_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА ГРАДСКО 

 

 

 

10. 

 
 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за 

усвојување на Квартален извештај за 

извршување на буџетот на Општина 
Градско за прв квартал  2016 година 

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

објавување  на

 

Одлуката  за  усвојување

 

на 

Квартален  извештај  за  извршување  на 
Буџетот  на  Општина  Градско  за    прв 
квартал  за  2016  година,  што  Советот  на 
Општина  Градско  го  донесе  на  седницата 
одржана на 15.04.2016 година. 

 
 

Бр.09-183/1 
18.04.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р. 

 

 

 

 

 
 

Врз основа на член 62 став 1 и член  

36, став 1, точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа  („Службен  весник  на  РМ“ 
бр.5/02) и член 17 од Статутот на Општина 
Градско (,,Сл. гласник на Општина Градско,, 
бр. 02/06)  
Советот на Општина Градско на седницата 
одржана на 15.04.2016 година донесе 
 

О Д Л У К А 

за усвојување на  

Квартален извештај за извршување на 

буџетот на Општина Градско за прв 

квартал  2016 година 

 

  

1.  Советот  на  Општина  Градско  го  усвои 
Кварталниот  извештај  за  извршување  на 
Буџетот  на  Општина  Градско  за  прв 
квартал за 2016 година. 
 
2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“. 
 
 
Бр.08-172/3 
15.04.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 
 
 
 
 

Службен гласник на 

Општина Грaдско 

излегува по потреба

 

 

Број 2 година XXI 

 18 

април 2016

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

36 

 

11. 

 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за 

согласност за намена на инвестицијата 

во Општина Градско  

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

објавување  на

 

Одлуката  за  согласност  за 

намена  на  инвестицијата  во  Општина 
Градско

,  што  Советот  на  Општина  Градско 

го  донесе  на  седницата  одржана  на 
15.04.2016 

година. 

 
 

Бр.09-183/2 
18.04.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р. 

 

Врз основа на член 62 а во врска со 

член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.  Весник  на  Република  Македонија 
бр.5/02) и член 21 од Статутот на Општина 
Градско  (Сл.  Гласник  на  Општина  Градско 
бр.02/2006),Советот на Општина Градско на 
седницата  одржана  на  ден  15.04.2016 
година, ја донесе следната 

 

О Д  Л  У К А 

За Согласност за намена на 

инвестицијата  во Општина Градско 

 

Член 1 

Советот  на  Општина  Градско  за 

2016    година,  по  објавениот    Јавен  повик  
бр.  06/2016  од  03.03.2016  година    за 
доставување  на  барања  за  користење  на 
средства  од  програмата  за  финансиска 
поддршка  на  руралниот  развој  за  2016 
година      од  страна  на  Агенцијата  за 
финансиска  поддршка  во  земјоделието  и 
руралниот  развој  донесе  одлука  за 
Согласност  за  намена  на  инвестицијата 
(реализација   на Проектот ,, Изградба на 
пат  од  село  Уланци  до  обработлива 
земјоделска 

површина, 

Општина 

Градско,,).    
 

Член 2 

Оваа  Oдлука  влегува  во  сила  со 

денот на донесувањето  а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 

Бр.08-172/4 
15.04.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 

12. 

 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за 

приоритетен проект за Општина Градско  

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

објавување  на

 

Одлуката  за  приоритетн 

проект  за  Општина  Градско

,  што  Советот 

на  Општина  Градско  го  донесе  на 
седницата одржана на 15.04.2016 година. 

 
 

Бр.09-183/3 
18.04.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р. 

 

Врз основа на член 62 а во врска со 

член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.  Весник  на  Република  Македонија 
бр.5/02) и член 21 од Статутот на Општина 
Градско  (Сл.  Гласник  на  Општина  Градско 
бр.02/2006),Советот на Општина Градско на 
седницата  одржана  на  ден  15.04.2016 
година, ја донесе следната 

 

О Д  Л  У К А 

За приоротетен проект за Општина 

Градско 

 

Член 1 

Советот  на  Општина  Градско  за 

2016    година,  по  објавениот    Јавен  повик  
бр.  06/2016  од  03.03.2016  година    за 
доставување  на  барања  за  користење  на 
средства  од  програмата  за  финансиска 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

37 

 

поддршка  на  руралниот  развој  за  2016 
година      од  страна  на  Агенцијата  за 
финансиска  поддршка  во  земјоделието  и 
руралниот  развој  донесе  одлука  за 
приоритет  на  Проектот  ,,Изградба  на  пат 
од 

село 

Уланци 

до 

обработлива 

земјоделска 

површина, 

Општина 

Градско,“.    
 

Член 2 

Оваа  Oдлука  влегува  во  сила  со 

денот на донесувањето  а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 

Бр.08-172/5 
15.04.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 

13. 

 

Врз  основа  на  член  50,  став  1,  точка 

3,  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од  Статутот  на  Општина  Градско  (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за сопствено 

учество  

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

објавување  на

 

Одлуката  за  сопствено 

учество

,  што  Советот  на  Општина  Градско 

го  донесе  на  седницата  одржана  на 
15.04.2016 

година. 

 
 

Бр.09-183/4 
18.04.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р. 

 

Врз основа на член 62 а во врска со 

член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.  Весник  на  Република  Македонија 
бр.5/02) и член 21 од Статутот на Општина 
Градско  (Сл.  Гласник  на  Општина  Градско 
бр.02/2006),Советот на Општина Градско на 
седницата  одржана  на  ден  15.04.2016 
година, ја донесе следната 

 

О Д  Л  У К А 

За сопствено учество 

 

Член 1 

 

Советот  на  Општина  Градско, 

согласно Програмата за работа на Советот 
на  општина  Градско  за  2016  година  и 
ЈАВНИОТ  ПОВИК  за  2016  година  за 
доставување  на  барања  за  користење  на 
средства  од  Програмата  за  финансиска 
поддршка  за  рамномерен  регионален 
развој  од  страна  на  Бирото  за  регионален 
развој  донесува  Одлука  за  сопствено 
учество за реализација на инвестицијата 
„Изработка  на  техничка  Документација 
за  изградба  на  локален  пат  до  село 
Грнчиште,  Општина  Градско“.  
Советот 
потврдува дека се обезбедени средства од 
буџетот на општина Градско за 2016 година 
во  висина  од  36  000,00  денари,  односно 
10%  од  вкупниот  износ  кој  е  потребен  за 
реализација 

на 

горенаведената 

инвестиција. 
 

Член 2 

Оваа  Oдлука  влегува  во  сила  со 

денот на донесувањето  а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 

Бр.08-172/6 
15.04.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 

14.  

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 

3  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско („Службен 
гласник на Општина Градско“ бр.2/06), 
Градоначалникот  на  Општина  Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за 

усвојување на 

 

Елаборатот за проценета 

штета од природна непогода -поројни 

врнежи од дожд, силен ветер и поплави 

што ја зафати Општина Градско во 

периодот од 11 март до 15 март 2016 

година 

 

 

 

Се 

објавува 

Заклучокот 

за 

објавување  на  Одлуката  за  усвојување  на 
Извештајот-

Елаборатот за проценета штета 

од  природна  непогода  -поројни  врнежи  од 
дожд, силен ветер и поплави што ја зафати 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

38 

 

Општина  Градско  во  периодот  од  11  март 
до  15  март  2016  година,

 

што  Советот  на 

Општина  Градско  го  донесе  на  седницата 
одржана на 15.04.2016 година. 
 
Бр.09-183/5 
18.04.2016

год.

 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 

Жанета Чаушевска с.р. 

 

 
 

Врз основа на член 62 став 1 и член 

36  став  1  точка  7  од  законот  за  локална 
самоуправа  (Службен  весник  на  РМ  бр. 
5/02)  и  член  17  од  Статутот  на  општина 
Градско  (Службен  гласник  на  општина 
Градско бр. 02/06) 
 

Советот  на  Општина  Градско  на 

седницата  оджана  на  15.04.2016  година 
донесе  
 

О Д Л У К А 

За усвојување на Извештајот-

Елаборатот за проценета штета од 

природна непогода -поројни врнежи од 

дожд, силен ветер и поплави што ја 

зафати Општина Градско во периодот од 

11 

март до 15 март 2016 година 

 

1.Советот  на  Општина  Градско  го  усвои 

Извештајот-

Елаборатот за проценета штета 

од  природна  непогода  -поројни  врнежи  од 
дожд, силен ветер и поплави што ја зафати 
Општина  Градско  во  периодот  од  11  март 
до 15 март 2016 година. 
 
2.Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“.

 

 
Бр.08-172/7 
15.04.2016

год.

 

Градско 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 

Ванчо Цветков с.р. 

 

 
 
ЕЛЕБОРАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

25 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД  ПРИРОДНИ 
НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ - ОПШТИНА ГРАДСКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОГ КОН ИЗВЕШТАЈОТ - ЕЛАБОРАТОТ 

 

 

 

ЗА ПРОЦЕНЕТА ШТЕТА ОД ПРИРОДНА НЕПОГОДА –ПОРОЈНИ ВРНЕЖИ ОД 

ДОЖД, СИЛЕН ВЕТАР И ПОПЛАВИ ШТО ЈА ЗАФАТИ ОПШТИНА ГРАДСКО 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 11 МАРТ ДО 15 МАРТ 2016 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

25 

 

-  ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ШТЕТАТА 

Причината  за  настанатата  штета  (поплавени земјоделски  површини)  во 
периодот од 11 март до 15 март 2016 година ја лоцираме кај тоа што во 
наведениот период во два наврати имаше излевање на речното корито 
на река Брегалница во близина на с.Уланци поради високиот водостој кој 
може  и  да  се  потврди  и  во  официјалните  извештаи  каде  стои  дека 
нивото на водата на река Брегалница на ден 11.03.2016 изнесува 316 см 
измерено во 08:00 часот, односно 322 см измерени во 08:00 часот на ден 
14.03.2016 година. 

 

-  ПОРОЈНИ ВРНЕЖИ ОД ДОЖД, СИЛЕН ВЕТАР И  ПОПЛАВИ 

Дел од територијата на Општина Градско во периодот од 11 март до 15 
март ја зафати невреме проследено со силен ветар и поројни врнежи од 
дожд  кои  придонесоа  за  излевање  на  речното  корито  на  река 
Брегалница и поплавување на дел од земјоделските насади и сл.  

 

-  ГОЛЕМИНА НА ЗАФАТЕНОТО ПОДРАЧЈЕ 

 Територијата на Општина Градско 

 

-  БРОЈ НА ЧОВЕЧКИ ЖРТВИ 

Според  пријавите  од  граѓаните  и  податоците  од  РЦУК  од  поројните 
врнежи од дожд, силниот ветар и поплавите од 11 март до 15 март 2016 
година во Општина Градско нема пријави за човечки жртви. 

 

-  БРОЈ НА ПОТЕШКО И ПОЛЕСНО ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА 

Според  пријавите  од  граѓаните  и  податоците  од  РЦУК  од  поројните 
врнежи од дожд, силниот ветар и поплавите од 11 март до 15 март 2016 
година нема пријави за потешко и полесно повредени лица. 

 

-  БРОЈ НА ЛИЦА ЗАБОЛЕНИ ПОРАДИ ВОНРЕДНИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ 

Според  пријавите  од  граѓаните  и  податоците  од  РЦУК  од  поројните 
врнежи од дожд, силниот ветар и поплавите од 11 март до 15 март 2016 
година  во  Општина  Градско  нема  пријави  за  лица  заболени  поради 
вонредни услови за живот. 

 

-  БРОЈ  НА  ДОМАЌИНСТВА  И  ЛИЦА  ЗАФАТЕНИ  СО  ЕЛЕМЕНТАРНАТА  И 

ДРУГА НЕПОГОДА 

Според  бројот  на  пријавите  за  штетите  од  поројните  врнежи  од  дожд, 
силниот ветар и поплавите од 11 март до 15 март 2016 година, бројот на 
поднесените  пријави  до  Општинската  комисија  за  проценка  на  штети 
беше 6 ( шест) кај штети на земјоделски култури . 

 

-  ОРГАНИЗИРАНА ОДБРАНА 

Според  пријавите  од  граѓаните  и  РЦУК  за  поројните  врнежи  од  дожд, 
силниот ветар и поплавите од 11 март до 15 март 2016 година не беше 
наведена организирана заштита. 
 

-  ДАДЕНА ПОМОШ ВО СПАСУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И МАТЕРИЈАЛНИТЕ 

БЛАГА, НИВНОТО СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА И КОЈ ЈА ДАЛ ТАА ПОМОШ 

Според  пријавите  од  РЦУК  и  граѓани  од  Општина  Градско  немаше 
организирано сместување и давање на помош. 

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

25 

 

-  ПОЈАВИ  НА ЕПИДЕМИЈА,  ПОСЕБНО  КАЈ  НАСЕЛЕНИЕТО,  А ОСОБЕНО КАЈ 

ДОБИТОКОТ,  ПОГОЛЕМИ  ЖАРИШТА  НА  ЗАРАЗНИ  БОЛЕСТИ  И  МЕРКИ 
ШТО СЕ ПРЕВЗЕМЕНИ ЗА ДА СЕ СПРЕЧАТ ЗАБОЛУВАЊА 

Според  пријавите  од  граѓаните  и  РЦУК  за  поројните  врнежи  од  дожд, 
силниот ветар и поплавите од 11 март до 15 март 2016 година, не беше 
наведено дека има појава на епидемија кај населението и добитокот или 
жаришта на заразни болести.  

 

-  ПОТРЕБА  ЗА  ИЗГРАДБА  НА  ПРИВРЕМЕНО  СМЕСТУВАЊЕ  И  ДАЛИ  ТОА  Е 

СТОРЕНО 

Според  увидот  од  страна  на  членовите  на  Општинската  комисија  за 
проценка  на  штетите  од  поројните  врнежи  од  дожд,  силниот  ветар  и 
поплавите  на  територијата на  Општина  Градско  од  11  март  до  15  март 
2016    година  немаше  наведено  потреба  од  изградба    на  привремено 
сместување. 

 

-  ПРЕКИНИ  ВО  РЕДОВНОТО  ОДВИВАЊЕ  НА  СТОПАНСКИОТ  И 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ И ЗА КОЕ ВРЕМЕ 

Според  информации  или  пријави  од  граѓани  во  Општина  Градско  од 
поројните  врнежи  од  дожд,  силниот  ветар  и  поплавите  11  март  до  15 
март  2016  година  и  увидот  на  лице  место  имаше  прекин  на 
земјоделските работи во погодените подрачја.  
Имено  поради  излевање  на  речното  корито  на  река  Брегалница  во  КО 
Уланци  -  Општина  Градско,  беше  оневозможен  пристапот  до 
обработливите површини во зафатениот предел со поплавата.  

 

-  ДАЛИ СОВЕТОТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ИЛИ НЕКОЈ РЕПУБЛИЧКИ 

ОРГАН  ОДНОСНО  ОРГАНИЗАЦИЈА  ДОНЕЛА  ОДЛУКА  ЗА  ОТПИС  НА 
НЕКОИ  ПРИДОНЕСИ  (на  пр.  Отпис  на  придонесот  од  доход  на 
земјоделци и други занимања, во која височина и за кое време) 

Според  пријавите  од  РЦУК  и  медиумите  за  поројните  врнежи  од  дожд, 
силниот ветар и поплавите од 11 март до 15 март 2016 година не беше 
наведено дека било кој орган односно организација има донесено одлука 
за отпис на некои придонеси.  

 

-  ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ  НА  ЦЕНИТЕ  НА  СЕЛО  И  ГРАД  ЗА  СЛОБОДНА 

ПРОЦЕНКА НА ШТЕТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, АКО НЕМАЛО ДА 
СЕ ОБРАЗЛОЖИ ЗОШТО НЕМАЛО 

 

Применетите цени во проценката и утврдувањето на обемот на штетите 
се  цени  кои  ги  следи  статистиката,  проценителите  на  осигурителните 
компании, цени на претпријатијата, откупни цени на подрачјето. 

Проценката  и  утврдувањето на  висината на  штетата  од  елементарната 
непогода,  Комисијата  ја  изврши  врз  основа  на  теренската  проценка  на 
лице место на штетите на имоти и посеви по поднесени вкупно 6 (шест) 
пријави од физички лица. 

Земени се во предвид просечните најзастапени цени на овошјето и зеленчукот 
на пазарите на големо. 

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

25 

 

СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА СО ЗАНИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
КОМИСИЈАТА  КАКО  И  ОЦЕНКА  ЗА  ПРИМЕНАТА  НА 
МЕТОДОЛОГИЈАТА  И  ЗА  КВАЛИТЕТОТ  НА  ИЗВРШЕНИТЕ 
ПРОЦЕНКИ НА ШТЕТИ 

 

Членови  на  Општинската  комисија  за  проценка  и  утврдување  на 
надомест на  на штета од природни непогодии други несреќи: 
 

Претседател:   Бајро Ашкериќ 
 
               

Член:   Ванчо Цветков 

               

Член:   Драги Симоновиќ 

               

Член:   Александар Арсов 

               

Член:   Марјанчо Иванов 

 

Стручна оценка од страна на Комисијата не е наведена поради тоа што 
проценката  на  штети  како  и  Методологијата  е  извршено  согласно 
Упатството  за  единствената  методологија  за  проценка  на  штети  од 
елементарни  непогоди  (  „Сл.  весник  на  РМ“  бр.75/01  )  од  страна  на 
Општинската комисија која брои 5( пет ) члена. 
 

Пресметка и начин на пресметување на штети од страна на комисијата 
според вид на штета. 

 

ПРОЦЕНЕТА ШТЕТА И РЕЗУЛТАТИ: 

 
Со  овој  извештај  –  елаборат  се  искажуваат  збирно  резултатите  за 

проценетата  штета,  видот  и  карактеристиките  на  причините,  големината, 
последиците, активностите и мерките за намалување на причинетите штети од 
елементарната непогода. 

