DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  

ZA RAZDOBLJE  

OD 1.1.2016. DO 31.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomislavgrad, 28.2.2017. 

1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.

 

Tablica 1: Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016. 

OPIS 

2016. 

Prihod: 

  

     Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije po 
Ugovoru 

2.497.422,00 

     Ostali prihodi* 

859.918,00 

Ukupno prihodi 

3.357.340,00 

Rashod: 

  

      Osobna primanja zaposlenih 

2.621.502,00 

      Materijalni i ostali troškovi poslovanja** 

673.408,00 

      Amortizacija 

130.322,00 

Ukupno rashodi 

3.425.232,00 

Gubitak 

67.892,00 

*  U  ove  prihode  pobrojani  su:  prihod  od  donacija  u  visini  amortizacije,  prihod  kroz 
blagajnu,  prihodi  iz  Županijskog  i  Općinskog  proračuna,  prihod  od  sistematskih 
pregleda, prihod od Zavoda za zapošljavanje,  te ostali prihodi. 
 
**  Ove  troškove  čine:  laboratorijski  i  stomatološki  materijal,  materijal  za  radiološku 
djelatnost  te  ostali  potrebni  medicinski  materijal  i  lijekovi,  namirnice  za  ishranu 
djelatnika, troškovi električne energije, goriva, grijanja, uredski materijal, sitan inventar, 
te  ostali  materijalni  troškovi.  U  ovoj  stavci  pobrojani  su  i  troškovi  usluga:  komunalne 
usluge,  poštanske  usluge,  usluge  telekomunikacija,    usluge  laboratorijskih  djelatnosti 
koji  se  rade  u  Zavodu  za  javno  zdravstvo  Livno,  PAPA  testovi,  pathistološke  usluge, 
intelektualne  usluge,  usluge  vanjskih  suradnika,  edukacije  djelatnika  te  ostali 
nematerijalni troškovi.