PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

SENATUL 

 

L E G E 

 

privind  remediile  şi  căile  de  atac  în  materie  de  atribuire  a 

contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  sectoriale  şi  a 
contractelor  de  concesiune  de  lucrări  şi  concesiune  de  servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 
 

Art.  1.  -  (1)  Prezenta  lege  reglementează  remediile,  căile  de  

atac 

şi 

procedura 

de 

soluţionare 

acestora, 

pe 

cale  

administrativ-jurisdicţională  sau  judiciară,  în  materie  de  atribuire  a 
contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  sectoriale  şi  a 
contractelor  de  concesiune,  precum  şi  organizarea  şi  funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

(2) Prezenta lege se aplică şi cererilor având ca obiect acordarea 

despăgubirilor  pentru  repararea  prejudiciilor  cauzate  în  cadrul 
procedurii  de  atribuire,  precum  şi  celor  privind  executarea,  anularea, 
rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor. 

(3) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, la nivel naţional, 

a unor mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare 

 

şi  remediere  a  neregulilor,  care  să  garanteze  respectarea  dispoziţiilor 
legale privind atribuirea contractelor. 
 
 

Art.  2.  -  (1)  Orice  persoană  care  se  consideră  vătămată  într-un 

drept  al  său  ori  într-un  interes  legitim  printr-un  act  al  unei  autorităţi 
contractante  sau  prin  nesoluţionarea  în  termenul  legal  a  unei  cereri 
poate  solicita  anularea  actului,  obligarea  autorităţii  contractante  la 
emiterea  unui  act  sau  la  adoptarea  de  măsuri  de  remediere, 
recunoaşterea  dreptului  pretins  sau  a  interesului  legitim,  pe  cale 
administrativ-jurisdicţională  sau  judiciară,  potrivit  prevederilor 
prezentei legi. 

(2)  Oricare  dintre  membrii  unei  asocieri  a  unor  operatori 

economici, fără personalitate juridică, poate formula orice cale de atac 
reglementată de prezenta lege. 
 
 

Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai 

jos semnifică, după cum urmează: 

a) act al autorităţii contractante - orice act administrativ emis în 

legătură  cu  o  procedură  privind  atribuirea  unui  contract,  orice 
operaţiune  administrativă  care  produce  sau  poate  produce  efecte 
juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de 
legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a 
efectua  o  anumită  operaţiune,  în  legătură  cu  sau  în  cadrul  procedurii 
de atribuire; 

b) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele: 
(i)  autoritatea  contractantă,  astfel  cum  este  definită  în  legislaţia 

privind achiziţiile publice; 

(ii)  autoritatea  contractantă  sau  entitatea  contractantă,  astfel  cum 

este definită în legislaţia privind achiziţiile sectoriale; 

(iii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum 

este  definită  în  legislaţia  privind  concesiunile  de  lucrări  şi 
concesiunile de servicii; 

c) contract - oricare dintre următoarele:  
(i)  contractul  de  achiziţie  publică,  astfel  cum  este  definit  în 

legislaţia privind achiziţiile publice; 

(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit în legislaţia privind 

achiziţiile sectoriale; 

(iii)  acordul-cadru,  astfel  cum  este  definit  în  legislaţia  privind 

achiziţiile publice, precum şi în legislaţia privind achiziţiile sectoriale; 

 

(iv)  contractul  de  concesiune  de  servicii  sau  contractul  de 

concesiune  de  lucrări,  astfel  cum  este  definit  în  legislaţia  privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

d)  măsuri  de  remediere  -  acele  măsuri  adoptate  de 

autoritatea/entitatea  contractantă,  în  urma  primirii  unei  notificări 
prealabile/contestaţii,  cu  scopul  de  a  corecta  o  decizie  adoptată  în 
cadrul procedurii de atribuire; 

e)  notificare  prealabilă  -  cererea  prin  care  se  solicită  autorităţii 

contractante reexaminarea unui act al autorităţii contractante, în sensul 
revocării sau modificării acestuia; 

f) persoană care se consideră vătămată - orice operator economic 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

(i)  are  sau  a  avut  un  interes  în  legătură  cu  o  procedură  de 

atribuire; şi 

(ii)  a  suferit,  suferă  sau  riscă  să  sufere  un  prejudiciu  ca  o 

consecinţă  a  unui  act  al  autorităţii  contractante,  de  natură  să  producă 
efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei 
cereri privind o procedură de atribuire. 

(2)  Termenii  şi  expresiile  definite  la  alin.  (1)  se  completează  în 

mod  corespunzător  cu  termenii  şi  expresiile  definite  în  legislaţia 
privind  achiziţiile  publice,  legislaţia  privind  achiziţiile  sectoriale, 
respectiv  legislaţia  privind  concesiunile  de  lucrări  şi  concesiunile  de 
servicii, după caz. 
 
 

Art. 4. - (1)  Pentru 

soluţionarea 

contestaţiei 

pe 

cale 

administrativ-jurisdicţională,  persoana  care  se  consideră  vătămată  se 
adresează  Consiliului  Naţional  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor, 
denumit în continuare Consiliu

(2)  Persoana  care  se  consideră  vătămată  se  poate  adresa 

Consiliului sau instanţei de judecată. 

(3)  Autoritatea  contractantă  care  a  luat  la  cunoştinţă  despre 

depunerea  de  către  persoane  diferite  a  unor  contestaţii  împotriva 
aceluiaşi act al autorităţii contractante, atât în faţa Consiliului, cât şi în 
faţa instanţei, are  obligaţia să informeze Consiliul şi  instanţa în acest 
sens, transmiţând totodată copii de pe contestaţiile formulate. 

(4)  În  cazul  prevăzut  la  alin.  (3),  instanţa  pronunţă  conexarea 

contestaţiilor, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. 

 

(5)  În  cazul  prevăzut  la  alin.  (4),  persoana  care  se  consideră 

vătămată  şi  care  a  depus  contestaţie la  Consiliu  nu  are  obligaţia  de  a 
plăti taxa de timbru prevăzută la art. 52 alin. (1). 

 (6)  În  cazul  în  care  persoana  care  se  consideră  vătămată 

formulează  contestaţie  împotriva  aceluiaşi  act  al  autorităţii 
contractante atât la Consiliu, cât şi la instanţa de judecată, se prezumă 
că aceasta a renunţat la calea administrativ-jurisdicţională. 
 
 

Art.  5.  -  (1)  Termenele  procedurale  stabilite  de  prezenta  lege 

exprimate  în  zile  încep  să  curgă  de  la  începutul  primei  ore  a  primei 
zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a 
termenului. 

(2)  Ziua  în  cursul  căreia  a  fost  comunicat  un  act  procedural  nu 

este  luată  în  calculul  termenului.  Dacă  ultima  zi  a  unui  termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie 
la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. 
 

CAPITOLUL II 

Notificarea prealabilă 

 
 

Art.  6.  -  (1)  Sub  sancţiunea  respingerii  contestaţiei  ca 

inadmisibilă, care poate fi invocată şi din oficiu, înainte de a se adresa 
Consiliului  sau  instanţei  de  judecată  competente,  persoana  care  se 
consideră vătămată are obligaţia să notifice autoritatea contractantă cu 
privire  la  solicitarea  de  remediere,  în  tot  sau  în  parte,  a  pretinsei 
încălcări  a  legislaţiei  privind  achiziţiile  publice  sau  concesiunile,  în 
termen de: 

a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre 

actul  autorităţii  contractante  considerat  nelegal,  în  cazul  în  care 
valoarea  estimată  a  procedurii  de  achiziţie  publică  sau  de  concesiune 
este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport de care este 
obligatorie  transmiterea  spre  publicare  către  Jurnalul  Oficial  al 
Uniunii  Europene  a  anunţurilor  de  participare,  potrivit  legislaţiei 
privind  achiziţiile  publice,  legislaţiei  privind  achiziţiile  sectoriale  sau 
legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

b)  5  zile,  începând  cu  ziua  următoare  luării  la  cunoştinţă  despre 

actul  autorităţii  contractante  considerat  nelegal,  în  cazul  în  care 
valoarea  estimată  a  procedurii  de  achiziţie  publică  sau  de  concesiune 
este  mai  mică  decât  pragurile  valorice  în  raport  de  care  este 

 

obligatorie  transmiterea  spre  publicare  către  Jurnalul  Oficial  al 
Uniunii  Europene  a  anunţurilor  de  participare,  potrivit  legislaţiei 
privind  achiziţiile  publice,  legislaţiei  privind  achiziţiile  sectoriale  sau 
legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

(2)  Notificarea  prealabilă  se  face  în  scris  şi  conţine  cel  puţin 

datele  de  identificare  ale  persoanei  care  se  consideră  vătămată, 
neregulile  sesizate  şi  măsurile  de  remediere  pe  care  le  consideră 
necesare a fi luate, după caz. 

(3)  În  cazul  în  care  notificarea  prealabilă  priveşte  conţinutul 

documentaţiei de atribuire, publicată în sistemul electronic de achiziţii 
publice,  denumit  în  continuare  SEAP,  data  luării  la  cunoştinţă  este 
data publicării documentaţiei de atribuire. 

