EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

PMS

CMYK
från 
PMS

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

CMYK

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

PMS

CMYK
från 
PMS

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

CMYK

FUKT OCH MÖGEL SPECILIST 

Fakta om mögel 

Åtgärdsplan/Hantering av mögel

Om mögel

Mögel  utgör  ett  samlingsnamn  för  de  mikroskopiska  svampar  vilka  växer  med  flercelligt 

grenade trådar. Uppkomsten och tillväxten av mögel grundar sig i flera föreliggande faktorer.

För att mögel och andra mikroorganismer ska kunna gro måste det finnas tillgång till fukt 

motsvarande  över  70  %  Rf  (relativ  luftfuktighet),  näring,  syre  och  gynnsam  temperatur.

Mikrobiell tillväxt kan ske vid temperaturer mellan 0-70 C°, optimum ligger mellan 18-24 C°

Näring  kan  hämtas  från  alla  typer  av  organiska  material  såsom  trä,  textilier,  papp, 

sönderfallande växtdelar mm.

Innan åtgärdsarbetet och saneringen av det mögelangripna materialet kan 

inleddas måste orsaken fastställas och avhjälpas. 

Det kan exempelvis vara att lokalisera och åtgärda ett vattenläckage eller en 

annan fuktkälla som gett upphov till problemet. 

Att endast sanera mögelangripet material, utan att fastställa orsaken, kan vara 

en tillfällig lösning där man riskerar att problemet återkommer. 

När åtgärdsarbetet inleds ska detta utföras med stor försikthet och där hänsyn 

tas till riskerna för spridning av damm och emissioner från påväxt till 

omgivande rum och utrymmen.

Saneringen ska utföras av utbildad personal som på ett säkert sätt kan avlägsna 

det skadade materialet utan att mögelsporer ges möjlighet att spridas vidare 

via rumsluft och ventilation. 

Åtgärdsplan/Hantering av mögel

FUKT OCH MÖGEL SPECILIST 

Åtgärdsplan/Hantering av mögel

Vissa konstruktioner är mer utsatta för mögelangrepp än andra då de 

betingelser som gynnar tillväxt.

Typiska konstruktioner med mikrobiella skador är uteluftsventilerade 

krypgrunder, vindar där det förekommer luftotätheter från bostaden, 

invändigt utreglade och isolerade väggar emot stenstomme, uppreglade och 

isolerade golv mot gjuten bottenplatta.

Mögelpåväxt är särskilt benäget att drabba de punkter i en fastighet där 

temperaturvariationer är som störst. 

Exempelvis kan mögel växa på insidan av fönsterbågar och vid kalla 

ytterväggshörn, bakom stora möbler emot ytterväggar etc.

Problem med ytlig påväxt på insidan av ytterväggar inom bostaden är ofta 

förknippade med brister i bostadsventilationen, ibland även med låg 

uppvärmningsgrad.

Riskkonstruktioner

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

PMS

CMYK
från 
PMS

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

CMYK

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

PMS

CMYK
från 
PMS

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

CMYK

FUKT OCH MÖGEL SPECILIST 

Aquademica AB

+46 8 730 14 00

info@aquademica.se

www.aquademica.se

Dolt mögel

Mögel behöver nödvändigtvis inte vara synligt då det tenderar att kunna växa exempelvis på insidan av 

tapeter, under golv, inom bjälklag, i inte inspekterbara grunder mm. 

Där ovan nämnda faktorer förekommer kan tillväxt av mikroorganismer, bland annat mögel, uppstå. 

Det finns skäl att misstänka dolt mögel om man upplever en avvikande lukt.

Lukt från mögel och andra mikroorganismer kan variera beroende på art och tillväxtbetingelser, starkast 

lukt uppstår ofta där påväxten är ansträngd, d v s där alla tillväxtfaktorer inte är fullt uppfyllda.

Lukt från mikroorganismer uppfattas ofta som instängd och unken, man benämner ofta lukten som 

mikrobiell.

Man kan även misstänka dolt mögel om boende eller de som arbetar i lokaler upplever hälsoproblem. 

Exempel på hälsoproblem som kan vara relaterade till mikroorganismer är torrhosta, upprepade och 

långvariga förkylningar, ögonirritation, hudirritation, onormal trötthet, heshet, huvudvärk mm.

Om något av dessa hälsoproblem upplevs i samband med en inträffad vatten- eller fuktskada finns starka 

skäl att misstänka dolt mögel.

Utredandet och sökandet av dolt mögel är förenligt med vissa risker och stor försiktighet ska därför vidtas. 

Då man inte känner till var det faktiska problemet är beläget kan det vara svårt att efterfölja de riktlinjer 

som finns i hanterandet av mögelangripet material. 

Skulle man börja riva i exempelvis mögelangripen tapet kan stora mängder sporer frigöras i luften. 

Det är därför av högsta vikt att man vid en misstanke om mögel låter ett proffs med erforderlig kunskap 

utreda och hantera problemet.

Hälsorisker med mögel

Riskerna med att vistas i miljöer där det finns angrepp av mögel och andra mikroorganismer är dels direkt, 

d v s överkänslighetsreaktioner, men även mer långsiktiga risker.

Vid lång exponering av emissioner från mikrobiell påväxt kan man utveckla bestående överkänslighet, 

vilket kan medföra allergier och andra reaktioner i kroppen.

Vid misstanke om mikrobiella skador som medför exponering mot luften vi andas i vårt boende eller på vår 

arbetsplats bör man därför alltid ta misstanken på största allvar.