ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 
               INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES – I.C.O.MO.S. 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
 

                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       HELLENIC ΝΑΤΙΟΝΑL COMMITTEE      COMITÉ NATIONAL 
HELLENIQUE  

Πειραιώς 73, 10553 Αθήνα.    Τηλ.: (+30)2103244821  Τηλ.-Fax: (+30)2103244567    

icomoshellenic@gmail.com

 

 
 

Π

Π

Π

Α

Α

Α

Γ

Γ

Γ

Κ

Κ

Κ

Ο

Ο

Ο

Σ

Σ

Σ

Μ

Μ

Μ

Ι

ΙΙ

Α

Α

Α

 

  

 

 

  

     

Η

Η

Η

Μ

Μ

Μ

Ε

Ε

Ε

Ρ

Ρ

Ρ

Α

Α

Α

 

  

 

 

  

     

Μ

Μ

Μ

Ν

Ν

Ν

Η

Η

Η

Μ

Μ

Μ

Ε

Ε

Ε

Ι

ΙΙ

Ν

Ν

Ν

 

  

 

 

  

     

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

 

  

 

 

  

     

Τ

Τ

Τ

Ο

Ο

Ο

Π

Π

Π

Ο

Ο

Ο

Θ

Θ

Θ

Ε

Ε

Ε

Σ

Σ

Σ

Ι

ΙΙ

Ν

Ν

Ν

 

  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

7

7

7

 

  

 

Η

Η

Η

 

  

π

π

π

ο

οο

λ

λλ

ι

ιι

τ

ττ

ι

ιι

σ

σ

σ

τ

ττ

ι

ιι

κ

κ

κ

ή

ή

ή

 

  

κ

κ

κ

λ

λλ

η

η

η

ρ

ρ

ρ

ο

οο

ν

νν

ο

οο

µ

µ

µ

ι

ιι

ά

ά

ά

 

  

κ

κ

κ

α

α

α

ι

ιι

 

  

η

η

η

 

  

β

β

β

ι

ιι

ώ

ώ

ώ

σ

σ

σ

ι

ιι

µ

µ

µ

η

η

η

 

  

τ

ττ

ο

οο

υ

υυ

ρ

ρ

ρ

ι

ιι

σ

σ

σ

τ

ττ

ι

ιι

κ

κ

κ

ή

ή

ή

 

  

α

α

α

ν

νν

ά

ά

ά

π

π

π

τ

ττ

υ

υυ

ξ

ξξ

η

η

η  

 

 
Το  Ελληνικό  ICOMOS  σας  προσκαλεί  σε  ηµερίδα  που  θα  πραγµατοποιηθεί,  στο 
πλαίσιο εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνηµείων και Τοποθεσιών, στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Κτήριο Αβέρωφ, Αίθουσα Τελετών, 1

ος

 όροφος, είσοδος από 

Στουρνάρη 35) την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017, στις 18.00.  
 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Μνηµείων και Toποθεσιών έχει καθιερωθεί από την UNESCO 
και  το  ∆ιεθνές  Συµβούλιο  Μνηµείων  και  Τοποθεσιών  (ICOMOS)  και  παγκοσµίως 
εορτάζεται συνήθως στις 18 Απριλίου (Στη χώρα µας, λόγω των εορτών του Πάσχα, 
µετατίθεται  για  τις  26  Απριλίου  2017,  κατόπιν  σχετικής  απόφασης  της  Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής του ICOMOS).  
 
Κάθε  χρόνο  το  ICOMOS  προτείνει  ένα  θέµα,  ώστε  να  αναδειχτεί  το  νόηµα  της 
ηµέρας  αυτής,  γεγονός  το  οποίο  αποτελεί  αφετηρία  για  τη  διεξαγωγή  σειράς 
εκδηλώσεων από τις εθνικές και διεθνείς επιστηµονικές επιτροπές του. 
 
Το  θέµα  που  επιλέχθηκε  για  το  έτος  2017  είναι  «Η  πολιτιστική  κληρονοµιά  και  η 
βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη». Για τη χώρα µας, η οποία διαθέτει ένα πολύ µεγάλο 
αριθµό  µνηµείων  όλων  των  ιστορικών  περιόδων  αλλά  και  που  αποτελεί  µια 
υπολογίσιµη  τουριστική  δύναµη  µε  πλέον  των  25  εκατοµµυρίων  ετήσιες  αφίξεις 
αλλοδαπών  τουριστών,  το  εν  λόγω  θέµα  αποκτά  ιδιαίτερη  σηµασία.  Πέραν  της 
στενής  σχέσης  που  υπάρχει  ανάµεσα  στα  µνηµεία  και  τον  τουρισµό,  έχει 
ενδιαφέρον  να  εξεταστεί  πιο  ειδικά  το  κατά  πόσον  προβάλλεται  ή  µε  ποιες 
προϋποθέσεις  µπορεί  να  προστατευτεί,  µέσω  του  τουρισµού,  η  πολιτιστική  µας 
κληρονοµιά.  Επίσης,  εάν  τα  µνηµεία  µας  κινδυνεύουν  από  την  ανεξέλεγκτη 
τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα πώς µπορεί να γίνει καλύτερα η διαχείριση του 
µαζικού  τουρισµού,  που  έχει  επικρατήσει  στην  Ελλάδα,  όπως  για  παράδειγµα  µε 
την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου ή και την πιο ισορροπηµένη διάχυση του 
τουρισµού σε όλη τη χώρα. 
 
Η  φετινή  εκδήλωση  µε  θέµα  «Η  ανάπτυξη  του  πολιτιστικού  τουρισµού  - 
προοπτικές» περιλαµβάνει τις οµιλίες που αναφέρονται ακολούθως: 
 
 
 
 

 

                ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 
               INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES – I.C.O.MO.S. 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

18.00-18.15  Χαιρετισµοί  

18.15-20.00  Οµιλίες 

∆ρ. Έλενα ΚΟΡΚΑ,  

Αρχαιολόγος, προϊστάµενη Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, υπεύθυνη διεθνών θεµάτων ∆.Σ. Ελληνικού ICOMOS 

Η  ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΣΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΟΥΣΕΙΑ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
∆ρ. 

Σοφία 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ

Αρχιτέκτων, 

Καθηγήτρια 

Ε.Μ.Π, 

Αντιπρόεδρος Ελληνικού ICOMOS 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Γιώργος ΤΣΑΚΙΡΗΣ, 

Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας

 

H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 
 

∆ρ. Έλενα ΣΟΥΛΙΩΤΗΑρχαιολόγος, διπλωµατούχος ξεναγός, αντιπρόεδρος   
του σωµατείου ξεναγών 

Ο ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Κώστας  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ,  Πολιτικός  µηχανικός  EMΠ,  πρώην  Γενικός 
∆ιευθυντής Ε.Ο.Τ., υπεύθυνος θεµάτων Τουρισµού ∆.Σ. ελληνικού ICOMOS
 
Η  ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ  ΤΟΥ  19

ΟΥ

  ΑΙΩΝΑ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ   

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 

Για την Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού ICOMOS 

 

   Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραµµατέας  

 ∆ρ Αθανάσιος Νακάσης                  Ιωάννης Πανόπουλος