DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU:

REFLEXIONS, ANÀLISIS I EXPERIÈNCIES

 

Barcelona - Vic, 24-26.04.2017

 PROGRAMA

DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU:

DAL FENOMENO DELLA GUERRA ALLA CULTURA DELLA PACE

FROM THE PHENOMENON OF WAR TO THE CULTURE OF PEACE

REFLEXIONS, ANÀLISIS I EXPERIÈNCIES

Amb aquest lema volem subratllar el procés que va 
viure l’Estat Espanyol, i Catalunya en particular, en la 
construcció d’una cultura de la pau.

Posem l’accent en dos factors essencials. En primer lloc 
en mostrar com a Catalunya les arts han estat un dels 
motors més importants que des del primer moment 
fins a l’actualitat han estat constructores d’una societat 
democràtica, plural i solidària.

En segon lloc en la formació de la nova ciutadania. És 
per aquest motiu que la segona jornada està focalitzada 
en treball amb els joves escolars. Aquests són els dos 
eixos que, imbricats, vertebren el programa que presen-
tem.

Ignasi Roviró

Facultat de Filosofia, URL
Col·legi Sant Miquel dels Sants

With this claim, we want to highlight the process that 
Spain, and Catalonia in particular, experiencied in the 
construction of a culture of peace.

We put the emphasis on two essential factors. In the 
first place, by showing how arts in Catalonia have been 
one of the most important engines for a society built on 
solidarity and democracy. 

In the second place, in the formation of new citizens-
hip. This is the reason why the agenda of the second 
day is focused on working with young people in school. 
These are the key issues that make up our proposal.

Ignasi Roviró

Faculty of philosophy, URL
Sant Miquel dels Sants School

Quo Vadis Europa? Avui, celebrant el 60è aniversari del 
Tractat de Roma que va donar origen a l’actual Unió Eu-
ropea, és moment de mirar enrere i sentir-nos orgullo-
sos de tot el que hem aconseguit plegats, de recordar i si 
cal recuperar els valors que ens han mantingut units: la 
pau, la democràcia i la solidaritat. Tanmateix, també és 
el moment de mirar endavant i de preguntar-nos si el 
model que tenim pot millorar-se i quina Europa volem 
per les generacions futures.

És per aquest motiu que el president Juncker acaba de 
presentar el Llibre blanc sobre el futur d’Europa. Aquest 
document obre un procés de reflexió col·lectiu que im-
plicarà el Parlament Europeu, els parlaments nacionals, 
els governs, els pobles i regions d’Europa i la societat 
civil. El programa que aquí es presenta és una aportació 
magnífica a aquesta reflexió.

Ferran Tarradellas

Comissió Europea. Barcelona

Quo Vadis Europa? Today, celebrating the 60th anni-
versary of the Rome Treaty that gave rise to the present 
European Union, it is time to look back and be proud 
of what we have achieved together, to remember and 
recover, if necessary, the values that bind us together: 
peace, democracy and solidarity. However, it is also 
time to look forward and ask ourselves whether the 
model we have can be improved and what is the Europe 
we want for our future generations.

That’s why the President Juncker has presented the 
White Paper on the future of Europe. This document 
opens up a process of collective reflection that will 
involve the European Parliament, national parliaments, 
governments, peoples and regions of Europe and civil 
society. The program presented here is a magnificent 
contribution to this discussion.

Ferran Tarradellas

European Commissioner. Barcelona.

DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU / DAL FENOMENO DELLA GUERRA ALLA CULTURA DELLA PACE / FROM THE PHENOMENON OF WAR TO THE CULTURE OF PEACE

24.04.2017 / ACADEMIC SESSIONS  / Auditori Blanquerna (URL), Barcelona
 

Programa

DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU / DAL FENOMENO DELLA GUERRA ALLA CULTURA DELLA PACE / FROM THE PHENOMENON OF WAR TO THE CULTURE OF PEACE

INSCRIPCIÓ

https://iroviro.typeform.com/to/nIXudf

 

AVALUACIÓ

https://iroviro.typeform.com/to/OEB65r

09.00 h – 09.30h_Welcome_ Auditori Blanquerna

_Josep M. Carbonell, Degà de la Facultat de Comunicació i R. Internacionals, URL

_Jaume Aymar, Degà de la Facultat de Filosofia, URL 

 

_Ferran Tarradellas, Comissió Europea

 

_Lluís Comellas, Vicerector de Recerca i Innovació, URL

 

_Stefano Petrucciani, Sapienza, Università di Roma

09.30h_Roundtable_ 

NARRATIVES OF CONFLICT

_Ignasi Roviró, Facultat de Filosofia, URL

_Giuseppe Di Giacomo, Sapienza, Università di Roma 

 

_Aija Kuge (Radio Free Europe/Radio Liberty – Riga Stradinš University):  How    

  pupils in former Yugoslavia learn the history of recent wars

_Alessandro Alfieri (Sapienza, Università di Roma): Fantasy e testimonianza 

 

  storica: il racconto della guerra nel cinema di Guillermo del Toro

 

_Luca Vaglio (Universitat de Kragujevac): Un esempio di narrativa bellica serba 

 

 contemporanea

 

_Albert Moya (Universitat Internacional de Catalunya): El Guernica de Picasso: 

 

  un crit contra la Guerra, una pintura per la construcció de la pau

 

_Sandra Balsells (Facultat de Comunicació i R. Internacionals, URL): Reptes de la  

  cobertura informativa als Balcans

 

_Silvia Coll-Vinent (Facultat de Filosofia, URL): A woman’s voice in translation: war,  

  life and scream in Mercè Rodoreda’s La plaça del diamant

 

_Ignasi Boada (Facultat de Comunicació i R. Internacionals, URL): Salvador Espriu i  

  el seu exili

11.30 h - 12.00 h_Coffe break

12.00 h - 13.30 h_Workshop_

TRACES OF THE SPANISH CIVIL WAR IN CATALAN HERITATGE

Visit Jaume Aymar

13.30 h – 15.00 h_Lunch

15.30 h – 16.30 h_

THE SPANISH CIVIL WAR AND THE SAGRADA FAMILIA

Visit Jaume Aymar

15.30 h - 17.30 h_Roundtable_ 

KIDNAPPED INFORMATION?

_Ignasi Boada, Facultat de Comunicació i R. Internacionals, URL

 

_Igor Pomeransew  (Radio Free Europe): Journalism: above the barriers

 

_Vicenç Lozano (TV3): La guerra bruta de Croàcia i Sèrbia

18.00 h - 19.30 h_Performance_ 

BUILDING A CULTURE OF PEACE: DIALOGUE WITH CONTEMPORARY ART

DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU / DAL FENOMENO DELLA GUERRA ALLA CULTURA DELLA PACE / FROM THE PHENOMENON OF WAR TO THE CULTURE OF PEACE

TRACES DE LA GUERRA DIVIL ESPANYOLA EN EL 

PATRIMONI CATALÀ

L’objectiu del workshop és doble: 1) veure en directe 
algunes de les traces que el conflicte civil (1936-1939) 
va deixar sobre el patrimoni material de la ciutat de 
Barcelona, encara avui visibles. 2) conèixer els esforços 
que des de les arts i des de la ciutadania es van fer per 
sanar les ferides infringides. Inclou una visita guiada 
a, entre altres, l’església de Sant Sever (1698), Sant Felip 
Neri (1721) i l’església de Betlem (1680).

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I LA SAGRADA 

FAMÍLIA. VISITA

La revolució del 1936 va tenir com una de les primeres 
víctimes del patrimoni el temple de la Sagrada Família. 
Dos dies després de l’alçament militar, es saquejà el 
temple i s’incendià la Cripta. Es van destruir els plànols, 
els apunts, els esbossos i les maquetes de Gaudí. Pos-
teriorment es van recompondre amb les restes i altres 
testimonis documentals.

INFORMACIÓ SEGRESTADA?

Igor Pomeranzew i Vicenç Lozano mantindran un 
diàleg sobre la influència dels mitjans de comunicación 
en la guerra dels Balcans. Igor Pomeranzew, escriptor 
i poeta rus, va mantener contactes amb el moviment 
de drets civils d’Ucraïna i va ser detingut per la KGB. 
Actualment exiliat del seu país, exerceix de periodista 
a Radio Liberty (Praga). Vicenç Lozano, periodista i 
historiador, és redactor de la Secció Internacional dels 
serveis Informatius de TV3. Va ser l’enviat especial a 
la guerra dels Balcans a Sèrbia i Croàcia (1991-1995) i 
Kosovo (1999).

CONSTRUÏNT UNA CULTURA DE LA PAU: DIÀLEG AMB 

LES ARTS CONTEMPORÀNIES

A partir d’una iniciativa de l’alcalde Pasqual Maragall, 
l’any 1992 es va crear el Districte 11-Sarajevo a la ciutat 
de Barcelona per canalitzar l’ajuda humanitària diri-
gida a a aquesta ciutat, com si la capital de Bòsnia fos 
un districte més de la capital catalana. Aquell compro-
mís es va traduir en un projecte de cooperació sense 
equivalent al món, tant per la feina feta com per la gent 
implicada. 
La Nau Bostik acull una performance amb la idea de re-
cuperar el Districte 11, 25 anys després. Recrear de mane-
ra simbòlica un espai únic, on l’espectador s’involucra 
de manera participativa i sensorial en un recorregut 
visual, sonor i de contingut social. Els artistes vinculats 
a la Nau Bostik executaran i exhibiran una obra artística 
en directe i coordinada amb la resta. Des de les diferents 
disciplines que es presenten: poesia, dansa, música, 
fotografía i video obrim un espai de reflexió.

TRACES OF THE SPANISH CIVIL WAR IN ENGLISH 

HERITAGE 

This workshop has a twofold objective: 1) see some of 
the traces that the civil conflict (1936-1939) stopped on 
the heritage material from the city of Barcelona, still 
visible today. 2) Know the efforts made by arts and 
citizens to heal the wounds. This workshop includes a 
guided walking tour through the Church of St. Severus 
(1698), San Felipe Neri (1721) and the Church of Bethle-
hem (1680), among others.

THE SPANISH CIVIL WAR AND THE SAGRADA 

FAMILIA 

The temple of the Sagrada Familia was one of the first 
heritage victims of the 1936 Spanish revolution. Two 
days after the military uprising, the temple was sacked 
and the crypt burn in fire. The planes, notes, sketches 
and models of Gaudí were destroyed. Later were rebuild 
with the remains and other witnesses documentaries. 

KIDNAPPED INFORMATION?

Igor Pomeranzew and Vicenç Lozano will hold a dis-
cussion on the influence of the media in the Balkan 
War. Igor Pomeranzew, Russian writer and poet, main-
tained contacts with the Ukrainian civil rights move-
ment and was arrested by the KGB. Currently exiled 
from his country, he works as a journalist at Radio 
Liberty (Prague). Vicenç Lozano, historian and journa-
list, is editor at the International Section of informative 
services at TV3. He worked as a special envoy to the 
Balkan War in Serbia, Croatia (1991-1995) and Kosovo 
(1999).

BUILDING A CULTURE OF PEACE: DIALOGUE WITH 

CONTEMPORANY ART

On the basis of an initiative of the Mayor Pasqual Mar-
agall in 1992 he created the 11th district-Sarajevo in the 
city of Barcelona to channel humanitarian aid, as if the 
Bosnian capital was a district over the Catalan capital. 
That commitment resulted in a cooperation project 
with no equivalent in the world, both for the work done 
and the people involved.
Nau Bostik hosts a performance with the idea of recov-
ering the District 11, 25 years later. Recreating symbol-
ically a unique space, where the viewer gets involved 
in a participatory and sensory visual, sound and social 
content. Artists linked to Nau Bostik will run a live and 
coordinated performance. We open a space for reflec-
tion from the various disciplines that are presented: 
poetry, dance, music, photography and video.

DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU / DAL FENOMENO DELLA GUERRA ALLA CULTURA DELLA PACE / FROM THE PHENOMENON OF WAR TO THE CULTURE OF PEACE

25.04.2017 / SCHOLAR SESSIONS / Col·legi Sant Miquel dels Sants, Vic
 

Programa

DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU / DAL FENOMENO DELLA GUERRA ALLA CULTURA DELLA PACE / FROM THE PHENOMENON OF WAR TO THE CULTURE OF PEACE

09.00 h - 09.30 h_Welcome_Sala d’actes

CAP UNA NOVA 

CIUTADANIA

TOWARDS NEW

CITIZENSHIP

L’ART, EL CAMÍ PER A LA PAU

ART, THE PATH TO PEACE

Seminari

Seminari

Taller

Seminari

LA INFORMACIÓ

SEGRESTADA?

ARRESTED 

INFORMATION?

Conversation with 
a war reporter 

CONVERSA AMB UNA 

COOPERANT D’UN CAMP 

DE REFUGIATS

CONVERSATION

WITH AND AID ABOUT 

LIFE IN AREAS OF 

ETHNIC CLEANSING

L’ART I LA PAU

ART AND PEACE

DE FIT A FIT  LITERATU-

RA I CREACIÓ HIBRIDA 

DE FONTE A FRONTE 

LETTERATURA E CREA-

ZIONE IBRIDA

EYE TO EYE. JOAN BROS-

SA I TATJANA GROMACA

_11.30 - 14.00_La torre
 elpetitmiquel

_10.30 - 11.30_Sala d’actes

_15.30 - 17.00_Teatre

_10.30 - 11.30_Passadís
 

1r Batx

_Vanesa Ferreres, 

  Col·legi Sant Miquel
_Igor Pomeranzew: 

  Journalism: above  

 

the barriers

_Vicenç Lozano: 

  La guerra bruta de 
  Croàcia i Sèrbia

_Elisabet Vives 

(Facultat de Filosofia, URL)

Presentació i recorregut 
per l’exposició “De fit a 
fit: Joan Brossa i Tatjana 
Gromaca”. 

Presentazione e percorso 
per la mostra “De fronte 
a fronte: Joan Brossa e 
Tatjana Gromaca”.

Exposició / 

Mostra

_PICASSO I LA PAU

 / PICASSO AND PEACE

  

_DE FIT A FIT 

/ EYE TO EYE

INSCRIPCIÓ

https://iroviro.typeform.com/to/nIXudf

AVALUACIÓ

https://iroviro.typeform.com/to/OEB65r