БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК

1040 София, бул. “Васил Левски” №75

Тел: 02 9300 625, 0884 640216; факс: 02 9300 625

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ

,

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
ПО СТРЕЛБА С ЛЪК
ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.33, ал.1 от Устава на БФ “СТРЕЛБА С ЛЪК” /БФСЛ/,

Управителният съвет на сдружението по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете

на Сдружението, което ще се проведе

на

25.03.2017

г.

в гр

. Велико Търново

от

18:00

часа

на ул.”Христо Ботев” № 2, ет. 4,

при следния дневен ред:

1. Финансов отчет и отчет за дейността на БФСЛ през 2016 г.
2. Разглеждане и приемане на проектобюджет за 2017 г.

3. Освобождаване на Председателя, Заместник Председателя и членовете на УС на

БФСЛ поради изтичане на мандата им.

4. Избор на нови Председател, Управителен съвет и Заместник Председател на БФСЛ

за нов мандат.

5. Други

Членовете на сдружението се представят на  общото събрание  от своите законни

представители или от упълномощено от тях с писмено пълномощно лице.

При липса на кворум, на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия

ден от

19:00

часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

На основание чл.33, ал.4 от Устава на БФСЛ кандидатурите /писмени предложения/ за нов

Председател на УС могат да се издигат само от членове на БФСЛ, най-късно до 15 дни преди
насроченият ден за Общо събрание, чрез депозирането им в седалището и адреса на
управление на БФСЛ.

С УВАЖЕНИЕ:

Днес: 22.02.2017 г.

ДАНИЕЛ ПАВЛОВ

/председател/