סנכ

 

  יתנש

2016

     

 םיסנניפ םיננכתמ

 

הירבט "איג ףוח" ןולמ

 

 

15-17

 

במבונ

 ר

2016

 

 

 

 

 

"

םויה םיננכתמ

-

 

 רחמה תא

 "

 

 CFP® 

םלועה לכב תיעוצקמ תונייוצמל ןמיס

 

 "יסנניפה ןונכת"

-

 

יעוצקמ קוסיע

 

 ימדקא

 

םלועב םדקתמ

 

 

ל

מ הלעמ

-

 

250

 

לארשיב עוצקמ ישנא

 ו

כ

-

 

170

 

ףלא

 

םלועה יבחרב

 

םילעופ

 

שכ

 תבוט

םהיתוחוקל

 

םהיניע דגנל

 

 

עדי

 

ףיצרו עובק

 

-

 

 אוה

 רוקיבה סיטרכ

ונלש

 

 

 

 יחרזא

לארשי

 

יואר

םי

 

דובכו ןוחטיב לש םייחל

-

 

 

ה

"

םיסנניפה םיננכתמ

 

םה לארשיב"

 

ךכל תבותכה

 

 

א

חרו

י 

 סנכב דובכה

 

 

רנרוה ירב

 

CFP

 ®

 

 

ןמיירב ןוש

 

CFP

 ®

 

 

 רנרוה ירב

CFP

 ®

,

 

ימלוע הלהנה רבח

 

 ב

FPSB

 

 תרבח ל"כנמו

ה

 ןונכת

יסנניפה

  

Paradigm Norton

 

 ירב

 רנרוה

 םיקה

"ל דרשמ

יסנניפ ןונכת

מ "

םילודגה

,

 

ה

םיחילצמהו םידבוכמ

 

 רתויב

הילגנאב

 רשא ,

יסנניפה ןונכת"ה םלועב םיבר םיסרפב הכז

"

 

 .ילגנאה

 הנומ דרשמה תווצ

46

 

.עוצקמ ישנא

 

ב

תנש

 

2008

 

 ןהיכ

 

כ

 דוגיא אישנ

ה

הילגנאב םיסנניפ םיננכתמ

,

 

בו

-

 

2012

 

 ףרטצה

 תלהנהל

 ןוגראה

 ימלועה

 ךשמל

.םייתנש

 

 הכז רנרוה ירב

 

 רתויב הברה העפשהה לעב  עוצקמה שיא" ראותל

 

הילגנאב

 

ב

"

"יסנניפ ןונכת

 

םיבר םירמאמ

 

וטע ירפמ

םימסרופמ ,

 

.תימוקמה תונותיעב

 

 ןמיירב ןוש

 ,CFP®

 ב רוטקריד

Financial Planning 

Association® (FPA®)

 

 הנכותה תיב ל"כנמו

PlanPlus

 

ןמיירב ןוש

-

 

 דסיימ

 אישנו

 

ב םלועב םילודגה הנכותה יתבמ דחא

"יסנניפ ןונכת"

-

 

,PlanPlus

 

           

 הניהש

ל תידנק הרבח

 הזמ םיסנניפ םיננכתמל תונורתפ

25

 

םינש

 תלעופ הרבחה .

ב

-

 

30

 

 תונידמ

בו

-

10

 

.תופש

 

 לעב

 

ו םיבשחמ תסדנהב ןושאר ראות

עדימ תוכרעמ לוהינב ראות

 ,

"

יסנניפ ןנכתמ

"

 

 ךמסומ

CFP®

 

מ הדנקב

-

 

1997

  .

םינשה ךלהמב

 

 ןוש שכר

 

 הקומע הנבה

ב

ןונכת

 

 יסנניפה

 לומ לא

 ונלומ םיבצנה םיברה םירגתאה

םלועבו הדנקב

.

 

 ןוש

 ןמיירב

ב ךרד תוצירפ לע ימואלניב סרפב הכז

"

יסנניפ ןונכת

 "

 תוכזב

בע

ותדו

 

 חותיפב

"

םייטסכוטס םילדומ

"

.

 

סרפה

 

ול קנעוה

  

  י"ע

Journal of Financial Planning

 

 הימדקאהו

.יסנניפ ןונכתל

 

 ןוש

 

ןמיירב

 

 וניה

 שקובמ הצרמ

ב

ריא

 .ולוכ םלועב "יסנניפ ןונכת"ב םיסנכו םיעו

 

 

 

 

ה

 דוגיא לש יתנשה סנכ

 "םיסנניפ םיננכתמ"ה

לארשיב

 וניה

 רתויב לודגה סוניכה

ל

 ראות ילעב

CFP ®

 

 .לארשיב

מ עוצקמ ישנאו םיחמומ ,םיסנניפ םיננכתמ

ה

 םוחת

יסנניפה

 

הו

ינויסנפ

,

 

 ופתתשי

 סנכה ימי תשולשב

( םירנימסב

workshops

)

 םיאשונ דומלל הרטמב ,חיש יברו תואצרה ,

ה

 תויהל םייושע

 

 רובע םייטירק ףאו םייתועמשמ

םהיתוחוקל

 .

 

סנכה יפתתשמ

 

םיללוכ

 

םיסנניפ םיננכתמ

 ,

,הימדקא ישנא

 

 םיחמומו םיצרמ ,ל"וחמ םיחרוא

 םיליבומ

םינושה םימוחתב

  .

 

רטמ

ו

 ת

סנכה

 

 

דימ קולחל

ע

 

 

 

 ףתשל

ל רושקה לכב ישיא ןויסינמ

תוחוקל םע םישגפמ

 

 

 

ףתשל

 

עדי

 

לארשיב דוגיאה ירבח ללכל וליחנהלו יעוצקמ

 

 

 

רפשל

 

 יסנניפה ןנכתמה לש ותויעוצקמ תא

 

 

ל עייסל

יסנניפה ןנכתמ

 

ב

 ויתוחוקל לומ לא ותדובעב םיימושיי םילכ  תשיכר

 

 

תא םדקל

 

 ,לארשיב םיסנניפה םיננכתמה דוגיא דמעמ

 תשגדה ךות

תונשדח

ו ו

תוידוחיי

ו

 

 

"

 דוגיאל יגתומ ךרע תריציו לארשיב " יסנניפה ןונכת"ה םוחתב עוצקמה ישנא  "לודיב

 .וירבחלו

 

 םיבר םיעצמא וגצוי סנכב

גורדשל

 

לארשיב "יסנניפה ןנכתמ"ה לש ותויעוצקמו ותויחמומ

:

 

 

םלועבו ץראב םיליבומ עוצקמ ישנא

 :

 

להמב

ך

 

 יכילהת תא םלועב םיבוטהמ עוצקמ ישנא וגיצי סנכה

םהיתוחוקל לומ לא הדובעה

י םיסנניפה םיננכתמה .ברה  םנויסינמ ונתוא ופתשיו

י

 בר עדימל ופשח

תנבה תא ריבגי ,םהלש עדיה תא רישעיש

 םיצעיו םהיתועידי תא הברי ,חוקלה לומ לא םיכילהתב ם

קמה םקוסיע תא

 .יעוצ

 

 םע םישגפמ

יננכתמ

תונורתפ יקפסו םיליבומ םיסנניפ ם

ש

 יפ לע השיגפ םאתל ןתינ .ישיא ץועיי וקינעי

ול

"

ה ז

 .רתאב עיפומ

.ךשמהב ומסרופי םיטרפ

 

 יפמ תואצרה

םיליבומ םיצרמ

 :

 

 םיצרמ

 םמוחתב םיליבומ

 ץראהמ

םלועהמו

ש

רחבנ

ו 

נדי לע

ו 

ב

פק

י

ד

ה

 

תובשחתה ךות

 

יכרצב

 

לארשיב םיסנניפה םיננכתמה

םיפתתשמה תא ורישעי ,

 

 בר עדימו עדיב

 בר ךרע

 .תועמשמו

"

םייחה לש לתופמהו יפוסניאה םעסמב םירחא לש םכרד תא  ריאמה םדאה ירשא

 ."

הנמייקתת תואצרהה

 

יזכרמה םלואב

.

