Ngày 10 tháng 3, 2017 

Thông Báo Ngày Thọ Bát Quan Trai Tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX  

Ngày 17 – 18 tháng 3, 2017 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa quí Phật tử, 

     Nhằm mục đích tạo duyên cho Phật tử trong việc tu tập, ngày thọ bát quan trai trong tháng 3, 2017, sẽ 
được tổ chức tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX, dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Như Hiếu theo ngày 
giờ được ấn định như sau: 

  Thứ Sáu,  17 tháng 3, 2017 
  

8g00 tối: 

Thọ giới bát quan trai  

 

 

 

Pháp thoại 

  Thứ Bảy,  18 tháng 3, 2017 

5g00 sáng: 

Thức chúng  

5g30 sáng: 

Tọa thiền 

6g00 sáng  

Công phu sáng - Tụng Lăng Nghiêm Thập Chú 

 

 

Nhiễu Phật - Lễ Phật - Hồi hướng 

7g30 sáng: 

Tiểu thực (điểm tâm sáng) 

8g30 sáng: 

Thọ giới bát quan trai  

9g00 sáng: 

Pháp thoại 

9g30 sáng: 

Nguyện hương bạch Phật 

 

 

Vị sám chủ hướng dẫn - đại chúng bạch Phật phát nguyện 

 

 

Tán lư hương, kệ khai kinh - Niệm Phật Đại Thế Chí chương - Đọc khai thị 

 

 

Ngồi niệm Phật - Nhiễu Phật - Lễ Phật - Hồi Hướng 

11g30 trưa: 

Cúng quá đường - Thọ trai 

 

Chỉ tịnh (nghỉ trưa) 

3g00 chiều: 

Khóa lễ niệm Phật - Niệm Phật - Nhiễu Phật  

 

 

Pháp thoại  

 

 

Nghỉ giải lao (15 phút) 

4g45 chiều: 

Thỉnh đại hồng chung - Công phu chiều 
Tụng kinh A Di Đà 

 

 

 

Mông Sơn Thí Thực 

 

 

 

Xả giới  
Hoàn mãn. 

  
     Kính mong quí Phật tử thu xếp thời giờ đến tham dự ngày ngày thọ bát quan trai.  Kính chúc quý Phật 
tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

  

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

Chùa Linh-Sơn Austin, TX  
Kính thông báo & kính mời. 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn