תיכשמ 'חר

32

 

 .ד.ת   חותיפ הילצרה היישעתה רוזא )םיזכרמ תיב(

12057

 

 דוקימ

4673300

 

 :'לט

61239900

-

03

  

  :סקפ

7997802

-

09

   

www.financeplanning.co.il

 

 

 

םירועיש תינכת

-

סרוק

 

 ימואלניב הכמסה

CFP

 

 רוזחמ יסנניפ ןונכתל

25

 

 ימיב ומייקתי םידומילה

עיבר

תועשה ןיב י

 

17:00-21:00

 

 

ונוא תימדקאה הירקה לש ץוח ידומילל הדיחיה לש הכרדהה תתיכב

 

 

 תשורחה בוחרב

32

 הדוהי רוא ,

-

 

ב

דרומ תיב

)ץבוקה ףוסב הפמ ואר (

 

 
 

'סמ

 

ךיראת

 

תועש

 

אשונ

 

הצרמ

 

1

 

10/05/17 

17:00-21:00

 

 

 רועיש

חיתפ

ה

 

 לש

 רוזחמ

 

25

 

 לש

 הכמסהה תינכת

 תימואלניבה

 ןונכתל

 יסנניפ

CFP

 

 

 

ןורל השמ

-

 

 ןנכתמ

 יסנניפ

CFP 

 

 

2

 

17/05/17

 

17:00-21:00

 

 

 

6

 

 יסנניפ ןנכתמ לש הדובעה יבלש

CFP

 

 

 

 יסנניפ ןנכתמ םע שגפ

CFP

 

 לע

 ותדובע

ו

 לע רבסה

 םיננכתמה דוגיא

 םיסנניפה

 םיתורישהו םיכרעה

 םיננכתמהו םידימלתל

 

ןורל השמ ןורל השמ

-

 

 יסנניפ ןנכתמ

CFP 

 

 
 

 תשק ןור

 

-

 

 ןנכתמ

 יסנניפ

CFP

 

 

3

 

24/05/17

 

17:00-19:00

 

תינכות תגצה

 

 החפשמ לש תיסנניפ

 ךמסומ יסנניפ ןנכתמ י"ע

 

 , יסנניפ ןונכתל קסע םינוב דציכ

 םיעיגמ דציכו הרטמה ילהק םהימ

 םהילא

 

 

סלוו ילט

-

 

 תננכתמ

  תיסנניפ

CFP

 

ןורל השמ

-

 

 ןנכתמ

 יסנניפ

CFP 

 

 

4

 

07/06/17

 

16.15-17:00

 

17:00-21:00

 

יסנניפ ןונכתל אובמ ןחבמ

 

 תונגהו םינויסנפ םירצומ

תויסנניפ

-

 

אובמ רועיש

 

 

זוע תינקלא

-

 

CFP

 

 תיסנניפ תננכתמ

  השירפל תיחמומו

 

5

 

14/06/17

 

17:00-21:00

 

 

 תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

 

זוע תינקלא

-

 

CFP

 

 תיסנניפ תננכתמ

  השירפל תיחמומו

 

21/06/17

 

 

17:00-21:00

 

תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

 

זוע תינקלא

-

 

CFP

 

 תיסנניפ תננכתמ

  השירפל תיחמומו

 

7

 

28/06/17

 

 

17:00-21:00

 

תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

 

זוע תינקלא

-

 

CFP

 

 תיסנניפ תננכתמ

ומו

מ

  השירפל תיח

 

8

 

05/07/17

 

 

17:00-21:00

 

תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

 

זוע תינקלא

-

 

CFP

 

 תיסנניפ תננכתמ

ומו

מ

  השירפל תיח

 

9

 

12/07/17 

17:00-21:00

 

תוקיתו היסנפ תונרק

 

גרברבליז רינ ד"וע 

 

10

 

19/07/17

 

17:00-21:00

 

תוקיתו היסנפ תונרק

 

גרברבליז רינ ד"וע 

 

11

 

26/07/17

 

17:00-21:00

 

 ימואל חוטיב

 

 תוכנ + תיללכ תוכנ

הדובעמ

 

ימואל חוטיב הצרמ

 

12

 

02/08/17

 

 

 

17:00-21:00

 

 ימואל חוטיב

 

םיראשו הנקז

 

 םיצרמ

ימואל חוטיב

 

