1/5

 

 

 

T.C. 

ADALET BAKANLIĞI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü TaĢra TeĢkilatına 

SözleĢmeli (657 sk. 4/B)Personel Alımı Sınav Ġlânı 

 

 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı 

Hâkimler  ve  Savcılar  Kanunu’nun  114’üncü  maddesi,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı 
Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin 
Esaslar'a ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, 
EK-2  listede  yeri,  sayısı,  unvanı  ve  niteliği  belirtilen  ceza  infaz  kurumları  için  sözleşmeli 
pozisyonda istihdam edilmek üzere  300 infaz ve koruma memuru, 317 büro personeli (ceza 
infaz  kurumu  katibi),  43  diğer  sağlık  personeli  (sağlık  memuru),    32  teknisyen,  215  destek 
personeli (şoför), 43 destek personeli (aşçı), 25 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 975 
ayrıca  önceki  yıllara  ait  boş  kalan  3  destek  personeli  (kaloriferci)  olmak  üzere  toplam  978 
personel alımı yapılacaktır. 

2. Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2016) girip en az 70 puan alıp 

başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;  

-Sözleşmeli  infaz  ve  koruma  memuru  adayları  için  beĢ  katı  (beş  katı  aday  bayan  ve 

erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.),  

-Diğer  sağlık  personeli  (sağlık  memuru),  destek  personeli  (aşçı,  kaloriferci)  ve 

teknisyen  adayları  için  beĢ  katı  (teknisyenler  için  beş  katı  aday  her  branş  için  ayrı  ayrı 
belirlenecektir.),  

-Destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.  

-Sözleşmeli  büro  personeli  (ceza  infaz  kurumu  katibi)  adayları  için  ise  yirmi  katı 

uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime 
sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen 
kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. 

3.  Başvurularda,  lisans  mezunları  için  2016  KPSSP3,  önlisans  mezunları  için  2016 

KPSSP93,  ortaöğretim  mezunları  için  2016  KPSSP94  puanı  esas  alınmak  kaydıyla  Kamu 
Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.  

4. SözleĢmeli Pozisyonlara YerleĢebilmek Ġçin Gereken ġartlar; 
I. Genel ġartlar:  

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
Türk  Ceza  Kanunu’nun  53’üncü  Maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile; 

kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis  cezasına  ya  da  affa 
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı  suçlar,  milli  savunmaya  karşı  suçlar,  devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

c)  Askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  veya 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış  yahut  ertelenmiş veya  yedek 
sınıfa geçirilmiş olmak, 

  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 

2/5

 

 

e)  Adalet  Bakanlığı  Memur,  Sınav-Atama  ve  Nakil  Yönetmeliğinin  6-18/c 

maddesinde  bulunan  şartları  taşıdığını  Sağlık  Bakanlığına  bağlı  tam  teşekküllü  Devlet 
hastahanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 

f)Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, 

  g)  Yapılacak  sınavın  son  başvuru  tarihi  olan  13  Ocak  2017

 

itibariyle  18  yaşını 

doldurmuş olmak;  

Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; infaz 

ve  koruma  memurları  için  30  yaşını  bitirmemiş  olmak  (01  Ocak  1986  ve  sonrası  doğumlu 
olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 
destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 
ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 

  h)  Hizmet  göreceği  sınıfla  ilgili  özel  kanun  veya  diğer  mevzuatta  aranan  şartları 

taşımak. 

II. Özel Ģartlar: 
A- SözleĢmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleĢebilmekiçin ;  

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

b)Yapılacak  sınavın  son  başvuru  tarihi  olan  13  Ocak  2017  itibariyle  18  yaşını 

doldurmuş  olmak,  merkezî  sınavın  (KPSS-2016)  yapıldığı  yılın  Ocak  ayının  birinci  günü 
itibariyle  30  yaşını  bitirmemiş  olmak,(01  Ocak  1986  ve  sonrası  sonrası  doğumlu  olanlar 
sınava müracaat edebilecektir.) 

