Ngày 22 tháng 3, 2016 

Thông Báo & Thơ Mời Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 

Tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX (4604 Duval Rd.) 

Ngày Thứ Bảy 26 tháng 3, 2016 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Chúng con cung kính nghe rằng:  

“Tay cầm cành dương nhúng tịnh bình 

Pháp mầu nước thánh độ sinh linh 

Chấp tay khấn nguyện tiêu tai nạn 

Cất tiếng nam mô thoát ngục hình” 

Hàng  năm  vào  ngày  19  tháng  2  âm  lịch  là  ngày  Lễ  Vía  Đức  Quán  Thế  Âm  Bồ  Tát  đản 
sanh, Phật tử khắp nơi trên thế giới nhất tâm tưởng niệm đến ân đức từ bi cứu khổ và phổ 
độ chúng sanh của Ngài.  Để tưởng nhớ đến lòng từ bi vô lượng đó, Chùa Linh-Sơn Austin 
trân trọng tổ chức Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát theo ngày giờ được ấn định như sau:  

Địa điểm:  Chùa Linh-Sơn Austin, 4604 Duval Rd., Austin, TX 78727 

Ngày:  Thứ Bảy 26 tháng 3, 2016 (18 tháng 2 âl) 

 

- 10g30 sáng

: Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

 

 

- 11g15 trưa:  Cúng Phật, cầu siêu, cúng chư hương linh thờ tại chùa  

 

- 12g00 trưa:  Ngọ trai 

 

- 6g00 chiều:  Tụng 21 biến chú Đại Bi 

 

 

 

    Pháp thoại ngắn do Thầy Thích Huệ Thành thuyết giảng 

 

- 7g30 tối:      Thắp hoa đăng cúng dường Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 

 

- 8g30 tối:      Hoàn mãn. 

     Trân trọng kính mời quý Phật tử nhín chút ít thì giờ về Chùa để cùng nhau tưởng niệm, 
chiêm bái ân đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 
     Cầu xin chư Phật gia hộ cho quí Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc. 
 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Kính thông báo 
Chùa Linh-Sơn Austin, TX

 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn