ЈКП„КЛЕПА“-ГРАДСКО 

П Р О Г Р А М А (2014/2017)

 

 

1.Каптажа во с.Горно Чичево-2(две)

 

2.Каптажа во с.Виничани-2(две)

 

3.Бунар(бушотина)во с.Ногаевци 

4.Бунар(бушотина)во Градско-2(две)

 

5.Одвод на атмосферска вода на неколку критични   
места на ул:„4ти Јули“ 

6.Поставување на лежечки полицајци во Градско 

7.Промена на водоводна мрежа во должина од  

 

    3.000метри во Градско;

 

8.Промена на водоводна мрежа во 
нас.“Стопанство“ во должина од 700метри;

 

9.Изградба на секундарна канализациона мрежа во 
нас.„Стопанство“

 

10.Изградба на погребален објект(капела)

 

11.Изработка на ивичнаци и каналетки за улиците 
во Општина Градско

 

12.Дренажна цевка во с.Виничани;

 

13.Дислокација  на пазар и изградба на нов; 

14.Изградба на младински плоштад; 

15.Фонтана(изградба); 

16.Инфраструктура за индустриска 
зона(технолошка вода,вода за пиење,канализација); 

17.Добивање на локација за гробни места и 
преземање ,односно управување со нив;