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak, 

d)  Boy  uzunluğunun  santimetre  cinsinden  son  iki  rakamı  ile  kilosu  arasındaki  fark 

13’ten fazla, 17’den az olmamak, 

B-  SözleĢmeli  büro  personeli  (ceza  infaz  kurumu  katipliği)  pozisyonlarına 

yerleĢebilmek için; 

 

 

a)  Fakülte  veya  yüksek  okulların  bilgisayar  bölümü,  adalet  yüksekokulu,  meslek 

yüksekokullarının  adalet  bölümü,  adalet  ön  lisans  programı,  adalet  meslek  lisesi  veya  diğer 
lise  ve  dengi  okulların  ticaret  veya  bilgisayar  bölümlerinden  mezun  olmak,  (Bu  maddede 
sayılan  öğretim  kurumlarından  mezun  olanlardan  daktilo  veya  bilgisayar  sertifikası 
istenmeyecektir.) 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en  az lise veya dengi  okul  mezunu olup,  daktilo  ya da 

bilgisayar  dersini  başarıyla  tamamladığını  belgelemek  veya  en  son  başvuru  tarihi  itibariyle 
Millî  Eğitim  Bakanlığınca  onaylı  veya  kamu  kurum  ve  kuruluşlarınca  düzenlenen  kurslar 
sonucu  verilen  daktilo  ya  da  bilgisayar  sertifikasına  sahip  olmak.  (Örgün  eğitim  yoluyla 
verilen  bilgisayar  ya  da  daktilografi  dersini  başarıyla  tamamladığını  resmi  olarak 
belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 

c)  Uygulama  sınavından  en  az  bir  hafta  önce  Bakanlık  internet  sitesinde  ilan  edilecek 

yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura 
sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç 
dakikada  yanlışsız  en  az  doksan  kelime  yazmak,  (Bu  şartın  varlığı  ilgili  adalet 
komisyonlarınca  yapılacak  uygulama  ile  tespit  edilecek  olup,  vuruş  hesabı  yapılmadan  üç 
dakikada  yanlışsız  olarak  en  az  doksan  kelime  yazamayan  adaylar  sözlü  sınava 
alınmayacaklardır.) 

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları 

tespit  edilirken;  verilen  metne  sadık  kalınıp  kalınmadığına,  yanlış  yazılan  kelime  sayısı  ile 
yazı  içerisindeki  kelime  ve  cümle  tekrarları  nedeniyle  metnin  anlam  bütünlüğünün  bozulup 
bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam 
yazılan  kelime  sayısına  oranının  yüzde  kırktan  fazla  olması  halinde  yazılan  metnin  anlam 

3/5

 

 

bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir. 

 

C- SözleĢmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleĢebilmek 

için; 

Meslek liselerinin hemşirelik, toplum  sağlığı  veya acil tıp teknisyenliği  bölümlerinden 

mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,    
 

D- SözleĢmeli destek personeli (Ģoför) pozisyonlarına yerleĢebilmek için; 

 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

 

b)E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 

tarihli ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile 
yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak) 

 E- SözleĢmeli teknisyen pozisyonlarına yerleĢebilmek için; 

 

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak. 

 

F-  SözleĢmeli  destek  personeli  (aĢçı  ve  kaloriferci)  pozisyonlarına  yerleĢebilmek 

için;  
 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

 

b)  Halk  Eğitim  Müdürlükleri  veya  diğer  resmî  kurum  ve  kuruluşların  ilgili  branşta 

düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,  

  gerekmektedir.  

5. BaĢvuru tarihi :  

Başvurular  02  Ocak  2017  günü  başlayıp,  13  Ocak  2017  günü  mesai  saati  bitiminde 

sona erecektir. 

6. BaĢvuru yeri ve Ģekli: 

Adaylar,  yapılacak  olan  sözlü  sınav  ve  uygulamalı  sınava,  adalet  komisyonu 

başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu 
doldurup,  öğrenim  belgesi  ve  sınav  sonuç  belgesinin  aslı  veya  bilgisayar  çıktısı  yada 
komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar 
ilgili  adalet  komisyonu  başkanlığına  veya  mahalli  Cumhuriyet  başsavcılıklarına 
başvuracaklardır.  Adli  Yargı  İlk  Derece  Mahkemesi  Adalet  Komisyonu  Başkanlığı  ya  da 
mahalli  Cumhuriyet  Başsavcılığı  aracı  kılınmaksızın  doğrudan  posta  veya  kargo  ile  yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvurulara  ilişkin  evrak;  masrafı  ilgilisinden  alınmak  suretiyle  aynı  gün  acele  posta 

servisi  (APS)  ile  ilgili  Adli  Yargı  İlk  Derece  Mahkemesi  Adalet  Komisyonu  Başkanlığına 
ivedi  gönderilecektir.  Usulüne  uygun  olarak  başvuru  süresi  içinde  mahallî  Cumhuriyet 
başsavcılıklarına  başvuran  ve  APS  masrafını  da  ödemek  suretiyle  evrakını  teslim  eden 
adayların başvuruları kabul edilecektir. 

