סרוקל המשרה ספוט

 יסנניפ טסילנא

 

סרנלפארפ

 

 

 דובכל

 

 מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

 :ןופלט

03-6139900

 

 

 :סקפ

7997802

-

09

 

 :ינורטקלא ראוד

office@gisfinance.com

 

 

 

 :םיישיא םיטרפ

 

נ / ז ןימ   ________________ ז.ת _____________ :אלמ םש

 

____________________ :האלמ תבותכ ______________ :הדיל ךיראת

 

____________________ :דיינ ןופלט  __________________:תיבב ןופלט

 

________________________________ :ל"אוד

___

 

_____________ :ףנעב קתוו  אל / ןכ :ינויסנפ חוטיב ןכוס ןוישיר לעב

 

:ש"ע תינובשח

 

 _______________

:ז.ת /פ.ח

 

_____________________

 

_______________________ :ראוד חולשמל תבותכ

 

:הדובעה םוקמ יטרפ

 

:קסעה תיב םש

 

______________________ :האלמ תבותכ_____________________

 

____________________ :הדובעב סקפ ___________________ :הדובעב 'לט

 

_______________ :דיקפת_____________________ :הדובעב ל"אוד

 

 רבח םאה                אל / ןכ :ץעוי םאה                  אל / ןכ :ןכוס םאה

ב

-

 

MDRT 

 

 אל / ןכ

 

___________________________________________________________ :טרפ ,ןכ םא

 

________________________ :תיקסע תוליעפ ימוחת

 

 

?ךדיב שיש תיטנוולרה רתויב ההובגה הלכשהה יהמ

 

     ינש ראות

 

ןושאר ראות

                  

              הדועת

רחא

 

___________________________

 

  

                    רוטקוד

_______________________________________ :םוחת הזיאב

 

 

_________________ :ךיראת ________________ :המיתח  __________________ :םש

 

 

 

 

 

 

 

:םיללכ םיאנת

 

1

.

 

:המשרה יאנתו םושיר ימד

 

 

 סרוק תולע

 יסנניפ טסילנא

 

סרנלפארפ

 

9,500

 

 

 

 

 סרוקל םושיר ימד

750

 

 

סרוקה תולעמ קלח םיווהמ

.

 

 

 דע שורפל ןתינ םולשת יאנת

8

 

 הדמצה אללו תיביר אלל םיפוצרו םיווש םימולשת

.םושיר ימד זוזיקב

 

 

 תרבחל תורישי וניה םולשת

GIS

-

 

.מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ

 

 

קוחכ מ"עמ ףיסוהל שי םיריחמל

 

 

2

.

 

דומיל רכש םולשתל תובייחתה

 

סרוקל

:

 

 

 ______________ :תבותכ   ______________ז.ת___________ :מ"חה ינא

_________________ןופלט

 

 

 סרוקב יתופתתשה ןיגב דומילה רכש תא םלשל תאזב בייחתמ

 יסנניפ טסילנא

 

סרנלפארפ

 

 :ךס לע

________________

 

 קיסעמ תועצמאב

 

          דימלתה תועצמאב עצובמ םולשתה

 רחא

_____________:

 

 

 

 

םולשתה ןפוא

 

( "מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ" תדוקפל האחמה

GIS

)

 

 

יארשא

-

 

 _____________:סיטרכה גוס

                             

ןמוזמ

 

 ___________________________________:סיטרכ 'סמ

 ________:ףקות

                          

סיטרכה לעב םש

.___________________

 

 

( מ"עב םיילבולג העקשה תונורתפ"ל תיאקנב הרבעה

GIS

 םילעופה קנב ,")

012

 ,

 םילג ףינס

584

 ןובשח ,

110960

.

 

 

.בתכבו שארמ הרבחה תמכסהב אלא לוטיבל תונתינ אל תואחמהה יכ יל עודי

 

 

 תרבחל יכ יל עודי

GIS 

 

דימלתה לש וידומיל תא ידימ ןפואב קיספהל תוכז הנשי

 

 ןיגב

 ,רוזחת דימלת לש האחמהו הדימב .דעומב וקלח וא ולוכ ,דומילה רכש םולשת יא

.)ק'צ תרזחה תלמע ללוכ( ךכמ האצותכ הרבחל ומרגיש תויולעב דימלתה אשיי

 

 

 תרבחל

GIS

 

 אל תוגהנתה ןיגב דימלתה לש וידומיל תא קיספהל תוכזה הרומש

.יפסכ רזחה אלל תאזו תעמשמ תורפה ןיגב וא/ו התואנ

 

 

3

.

 

:עדימ ירגאמ

 

 

 

 לכ וא/ו יתרסמש םיטרפה יכ ,ךכל םיכסמ ינאו יתעידיל אבוה יכ תאזב ריהצמ ינא

 תרבח לש בשחוממ עדימ רגאמב קזחוי םכתעידיל עיגיש עדימ

GIS 

 

 יכו .מ"עב

 ,םיתוריש ןתמ ךרוצל םישרדנה םיפסונ עדימ ירגאמל רסמיהל םייושע הלא םיטרפ

.ןידה תושירדל םאתהב ןכו תפטוש תוליעפ

 

 

 ימיע רשק תריצי ךרוצל ושמשי עדימה רגאמב ורמשי רשא םינותנה יכ םיכסמ ינא

 תורישו ינורטקלאה ראודה תבותכ ,המושרה יתבותכ תועצמאב םינוכדע תוברלו

MS

S

 

.דיינה ןופלטב

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

.

 

 תלבקל סרוקה תושירד

רנלפ ארפכ הדועתה

-

 

יסנניפ טסילנא

 

 

 םינחבמה לכב רבוע ןויצ

65

 

הלעמו

 

 

 תושרדנה תודובעה לכ תשגה

 

 

 םומינימב תופתתשה

80%

 

 דומילה תועשמ

 

 

5

.

 

:סרוקה תחיתפ ידעומ תייחדו םישגפמ ידעומ יוניש

 

 

 תרבח

GIS 

 

 וא םימשרנה טועימ בקע סרוק חותפל אלש תוכזה תא המצעל תרמוש

.תרחא הביס לכמ

 

 

 תרבח

GIS

 

ה ידעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש

םירועיש

 

 םיכרצל םאתהב

.םישרדנה םיצוליאלו

 

 

6

.

 

:המשרה לוטיב

 

 

 לע םושירה ימד תולעב ביוחי ןושארה שגפמה ינפל עובש דע המשרה לוטיב

ךס

 

750

 

 מ"עמ +

 

 

 ביוחי ןושארה שגפמה ינפל עובשמ תוחפ המשרהה לוטיב

אלמ ריחמב

 

 .סרוקה לש

 

 
 
 

7

.

 

 

:דוגיאב תורבח

 

 

 

 יסנניפ טסילנא סרוק רגובו דימלת

 

 םיננכתמה דוגיאב רבחכ ףרטצמ רנלפ ארפ

 ךסב רבח ימד םלשיו לארשיב םיסנניפה

600

 

 

 סרוקל תופרטצהה םוימ הנשב

 

 
 
 

 
 
 

___________:םש

____

___

   

__________________ :המיתח

 

 
 

___________________:ךיראת __________________ :ז.ת