יקסע חותיפ תלהנמ ,שיפ הביבא

 

aviva@gisfinance.com

 

 תיכשמ

32

 

 המוק

2

חותיפ הילצרה ,

     

 

 'לט

03-6139900

  

 

 

 
 
 
 

ידימלת

 

,םולש יסנניפ ןונכתו ךוניחל הללכמה

 

 

םידימלת ,םכב םיאור ונא

 "יסנניפ ןנכתמ" עוצקמ דוסייל ךרדב ונלש םירירגשו םיפתוש ,

 םינימאמ ונא .לארשיב

 ,וניניב הלועפ ףותישבש

 ןנכתמה עוצקמ תא רידאהל לכונ

 םידימלת וניתורושל ףרצלו ץראב ומוחתב ליבומה עוצקמכ ותוא בצמל ,יסנניפה

 .ונלש הליהקהמ קלח ויהישו םהב םיאג היהנ ונלוכש ,םייתוכיא

 

 

 עיפשהלו ףתכ תתל םכילא םינופ ונא

 לע

 םכדיב .ונלש םיננכתמה תליהק לש הינפ

תושעל

 

שעמ

םיינש וא ה/רבח לע ץילמהלו ה

 

 ימוחתב םיקסועה

 ,םינויסנפ ,םיסנניפה

תייאר

 

החפשמ תלכלכ םיחמומ , ןובשח

רע ,

י

כ

ת

 

דועו ןיד

 םניא רשאו ,

לפונ

םי

 

 םכמ

תמרב

ם

,

 

או

ש

 ר

 .םייואר םיסנניפ םיננכתמ תויהל לאיצנטופ ילעב םניה

 

 

 בר ךרע לעבו בושח אוה "רבח איבמ רבח" לש ךלהמה

 

ש הליהקלו הללכמל

ונל

 

 .דחאכ

כ ןכל

 רשא ,ה/דימלת ל

י

הללכמב דומלל ליחתי רשאו םכדי לע הנפו

תא הכזי

םכ

 

 הוושב

 ךס ךרע

1500

 

כרענה תוליעפ לכו הרשעה יסרוק /םיסנכ /ןויע ימיב תופתתשהל

 ת

.ונמעטמ

 

 

 .)ןולמ יתב תמגודכ םישילש םידדצל םולשת ללוכ אל(

 

 

ה ידומילב םיבייח םכנהש הדבועה חכונ

,ךשמ

 

 תריבצ

30

 

תויתנש דומיל תועש

 

 םשל

 בר ךרע לעב ונהש סונוב םכל םיקינעמו םיידי םיבלשמ ונא ,ןוישירה שודיח

ה

 הווהמ

 .םכרובע תיתועמשמ תילכלכ הלקה

 

 

 :איה הללכמב תוינפהל תבותכה

 

לט יקסע חותיפ תלהנמ שיפ הביבא

-

6139000

-

03

 

 ל"אודב וא ,

 

aviva@gisfinance.com

 

 

 

 ןורל השמ וא/ו

 

'לט

-

 

130

-

555

-

0506

 

 ל"אודב וא

moshe@gisfinance.com

 

 
 

 שארמ הדותו ונלוכל החלצהב

 

ןורל השמ