Adaylar  bir  unvan  için  sadece  bir  adli  yargı  ilk  derece  mahkemesi  adalet  komisyonu 

başkanlığının  yapacağı  sınava başvurabileceklerdir. Aynı  unvan için birden fazla komisyona 
başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış 
olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. 

Adaylar aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı tüm unvanlar için aynı veya farklı 

adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir. 

Ayrıca, 15/12/2016tarihinde ilan edilen kadrolu şoför ilanına başvuranlar aranan şartları 

taşımaları halinde bu ilanda yer alan şoförlük ilanına da başvuru yapabileceklerdir. 

 

 

4/5

 

 

7. Sınav yeri: 
EK-2  listede  belirtilen  Adli  Yargı  İlk  Derece  Mahkemesi  Adalet  Komisyonu 

başkanlıklarıdır. 

8. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı: 
Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama 

sınavına  katılacak  büro  personeli  (ceza  infaz  kurumu  katibi),  şoför  ve  boy-kilo  ölçümüne 
katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 18 Ocak 2017 tarihinde ilgili 
Adli  Yargı  İlk  Derece  Mahkemesi  Adalet  Komisyonu  Başkanlıklarında  ve  varsa  ilgili 
Cumhuriyet  başsavcılığı  resmi  internet  sitelerinde  ilan  edilecek  olup,  ayrıca  yazılı 
bildirim  yapılmayacaktır.  
Sınava  katılma  hakkını  elde  edemeyen  başvuru  sahiplerine 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

9. Boy kilo ölçümü: 

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden 

boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya 
hak  kazanan  infaz  ve  koruma  memuru  adaylarının  boy  ve  kilo  ölçümleri  23  Ocak  2017 
tarihlerinde  yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, 
sözlü sınava katılamayacaklardır. 

10. SözleĢmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:  
25  Ocak  2017  tarihinde  adayların  daktilo  veya  bilgisayar  ile  vuruş  hesabı  yapılmadan 

üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama 
sınavı  yapılacaktır.  Belirtilen  günde  uygulama  sınavının  bitirilememesi  halinde  takip  eden 
günlerde sınava devam edilecektir. 

11.  ġoförler  için  uygulama  sınav  tarihi:  30  Ocak  2017  tarihinde  yapılacaktır. 

Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam 
edilecektir. 

12. Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması: 
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının 

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus 
kayıt  tablosu  ile  birlikte  sınavı  yapacak  olan  adalet  komisyon  başkanlığına  teslim  etmeleri 
gerekmektedir. 

Teknisyen,  sağlık  memuru,  aşçı,  kaloriferci  adayları,  ile  uygulama  sınavına  katılacak 

büro  personeli  (ceza  infaz  kurumu  katibi)  ve  şoför  adaylarının  sözlü  sınava  girmeye  hak 
kazananların  isimleri  06  ġubat  2017  tarihinde  ilan  edilmesi  gerekmekte  olup,  ilan  edilen 
adayların  güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırması  formunu  (EK-3)  doldurarak  (4  adet) 
vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç10 ġubat 2017 tarihine kadar sınavı yapacak 
olan ilgili adalet komisyon baĢkanlığına
 teslim etmeleri gerekmektedir. 

13. Sözlü sınav tarihi: 
Sözleşmeli  infaz  ve  koruma  memuru,  büro  personeli  (ceza  infaz  kurumu  katipliği), 

teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) 
sözlü sınavı 27 ġubat 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve 
unvanına  göre  sözlü  sınavın  tarihleri  sınavı  yapacak  ilgili  komisyonca  belirlenerek  ilan 
edilecektir.  

 

14. Sınav Ģekli:  

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.  
15. Sözlü sınav konuları: 

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), 

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), 

5/5

 

 

c) Genel kültür (20 puan), 

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), 

        konularından oluşmaktadır.  

 Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

alması gerekecektir.  

Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç 

kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. 

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim 

Merkezi  Müdürlüklerinde  görevli  öğretmen,  uzman  veya  usta  öğreticilerinden  veya  diğer 
resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir. 

16. Nihai BaĢarı Listesi: 
Nihai  başarı  listesi  adayların  merkezi  ve  sözlü  sınavda  aldıkları  puanların  aritmetik 

ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz 
ve  koruma  memuru  ile  büro  personeli  (ceza  infaz  kurumu  katipliği)  pozisyonlarına 
atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek 
yüksekokulu,  yüksekokulların  adalet  programı  ve  adalet  önlisans  programı  mezunları  en 
yüksek  puan  alan  adaydan  başlamak  suretiyle  sıralanacak  olup,  diğer  adaylar  bu  sıralamayı 
takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.  

17. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan 

tüm işlemler iptal edilecektir.  

18.  Sınav  sonucunun  tebliğinden  itibaren  15  gün  içerisinde  belgelerini  teslim  etmeyen 

veya  yerleştirme  onayının  tebliğinden  sonra  15  gün  içerisinde  görevine  başlamayan  ya  da 
aranılan  şartları  taşımadığı  sonradan  anlaşılanların  sözleşmeleri  iptal  edilecek  ve  yerlerine 
puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

19.  İlan  metninde  belirtilmeyen  hususlar  hakkında,  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre 

işlem yapılacaktır. 

20.  Sözleşmeli  olarak  istihdam  edilecek  personelin  yerleştirilmeleri  ihtiyaç  durumu 

dikkate  alınarak  belirlendiğinden;  söz  konusu  pozisyonlara  müracaat  edeceklerin  sınava 
baĢvuru  tarihinden  önceki  mazeretleri  kurum  içi  istihdama  esas  alınmayacak  olup, 
ilgililerin  ileride  mağduriyete  uğramamaları  açısından  (eĢ,  sağlık,  öğrenim  gibi) 
durumlarına en uygun adalet komisyonuna baĢvurmaları 
gerekmektedir.  

 

 

DUYURULUR 

 

         

        EK-1 : Başvuru formu, 

        EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar. 

        EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

 

 

      

 

 

 

 

BAġVURU FORMU                                                         (EK-1) 

 

KĠM

L

ĠK 
B

ĠL

GĠL

E

R

Ġ

 

 

ÖĞ
R

E

N

ĠM
 

B

ĠL


L

E

R

Ġ

 

 
  10. EN SON BĠTĠRDĠĞĠ OKUL : ……………………………………………………………………….......... 
 
 
  11. MEZUNĠYET TARĠHĠ  :   
….../..…./..…..…. 

(GG/AA/YYYY) 

ĠL

E

T

Ġġ

ĠM
 B

ĠL


L

E

R

Ġ

 

 

KU
R

U

M

 B

ĠL


L

E

R

Ġ

 

 
 

  17. HALEN ÇALIġTIĞI KURUMUN ADI             : ………………….………………………………..……………………………………………. 
   
  18. GÖREVĠ VE SĠCĠL NUMARASI                      : 
…….…………….………………………………..…………………………………………… 
  (17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.) 

 

 

 

  19. DAHA ÖNCE ÇALIġTIĞI KURUM ADI  VE GÖREV ÜNVANI : ……..……. …………….………………………………..………………. 
 
  20. AYRILIġ SEBEBĠ VE TARĠHĠ                                                          : ………………….………………………………………..………………. 
  

(19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalıĢıp da görevinden ayrılanlar  tarafından doldurulacaktır.) 

 

D

ĠĞER

  B

ĠL


L

E

R

 

 

  21. ASKERLĠĞĠN YAPILIP        
         YAPILMADIĞI : 

………………………………………… 

 

YAPILDIYSA ġEKLĠ : 

 

………………………………… 

 

 

YAPILMADIYSA SEBEBĠ : 

 

…………………………………...………………………………. 

 

  
  22. MECBURĠ HĠZMETĠN    
       BULUNUP BULUNMADIĞI : 

 

…………………………….…...……….. 

 

 

VARSA YÜKÜMLÜ 

BULUNULAN KURUM : 

 

………………………………… 

 

 

 

SEBEBĠ VE SÜRESĠ : 

 

 

………………………..……………………..………………..… 

 
 

  
  23. ADLĠ SĠCĠL KAYDININ  
  OLUP  OLMADIĞI : 

 

……………………………………..…… 

 

VARSA MAHKUMĠYETE 

KONU SUÇ : 

 

………..………………………… 

 

MAHKUMĠYET SONUCUNDA VERĠLEN CEZA : 

 

 

……………………………………………….…………………. 

