PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

SENATUL 

 
 

L E G E 

 

privind achiziţiile publice 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

SECŢIUNEA 1 

Obiect, scop şi principii 

 

Art.  1.  –  Prezenta  lege  reglementează  modul  de  realizare  a 

achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice 
care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum 
şi  anumite  aspecte  specifice  în  legătură  cu  executarea  contractelor  de 
achiziţie publică. 

 

Art.  2.  –  (1)  Scopul  prezentei  legi  îl  constituie  asigurarea  cadrului 

legal  necesar  pentru  a  realiza  achiziţionarea  de  bunuri,  servicii  şi  lucrări  în 
condiţii de eficienţă economică şi socială. 

(2)  Principiile  care  stau  la  baza  atribuirii  contractelor  de  achiziţie 

publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: 

a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 
c) recunoaşterea reciprocă; 

 

 

 

d) transparenţa; 
e) proporţionalitatea; 
f) asumarea răspunderii. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Definiţii 

 

Art.  3.  –  (1)  În  sensul  prezentei  legi,  termenii  şi  expresiile  de  mai 

jos au următoarele semnificaţii:  

a)  abatere  profesională  –  orice  comportament  culpabil  care 

afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar 
fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau 
din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict 
al profesiei căreia îi aparţine acest operator; 

b)  achiziţie  sau  achiziţie  publică  –  achiziţia  de  lucrări,  de  produse 

sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una 
ori mai  multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de 
către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate 
ori nu realizării unui interes public; 

c) acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai 

multe  autorităţi  contractante  şi  unul  ori  mai  mulţi  operatori  economici  care 
are  ca  obiect  stabilirea  termenilor  şi  condiţiilor  care  guvernează  contractele 
de  achiziţie  publică  ce  urmează  a  fi  atribuite  într-o  anumită  perioadă,  în 
special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; 

d)  activităţi  de  achiziţie  auxiliare  –  activităţi  care  constau  în 

furnizarea  de  asistenţă  şi  suport  pentru  activităţile  de  achiziţie,  în  special 
infrastructura  tehnică  care  să  permită  autorităţilor  contractante  atribuirea  de 
contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, 
produse  ori  servicii,  sau  asistenţă  şi  consiliere  cu  privire  la  desfăşurarea  ori 
structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea 
procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în 
cauză; 

e)  activităţi  de  achiziţie  centralizate  –  activităţile  desfăşurate  de  o 

unitate  de  achiziţii  centralizate  în  mod  permanent  prin  achiziţia  în  nume 
propriu  de  produse  şi/sau  servicii  destinate  unei/unor  alte  autorităţi 
contractante,  ori  prin  atribuirea  de  contracte  de  achiziţie  publică  sau 
încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi 
pentru o altă/alte  autoritate/autorităţi contractante; 

f)  anunţ  de  intenţie  valabil  în  mod  continuu  –  anunţul  de  intenţie 

publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri 

 

 

 

de  atribuire  pentru  achiziţia  de  servicii  sociale  ori  alte  servicii  specifice, 
prevăzute  în  anexa  nr.  2,  alternativă  anunţului  de  participare,  în  cuprinsul 
căruia  se  face  referire  în  mod  specific  la  categoriile  de  servicii  care  fac 
obiectul  contractelor  ce  urmează  să  fie  atribuite,  se  indică  faptul  că 
respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de 
participare  şi  se  invită  operatorii  economici  interesaţi  să  îşi  exprime  în  scris 
interesul pentru participarea la procedura de atribuire; 

g)  candidat  –  orice  operator  economic  care  a  depus  o  solicitare  de 

participare  în  cadrul  unei  proceduri  de  licitaţie  restrânsă,  negociere 
competitivă,  dialog  competitiv  sau  parteneriat  pentru  inovare  ori  care  a  fost 
invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; 

h) cerinţe de etichetare – cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de 

lucrări,  produse,  servicii,  procese  sau  proceduri  pentru  a  obţine  o  anumită 
etichetă; 

i)  ciclu  de  viaţă  –  ansamblul  etapelor  succesive  şi/sau 

interdependente,  care  includ  cercetarea  şi  dezvoltarea  care  urmează  a  fi 
efectuate,  producţia,  comercializarea  şi  condiţiile  acesteia,  transportul, 
utilizarea  şi  întreţinerea,  pe  toată  durata  existenţei  unui  produs  ori  a  unei 
lucrări  sau  a  prestării  unui  serviciu,  de  la  achiziţia  materiilor  prime  ori 
generarea  resurselor  până  la  eliminare,  curăţarea  amplasamentului  şi 
încheierea serviciului sau a utilizării; 

j)  concursuri  de  soluţii  –  procedurile  care  permit  autorităţii 

contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi 
urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan ori 
un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de 
premii; 

