ФИНАНСИИ | ПРЕСМЕТКИ

Бруто биланс

Аналитика 2

Претпријатие
 
 
Корисник
Датум на исписот

ЈКП КЛЕПА   ГРАДСКО
МАРШАЛ ТИТО  БР. 70А
1420 Градско
PRAV_01 - Silvana Markovska
13.02.2016, 11:41:11

Датум на периоди на книжење
Барање курс
Почетна состојба
Конто 1
Конто 2
Партнер
Оддел
Носител на трошоци
Документ
Видови документи

Од 01.01.2015 до 31.12.2015
Датум на периоди на книжење
Промет на датум
Сите
Сите
Сите
Сите
Сите
Сите
400, 410, 411, 412, 420, 421, 430, 440, 444, 450, 460, 470, 471, 472, 
475, 480, TU1

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

013-00

OПРЕМА АЛАТИ

237.008,48

0,00

0,00

0,00

237.008,48

019-00

Исправка на вредноста на опремата

0,00

180.000,00

0,00

23.701,00

203.701,00

0

ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

237.008,48

180.000,00

0,00

23.701,00

237.008,48

203.701,00

100-00

Трансакциска сметка Стопанска Банка

113.903,00

0,00

1.333.987,00

1.259.707,00

188.183,00

100-20

Трансакциска сметка Еуростандард банка

106.832,00

0,00

4.937.275,00

4.928.163,00

115.944,00

100-90

Преодна сметка

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

102-00

Парични средства во благајна-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

5.826,00

0,00

1.369.100,00

1.370.615,00

4.311,00

102-10

Дневен пазар

0,00

0,00

2.392.879,00

2.386.003,00

6.876,00

120-00

Побарувања од купувачите во земјата

2.171.500,50

0,00

5.800,00

5.800,00

2.171.500,50

120-01

Побарувања од купувачи

205.747,00

0,00

1.257.804,53

1.039.942,00

423.609,53

120-02

Побарувања од купувачи-дуќани

102.104,00

0,00

265.821,70

334.595,00

33.330,70

120-03

Побарувања од физички лица

1.099,00

0,00

5.093.820,30

4.861.121,00

233.798,30

122-00

Дадени аванси

656.324,50

0,00

0,00

0,00

656.324,50

130-00

Данок на додадена вредност 18%

0,00

0,00

304.541,39

304.541,39

130-01

Данок на додадена вредност 5%

0,00

0,00

2.682,19

2.682,19

130-70

Повеќе платен   ДДВ  за одбивање

34.092,50

0,00

19.063,00

53.155,50

147-00

Побарувања по основ цесии

1.564,00

0,00

666.697,00

17.023,00

651.238,00

1

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КРАТКОРОЧНИ
ПОБАРУВАЊА

3.398.992,50

0,00

17.679.471,11

16.593.348,08

4.485.115,53

220-00

Обврски спрема добавувачи во земјата

0,00

557.647,00

152.647,00

30.234,78

435.234,78

220-01

Обврски спрема добавувачи

0,00

88.171,00

1.787.036,00

1.946.349,00

247.484,00

220-03

Обврски спрема физички лица

0,00

14.500,00

1.526.711,00

1.512.211,00

230-00

Обврски за ддв 18%

0,00

0,00

47.613,65

47.613,65

Страна

1/5

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

230-01

Обврски за ддв 5%

0,00

0,00

295.815,95

295.815,95

230-10

Обврски за ДДВ за плаќање

0,00

0,00

56.802,50

58.916,00

2.113,50

233-00

Обврски за данок на добивка

0,00

7.329,00

0,00

0,00

7.329,00

234-00

Обврски за персонален данок плата

0,00

0,00

41.340,00

41.340,00

234-20

Обврски за ПИО

0,00

0,00

208.609,00

208.609,00

234-40

Обврски за ЗО

0,00

0,00

84.600,00

84.600,00

234-50

Обврски за професионално заболување 0,5%

0,00

0,00

5.484,00

5.484,00

234-60

Обврски за вработување

0,00

0,00

13.180,00

13.180,00

235-00

Обврски за персонален данок физички лица

0,00

98.487,00

257.774,00

174.099,00

14.812,00

240-00

Пресметана бруто плата

0,00

0,00

1.076.605,00

1.076.605,00

241-00

Обврски за нето плати

0,00

0,00

723.392,00

723.392,00

247-00

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЦЕСИИ

0,00

0,00

38.940,00

38.940,00

259-00

Краткорочни обврски по цесии

0,00

0,00

5.040,00

5.040,00

2

ОБВРСКИ, ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ

0,00

766.134,00

6.321.590,10

6.262.429,38

706.973,28

351-00

Ситен инвентар во употреба

24.393,22

0,00

67.159,31

0,00

91.552,53

357-00

Вредносно усогласување на ситен инвентар

0,00

24.393,22

0,00

67.159,31

91.552,53

3

ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН
ИНВЕНТАР

24.393,22

24.393,22

67.159,31

67.159,31

91.552,53

91.552,53

400-02

Потрошен помошен материјал

0,00

0,00

309.918,90

0,00

309.918,90

401-00

Потрошена канцелариски материјали

0,00

0,00

29.618,94

0,00

29.618,94

401-20

Трошоци за средства за хигиена

0,00

0,00

478,00

0,00

478,00

401-40

Трошоци за униформи и др.работни одела и обувки

0,00

0,00

25.660,16

0,00

25.660,16

401-41

Трошоци за униформи и др.работни одела со ДДВ

0,00

0,00

18.430,51

0,00

18.430,51

403-00

Потрошена електрична енергија

0,00

0,00

95.481,07

0,00

95.481,07

403-10

Трошоци за јавно осветлување

0,00

0,00

3.537,33

0,00

3.537,33

403-30

Потрошено гориво

0,00

0,00

332.037,92

0,00

332.037,92

403-40

Потрошено моторно масло,уље

0,00

0,00

5.915,26

0,00

5.915,26

405-00

Трошоци за резервни делови

0,00

0,00

293.414,35

0,00

293.414,35

407-00

Отпис на ситен инвентар

0,00

0,00

431.868,72

0,00

431.868,72

410-00

Транспортни трошоци

0,00

0,00

23.821,00

0,00

23.821,00

411-00

Трошоци за поштенски услуги

0,00

0,00

6.310,00

0,00

6.310,00

411-10

Трошоци за фиксен телефон

0,00

0,00

807,00

0,00

807,00

411-30

Трошоци за мобилен телефон

0,00

0,00

26.806,80

0,00

26.806,80

Страна

2/5

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

412-00

Услуги за тековно одржување

0,00

0,00

25.460,00

0,00

25.460,00

413-00

Трошоци за тековно одржување

0,00

0,00

36.753,38

0,00

36.753,38

413-01

Трошоци за тековно одржување 05%

0,00

0,00

24.680,00

0,00

24.680,00

419-00

Останати услуги

0,00

0,00

226.168,89

0,00

226.168,89

419-20

Трошоци за патарина

0,00

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

419-40

Трошоци за лиценца

0,00

0,00

4.998,30

0,00

4.998,30

419-90

Останати услуги-санитарни услуги

0,00

0,00

46.632,00

0,00

46.632,00

420-00

НЕТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

0,00

0,00

723.392,00

0,00

723.392,00

420-10

Трошоци за придонеси

0,00

0,00

311.873,00

0,00

311.873,00

420-20

Трошоци  за даноци

0,00

0,00

41.340,00

0,00

41.340,00

430-00

Амортизација според пропишани стапки

0,00

0,00

23.701,00

0,00

23.701,00

440-40

Надомест за трошоци за превоз за службено патување

0,00

0,00

28.999,89

0,00

28.999,89

444-00

Трошоци за репрезентација

0,00

0,00

146.391,00

0,00

146.391,00

445-02

Премии за осигурување на транспортни средства

0,00

0,00

17.314,00

0,00

17.314,00

446-00

Трошоци за банкарска провизија

0,00

0,00

24.199,00

0,00

24.199,00

446-01

Трошоци за провизија-Македонска пошта

0,00

0,00

42.970,00

0,00

42.970,00

446-10

Трошоци за централен регистар

0,00

0,00

5.401,00

0,00

5.401,00

447-50

Трошоци за радио дифузна такса

0,00

0,00

3.420,00

0,00

3.420,00

447-60

Административни такси

0,00

0,00

900,00

0,00

900,00

449-06

Адвокатски и нотарски трошкови

0,00

0,00

39.220,00

0,00

39.220,00

449-07

Услуги за договор на дело

0,00

0,00

1.686.310,00

0,00

1.686.310,00

449-10

Трошоци за сметководствени услиги

0,00

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

449-30

Судски трошоци

0,00

0,00

6.240,00

0,00

6.240,00

474-31

Камати за задоцнето плашање по ф-ри

0,00

0,00

13.349,00

0,00

13.349,00

481-00

Негативни паритетни разлики

0,00

0,00

26,87

0,00

26,87

4

ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

0,00

0,00

5.125.445,29

0,00

5.125.445,29

740-10

Приходи од продажба на стоки во земјата-вода за пиење -Фактура Правни
лица 5%

0,00

0,00

0,00

104.836,00

104.836,00

740-11

Приходи од отпуштање на канализација со цистерна 5%

0,00

0,00

0,00

14.700,00

14.700,00

740-20

Приходи од комунални услуги-канализација - Фактура Правни лица 5%

0,00

0,00

0,00

122.076,00

122.076,00

740-21

Приходи  Вода за физички лица  5%

0,00

0,00

0,00

2.092.442,00

2.092.442,00

740-22

Приходи  Вода за правни лица 5%

0,00

0,00

0,00

91.182,00

91.182,00

740-23

Приходи Вода за физички лица- Кочилари 5%

0,00

0,00

0,00

78.092,00

78.092,00

Страна

3/5

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

740-24

Приходи Вода за физички лица - Виничани 5%

0,00

0,00

0,00

118.631,00

118.631,00

740-25

Приходи  Фонд за Води Т0%

0,00

0,00

0,00

44.841,85

44.841,85

740-26

Приходи од местење  Водомери 18%

0,00

0,00

0,00

208.350,00

208.350,00

740-27

Приходи од канализација физички лица 5%

0,00

0,00

0,00

226.452,00

226.452,00

740-28

Приходи од канализација правни лица 5%

0,00

0,00

0,00

23.850,00

23.850,00

740-29

Приходи Фонд за канализација Т0%

0,00

0,00

0,00

5.067,20

5.067,20

740-31

Приходи - Канализација 5%

0,00

0,00

0,00

89.370,00

89.370,00

740-32

Приходи - Ѓубретарина физички лица 5%

0,00

0,00

0,00

1.440.792,00

1.440.792,00

740-33

Приходи - Ѓубретарина правни лица -станбен 5%

0,00

0,00

0,00

90.864,00

90.864,00

740-34

Приходи- Јавна чистота за правни лица 5%

0,00

0,00

0,00

43.400,00

43.400,00

740-35

Приходи - Јавна чистота физички лица 5%

0,00

0,00

0,00

425.850,00

425.850,00

740-36

Приходи- Погребални услуги  5%

0,00

0,00

0,00

109.420,00

109.420,00

740-37

Приходи од ѓубретарина правни лица -Двор 5%

0,00

0,00

0,00

7.061,00

7.061,00

740-40

Приходи од комунални услуги-изнесување на смет дворна површина -
Фактури Правни лица 5%

0,00

0,00

0,00

54.440,00

54.440,00

740-41

Приходи од смет по станбена површина - Фактура Јавни институции 5%

0,00

0,00

0,00

172.020,00

172.020,00

740-42

Приходи од смет по дворна површина - Фактура Јавни институции 5%

0,00

0,00

0,00

108.400,00

108.400,00

740-43

Приходи од комунални услуги-изнесување на смет станбена  површина -
Фактури Правни лица5%

0,00

0,00

0,00

123.040,00

123.040,00

740-44

Приходи од Фонд за води Т0 - Фактура Правни Лица

0,00

0,00

0,00

1.264,25

1.264,25

740-45

Приходи од вода за пиење - Фактура Јавни институции 5%

0,00

0,00

0,00

187.239,00

187.239,00

740-46

Приходи од канализација - Фактура Јавни институции 5%

0,00

0,00

0,00

26.862,00

26.862,00

740-47

Приходи од ФОНД ЗА ВОДИ- Фактура Јавни Институции 0%

0,00

0,00

0,00

2.997,15

2.997,15

740-48

Приходи исфрлање на смет - Фактура Правни Лица 5%

0,00

0,00

0,00

148.600,05

148.600,05

740-49

Приходи од јавна чистота -Фактура Правни лица 5%

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

740-50

Приходи од услуги за поправка и одржување

0,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

740-70

Приходи од извршени транспортни услуги 18 %-Фактура

0,00

0,00

0,00

8.750,00

8.750,00

740-80

Приходи од извршени останати услуги 18% - Фактура јавни институци

0,00

0,00

0,00

42.620,35

42.620,35

740-81

приходи од извршени останати услуги 5%- фактура јавни институции

0,00

0,00

0,00

18.200,00

18.200,00

756-00

Позитивни паритетни разлики

0,00

0,00

0,00

36,19

36,19

765-00

Приходи од отпис на обврски

0,00

0,00

0,00

5.800,00

5.800,00

774-00

Приходи од камати

0,00

0,00

0,00

123,00

123,00

776-00

Приходи од наплатени отпишани побарувања

0,00

0,00

0,00

11.136,00

11.136,00

7

РАСХОДИ И ПРИХОДИ

0,00

0,00

0,00

6.252.105,04

6.252.105,04

Страна

4/5

Конто

Назив

Поч.состојба ДОЛГ

Поч.состојба ПОБ

Промет ДОЛГ

Промет ПОБ

Салдо ДОЛГ

Салдо ПОТ

810-00

Данок од добивка

0,00

0,00

5.077,00

0,00

5.077,00

8

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

0,00

0,00

5.077,00

0,00

5.077,00

900-01

Капитал на индивидуален сопственик

0,00

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

950-00

Нераспоредена добивка

0,00

3.090.305,50

580.438,52

0,00

2.509.866,98

961-00

Загуба за финансиската година

580.438,52

0,00

0,00

580.438,52

9

КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

580.438,52

3.270.305,50

580.438,52

580.438,52

2.689.866,98

ВКУПНО салдо

ВКУПНО

4.240.832,72

29.779.181,33

29.779.181,33

9.944.198,83

9.944.198,83

4.240.832,72

0,00

0,00

0,00

Страна

5/5