 

 

  24. EġĠ ÇALIġIYORSA GÖREVĠ VE GÖREV YERĠ :………. ……………………………………………………………………..…………….. 
 
  25. ATANMAK ĠSTEDĠĞĠ GÖREV                              :………………..……………………………………………………………………………..  

 

SINAVA GĠRMEK ĠSTEDĠĞĠ KOMĠSYON :

  …..…………………………………………………………………

 

 
Formu Ġnceleyen Görevlinin:  
Adı Soyadı     :  
Görevi            : 
Tarih-imza      :  

 
ADAY SIRA  
NUMARASI: 
 
 
 

 
Bu Ek-1 başvuru  formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. 
Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma  adresimdeki 
değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi  
arz ederim. 
 
 

 

                                                           TARĠH         : ….../..…./20… 

 

                                                                 ADAYIN   ĠMZASI : 
 

AÇIKLAMALAR:  
1.
 Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. 
2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.  
3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır. 
4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.  
5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir. 
 
UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmıĢ ise atamaları  iptal edilir. Bu kiĢiler 
hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç 
duyurusunda bulunulur.  

 

 

 1.  T.C. KĠMLĠK NUMARASI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 2.  ADI             : …..…………………….…………………   

 

 

 

 

 

 

   

 

 3.  SOYADI     : …..………...………….…………………   

 

 

 

 

 

 

   

 

 4.  BABA ADI …..…………………….………………… 

 

 

 

      
             F O T O Ğ R A F 

 5.   ANNE ADI : …..……….………….………………… 

 

 

 

 

 6.  DOĞUM TARĠHĠ : ….../..…./..…..….  

(GG/AA/YYYY) 

 

 

 

 7.  DOĞUM YERĠ : …………………………………… 

 

9. 

CĠNSĠYETĠ 

 

 

 

 8.  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU ĠL/ĠLÇE : …………………………………………………………..… 

 

 
12. 

 
TEBLĠGAT ADRESĠ :
…………….…….……………………………………………………….…………………………………….. ……… 

 

..…………….…………………………………………………………….………………………………………….…………………………… 

 

13.  SEMT/ĠLÇE :………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.     ĠLĠ                 :………..………………………    

ĠL KODU     

  

 

POSTA KODU  

  

  

  

  

  

15.     SABĠT TEL. NO  : …...……..………………  GSM NO:………………….………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  E-POSTA ADRESĠ :………………………………………………………………………… 

 

300

317 215 43 43 32

28

978

Adana F Tipi 

1

Karataş Kadın Kapalı

2

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Açık

1

1

AĞRI

AĞRI

Ağrı M Tipi 

2

2

1

5

Akhisar T Tipi

4

2

1

Akhisar Açık

5

AKSARAY

AKSARAY

Aksaray T Tipi

4

5

4

2

İNŞAAT (2)

