Chùa Linh-Sơn Austin & Leander

 

4604 Duval Rd., Austin, TX 78727 - 512-794-8998 
19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - 512-259-2615

 

Cầu-An & Cúng Sao Giải Hạn Rằm Thượng Nguyên, Bính Thân 

Ngày 14 Tháng 2, Năm 2016  (Tại Chùa Linh-Sơn DUVAL) 

 

Tên Gia-chủ: ________________________________ 
Địa Chỉ: ____________________________________ 
Điện Thoại: _________________________________ 

 

Pháp-Danh (nếu có):    ___________________________________ 
Thành phố: ___________________________  Zip Code: _______ 
Xin Hỷ Cúng: $_________________________________________ 

 

 

Ghi-Chú: Mẫu sớ và ngân phiếu hỷ cúng xin ghi Chùa Linh-Sơn và gởi về địa chỉ: 

4604 Duval  Road, Austin, TX 78727 trước ngày 14 tháng 2, 2016 

Họ và Tên

 

(Xin bỏ dấu viết theo thứ tự Việt-Nam)

 

Sao

 

Hạn

 

Tuổi

 

Nam 

Nữ 

Ngày Sanh 

dương lịch 

(ngày, tháng, năm)