 

А) Биланс на штети од поплавата во Општина Градско од 11 март до 
15 март 2016 година со износ во денари 
 

а) Табеларен приказ на проценета штета по 

земјоделска култура едногодишен/повеќегодишен 
насад со износ на проценета штета. Проценка на 
штета на физички лица за култура или насад по 
местоположба 

2 250 000 

ден. 

 

б) Записник со табеларен приказ на имот од физички 

лица/правни субјекти со проценет износ на штета   

/

 

Вкупна проценета штета  

2 250 000 

ден. 

 

 
 
 
 
 
 

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

25 

 

ПРЕДЛОГ КОНКРЕТНИ МЕРКИ ИЗРАЗЕНИ ВО ФИНАНСИСКИ 
И ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СО  РЕЗУЛТАТИ  ЗА  ПРОЦЕНЕТИТЕ 
ШТЕТИ 
 

 

Збирните  резултати  за  проценетите  штети  по  видови  на  средства, 

сопственост,  области  на  дејности  и  останатото  групирани  на  ниво  на 
територијата  на  Општина  Градско,  согласно  упатството  за  единствената 
методологија  за  проценка  и  утврдени  штети  од  елементарната  непогода 
искажани во табелите кои се во прилог на извештајот – елаборатот, дадени се 
на усвојување до Советот на Општина Градско по што се доставува до Владата 
на Република Македонија и Комисијата за проценка и утврдување на висина на 
штети  од  елементарна  непогода  со  предлог  за  целосно  /  делумно 
обештетување од настанатите штети. 

 

Категорија 

Број на пријавени 

Уништени и пријавени земјоделски култури 
Обработени ( две исти барања, поднесени од 
различни луѓе ) 

 

Оштетени градежни објекти 
Обработени ( три исти барања,  поднесени до 
Комисија за проценки од временски неприлики, 
Претседател на Совет  и Совет  на Општина 
Градско ) 

 

Вкупно 

Штети на ниво на Општина Градско 

Вкупните проценети штети на ниво на 
Општина Градско 

Износ вкупно 

 

2 250 000 

ден.

 

 

 

 

ПРИЛОГ(Ш-08) 

 

 
Територија: ОпштинаГрадско 
 
Штета  од  поројните  врнежи  од  дожд,  силниот  ветар  и  поплавите  од  11 
март до 15 март 2016 година. 
 

Користени цени (просечни на големо) 

Реден 

број 

Назив на позицијата на работата, 

материјалот и др. 

Единица на мера 

Просечна 

цена во 

денари 

Праска 

кг 

20ден. 

Морков 

кг 

3

0ден. 

Спанаќ 

кг 

10 ден. 

Пипер 

кг 

30 ден. 

Зелка 

кг 

20 ден. 

Пченица 

кг 

10 ден. 

 

_______Службен Гласник на Општина Градско_за 2016 година______Број 2______

 

25 

 

ЗАВРШЕН ДЕЛ: 

Извештај – елаборат од месец Март 2016 година за проценета штета од 
поројните врнежи од дожд, силниот ветар и поплавите од 

11 

март до 15 

март  2016 година изготвува Општинската комисија за проценка на штети 
од  елементарни  и  други  непогоди  формирана  од  страна  на  Советот  на 
Општина  Градско  во  април 2013  година под  архивски  број  07-199/15 од 
30.04.2013  година,  објавено  во  „Службен  гласник  на  Општина  Градско“ 
бр.3/13. 

Извештајот–елаборатот од месец Март 2016 година  за обилните врнежи 
од дожд, силниот ветари поплавите од

  11 

март до 15 март 2016 година 

го  разгледува  и  усвојува  Советот  на  Општина  Градско  и  го  испраќа  до 
Генералниот  секретаријат  на  Владата  на  Република  Македонија, 
Републичката  комисија  за  проценка  на  штети  од  природни  непогоди  и 
други  несреќи,  Министерството  за  финансии  и  Државниот  завод  за 
статистика. 

 

Составен дел на Елаборатот: 

 

Збирен  извештај  за  проценетата  штета  изготвен  со  примена  на 

единствената методологија и податоци од точка 70 и 82. 

Комисија за проценка на штети од елементарни  
непогоди и други несреќи на територијата на       

         

Општина Градско 

 
               

Претседател: 

              

Бајро Ашкериќ 

 
 

 

 

 

 
Мобилен телефон: +389 78232-945, 
E – mail

askeric500@hotmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 1