15

ALANYA

ALANYA

Alanya L Tipi 

1

1

ALAŞEHİR

ALAŞEHİR

Alaşehir M Tipi 

3

1

3

SIHHI TESİSAT
ELEKTRİK
BİLGİSAYAR

7

AMASYA

AMASYA

Amasya E Tipi 

4

2

6

Sincan Açık 

15

5

Kalecik Açık

1

Antalya E Tipi 

2

5

Antalya L Tipi 

2

ARDAHAN

ARDAHAN

Ardahan T Tipi 

1

1

ARTVİN

ARTVİN

Artvin Kapalı

1

2

3

BAFRA

BAFRA

Bafra Açık

1

1

Bakırköy/ Metris 1 Nolu T Tipi 

1

Bakırköy Kadın Kapalı

3

Silivri 1 No.lu L Tipi 

5

Silivri 2 No.lu L Tipi 

5

Silivri 3 No.lu L Tipi 

5

Silivri 4 No.lu L Tipi 

5

Silivri 5 No.lu L Tipi 

5

Silivri 6 No.lu L Tipi 

20

5'İ BAYAN

5

Silivri 7 No.lu L Tipi 

20

5

Silivri 8 No.lu L Tipi 

10

5

Silivri Açık

5

Silivri Kapalı

5

Silivri 1 No.lu L Tipi 

20

Silivri 2 No.lu L Tipi 

20

Silivri 3 No.lu L Tipi 

20

Silivri 4 No.lu L Tipi 

20

Silivri 5 No.lu L Tipi 

20

BALIKESİR

BALIKESİR

Balıkesir L Tipi 

5

5

BANDIRMA

BANDIRMA

Bandırma Açık

5

5

BAYBURT

BAYBURT

Bayburt M Tipi 

2

1

1

SIHHI TESİSAT

1

5

BİLECİK

BİLECİK

Gölpazarı Açık

4

4

BİNGÖL

BİNGÖL

Bingöl M Tipi 

3

2

1

1

7

Bolu F Tipi 

4

Bolu T Tipi 

3

BURDUR

BURDUR

Burdur E Tipi 

4

1

1

6

BURHANİYE

BURHANİYE

Burhaniye T Tipi 

2

4

1

1

8

Bursa E Tipi 

4

1

ELEKTRONİK

Bursa H Tipi 

3

1

SIHHI TESİSAT

İmralı F Tipi 

3

MOTOR (2)
OTOMOTİV

CEYHAN

CEYHAN

Ceyhan Açık

2

2

4

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

Çanakkale E Tipi 

3

1

1

1

6

ÇANKIRI

ÇANKIRI

Çankırı E Tipi 

2

1

1

SIHHI TESİSAT

4

ÇORUM

ÇORUM

Çorum L Tipi 

2

2

4

DENİZLİ

DENİZLİ

Sarayköy Açık

1

1

2

Diyarbakır E Tipi 

5

Diyarbakır D Tipi 

5

DİYARBAKIR T TİPİ

5

3

DİYARBAKIR T TİPİ

5

3

DİYARBAKIR KADIN KAPALI

5

3

DİYARBAKIR ÇOCUK KAPALI

5

3

Diyarbakır Açık 

9

20

3

3

4

2 SIHHI TESİSAT
1 İNŞAAT
1 MAKİNE

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

81

BOLU

BOLU

7

BURSA

BURSA

12

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

104

SİLİVRİ

BAKIRKÖY

100

ANKARA

ANKARA

21

ANTALYA

ANTALYA

9

ADANA

ADANA

3

AKHİSAR

AKHİSAR

12

SA

ĞL

IK 

MEMURU

A

ŞÇI

TEKN

İSY

EN

TEKN

İSY

EN 

A

ÇI

KL

A

MA

KA

LO

FER

TO

P

LA

M

SINAVI YAPACAK 

KOMİSYON

CEZA İNFAZ 

KURUMUNUN BAĞLI 
OLDUĞU KOMİSYON

CEZA İNFAZ KURUMU

SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR

İ.

K.

M.

İ.

K.

M.

 

A

ÇI

KL

A

MA

KA

P

ŞO

R

SA

ĞL

IK 

MEMURU

A

ŞÇI

TEKN

İSY

EN

TEKN

İSY

EN 

A

ÇI

KL

A

MA

KA

LO

FER

TO

P

LA

M

SINAVI YAPACAK 

KOMİSYON

CEZA İNFAZ 

KURUMUNUN BAĞLI 
OLDUĞU KOMİSYON

CEZA İNFAZ KURUMU

SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR

İ.

K.

M.

İ.

K.

M.

 

