Αθήνα,7 Απριλίου 2017 

Αριθ.Πρωτ.: 

ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ. 12462 

ΠΡΟΣ: 
κ. Ανδρέα Μπαρδάκη  

mailto:sinigoros amea@cosmotemail.gr

 

Κοιν.: 
1. κ. Αλέκο Φλαμπουράρη mailto

a.flampouraris@parliament.gr

 

2.  Συνήγορο του Πολίτη 
mailto: 

gramsxkrpol@synigoros.gr

 

3.  mailto: 

esaea@otenet.gr

 

Ψηφιακά  υπογεγραμμένο  από  MARINA  CHRYSI 

Ημερομηνία: 2017.04.10 10:33:01 EEST

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ταχυδρ. Δ/νση : 
Βασ. Σοφίας 15 Ταχυδρ. Κώδικας : 
106 74, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Ζωγράφου Αριθ. 
Τηλεφώνου : 
(213) 13.13.249  
Mail: m.zografou@ydmed.gov.gr 

ΘΕΜΑ: Διορισμοί ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Σε απάντηση της από 4-04-2017 ηλεκτρονικής επιστολής σας και στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Όσον αφορά στην από 04-02-2017 ηλεκτρονική επιστολή σας, η Υπηρεσία μας ως όφειλε 

έλαβε υπόψη τις επισημάνσεις σας και όπως ήδη θα έχετε διαπιστώσει, διορθώθηκε η παράλειψη 

από πλευράς διοίκησης στη διατύπωση του θέματος στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-

2017  Υπουργική  Απόφαση  για  τον  καθορισμό  των  δικαιολογητικών  που  απαιτούνται  για  την 

εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016. 

Κατά  τα  λοιπά,  στο  περιεχόμενο  τη  ηλεκτρονικής  σας  επιστολής  εκφράζατε  τις  απόψεις 

σας σχετικά με την εν λόγω ψηφισθείσα διάταξη χωρίς να τίθεται κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα 

που να είναι εφικτό να απαντηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω διατάξεις σκοπό έχουν να αποκαταστήσουν μία ανισότητα 

για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με 

βαριά αναπηρία, οι οποίοι στην παρατεταμένη περίοδο της 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Γ ιάννης Σπηλιωτόπουλος 

Εσωτερική Διανομή: 
Γραφείο Υπουργού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 

οικονομικής κρίσης βιώνουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα την αλματώδη αύξηση της ανεργίας. Τα 

προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  τα  άτομα  με  αναπηρία  και  οι  οικογένειές  τους,  εξαιτίας  της 

ανεργίας είναι εντονότερα, αφού κατά κανόνα σε οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του κόστους 

της  εργασίας,  τα  άτομα  με  αναπηρία  είναι  τα  πρώτα  που  απολύονται  και  τα  τελευταία  που 

προσλαμβάνονται. 

Ως  εκ  τούτου,  κρίθηκε  αναγκαία  η  τροποποίηση  του  ν.2190/1994,  ώστε  να 

συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των 

ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες 

κατηγορίες του πληθυσμού χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα αυτό μόνο στα άτομα με αναπηρία 

που  η  πάθησή  τους  έχει  χαρακτηριστεί  χρόνια  καθώς  οι  εν  λόγω  περιπτώσεις  έχουν  την 

δυνατότητα να κάνουν επιπλέον χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ν.2643/1998, όπως ισχύει. 

Τέλος, όσον αφορά στην πιθανότητα να υπάρχουν στο μέλλον επιπλέον γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, μεγάλο πλήθος ακυρώσεων σε αιτήσεις, επανελέγχους και επιπλέον δημόσιο κόστος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης για 

τον  καθορισμό  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  απαιτείται  να  προσδιορίζεται  η  πάθηση  ή 

βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

για διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Επομένως, ο σχετικός έλεγχος που απαιτείται από 

τη διοίκηση, ολοκληρώνεται με την πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας από τον υποψήφιο, όπως 

άλλωστε προβλέπεται για κάθε περίπτωση πρόσληψης και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπονται 

επιπλέον διαδικασίες για επανέλεγχο της αναπηρίας ή ακύρωση της πρόσληψης, λόγω μεταβολής 

της αναπηρίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας από τον 

υποψήφιο. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.