 

 תיכשמ 'חר

32

 

 .ד.ת   חותיפ הילצרה היישעתה רוזא )םיזכרמ תיב(

12057

 

 דוקימ

4673300

 

 :'לט

61239900

-

03

  

  :סקפ

7997802

-

09

   

www.financeplanning.co.il

 

 

13

 

 

09/08/17

 

17:00-21:00

 

 +תויסנניפ תונגהו םינויסנפ םירצומ

 םוכיס

 

זוע תינקלא

-

 

CFP

 

 תיסנניפ תננכתמ

  השירפל תיחומו

 

14

 

06/09/17

 

 
 

15:30-17:00

 

17:00-20:00

 

 

 םינויסנפ םירצומ ןחבמ

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 
 
 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

15

 

13/09/17

 

17:00-21:00

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

16

 

27/09/17

 

17:00-21:00

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

17

 

18/10/17

 

17:00-21:00

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

18

 

25/10/17

 

17:00-21:00

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

19

 

1/11/17

0

 

17:00-21:00

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

20

 

/11/17

08

 

17:00-21:00

 

םיסכנ תאצקהו תועקשה

 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

21

 

15/11/17

 

17:00-19:00

 

תועקשהב ןחבמ

 

 

 

 ןוסח השמ

 

CFP

  

 להנמו יסנניפ ןנכתמ

 תועקשה

 

23

 

29/11/17

 

17:00-21:00

 

 ינויסנפו יללכ יוסימ

 

 ימרא תאיל

 

 תצעוי

 סמ

 

24

 

6/12/17

0

 

17:00-21:00

 

יוסימ

 

ינויסנפו יללכ

 

 ימרא תאיל

 

 תצעוי

 סמ

 

25

 

13/12/18

 

17:00-21:00

 

יוסימ

 

ינויסנפו יללכ

 

 ימרא תאיל

 

 תצעוי

 סמ

 

26

 

3/01/18

 

17:00-21:00

 

יוסימ

 

ינויסנפו יללכ

 

 ימרא תאיל

 

 תצעוי

 סמ

 

22

 

10/01/18

 

17:00-21:00

 

יוסימ

 

ינויסנפו יללכ

 

 ייואלדנמ לייא ח"ור

 

 

25

 

24/01/18

 

17:00-21:00

 

לוגרת רועיש

 

 ימרא תאיל

 

 תצעוי

 סמ

 

26

 

31/01/18

 

16:30-18:00

 

18:00-20:00

 

לוגרת רועיש

 

 ימרא תאיל

 

 תצעוי

 סמ

 

27

 

07/02/18

 

17:00-18:00

 

18:00-21:00

 

 

יוסימ ןחבמ

 

 

 השירפ ןונכתל אובמ רועש

 

ןורל השמ

-

 

CFP

 

 יסנניפ ןנכתמ

 

28

 

14/02/18

 

17:00-21:00

 

  השירפ ןונכת לש םיילטנמ םיטיבה

 +

ידטס סייק תגצה

  

 

 

 ןורל השמ

CFP

 

 יסנניפ ןנכתמ

 

 

 תיכשמ 'חר

32

 

 .ד.ת   חותיפ הילצרה היישעתה רוזא )םיזכרמ תיב(

12057

 

 דוקימ

4673300

 

 :'לט

61239900

-

03

  

  :סקפ

7997802

-

09

   

www.financeplanning.co.il

 

 

השילב יסוי

-

 

CFP

 

 ןונכתב החמומ

 השירפ

 

 

29

 

21/02/18

 

17:00-21:00

 

ינויסנפ םירצומ

 ם

השירפב

 

השילב יסוי

-

 

CFP

 

 ןונכתב החמומ

 השירפ

 

30

 

28/02/18

 

17:00-21:00

 

וסימ ןונכת

 י

 

השירפב

 

השילב יסוי

-

 

CFP

 

 ןונכתב החמומ

 השירפ

 

31

 

07/03/18

 

17:00-21:00

 

השירפב יוסימ ןונכת

 

השילב יסוי

-

 

CFP

 

 ןונכתב החמומ

 השירפ

 

32

 

14/03/18

 

17:00-21:00

 

 תרבעהו תויונמאנ ,תושורי ,תואווצ

םיאבה תורודל םיסכנ

 

הכלמ יריש ד"וע

 

33

 

21/03/18

 

17:00-21:00

 

 תרבעהו תויונמאנ , תושורי ,תואווצ

םיאבה תורודל םיסכנ

 

 יריש ד"וע

הכלמ

 

34

 

28/03/18

 

17:00-21:00

 

 השירפ תינכות ללכל הדיחיה דוחיא

ןחבמל ידטס סייק תקולח +

 

השילב יסוי

-

 

CFP

 

 ןונכתב החמומ

 השירפ

 

 

35

 

25/04/18

 

רועיש ןיא

 

 

השירפ ןונכתב הדובע תשגה

 

 

ליימה תועצמאב הניה השגהה

 

 

36

 

09/05/18

 

17:00-20:00

 

 רפס תיב ןורתפ

 

 השירפ ןונכת

 

 השילב יסוי

 

37

 

16/05/18

 

17:00-21:00

 

 ביצקת לוהינל תויונמוימו םילכ

יארשאו יתחפשמ

 

 ןמייה ירוא

 

38

 

23/05/18

 

17:00-21:00

 

 ביצקת לוהינל תויונמוימו םילכ

יארשאו יתחפשמ

 

ןמייה ירוא

 

39

 

30/05/18

 

17:00-21:00

 

 ביצקת לוהינל תויונמוימו םילכ

יארשאו יתחפשמ

 

ןמייה ירוא

 

40

 

06/06/18

 

17:00-21:00

 

 ביצקת לוהינל תויונמוימו םילכ

יארשאו יתחפשמ

 

ןמייה ירוא

 

41

 

13/06/18

 

17:00-21:00

 

ישעמ יסנניפ ןונכת רנימס

 

עבקנ םרט

 

42

 

20/06/18

 

17:00-21:00

 

ישעמ יסנניפ ןונכת רנימס

 

 

עבקנ םרט

 

43

 

27/06/18

 

 

החפשמה תלכלכב הדובע תשגה

 

ליימב הניה השגהה

 

 

44

 

04/07/18

 

16:30-18:30

 

18:30-21:00

 

 רפס תיב ןורתפ

 

 החפשמה תלכלכ

 

ישעמ יסנניפ ןונכת רנימס

 

 

 

עבקנ םרט

 

45

 

11/07/18

 

16:30-21:00

 

ישעמ יסנניפ ןונכת רנימס

 

 

עבקנ םרט

 

46

 

18/07/18

 

16:30-21:00

 

ישעמ יסנניפ ןונכת רנימס

 

 

עבקנ םרט

 

47

 

25/07/18

 

16:30-21:00

 

 ןונכת רנימס

ישעמ יסנניפ

 

 

עבקנ םרט

 

48

 

01/08/18

 

16:30-21:00

 

ישעמ יסנניפ ןונכת רנימס

 

 

עבקנ םרט

 

49

 

08/08/17

 

16:30-21:00

 

ישעמ יסנניפ ןונכת רנימס

 

 

עבקנ םרט

 

50

 

 

 עבקנ םרט

 

םכסמ ןחבמל הרזח ירועיש

 

עבקנ םרט

 

51

 

 

 עבקנ םרט

 

םכסמ ןחבמל הרזח ירועיש

 

עבקנ םרט

 

52

 

 

 עבקנ םרט

 

 ירועיש

םכסמ ןחבמל הרזח

 

עבקנ םרט

 

53

 

 

עבקנ םרט

 

םכסמ ןחבמל הרזח ירועיש

 

עבקנ םרט

 

 

 תיכשמ 'חר

32

 

 .ד.ת   חותיפ הילצרה היישעתה רוזא )םיזכרמ תיב(

12057

 

 דוקימ

4673300

 

 :'לט

61239900

-

03

  

  :סקפ

7997802

-

09

   

www.financeplanning.co.il

 

 

54

 

 

עבקנ םרט

 

 ןונכתל ימואלניבה הכמסהה ןחבמ

 ראותל יסנניפ

CFP

 

עבקנ םרט

 

 

 

 

 הינח

-

 

ןבל לוחכ הזש בל םיש ,שיבכל רבעמ הינח שי

 

 לע וגנפ ליעפהל ךירצ

"יתעש הקוסעת רוזא"

 

תנתונ תכרעמה םיליעפמש רחאל

 

,םניח תונושאר יצחו העש

 

 

ל

הפמ ןלה