A

ÇI

KL

A

MA

KA

P

ŞO

R

Doğubayazıt T Tipi

4

1

Doğubayazıt Açık

4

5

1

2

4

SIHHI TESİSAT
ELEKTRİK
BİLGİSAYAR
İNŞAAT

2

DÜZCE

DÜZCE

Düzce T Tipi 

2

2

1

5

EDİRNE

EDİRNE

Edirne Açık

4

4

ELBİSTAN

ELBİSTAN

Elbistan E Tipi 

3

3

ELMALI

ELMALI

Elmalı A3 Tipi 

2

2

ERCİŞ

ERCİŞ

Erciş Açık

2

2

ERMENEK

ERMENEK

Ermenek M Tipi 

1

1

2

Erzurum H Tipi 

3

Dumlu Açık 

3

5

3

SIHHI TESİSAT
ELEKTRİK
MAKİNA

1

Eskişehir H Tipi 

2

1

Eskişehir Açık

1

Çifteler Kadın Açık

2

FETHİYE

FETHİYE

Seydikemer-Eşen T Tipi 

3

3

GAZİANTEP

GAZİANTEP

Gaziantep L Tipi 

5

5

GİRESUN

GİRESUN

Giresun E Tipi 

2

2

4

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane E Tipi 

2

1

3

HATAY

HATAY

Hatay Çocuk Kapalı

3

3

KIRIKHAN

KIRIKHAN

Kırıkhan Açık

3

1

ZİRAAT 

4

İNEBOLU

İNEBOLU

İnebolu M Tipi 

3

3

İNEGÖL

İNEGÖL

Yenişehir Kadın Kapalı

4

4

İzmir Kapalı

5

1

İzmir 1 Nolu F Tipi 

3

İzmir 2 Nolu F Tipi 

3

İzmir 1 Nolu T Tipi 

3

İzmir 2 Nolu T Tipi 

3

İzmir 3 Nolu T Tipi 

20

3

İzmir 4 Nolu T Tipi 

20

3

İzmir Kadın Kapalı

20

BAYAN

3

İzmir Çocuk ve Gençlik 

3

İzmir Açık

4

5

Menemen T Tipi 

5

İzmir 1 Nolu F 

20

İzmir 2 Nolu F 

20

İzmir 1 Nolu T Tipi 

20

İzmir 2 Nolu T Tipi 

20

İzmir Çocuk ve Gençlik 

10

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ Türkoğlu Açık

2

1

3

Karabük T Tipi 

3

3

1

Eskipazar Açık

2

KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonu E Tipi 

1

1

Kırıkkale F Tipi 

2

1

Keskin T Tipi 

1

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

Kırklareli E Tipi 

3

3

KİLİS

KİLİS

Kilis L Tipi

1

1

Konya E Tipi 

2

Konya Açık

1

KOZAN

KOZAN

Kozan M Tipi 

2

1

3

Manisa E Tipi 

3

Manisa T Tipi 

3

MİDYAT

MİDYAT

Midyat M Tipi 

1

1

MUĞLA

MUĞLA

Muğla E Tipi 

1

1

MUŞ

MUŞ

Muş E Tipi 

4

4

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

Nevşehir E Tipi 

4

4

2

1

11

Niğde E Tipi 

4

Niğde Açık

3

ORDU

ORDU

Ordu E Tipi 

1

1

Osmaniye 1 Nolu T Tipi 

2

Osmaniye 2 Nolu T Tipi 

3

1

Toprakkale Açık

2

2

Ödemiş M Tipi 

1

Ödemiş T Tipi 

4

4

RİZE

RİZE

Rize L Tipi 

5

2

3

10

SAKARYA

SAKARYA

Geyve Açık

2

1

3

SALİHLİ

SALİHLİ

Salihli T Tipi 

4

3

7

ÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ

9

NİĞDE

NİĞDE

7

OSMANİYE

OSMANİYE

10

KONYA

KONYA

3

MANİSA

MANİSA

6

KARABÜK

KARABÜK

9

KIRIKKALE

KIRIKKALE

4

İZMİR

İZMİR

104

KARŞIYAKA

İZMİR

90

ERZURUM

ERZURUM

15

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

6

DOĞUBAYAZIT

DOĞUBAYAZIT

23

SA

ĞL

IK 

MEMURU

A

ŞÇI

TEKN

İSY

EN

TEKN

İSY

EN 

A

ÇI

KL

A

MA

KA

LO

FER

TO

P

LA

M

SINAVI YAPACAK 

KOMİSYON

CEZA İNFAZ 

KURUMUNUN BAĞLI 
OLDUĞU KOMİSYON

CEZA İNFAZ KURUMU

SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR

İ.

K.

M.

İ.

K.

M.

 