 

יעוצקמה עדיה רופיש

:

 

 תומגמהו םיכילהתה תא גיצנ

לועב תוימלועה

ונמ

 

ה

ו ימניד

ה

 תושדח הנתשמ

םירקבל

 ףושחנו

תויגולונכט

 

 תוינשדח

תועייסמה ,רתויב

 

 לומ תיתרגשה ותדובעב יסנניפה ןנכתמל

ויתוחוקל

 

א תורפשמו

ו

ת

 

 

לארשיב םיסנניפה םיננכתמה תליהק

הליהקה ןוזח :

 

אוה

 

 תלחנה

שו עדי

י

ת

ופו

 

ה םע

וחוקל

ת

 

של

י

פ

רו

 

עויס ןתמ ךות ,םבצמ

 

שגהל

תמ

 

רטמ

םהיתו

 ו

.דעיל ךרדב ישפנ טקש לע הרימש

 

:תוסח ינתונו םיגיצמ

 

םישדחה םהירצומ תא וגיצי

ונבנש ,

 

 ךות

 ידכ

 רחא ףיצר בקעמו הדימל ךילהת

  תומגמה תוחתפתה

 םלועב םיכילהתהו

ה

 .יסנניפה ןונכת

 םיעיצמ םירצומה

 תונורתפ

  רובע םינעמו

ה

"

יסנניפה ןנכתמ

 "

 

סל

 עוי

 תויבקעבו תויעוצקמ ,תוליעיב ותינכת םושייב

.ןמז תדוקנ לכב

 

 

 

 סנכה תינכת

                

 ישילש םוי

 

15

 

רבמבונ

 

2016

.

 

 

 בשומ

 םיירהצ

תייחנהב

 

נ

ו

ןרוקשריה םע

 

CFP®

 

 ר"וי ןגס

 

11:00

 

יקסע ץועי ישגפמ

 

11:00

 

 תליחת

םושיר

 

תוסנכתהו

                                                              

 

13:00-14:30

-

 

רנימס

 

 תופתתשהב

ל"וחמ דובכה חרוא

 Barry Horner CFP®  

 

 

יסנניפה ןנכתמה לש לודגה רגתאה

 

 

ה

 רגתא

ה

 לודג

 יסנניפה ןנכתמה לש

 םוצע קופיסב הוולמ

ב

לצהש עגר

י

 .ויתוחוקל דיתע לע עיפשהל ח

 רנרוה ירב

,CFP®

 

 רבח

 תלהנה

FPSB

 

ה םוחתב םיבר םיסרפ הכוזו

"

יסנניפה ןונכת

"

,

 

 ונתוא ףתשי

  ,ויתוקושתב

תויגולודותמב

 

ולש

הבש  תואיצמ  רצויו  ומצע  תא  לדבמ  אוה  דציכו  ,

 

ויתוחוקל

 

 םיניינועמ

.ויתורישב

 

 

14:30

 

 

15:15

 

 תיבמ םיסנניפ םיננכתמל תונורתפ לש תדחוימ הקשה

Wealthstone

 

 ןורי הצרמ

 ורטיפ

 

 הניה םיעיקשמל תילאיצנטופה האושתה התכרעהל םהב םיפנעו םימוחתב תונורתפ תרדס גיצי ןורי

תיביטקרטא

 

תוחוקלל המייק רב תיביספ הסנכה רוציל תויהל םילוכיו

,

 

םושייו לוהינ ךות

 

 תוינידמ

העקשה לכב הפישחהו ןוכיסה תנטקהל תיביטקא

.

 

 

15:15

 

 

15:30

 

 

 הקספה

 

15:30

 

 

17:00

 

-

 

 רנימס

 תופתתשהב

דובכה חרוא

 

Shawn Brayman CFP® 

 

 ךרע

ה

 ץועיי

 

 יסנניפ ןונכת

מ  לדבנ

ץועיי ןתמ

,

 

 תולאש תולאשנ ץועייב .וכרעב וילע הלוע ןכלו

" :ןוגכ

 ןכיה

 

עיקשהל

  ?

ב ?הנקנ יסנניפ רצומ הזיא

א

?ריחמ  הזי

"

  

 

 ,ןמיירב ןוש לש  םיימואלניבה םיימדקאה וירקחמ

CFP®

,

 

 תא םיתמכמ

 

 קינעמש םיברה םיכרעה

 "יסנניפה ןנכתמ"

םלועב

,

 

ה תעפשה תא םיפשוחו

 םיננכתמ

ה

 םיסנניפ

 תוילכלכ תוטלחה לע

רופיש ךות

 

וכיא

ב .םהייח ת

ה

ר

אצ

ות

 

 ןוש סחייתי

 היגוסל

"

ל םירצוי םיסנניפ םיננכתמ ךיא

תוחוקל

םהי

 

רב תוסנכה

תו

 

המייק

,

 

 תומאתומ

ל

 לדומ

 

.חוקלל םאתומה ןוכיס

"

 

 

 

 

 

 הלאג ברעל תוסנכתה

19:00

 

לק דוביכו

 

 תואקשמו

 

    

 

 

 

הלאג ברע

 

 

 תודועת תקולחו תיגיגח ברע תחורא

 

 

20:00

   

ברעה החנמ

 

 ירבוד ןד :

CFP®

 

 דוגיא אישנ

לארשיב םיסנניפה םיננכתמה

 

 

 

 "יסנניפה ןנכתמ"ה

-

 

ו טרס

י

 ואד

 

 

םיסנכ תינכות תגצה

 

ל"וחבו לארשיב

 

2017

 ,

 

 ןורל השמ

CFP®

 

 

 תשגה

הנמ

 

הנושאר

 

 

 סקט

ה תזרכה

םיכוז

Financial Planning Challenge

 

 

 

 

 הכרב ירבד

 

רצואה רש ןגס

 ,

ןהכ קחצי כ"ח

 

 הירבט תיירע שאר ,דוד ןב יסוי רמ

 

 רמ

 רנרוה ירב

CFP®

 הלהנה רבח ,

FPSB

 

 

 רמ

 וינטג רמוע

CFP®

 ר"וי ,

 לארשיב םיסנניפ םיננכתמ דוגיא

 

 

 

 ירגובל תודועת תקולח סקט

CFP®

 ו

 תודועת

םידומיל רמג

 

 

 

 

 

 

 

 ברע תחורא

 

 

 

 

 

 

 יעיבר םוי

16

 

 רבמבונ

2016

 

07:00

 

 

 

-

 

 

 לע םיפיט

רקוב תחורא

 

 

09:00

 

 

 

 

 

תיזכרמ המב

 

 

 רקוב בשומ

 תייחנהב

 

 ןמרב ודיע

CFP®

 

רבח

 

 

 דעו

הלהנה

 

 

 

09:00-09:15

 

-

 

 וינטג רמוע רמ לארשיב םיסנניפ םיננכתמ דוגיא ר"וי הכרב ירבד

CFP®

.

 

 
 

 

09:15-09:45

 

  

 

 תארקל יסנניפה םלוע לש תויונמדזההו רגתאה

2020

  

:הצרמ

 

 ןורימ ןועמש

 הרשכה ל"כנמ

 

ז הבושח האצרהב

 ףושחי הרשכה ל"כנמ ו

תא

 

ה

םימרוג

,

 

 עוצקמה ישנא לש תויונמדזההו םירגתאה

 םוחתב

אבה רושעה תארקל ינויסנפ יסנניפה

,

 

או

ש םינפואה ת

צע תא איצמהל וכרטצי םינרצי

 םמ

חמ

 שד

תקנעהב

 

תוחוקלל תונורתפ

 

שגהל

תמ

 

 .רתויב ההובג תוריבס תמרב םייח ידעי

 

ןועמש

ה ,

ו תויתריציב קוש ליבומכ עודי

ב

תומזי

,

 

 ךילהב אצמנ ומצעבו

מ

 ןנכתמכ ותכמסה תארקל םדקת

יסנניפ

עוצקמה ישנאב חוטבל לארשי םע תא ליבוהל הלוכי תימואליבה הדותמה ךיא ריבסי

,

 

 המלו

.הליהקב קלח תויהל האג אוה

 

 
 
 
 

 

 

 
 

09:45-10:15

  

  

 

םילודגה םירגתאה דחא ינפב תבצינ לארשי תנידמ

 

 םידבוע יפלא תורשע .המויק זאמ

 םיבזוע

מ

 הנש יד

 .םילודג תומולחו םילבגומ םיילכלכ םיבאשמ םבורל .השירפב םייחל םירבועו הדובעה לגעמ תא

 םה

 ןוחטבו דובכ ייח תויחל ולכוי

קר

 

ב

תרזע

 

ןמוימ עוצקמ שיא

 

.ויתוחוקל תבוט תא ויניע דגנל האורה

 

 

 

10:45

-

5

10:1

 

 תימדקא היספורפכ "יסנניפ ןונכת" תא דסמל ךרדב

 

 

 רנרוה ירב

CFP®

  

)תילגנא(

 

 הכרב ירבד

 

 עוצקמ לש הייצולובאה

 יסנניפה ונכתה

ל

 תארק

תרכה

ו 

כ

 לארשיב היספורפ

                                       

 

יסנניפה ןנכתמה

-

 

לארשיבו םלועה יבחרב ימדקא עוצקמ

 

-

 

תויוחתפתהו תומגמ

.

