ΚΑΔ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ΢ 

33.12 

Επηζθεπή κεραλεκάησλ 

33.13 

Επηζθεπή ειεθηξνληθνύ θαη νπηηθνύ εμνπιηζκνύ 

33.14 

Επηζθεπή ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ 

35.11 

Παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

35.12 

Μεηάδνζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

35.13 

Δηαλνκή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

35.14 

Εκπόξην ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

35.21 

Παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ 

35.22 

Δηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγώλ 

35.23 

Εκπόξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγώλ 

36.00 

Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνύ 

43.21 

Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

43.22 

Υδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο 

45.11 

Πώιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.19 

Πώιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.20 

Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.32 

Ληαληθό  εκπόξην  κεξώλ  θαη  εμαξηεκάησλ  κεραλνθίλεησλ  νρεκάησλ  ζε  εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

45.40 

Πώιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηώλ θαη ησλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο 

47.21 

Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.22 

Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη πξντόλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.23 

Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.24 

Ληαληθό  εκπόξην  ςσκηνύ,  αξηνζθεπαζκάησλ  θαη  ινηπώλ  εηδώλ  αξηνπνηίαο  θαη 
δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.25 

Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.26 

Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ θαπλνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.30 

Ληαληθό εκπόξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.41 

Ληαληθό  εκπόξην  ειεθηξνληθώλ  ππνινγηζηώλ,  πεξηθεξεηαθώλ  κνλάδσλ  ππνινγηζηώλ  θαη 
ινγηζκηθνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.42 

Ληαληθό εκπόξην ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.43 

Ληαληθό εκπόξην εμνπιηζκνύ ήρνπ θαη εηθόλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.52 

Ληαληθό εκπόξην ζηδεξηθώλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.54 

Ληαληθό εκπόξην ειεθηξηθώλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.59 

Ληαληθό  εκπόξην  επίπισλ,  θσηηζηηθώλ  θαη  άιισλ  εηδώλ  νηθηαθήο  ρξήζεο  ζε  εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

47.61 

Ληαληθό εκπόξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.64 

Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.65 

Ληαληθό εκπόξην παηρληδηώλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.71 

Ληαληθό εκπόξην ελδπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.72 

Ληαληθό εκπόξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.73 

Ληαληθό εκπόξην θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ (θαξκαθεία) 

47.74 

Ληαληθό εκπόξην ηαηξηθώλ θαη νξζνπεδηθώλ εηδώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.75 

Ληαληθό εκπόξην θαιιπληηθώλ θαη εηδώλ θαιισπηζκνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.77 

Ληαληθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

55.10 

Ξελνδνρεία θαη παξόκνηα θαηαιύκαηα 

55.20 

Καηαιύκαηα δηαθνπώλ θαη άιια θαηαιύκαηα ζύληνκεο δηακνλήο 

55.30 

Φώξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνύκελα νρήκαηα 

55.90 

Άιια θαηαιύκαηα 

56.10 

Δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ εζηίαζεο 

56.30 

Δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πνηώλ 

59.14 

Δξαζηεξηόηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ 

61.10 

Ελζύξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

61.20 

Αζύξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

61.30 

Δνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

69.10 

Ννκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

69.20 

Δξαζηεξηόηεηεο  ινγηζηηθήο,  ηήξεζεο  βηβιίσλ  θαη  ινγηζηηθνύ  ειέγρνπ·  παξνρή  θνξνινγηθώλ 
ζπκβνπιώλ 

71.11 

Δξαζηεξηόηεηεο αξρηηεθηόλσλ 

71.12 

Δξαζηεξηόηεηεο κεραληθώλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο ηερληθώλ ζπκβνπιώλ 

75.00 

Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

77.11 

Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

77.12 

Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγώλ 

77.21 

Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθώλ εηδώλ 

77.22 

Ελνηθίαζε βηληενθαζεηώλ θαη δίζθσλ 

77.29 

Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδώλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 

79.11 

Δξαζηεξηόηεηεο ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ 

79.12 

Δξαζηεξηόηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηώλ 

85.20 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.31 

Γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.32 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.41 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.51 

Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε 

85.53 

Δξαζηεξηόηεηεο ζρνιώλ νδεγώλ 

85.59 

Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α. 

86.10 

Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

86.21 

Δξαζηεξηόηεηεο άζθεζεο γεληθώλ ηαηξηθώλ επαγγεικάησλ 

86.22 

Δξαζηεξηόηεηεο άζθεζεο εηδηθώλ ηαηξηθώλ επαγγεικάησλ 

86.23 

Δξαζηεξηόηεηεο άζθεζεο νδνληηαηξηθώλ επαγγεικάησλ 

86.90 

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο αλζξώπηλεο πγείαο 

87.10 

Δξαζηεξηόηεηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιύκαηνο 

87.20 

Δξαζηεξηόηεηεο  θξνληίδαο  κε  παξνρή  θαηαιύκαηνο  γηα  άηνκα  κε  λνεηηθή  πζηέξεζε,  ςπρηθέο 
δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηώλ 

87.30 

Δξαζηεξηόηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιύκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία 

87.90 

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιύκαηνο 

88.91 

Δξαζηεξηόηεηεο βξεθνλεπηαθώλ θαη παηδηθώλ ζηαζκώλ 

92.00 

Τπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 

93.13 

Εγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο 

93.21 

Δξαζηεξηόηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθώλ πάξθσλ 

93.29 

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 

95.11 

Επηζθεπή ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη πεξηθεξεηαθνύ εμνπιηζκνύ 

96.02 

Δξαζηεξηόηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο