Sớ Cầu-Siêu Mùa Vu-Lan Phật Lịch 2560 (2016 DL) 

Tên Gia-chủ: ________________________  Pháp-Danh (nếu có): _________________ 

Địa chỉ: ____________________________  Thành phố: ____________  Zip: ________ 

Điện thoại: ____________________ Xin Hỷ Cúng: $_____________ 

Cầu-Siêu 

Họ và Tên (xin bỏ dấu theo thứ tự Việt-Nam) 

Ngày tháng năm Mất 

Hưởng Thọ (tuổi) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ghi-Chú:

 Mẫu sớ và ngân phiếu hỷ cúng xin ghi Chùa Linh-Sơn và gởi về địa chỉ: 

4604 Duval Road, Austin, TX. 78727 trước ngày 14 tháng 8, 2016

Chùa Linh-Sơn 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas  

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727    

Phone: (512) 794-8998.

  

Phone: (512) 241-1672

 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - - Phone: (512) 259-2615 

http://www.linhsonaustin.org