A

ÇI

KL

A

MA

KA

P

ŞO

R

SAMSUN

SAMSUN

Samsun Açık

5

2

SIHHI TESİSAT
İNŞAAT

1

8

SEYDİŞEHİR

SEYDİŞEHİR

Seydişehir T Tipi 

3

2

5

Siirt E Tipi 

2

2

1

Siirt Açık

1

Silifke M Tipi 

3

1

1

Anamur T Tipi 

2

SİNOP

SİNOP

Sinop E Tipi 

4

1

5

SİVAS

SİVAS

Sivas E Tipi 

1

1

Siverek T Tipi 

3

1

ELEKTRİK

Siverek Açık

4

2

1

3

BİLGİSAYAR
ELEKTRİK
SIHHI TESİSAT

SÖKE

SÖKE

Söke T Tipi 

4

4

ŞEBİNKARAHİSAR

ŞEBİNKARAHİSAR

Şebinkarahisar K2 Tipi 

3

2

1

6

ŞIRNAK

ŞIRNAK

Şırnak T Tipi 

2

2

Tarsus Açık

1

MAKİNA

Pozantı M Tipi 

2

TAVŞANLI

TAVŞANLI

Tavşanlı T Tipi 

2

1

3

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

5

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 

5

Tekirdağ 1 Nolu T Tipi 

5

Tekirdağ 2 Nolu T Tipi 

5

Tekirdağ Açık

5

TOKAT

TOKAT

Tokat T Tipi 

3

3

TRABZON

TRABZON

Trabzon E Tipi 

3

3

2

8

TUNCELİ

TUNCELİ

Tunceli A3 Tipi 

1

1

ÜNYE

ÜNYE

Ünye M Tipi 

2

2

4

Van Açık

2

8

1

MAKİNA

1

Van T Tipi 

2

Van Yüksek Güvenlikli  

2

Van M Tipi 

1

Van F Tipi 

1

VEZİRKÖPRÜ

VEZİRKÖPRÜ

Vezirköprü M Tipi 

3

2

5

YOZGAT

YOZGAT

Yozgat E Tipi 

3

1

4

ZİLE

ZİLE

Zile M Tipi 

2

2

Zonguldak M Tipi 

3

1

Devrek Açık

3

6

VAN

VAN

18

ZONGULDAK

ZONGULDAK

13

TARSUS

TARSUS

3

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

25

SİLİFKE

SİLİFKE

7

SİVEREK

SİVEREK

14

SİİRT

SİİRT

6

GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU

 

 

3-ÖĞRENĠM DURUMU  …………………………………………….………....... 

       TARİHTEN-TARİHE 

      (EN SON BĠTĠRDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKULUN ADI VE YERĠ)

 

 

      ...... /......  

                                          

 
4-AĠLEYE DAĠR BĠLGĠLER 

 

 

SOYADI-ADI 

DOĞUM YERĠ 

VE TARĠHĠ

 

UYRUĞU 

YAġAYANLARIN ADRESĠ 

Babasının  

 

 

 

 

Annesinin 

  

  

  

  

Eşinin 

  

  

  

  

Kardeşlerinin    

  

  

  

(18 Yaşından    

  

  

  

Büyük 

  

  

  

  

Olanlar) 

 

 

 

 

 

5-

EN SON ÇALIġTIĞINIZ YER:………………….…………………………………………………….................................... 

ĠġĠN ÇEġĠDĠ 

TARĠHTEN-TARĠHE 

ĠġVERENĠN ADRESĠ 

AYRILIġ NEDENĠ 

 

 

 

 

 

6-HAKKINIZDA VERĠLMĠġ BULUNAN MAHKÛMĠYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA 
  DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.  

VAR:   

 

 

 

 

YOK: 

 

Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm. 

Tarih ve Ġmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÜFUS CÜZDAN SURETĠ

 

T.C.KĠMLĠK NO 

:     

  

KÖYÜ                        

:    

SOYADI  

  

  

CĠLT NO                    

:     

ADI                             :      

  

SIRA NO                

:   

BABA ADI                   :       

  

AĠLE SIRA NO               

:     

ANA ADI                     :      

  

VERĠLĠġ SEBEBĠ     

:   

DOĞUM YERĠ               

:      

  

VERĠLĠġ TARĠHĠ      

:     

DOĞUM TARĠHĠ            

:      

  

SERĠ NOSU                

:    

MEDENĠ HALĠ               

  

  

KAYITLI OLDUĞU 
NÜFUS ĠDARESĠ   

  
:    

UYRUĞU                       

:       

  

DĠNĠ                             :      

  

ASKERLĠK HĠZMETĠ 

  

ĠLĠ                               :       

  

a)BaĢlama Tarihi          

:    

ĠLÇESĠ                        :       

  

b)Terhis Tarihi          

:   

MAHALLESĠ             :      

  

CEZALAR                 

NÜFUS CÜZDANI SURETĠNĠ ONAYLAYANIN 

 

SOYADI 

 

ADI   

__GÖREVĠ      _ 

_ĠMZA 

        MÜHÜR  

TARĠH 

 
 
 
* BU FORM DAKTĠLO VEYA BĠLGĠSAYAR ĠLE DOLDURULACAK, ANLAMSIZ KISALTMALAR YAPILMAYACAKTIR.  
* Kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilir.  
* Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanarak onaylanacaktır. 

 

 

ADI VE SOYADI 

:                       

FOTOĞRAF 

ĠKAMETGÂH (MERNĠS) 
ADRESĠ 

HALEN OTURMA ADRESĠ