КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА НА БФСЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МТО 

Ниво

Тяло

Рамена

Стрели

Резултат

Участия в ДСК

Участия в лагери - 

брой дни

I- Начално

50 €

40 €

jazz,beman

за развитие

50%

не 

II- Средно

300 €

250 €

A/C/E

1100/1250

80%

65%

III - Високо

450 €

500 €

X10

1250/1300

80%

85%

Условия за ползване на материалната част :

1. Да се пази и съхранява оръжието, дадено от БФСЛ
2. Да не се предоставя на трети лица да се използва по състезания. 
Ако се установи то съответно да бъде иззето.
3. Ако бъде откраднато или унищожено, да бъде възстановена стойността на БФСЛ.
4. Да участват в ДСК по сътветният минимум.
5. Да участват в лагери по сътветният минимум.
6. Редовно да покачват своите резултати.
7. Дадените стрели от БФСЛ да се ползват мин. две години.
8.Давността за раздадено МТО за ВСМ е 5 години от датата на получаване на оръжието. 

Забележка: 

БФСЛ ще закупи МТО при финансова възможност.

 Критериите и правилата са изготвени от ТС и са обсъдени и утвърдени на заседание на УС  
с прот.№9/27.07.2013г., т.6, гр.Разград