Ανοικτή Ενημερωτική Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) - Ομιλία Καθηγητή κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου 

 

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017, 12:00-14:00 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ 

 

Χρήστος Παπαθεοδώρου 

Ο  Χρήστος  Παπαθεοδώρου  έχει   πτυχίο  και  διδακτορικό  δίπλωμα  από  το 
Τμήμα  Πληροφορικής  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  (1987  και  1992 
αντίστοιχα).  Είναι  καθηγητής  στο  Τμήμα  Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας 
και  Μουσειολογίας  του  Ιονίου  Πανεπιστημίου  και  διδάσκει  Πληροφοριακά 
Συστήματα,  Ανάκτηση  Πληροφοριών,  Μεταδεδομένα  και  Συστήματα  Οργάνωσης 
Γνώσης.  Τα  ερευνητικά  του  ενδιαφέροντα  αφορούν  στην  αξιολόγηση 
ψηφιακών  βιβλιοθηκών,  στη  διαλειτουργικότητα  των  μεταδεδομένων,  στην 
ψηφιακή  επιμέλεια  και  διατήρηση,  στη  διαχείριση  ηλεκτρονικών  αρχείων, 
στην  εξόρυξη  γνώσης  και  στην  εξατομικευμένη  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες 
πληροφόρησης.  Ήταν  Πρόεδρος  της  Συντονιστικής  Επιτροπής  (steering 
committee)  του   International  Conference  on  Theory  and  Practice  of 
Digital  Libraries  (TPDL)  από  το  2012  έως  το  2015  και  Πρόεδρος  στο 
Τμήμα  του  από  τον  Σεπτέμβριο  του  2013  έως  τον  Οκτώβριο  του  2015.  Είναι 
συνεργάτης  -  ερευνητής  στη  Μονάδα  Ψηφιακής  Επιμέλειας  του  Ινστιτούτου 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

του 

Ερευνητικού 

Κέντρου 

"Αθηνά". 

Έχει 

συμμετάσχει 

ως 

διοργανωτής, 

πρόεδρος 

και 

μέλος 

της 

επιτροπής 

προγράμματος  σε  διάφορα  συνέδρια  του  εσωτερικού  και  του  εξωτερικού. 
Έχει  διατελέσει  αξιολογητής  σε  ευρωπαϊκά  και  εθνικά  χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα  και  έχει  συμμετάσχει  ως  ερευνητής  σε  διάφορα  ερευνητικά 

έργα.