÚ¯ÂÙ·È ï ™·Ù·ÓĘ ηd ·úÚÂÈ

ÙeÓ ÏfiÁÔÓ ÙeÓ âÛ·Ṳ́ÓÔÓ âÓ Ù·Ö˜ ηډ›·È˜ ·éÙáÓ. 1

16

6 K·d

ÔyÙÔÈ ïÌÔ›ˆ˜ ÂåÛdÓ Ôî âd Ùa ÂÙÚÒ‰Ë ÛÂÈÚfiÌÂÓÔÈ, Ô¥, ¬Ù·Ó

àÎÔ‡ÛˆÛÈ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ, Âéıf˜ ÌÂÙa ¯·ÚĘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈÓ ·éÙfiÓ,

1

17

7 Î·d ÔéÎ ö¯Ô˘ÛÈ ®›˙·Ó âÓ ë·˘ÙÔÖ˜, àÏÏa ÚfiÛηÈÚÔ› ÂåÛÈÓØ

ÂrÙ· ÁÂÓÔ̤Ó˘ ıÏ›„ˆ˜ j ‰ÈˆÁÌÔÜ ‰Èa ÙeÓ ÏfiÁÔÓ, Âéıf˜ ÛηÓ-

‰·Ï›˙ÔÓÙ·È. 1

18

8 K·d ÔyÙÔ› ÂåÛÈÓ Ôî Âå˜ Ùa˜ àοÓı·˜ ÛÂÈÚfiÌÂÓÔÈ,

Ôî ÙeÓ ÏfiÁÔÓ àÎÔ‡ÔÓÙ˜, 1

19

9 Î·d ·î ̤ÚÈÌÓ·È ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘

ηd ì à¿ÙË ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ηd ·î ÂÚd Ùa ÏÔÈa âÈı˘Ì›·È

ÂåÛÔÚ¢fiÌÂÓ·È Û˘ÌÓ›ÁÔ˘ÛÈ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ, ηd ôηÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È.

2

20

0 K·d ÔyÙÔ› ÂåÛÈÓ Ôî âd ÙcÓ ÁÉÓ ÙcÓ Î·ÏcÓ Û·Ú¤ÓÙ˜, Ô¥ÙÈ-

Ó˜ àÎÔ‡Ô˘ÛÈ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ Î·d ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, ηd ηÚÔÊÔÚÔÜÛÈÓ

âÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ηd âÓ ëÍ‹ÎÔÓÙ· ηd âÓ ëηÙfiÓ.

2

21

1 K·d öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø M‹ÙÈ öÚ¯ÂÙ·È ï χ¯ÓÔ˜ ¥Ó· ñe ÙeÓ Ìfi-

‰ÈÔÓ ÙÂıFÉ j ñe ÙcÓ ÎÏ›ÓËÓ; Oé¯ ¥Ó· âd ÙcÓ Ï˘¯Ó›·Ó âÈÙÂıFÉ;

2

22

2 Oé Á¿Ú âÛÙÈ ÎÚ˘ÙeÓ n âaÓ Ìc Ê·ÓÂÚˆıFÉ, Ôé‰b âÁ¤ÓÂÙÔ àfi-

ÎÚ˘ÊÔÓ àÏÏ\ ¥Ó· öÏıFË Âå˜ Ê·ÓÂÚfiÓ. 2

23

3 Eú ÙȘ ö¯ÂÈ tÙ· àÎÔ‡ÂÈÓ,

àÎÔ˘¤Ùˆ.  2

24

4 K·d öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø BϤÂÙ ٛ àÎÔ‡ÂÙÂ. \EÓ ˇz ̤-

ÙÚˇˆ ÌÂÙÚÂÖÙÂ, ÌÂÙÚËı‹ÛÂÙ·È ñÌÖÓ, ηd ÚÔÛÙÂı‹ÛÂÙ·È ñÌÖÓ ÙÔÖ˜

àÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ. 2

25

5 lO˜ ÁaÚ iÓ ö¯FË, ‰Ôı‹ÛÂÙ·È ·éÙˇáØ Î·d n˜ ÔéÎ ö¯ÂÈ,

ηd n ö¯ÂÈ àÚı‹ÛÂÙ·È à\ ·éÙÔÜ.

170

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. ‰ã

^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ·éÙÔÌ¿Ùˆ˜ àÓ·Ù˘ÛÛÔ̤ÓÔ˘ ÛfiÚÔ˘

26  \E›Û˘ öÏÂÁÂ: «òEÙÛÈ ÂrÓ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ¬ˆ˜ ôÓıÚˆ-

Ô˜, Ôf Ú›¯ÓÂÈ Ùe ÛfiÚÔ ÛÙc ÁÉ, 

27 Î·d öÂÈÙ· ÎÔÈÌÄÙ·È Î·d ÛËÎÒÓÂ-

Ù·È Ó‡ÎÙ· ηd ì̤ڷ (¯ˆÚd˜ Óa οÓFË Ù›ÔÙ ÁÈa ÙcÓ àÓ¿Ù˘ÍÈ ÙÔÜ Ûfi-

ÚÔ˘), ï ‰b ÛfiÚÔ˜ ‚Ï·ÛÙ¿ÓÂÈ Î·d ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·Ùa ÙÚfiÔ, Ôf ·éÙe˜ ‰bÓ

ͤÚÂÈ. 

28  ¢ÈfiÙÈ ·éÙÔÌ¿Ùˆ˜ ì ÁÉ ·Ú¿ÁÂÈ ÚáÙ· ¯fiÚÙÔ, öÂÈÙ· ÛÙ¿¯˘

ηd öÂÈÙ· Ï‹ÚË ÛÖÙÔ Ì¤Û· ÛÙe ÛÙ¿¯˘. 

29  ≠OÙ·Ó ‰b óÚÈÌ¿ÛFË ï ηÚ-

fi˜, à̤ۈ˜ ‚¿˙ÂÈ Ùe ‰ÚÂ¿ÓÈ, ‰ÈfiÙÈ öÊı·ÛÂÓ ï ηÈÚe˜ ÙÔÜ ıÂÚÈÛÌÔÜ».

^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ÎfiÎÎÔ˘ ÛÈÓ¿ˆ˜

30 òEÏÂÁÂÓ àÎfiÌË: «Mb Ù› Óa ·ÚÔÌÔȿۈ̠Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ;

hH Ìb ÔÈ¿ ·Ú·‚ÔÏc Óa ÙcÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛˆÌÂ; 

31 ^OÌÔÈ¿˙ÂÈ Ìb ÎfiÎÎÔ ÛÈ-

Ó·ÈÔÜ, ï ïÔÖÔ˜, ¬Ù·Ó Û¤ÚÓÂÙ·È ÛÙc ÁÉ, ÂrÓ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ à\ ¬ÏÔ˘˜

ÙÔf˜ ÛfiÚÔ˘˜ Ùɘ Áɘ. 

32 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó Û·ÚıFÉ, ‚Ï·ÛÙ¿ÓÂÈ, ñ„ÒÓÂÙ·È Î·d

Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ à\ ¬Ï· Ùa Ï·¯·ÓÈο, ηd οÓÂÈ ÎÏ·‰Èa ÌÂÁ¿Ï·,

œÛÙ ÛÙe ÛÎÈÂÚe ʇÏψ̿ ÙÔ˘ Óa οıˆÓÙ·È Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ».

33 Mb ÔÏÏb˜ ‰b Ù¤ÙÔȘ ·Ú·‚ÔÏb˜ ΋ڢÙÙ Û\ ·éÙÔf˜ Ùe ÏfiÁÔ, Û˘Ì-

ÊÒÓˆ˜ Úe˜ ÙcÓ àÓÙÈÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌÈ. 

34  XˆÚd˜ ‰b ·Ú·‚ÔÏc ‰bÓ

ÙÔf˜ ΋ڢÙÙ Ùe ÏfiÁÔ. \I‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰b ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ âÍËÁÔÜÛ ¬Ï·.

^O \IËÛÔܘ ηٷ·‡ÂÈ ÙcÓ ÙÚÈÎ˘Ì›·

35 K·d ¬Ù·Ó âΛÓË ÙcÓ ì̤ڷ ‚Ú¿‰˘·ÛÂ, ϤÁÂÈ Û\ ·éÙÔ‡˜ (ÛÙÔf˜ Ì·-

ıËÙ¿˜ ÙÔ˘): «hA˜ Âڿۈ̠à¤Ó·ÓÙÈ». 

36 K·d àÊÔÜ ôÊËÛ·Ó Ùe ÏÉıÔ˜

ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ÙeÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, ¬ˆ˜ qÙ·Ó, ̤۷ ÛÙe ÏÔÖÔ. oHÙ·Ó

‰b ηd ôÏÏ· ÏÔÖ· (Ôf öÏ·Ó) Ì·˙› ÙÔ˘. 

37 K·d ÍÂÛ÷Ä ÌÂÁ¿ÏË àÓÂ-

ÌÔı‡ÂÏÏ·, ηd Ùa ·̷ٷ ñ„ÒÓÔÓÙ·Ó Î·d ÂåÛ¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙe ÏÔÖÔ, œÛÙÂ

·éÙe ϤÔÓ ôÚ¯ÈÛ Óa ‚˘ı›˙ÂÙ·È. 

38  AéÙe˜ ‰b ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙcÓ Ú‡ÌÓË

ÁÂṲ́ÓÔ˜ ÛÙe â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔÜ ıÚ·Ó›Ô˘, Ôf qÙ·Ó âÎÂÖ. K·d ÙeÓ Í˘ÓÔÜÓ

ηd ÙÔÜ Ï¤ÁÔ˘Ó: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ‰bÓ Ûb ̤ÏÂÈ Ôf ¯·ÓfiÌ·ÛÙÂ;».

39 K·d ÛËÎÒıËΠηd â¤ÏËÍ ÙeÓ ôÓÂÌÔ Î·d Âr ÛÙc ı¿Ï·ÛÛ·: «™ÈÒ-

·, ÊÈÌÒÛÔ˘!». K·d Îfi·Û ï ôÓÂÌÔ˜ ηd öÁÈÓ Á·Ï‹ÓË ÌÂÁ¿ÏË.

40  K·d Âr Û\ ·éÙÔ‡˜: «°È·Ù› ÂrÛı ÙfiÛÔ ‰ÂÈÏÔ›; ¶á˜ ‰bÓ ö¯ÂÙ ›-

ÛÙÈ;». 

41 K·d ·åÛı¿ÓıËÎ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤Ô˜ ηd öÏÂÁ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: «¶ÔÈ-

fi˜ pÚ·Á ÂrÓ·È ·éÙfi˜, œÛÙ ηd ï ôÓÂÌÔ˜ ηd ì ı¿Ï·ÛÛ· Óa ñ·ÎÔ‡Ô˘Ó

Û\ ·éÙfiÓ;».

ÎÂÊ. ‰ã

KATA  MAPKON

173

2

26

6 K·d öÏÂÁÂÓØ O≈Ùˆ˜ âÛÙdÓ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ó˜ iÓ

ôÓıÚˆÔ˜ ‚¿ÏFË ÙeÓ ÛfiÚÔÓ âd Ùɘ Áɘ, 2

27

7 Î·d ηı‡‰FË Î·d

âÁ›ÚËÙ·È Ó‡ÎÙ· ηd ì̤ڷÓ, ηd ï ÛfiÚÔ˜ ‚Ï·ÛÙ¿ÓFË Î·d ÌË-

·ÓËÙ·È ó˜ ÔéÎ Ôr‰ÂÓ ·éÙfi˜. 2

28

8 AéÙÔÌ¿ÙË ÁaÚ ì ÁÉ Î·ÚÔÊÔ-

ÚÂÖ, ÚáÙÔÓ ¯fiÚÙÔÓ, ÂrÙ· ÛÙ¿¯˘Ó, ÂrÙ· Ï‹ÚË ÛÖÙÔÓ âÓ Ùˇá ÛÙ¿-

¯˘˚.  2

29

9 ≠OÙ·Ó ‰b ·Ú·‰ˇá ï ηÚfi˜, Âéı¤ˆ˜ àÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ùe ‰Ú¤-

·ÓÔÓ, ¬ÙÈ ·Ú¤ÛÙËÎÂÓ ï ıÂÚÈÛÌfi˜.