 

 
 

 

10:45-11:15

 

 

םתובלתשה ןפואו ןוכיסל ףשחיהל תלוכיו ךרוצ ,ןוצר :ןוכיסה ליפורפ תנבה

 

 ל"כנמ רנזייר לופ

Finametrica

 םינוכיס לוהינל ימואלניב החמומ ,

)תילגנאב האצרהה( הילרטסואמ

 

ל ןוכיס ליפורפ תעיבקל תוימואלניב תודותמ

תוחוקל

,

 

יכרד

 

 תודדומתה

 םלועב

 םע

 תושיגר

ה

 תוחוקל

  .ןוכיסל הפישחל

 

 

11:15-11:35

-

 

 הפק תקספה

 

 
 
 
 

 

11:35

 

 

12:00

  

 

 יסנניפה ןנכתמה דרשמב הייגולונכט

 תוימלועה תומגמה

 

 

 

 וניהש ינב

 תרבח

 ןייל ןוה

 

יגולונכט

 ה

איה

 

ילכ

.

 

ימכחה

יגולונכטש בטיה םיניבמ וניניבש ם

לוכי ה

ה

 

ל

נמ

ף

 

 הבוטה הרוצב

 רתויב

קסעב ונלש העקשה לקש לכ

לע עיפשמה רבד ,

 

ונלש תויחוורה

 .

 

 

 

12:00-12:40

 

 

בר

 

 חיש

-

 

"

כת

 "תוסנכה תריציו השירפב יסנניפ ןונ

השירפב תוחוקלל

 

 

םישרופ םילארשי תואמ

 

 םתדובעמ

 

 ידמ

 דע .םוי

 תוחוקלה  השירפה עגר

.םיסכנ תריבצב םיקוסע

 

 השירפה עגרמ

 םהילע

הסנכה רצייל

 

ב

המייק ת

 

.ורבצ ותוא ןוההמ

  

 

םיננכתמ

 

שורדה עדיה תא םהל ןיאש םיסנניפ

,

  

ע

 םילול

 םמצע אוצמל

 

מ

רוחא

.

 

 

 

 

 :החנמ

  

 תשק ןור

CFP®

 

  

 

יפתתשמ

 

 

1

.

 

 יול זרא

CFP®

 

 

 להנמ דעו רבח

UFPI

 

2

.

 

 הדרב יתיא

 

 היסנפ יבודלא ןמלה ל"כנמ

 

3

ילזוב ןיראק .

 

CFP®

  

רוטקריד

 

 יסנניפ ןונכת וטנ

 

3

 .

ןנער ירוא

ונמור השמ /

,

 

ןוזיירוה ל"כנמ

 

4

 .

 ל"כנמ ןומיס ןב תירוד

BSS Capital

 

 

13:45

-

12:45

-

 

 

השעמל הכלה ט"כש תייבג לש ילכלכ לדומל רבעמה :חיש בר

 

 

 ןייטשלא דוד :החנמ

CFP®

 

 

 

יפתתשמ

ם

 

 

1

.

 

 ירבוד ןד

CFP®

  

 תימלועה הצעומב לארשי גיצנו דוגיאה אישנ

 

2

.

 

 ינולא ידוא

 

 רדנאפ ןותיע ךרועו תועקשהה יצעוי תכשל ר"וי

 

3

.

 

 רגנו בד

 

 גולוכיספ

 

4

.

