Nam

la hÀu 10 19

28 37 46 55 64 73 82 k‰ Çô

th° tú 11 20

29 38 47 56 65 74 83 vân h§n

thûy diŒu 12 21

30 39 48 57 66 75 84 m¶c ÇÙc

thái båch 13 22

31 40 49 58 67 76 85 thái âm

thái dÜÖng 14 23

32 41 50 59 68 77 86 th° tú

vân h§n 15 24

33 42 51 60 69 78 87 la hÀu

k‰ Çô 16 25

34 43 52 61 70 79 88 thái dÜÖng

thái âm 17 26

35 44 53 62 71 80 89 thái båch

m¶c ÇÙc 18 27

36 45 54 63 72 81 90 thûy diŒu

Nam

huÿnh tuyŠn

10 18

27 36 45 54 63 72 81

toán tÆn

19

20

29

30

39

40

49

50

59

60

69

70

79

80

ÇÎa võng

15 24

33 42

16 25

34 43

51

14 23

32 41

52 61

diêm vÜÖng

thiên la

thiên la

17 26

35 44 53 62 71

88

ÇÎa võng

78 87

84

85

86

thiên tinh

ngÛ m¶

tam kheo

huÿnh tuyŠn

diêm vÜÖng

68

73

74

75

76

77

58

64

65

66

67

55

56

57

toán tÆn

thiên tinh

48

13 22

31

46

47

Tu°i

bäng tính sao

bäng tính hån

Tu°i

tam kheo

11

28

ngÛ m¶

12 21

37

38

82

83