3

30

0 K·d öÏÂÁÂØ ¶á˜ ïÌÔÈÒÛˆÌÂÓ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ; hH

âÓ Ù›ÓÈ ·Ú·‚ÔÏFÉ ·Ú·‚¿ÏˆÌÂÓ ·éÙ‹Ó; 3

31

1 ^ø˜ ÎfiÎÎÔÓ ÛÈÓ¿Â-

ˆ˜, ¬˜, ¬Ù·Ó Û·ÚFÉ âd Ùɘ Áɘ, ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÛÂÚ-

Ì¿ÙˆÓ âÛÙd ÙáÓ âd Ùɘ Áɘؠ3

32

2 Î·d ¬Ù·Ó Û·ÚFÉ, àÓ·‚·›ÓÂÈ Î·d

Á›ÓÂÙ·È Ì›˙ˆÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ Ï·¯¿ÓˆÓ, ηd ÔÈÂÖ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÌÂÁ¿-

ÏÔ˘˜, œÛÙ ‰‡Ó·Ûı·È ñe ÙcÓ ÛÎÈaÓ ·éÙÔÜ Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ

ÔéÚ·ÓÔÜ Î·Ù·ÛÎËÓÔÜÓ.

3

33

3 K·d ÙÔÈ·‡Ù·È˜ ·Ú·‚ÔÏ·Ö˜ ÔÏÏ·Ö˜ âÏ¿ÏÂÈ ·éÙÔÖ˜ ÙeÓ Ïfi-

ÁÔÓ, ηıg˜ 䉇ӷÓÙÔ àÎÔ‡ÂÈÓ, 3

34

4 ¯ˆÚd˜ ‰b ·Ú·‚ÔÏɘ ÔéÎ âÏ¿-

ÏÂÈ ·éÙÔÖ˜ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ. K·Ù\ 剛·Ó ‰b ÙÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜ ·éÙÔÜ â¤Ï˘Â

¿ÓÙ·. 

3

35

5 K·d ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜ âÓ âΛÓFË ÙFÉ ì̤Ú÷· ç„›·˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘Ø

¢È¤ÏıˆÌÂÓ Âå˜ Ùe ¤Ú·Ó. 3

36

6 K·d àʤÓÙ˜ ÙeÓ ù¯ÏÔÓ ·Ú·Ï·Ì-

‚¿ÓÔ˘ÛÈÓ ·éÙeÓ ó˜ qÓ âÓ Ùˇá ÏÔ›ˇˆ. K·d ôÏÏ· ‰b ÏÔÖ· qÓ ÌÂÙ\

·éÙÔÜ.  3

37

7 K·d Á›ÓÂÙ·È Ï·ÖÏ·„ àÓ¤ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË, Ùa ‰b ·̷ٷ

â¤‚·ÏÏÂÓ Âå˜ Ùe ÏÔÖÔÓ, œÛÙ õ‰Ë ·éÙe ‚˘ı›˙ÂÛı·È. 3

38

8 K·d qÓ

·éÙe˜ âd ÙFÉ Ú‡ÌÓFË âd Ùe ÚÔÛÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ Î·ı‡‰ˆÓ. K·d

‰ÈÂÁ›ÚÔ˘ÛÈÓ ·éÙeÓ Î·d ϤÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇáØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, Ôé ̤ÏÂÈ

ÛÔÈ ¬ÙÈ àÔÏχÌÂı·; 3

39

9 K·d ‰ÈÂÁÂÚıÂd˜ âÂÙ›ÌËÛÂ Ùˇá àÓ¤Ìˇˆ

ηd Âr ÙFÉ ı·Ï¿ÛÛFËØ ™ÈÒ·, Âʛ̈ÛÔ! K·d âÎfi·ÛÂÓ ï ôÓÂ-

ÌÔ˜, ηd âÁ¤ÓÂÙÔ Á·Ï‹ÓË ÌÂÁ¿ÏË. 4

40

0 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø T› ‰ÂÈ-

ÏÔ› âÛÙ Ô≈Ùˆ; ¶á˜ ÔéÎ ö¯ÂÙ ›ÛÙÈÓ; 4

41

1 K·d âÊÔ‚‹ıËÛ·Ó Êfi-

‚ÔÓ Ì¤Á·Ó ηd öÏÂÁÔÓ Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜Ø T›˜ ôÚ· ÔyÙfi˜ âÛÙÈÓ, ¬ÙÈ

ηd ï ôÓÂÌÔ˜ ηd ì ı¿Ï·ÛÛ· ñ·ÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ ·éÙˇá;

172

KATA  MAPKON

ÎÂÊ. ‰ã