 

 דייז ביני ד"וע ר"ד

 

 

 

13:45-14:45

 

 

-

 

 םיירהצ תחורא

 

 

 

 

 

 םיירהצ בשומ

תייחנהב

 

 קפוא ןור

CFP®

  

 סנכ תדעו רבח

 

 

:45

15

-

:45

14

-

 

תואנדס

-

 

הרקמ רקח

 

15:15

 

 

45

:

14

 

 

 

לקנרפ יבג

 

CFP®

-

 

 

הלופכ תוחרזא םע חוקל

 :

 לארשיב יוסימ  ,ילמיטפוא םיבאשמ ןונכת

.ל"וחבו

 

 

 קפוא ןור :חראמ

CFP®

 

 

 ןייטשלא דוד

 

CFP®

 

 

.םינויסנפ םיסכנ םעו ,דבלב הרבחב ףסכ םע חוקל

 

 

 ןורלק יבוד :חראמ

CFP®

 

 

 סלוו ילט

 

CFP®

 

-

 

 םוימרפ חוקל

ה

 השירפ ינפל אצמנ

 בכרומ יתחפשמ הנבמ םע

-

 רחאל

ש לש ןומימו ןישוריג

ת

  .תוחפשמ י

.סמ ןונכתו םינמוזמה םירזת לש ,תורוקמ לש הזילאנא

 

 

 רכב דוד :חראמ

CFP®

 

15:45

 

 

15:15

 

 

 קפוא ןור :חראמ

CFP®

 

 

יול זרא

 

CFP®

 

-

 

 לכל .תיב קשמ םיקלוחה רוביצב םיעודיל יסנניפ ןונכת

דחא

 

 םידלי םהמ

ולשמ

 .

 וביצה םה

 םידליה רובע תורטמ

ל ףסונב

 םרובע תופתושמ תורטמ

 

 ןונכתה דציכ

םידעיה גישהל םהל עייסמ יסנניפה

?

 

 תגשהל תונכתייה תא תססבמ היגטרטסאה ךיא

דעיה

?

.

 

 ןורלק יבוד :חראמ

CFP®

 

 

תשק ןור

 

CFP®

 

-

 

ןוצרמ אל תמדקומ השירפ םע םוימרפ חוקל

:

 

 םירזת לע תוכלשהה

ולש םייחה תמרו םינמוזמה

 .תונורתפ תעצהו תויורשפא תקידב ,תורוקמ לש הזילאנא

 

 רכב דוד :חראמ

CFP®

 

 

 השילב יסוי

 

CFP®

 

-

 

 תוחוקלל םינמוזמ םירזת לוהינ

 השירפב

 רוקמכ ןוציק יעוריא תקידבו

 .תוחוקלל ךרע רצייל

 

 

 
 
 
 
 
 

5

16:4

 

 

50

:

15

 

 תואנדס

 

1

.

 

 ןמיירב ןוש

CFP®

,

 

סולפ ןלפ ל"כנמ

-

 

יסנניפה ןנכתמה תדובעל סיסבכ םינמוזמ םירזת לוהינ

ןנכתמל רזעכ בשחמה

 

 

 

 ירבוד ןד :חראמ

CFP®

 

2

.

 

 יארשא

הרטמב יטרפה חוקלל םיסכנ תצובקכ

 

 תוחוקלל תיביטלרוק אל האושת רוציל

 .םיקוושב תויתדונתו תילכלכ תוביצי יא לש הפוקתב

 ץיבוקסומ ליא :הצרמ

CFP®

 

 

 :חראמ

וד

 רכב ד

CFP®

 

 

 

 

3

.

 

 להנמ ףתוש רואל ינור

  Realty 360

 ן"לדנ תומזי יטקיורפב תויביטנרטלא תועקשה ,

ב"הראב

 

 תועקשהל דאמ תיביטקרטא תונמדזה הרציו ,ןורחאה ן"לדנה רבשממ ןמזמ רבכ הששואתה ב"הרא

ףתשי ינור .הובג שוקיב ירוזאב םירוגמל הינב לש םיריהמו םינטק םיטקיורפב תויביטנרטלא

  

 ונתוא

 מ הלעמל לש רישעה ונויסנב

40

 

וינ ,ןילקורבב ולאכ םיטקיורפ

-

.קרוי

 

 תואושתה .םיפתושה ןיב םיחוורה םיקלוחמו סכנה רכמנ ופוסב ,םייתנשכ ךרוא יסופיט הינב טקיורפ

כ ןה תויופצה

-

 

40%

 

.ןוחטב תורוגח רפסמו דאמ תוכומנ ןוכיס תומרב ,םייתנשל

 

 

45

:

16

-

40

:

16

-

 

תומלוא ןיב רבעמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:45-17:30

 

 

4

.

 

TBD

 .

 

 קפוא ןור :חראמ

CFP