ДЛЪЖНОСТНА

 ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЦИОНАЛНИЯ 

ТРЕНЬОР

/СЕЛЕКЦИОНЕР НА БФ „СТРЕЛБА С ЛЪК”. 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

 ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

1.

 

Диплома от Висше учебно заведение /НСА/ за треньор по стрелба с лък. 

2.

 

Професионална автобиография в областта на стрелбата с лък. 

3.

 

Отлични комуникативни умения. 

4.

 

Способност за работа с треньори и състезатели на всички нива. 

5.

 

Говорим английски език. 

 
 
    ОТГОВОРНОСТИ 

1.

 

Разработване на тренировъчен план на националния отбор. 

2.

 

Подготовка и организиране на лагерите на националния отбор. 

3.

 

Да  следи  за  правилното  провеждане  на  лагер-сборовете  на  националните  отбори,  като 
определя  режим,  график  и  начина  на  водене  на  сбора  и  тренировъчния  процес  и  следи  за 
неговото  спазване;  следи  за  спазване  на  дисциплината  и  безопасната  стрелба;  води 
тренировъчния  процес,  провежда  контролни  състезания  за  определяне  на  отборите  за 
съответното състезание; поддържа връзка с личния треньор на всеки състезател, когато същия 
не  присъства  на  сбора  и  го  държи  в  течение  за  развитието  на  състезателя;  не  променя 
настройката  на  оръжието  и  техниката  на  стрелба  на  състезателите  без  съгласието  на  личния 
им треньор; дава технически отчет и заключение за всеки проведен лагер-сбор. 

4.

 

Да  следи  развитието  на  състезателите  от  всички  възрастови  групи,  като  събира,  обработва  и 
анализира резултатите им. 

5.

 

Да предлага план за участие на националните отбори в международни състезания за текущата 
спортно-състезателна година и да поставя целите за постигане за всяко конкретно състезание 
съобразно физическото състояние и възможностите на състезателите. 

6.

 

Да  предлага  съставите  на  разширените  национални  отбори  за  всички  възрастови  групи  и 
категории  на  база  постигнатите  резултати  от  предходната  година  и  резултатите  от  текущи 
състезания; при необходимост да предлага промени в съставите. 

7.

 

При поискване от страна на клубните треньори, да им оказва методическа помощ. 

8.

 

Да изпълнява решенията на УС на БФСЛ във връзка с националните отбори и цялостния им 
тренировъчен процес. 

9.

 

Да  пази  и  анализира  данните  на  националните  състезатели  и  разработва  програми  с  цел 
максимални резултати. 

10.

 

Да е в постоянна връзка с личните треньори и ТС към БФСЛ. 

 
ЦЕЛИ

 

1.

 

Да класира националните състезатели в ТОП 16 на Европейско ниво. 

2.

 

Да класира националните състезатели в ТОП 32 на Световно ниво. 

3.

 

Да класира състезатели на Олимпийски и Европейски игри. 

 
ГРАЖДАНСКИ

 ДОГОВОР 

1.

 

Хонорар от 50 лв. на ден по време на подготовка /лагери в България/ 

2.

 

Хонорар от 50 лв. на ден по време на международни състезания и лагери в чужбина   + дневни 
пари съгласно Наредбата за командировки в чужбина. 

3.

 

Поемане на транспортните разходи и предоставяне на служебен мобилен телефон. 
 

 

Забележка: Настоящата "Длъжностна характеристика на националния треньор/селекционер на 

БФ "Стрелба с лък" е приета с решение на Управителния съвет на Българска федерация „Стрелба с 
лък” с Протокол №11/09.12.2014г., т. 12.