(4)  În  termen  de  3  zile,  calculat  începând  cu  ziua  următoare 

primirii  notificării  prealabile,  autoritatea  contractantă  transmite  un 
răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de 
remediere a pretinsei încălcări. 

(5) În cazul  în care autoritatea contractantă  transmite  un răspuns 

în  sensul  că  urmează  să  adopte  măsuri  de  remediere,  aceasta  are  la 
dispoziţie  un  termen  de  7  zile  pentru  implementarea  efectivă  a 
acestora.  Termenul  se  calculează  începând  cu  ziua  următoare 
transmiterii răspunsului prevăzut la alin.(4). 

(6)  În  cazul  procedurilor  care  se  publică  în  SEAP,  măsurile 

adoptate  potrivit  alin.  (5),  înainte  de  data-limită  de  depunere  a 
solicitărilor  de  participare  sau,  după  caz,  a  ofertelor,  se  comunică,  în 
termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat 
autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi 
în procedura de atribuire prin publicarea în SEAP. 

(7)  În  cazul  procedurilor  a  căror  iniţiere  nu  se  realizează  prin 

publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (5) se comunică, în 
termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat 
autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi 
în procedura de atribuire. 

(8)  Comunicările  prevăzute  la  alin.  (7)  se  realizează  prin  orice 

mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, 
legislaţia  privind  achiziţiile  sectoriale  sau  legislaţia  privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 

(9)  Dispoziţiile  alin.  (7)  şi  (8)  se  aplică  şi  în  cazul  măsurilor  de 

remediere  adoptate  după  data  limită  de  depunere  a  solicitărilor  de 
participare sau, după caz, a ofertelor. 

 

(10) Sesizarea Consiliului sau a instanţei, după caz, se poate face 

numai după îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă.  

(11)  Prin  excepţie  de  la  prevederile  alin.  (1)  şi  (10),  orice 

persoană  care  se  consideră  vătămată  de  măsurile  de  remediere 
adoptate  de  autoritatea  contractantă  potrivit  alin.  (5)  poate  depune 
contestaţie în faţa Consiliului sau instanţei fără îndeplinirea procedurii 
de notificare prealabilă. 

 

 

Art. 7. - (1)  Formularea  unei  notificări  prealabile  în  termenul 

legal  de  către  persoana  care  se  consideră  vătămată  are  ca  efect 
suspendarea dreptului de încheiere a contractului. 

(2) Suspendarea dreptului de încheiere a contractului nu încetează 

înainte de expirarea unui termen de: 

a) cel puţin 10 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii 

de  achiziţie  publică,  achiziţie  sectorială  sau  de  concesiune  este  egală 
sau mai mare decât pragurile valorice în raport de care este obligatorie 
transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
a  anunţurilor  de  participare,  potrivit  legislaţiei  privind  achiziţiile 
publice,  legislaţiei  privind  achiziţiile  sectoriale  sau  legislaţiei  privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz; 

b) cel puţin 5 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii 

de  achiziţie  publică,  achiziţie  sectorială  sau  de  concesiune  este  mai 
mică  decât  pragurile  valorice  în  raport  de  care  este  obligatorie 
transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
a  anunţurilor  de  participare,  potrivit  legislaţiei  privind  achiziţiile 
publice,  legislaţiei  privind  achiziţiile  sectoriale  sau  legislaţiei  privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 

(3)  Termenele  prevăzute  la  alin.  (2)  se  calculează  după  cum 

urmează: 

a)  începând  cu  ziua  următoare  luării  la  cunoştinţă  a  răspunsului 

autorităţii contractante în sensul că nu urmează să revoce actele emise 
sau să adopte măsuri de remediere; 

b)  începând  cu  ziua  următoare  împlinirii  termenului  prevăzut  la 

art. 6 alin. (4), când autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns; 

c)  începând  cu  ziua  următoare  împlinirii  termenului  prevăzut  la 

art. 6 alin.  (5), când autoritatea contractantă a transmis un răspuns în 
sensul că urmează să adopte măsuri de remediere. 

(4)  Contractul  încheiat  cu  încălcarea  dispoziţiilor  alin.  (2)  este 

lovit de nulitate absolută. 

 

(5)  În  cazul  în  care,  în  cadrul  aceleiaşi  proceduri  de  atribuire, 

autoritatea  contractantă  achiziţionează  produse,  servicii  sau  lucrări 
defalcate  pe  loturi,  suspendarea  dreptului  de  încheiere  a  contractului 
potrivit  alin.  (1)  priveşte  numai  loturile  pentru  care  s-a  formulat 
notificarea prealabilă. 
 

CAPITOLUL III 

Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională 

 

Secţiunea 1 

Termenul de contestare şi efectele contestaţiei 

 

Art.  8.  -  (1)  Persoana  care  se  consideră  vătămată  de  răspunsul 

primit la notificarea prealabilă sau care nu  a primit niciun răspuns în 
termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), precum şi oricare persoană care se 
consideră  vătămată  de  măsurile  de  remediere  adoptate  de  autoritatea 
contractantă  poate  sesiza  Consiliul  în  vederea  anulării  actului 
autorităţii  contractante,  obligării  acesteia  la  emiterea  unui  act  sau  la 
adoptarea  de  măsuri  de  remediere,  precum  şi  pentru  recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de: 

a)  10  zile,  în  cazul  în  care  valoarea  estimată  a  procedurii  de 

achiziţie publică, achiziţie sectorială sau de concesiune este egală sau 
mai  mare  decât  pragurile  valorice  în  raport  de  care  este  obligatorie 
transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
a  anunţurilor  de  participare,  potrivit  legislaţiei  privind  achiziţiile 
publice,  legislaţiei  privind  achiziţiile  sectoriale  sau  legislaţiei  privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz; 

b)  5  zile,  în  cazul  în  care  valoarea  estimată  a  procedurii  de 

achiziţie publică, achiziţie sectorială sau de concesiune este mai mică 
decât pragurile valorice în raport de care este obligatorie transmiterea 
spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor 
de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei 
privind  achiziţiile  sectoriale  sau  legislaţiei  privind  concesiunile  de 
lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 

(2)  Termenul  de  contestare  prevăzut  la  alin.  (1)  se  calculează 

după cum urmează: 

a)  începând  cu  ziua  următoare  luării  la  cunoştinţă  a  răspunsului 

autorităţii contractante în sensul că nu urmează să revoce actele emise 
sau să adopte măsuri de remediere; 

 

b)  începând  cu  ziua  următoare  împlinirii  termenului  prevăzut  la 

art. 6 alin. (4), când autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns; 

c)  începând  cu  ziua  următoare  împlinirii  termenului  prevăzut  la 

art. 6 alin.  (5), când autoritatea contractantă a transmis un răspuns în 
sensul că urmează să adopte măsuri de remediere. 
 

 

Art. 9. - (1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă 

poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca 
urmare  a  contestaţiei.  Măsurile  adoptate  trebuie  comunicate 
contestatorului,  celorlalţi  operatori  economici  implicaţi  în  procedura 
de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de 
la  data  adoptării  lor.  Pentru  a  fi  aduse  la  cunoştinţa  operatorilor 
economici  interesaţi,  măsurile  adoptate  înainte  de  data-limită  de 
depunere  a  solicitărilor  de  participare  sau,  după  caz,  a  ofertelor,  se 
publică în SEAP. 

(2)  În  cazul  procedurilor  a  căror  iniţiere  nu  se  realizează  prin 

publicare în SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) şi (8) se aplică în mod 
corespunzător. 

(3)  În  situaţia  în  care  contestatorul  consideră  că  măsurile 

adoptate  sunt  suficiente  pentru  remedierea  actelor  invocate  ca  fiind 
nelegale,  acesta  trimite  Consiliului  şi  autorităţii  contractante  o  cerere 
de  renunţare  la  contestaţie.  În  acest  caz,  autoritatea  contractantă  nu 
mai  are  obligaţia  de  a  comunica  punctul  său  de  vedere  asupra 
contestaţiei şi celelalte documente necesare soluţionării contestaţiei. 

(4)  Autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  încheia  contractul 

numai  după  comunicarea  deciziei  Consiliului  privind  soluţionarea 
contestaţiei  şi  cu  respectarea  termenului  de  aşteptare  prevăzut  pentru 
încheierea lui. 

(5) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este 

lovit  de  nulitate  absolută.  Încheierea  contractului  anterior/ulterior 
formulării  contestaţiei  nu  împiedică  soluţionarea  acesteia  de  către 
Consiliu. 

(6)  În  cazul  în  care,  în  cadrul  aceleiaşi  proceduri  de  atribuire, 

autoritatea  contractantă  achiziţionează  produse,  servicii  sau  lucrări 
defalcate  pe  loturi,  măsurile  de  remediere  adoptate  potrivit  alin.  (1) 
privesc numai loturile pentru care s-a depus contestaţie. 
 
 
 

 

Secţiunea a 2-a 

Elementele contestaţiei 

 
 

  Art. 10. - Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină 

următoarele elemente: 

a)  numele  şi  prenumele,  domiciliul  sau  reşedinţa,  codul  de 

identificare  fiscală  al  contestatorului  persoană  fizică  ori,  după  caz, 
pentru  persoanele  juridice,  denumirea,  sediul,  codul  unic  de 
înregistrare,  numărul  de  înmatriculare  în  registrul  comerţului, 
persoanele  care  le  reprezintă  şi  în  ce  calitate.  Se  indică  şi  adresa  de 
poştă  electronică,  numărul  de  telefon  şi  numărul  de  fax,  după  caz,  la 
care  poate  fi  comunicat  orice  act  procedural.  Contestatorul  care 
locuieşte în străinătate  indică, pentru celeritate, şi domiciliul ales sau 
reşedinţa  din  România  unde  urmează  să  i  se  transmită  comunicările 
privind soluţionarea contestaţiei; 

b) denumirea şi sediul autorităţii contractante; 
c)  denumirea  obiectului  contractului,  procedura  de  atribuire 

aplicată, după caz, numărul şi data anunţului de participare din SEAP; 

d) precizarea actului atacat al autorităţii contractante; 
e) obiectul contestaţiei; 
f) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei; 
g) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în 

care este posibil; 

h)  semnătura  contestatorului  persoană  fizică  sau  a  reprezentantului 

persoanei juridice. 
 
 

  Art.  11.  -  (1)  În  situaţia  în  care  Consiliul  apreciază  că  în 

contestaţie  nu  sunt  cuprinse  toate  informaţiile  prevăzute  la  art.  10, 
acesta cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la înştiinţare, să 
completeze  contestaţia.  În  cazul  în  care  contestatorul  nu  se 
conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia este anulată. 
 

(2)  Contestatorul  ataşează  la  contestaţie  dovada  notificării 

prealabile  a  autorităţii  contractante  şi  copia  răspunsului  autorităţii 
contractante,  dacă  există,  dovada  înaintării  contestaţiei  către 
autoritatea  contractantă,  copia  actului  atacat,  după  caz,  precum  şi 
mijloacele de probă de care dispune. 
 

(3)  Contestaţia  formulată  pe  cale  administrativ-jurisdicţională  nu 

se taxează. 
 

10 

 

Secţiunea a 3-a 

Soluţionarea contestaţiei 

 
 

Art. 12. - (1)  Consiliul 

este 

competent 

să 

soluţioneze 

contestaţiile  cu  privire  la  procedurile  de  atribuire  a  contractelor  prin 
complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare 
şi funcţionare aprobat potrivit art. 37 alin. (2). 
 

(2)  Contestaţiile  care  nu  intră  în  competenţa  de  soluţionare  a 

Consiliului  sunt  declinate  de  acesta,  prin  decizie,  către  instanţa  de 
judecată  competentă  ori,  dacă  este  cazul,  către  un  alt  organ  cu 
activitate jurisdicţională competent. 
 

(3)  Decizia  de  declinare  a  competenţei  Consiliului  nu  este  supusă 

niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei de judecată 
competente  ori,  dacă  este  cazul,  unui  alt  organ  cu  activitate 
jurisdicţională competent. 
 
 

Art. 13. - (1)  Contestaţia  se  soluţionează  de  un  complet  format 

din  3  membri  ai  Consiliului,  dintre  care  unul  are  calitatea  de 
preşedinte de complet. 
 

(2)  În  cadrul  fiecărui  complet,  cel  puţin  preşedintele  acestuia  sau 

un membru trebuie să fie licenţiat în drept. 
 

(3) Contestaţiile care implică informaţii clasificate sunt soluţionate 

de  complete  formate  din  membri  autorizaţi  în  acest  sens,  
potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

Art. 14. - (1)  Contestaţiile 

se 

distribuie 

spre 

soluţionare 

completelor  în  mod  aleatoriu,  cu  aplicarea  în  mod  corespunzător  a 
prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2). 
 

(2)  În  exercitarea  atribuţiilor  sale  Consiliul,  prin  completele  de 

soluţionare a contestaţiilor, adoptă decizii şi încheieri. 
 

(3)  Completul  de  soluţionare  a  contestaţiei  este  independent, 

hotărârile  pronunţate  fiind  bazate  pe  stricta  aplicare  şi  respectare  a 
legii. 
 
 

Art. 15. - (1)  Procedura  de  soluţionare  a  contestaţiilor  se 

desfăşoară 

cu 

respectarea 

principiilor 

legalităţii, 

celerităţii, 

contradictorialităţii,  asigurării  dreptului  la  apărare,  imparţialităţii  şi 
independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale.