Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno; tel.:034/200-161; faks: 034/200-902 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

HE RCE GB OS ANSK A  ŽU PAN IJ A  

V L A D A  

SLU ŽB A   ZA  OD N OSE S  J A VN OŠ Ć U  

LI V N O  

 
 
Dana
: 2. ožujka 2017.  godine 

 

 

 
MEDIJI: SVIMA 

 

 

PREDMET: Potpisan Međuinstitucijski protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama 
Hercegbosanske županije 
 
Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije potpisan Međuinstitucijski protokol o 
postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije.  
Ovaj protokol nastavak je sustavnog bavljenja problemima nasilja u školama Hercegbosanske 
županije koji je uslijedio nakon usvajanja Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama 
kojega su u prethodnom razdoblju izradili i provodili Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture 
i športa Hercegbosanske županije uz potporu Misije OESS-a u BiH.  
Glavna novina danas potpisanog Protokola je uvođenje multidisciplinarnog rada i 
koordiniranog djelovanja institucija s ciljem postizanja veće učinkovitosti u prevenciji, 
pomoći, zaštiti i postupanju u slučajevima nasilja. Provedba aktivnosti za sprječavanje nasilja 
u obrazovnom sustavu, predviđa žurno uspostavljanje suradnje između odgojno-obrazovnih 
ustanova, centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, pravosudnih institucija, te 
jedinica lokalne samouprave, a sve s ciljem pružanja potrebne potpore prije svega djetetu, ali i 
onima koji se o djetetu brinu. 
Međuinstitcijskim sporazumom jasno su dane definicije nasilja u školama, prava i obveze svih 
potpisnika ovog Sporazuma, te oblici, način i sadržaj suradnje i provedbe ostalih aktivnosti s 
ciljem sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnom sustavu.

  

Ovim Sporazumom se, između ostalog, a ponajviše radi uspostavljanja multidiscipliniranog 
rada i poboljšanja suradnje obvezuje formiranje Koordinacijskog tijela koje će izravno 
nadgledati provedbu Protokola, sačinjavati godišnje izvješće o nasilju i predstavljati ga na 
sjednici Vlade Hercegbosanske županije. 
Stoga su danas ovaj Međuinstitucijski sporazum potpisali ministrica pravosuđa i uprave, 
Mirjana Stojsavljević-Petraković, ministar znanost, prosvjete, kulture i športa, Petar Galić, 
ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić i ministar unutarnjih 
poslova Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević. Naknadno će ovaj Sporazum potpisati 
i ravnatelji centara za socijalni rad Livno, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad, općinske službe za 
opću upravu, društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu Drvar i Bosansko Grahovo, te ravnatelji 
domova zdravlja Livna, Tomislavgrada, Glamoča, Kupresa i Drvara.