k) construcţie – rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de 

clădiri sau lucrări de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie 
economică sau tehnică; 

l) contract de achiziţie publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, 

potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi 
operatori  economici  şi  una  ori  mai  multe  autorităţi  contractante,  care  are  ca 
obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

m) contract de achiziţie publică de lucrări – contractul de achiziţie 

publică  care  are  ca  obiect:  fie  exclusiv  execuţia,  fie  atât  proiectarea,  cât  şi 
execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 
1;  fie  exclusiv  execuţia,  fie  atât  proiectarea,  cât  şi  execuţia  unei  construcţii; 
fie  realizarea,  prin  orice  mijloace,  a  unei  construcţii  care  corespunde 
cerinţelor  stabilite  de  autoritatea  contractantă  care  exercită  o  influenţă 
determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei; 

 

 

 

n) contract de achiziţie publică de produse – contractul de achiziţie 

publică  care  are  ca  obiect  achiziţia  de  produse  prin  cumpărare,  inclusiv  cu 
plata  în  rate,  închiriere,  leasing  cu  sau  fără  opţiune  de  cumpărare  ori  prin 
orice  alte  modalităţi  contractuale  în  temeiul  cărora  autoritatea  contractantă 
beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea 
asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu 
titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare; 

o) contract de achiziţie publică de servicii – contractul de achiziţie 

publică  care  are  ca  obiect  prestarea  de  servicii,  altele  decât  cele  care  fac 
obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m);  

p) contract pe termen lung – contractul de achiziţie publică încheiat 

pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori 
a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări 
ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel 
încât contractantul să obţină un profit rezonabil; 

q)  contractant  –  orice  operator  economic  care  este  parte  la  un 

contract de achiziţie publică; 

r)  CPV  –  nomenclatorul  de  referinţă  în  domeniul  achiziţiilor 

publice,  adoptat  prin  Regulamentul  (CE)  nr.  2195/2002  al  Parlamentului 
European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun 
privind achiziţiile publice (CPV); 

s) DUAE – documentul unic de achiziţii european furnizat în format 

electronic  prin  utilizarea  formatului  standard  stabilit  de  Comisia  Europeană, 
constând  în  declaraţia  pe  propria  răspundere  a  operatorului  economic  cu 
privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie; 

t)  e-Certis  –  sistemul  electronic  implementat  şi  administrat  de 

Comisia  Europeană  cuprinzând  informaţii  privind  certificate  şi  alte 
documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante 
în cadrul procedurilor de atribuire; 

u) etichetă – orice document, certificat sau atestare care confirmă că 

lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe; 

v)  evaluare  tehnică  europeană  –  evaluarea  documentată  a 

performanţelor  unui  produs  pentru  construcţii,  în  ceea  ce  priveşte 
caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document 
de  evaluare  european,  astfel  cum  este  definit  în  art.  2  pct.  12  din 
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din  9  martie  2011  de  stabilire  a  unor  condiţii  armonizate  pentru 
comercializarea  produselor  pentru  construcţii  şi  de  abrogare  a  Directivei 
89/106/CEE a Consiliului; 

 

 

 

w)  furnizor  –  entitatea  care  pune  la  dispoziţia  unui  contractant 

produse,  inclusiv  servicii  de  instalare  sau  amplasare  a    acestora,  dacă  este 
cazul,  ori  care  prestează  servicii  către  acesta,  care  nu  are  calitatea  de 
subcontractant; 

x) furnizor de servicii de achiziţie – o persoană de drept public sau 

de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare; 

y) document al achiziţiei – anunţul de participare, documentaţia de 

atribuire,  precum  şi  orice  document  suplimentar  emis  de  autoritatea 
contractantă  sau  la  care  aceasta  face  trimitere  pentru  a  descrie  ori  stabili 
elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire; 

z) documentaţia de atribuire – documentul achiziţiei care  cuprinde 

cerinţele,  criteriile,  regulile  şi  alte  informaţii  necesare  pentru  a  asigura 
operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la 
cerinţe  sau  elemente  ale  achiziţiei,  obiectul  contractului  şi  modul  de 
desfăşurare  a  procedurii  de  atribuire,  inclusiv  specificaţiile  tehnice  ori 
documentul  descriptiv,  condiţiile  contractuale  propuse,  formatele  de 
prezentare  a  documentelor  de  către  candidaţi/ofertanţi,  informaţiile  privind 
obligaţiile generale aplicabile; 

aa)  inovare  –  realizarea  unui  produs,  serviciu  sau  proces  nou  ori 

care  este îmbunătăţit  în  mod semnificativ,  inclusiv  procese  de  producţie sau 
de construcţie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice în 
activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale 
organizaţiei,  printre  altele,  cu  scopul  de  a  contribui  la  soluţionarea 
provocărilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii; 

bb) licitaţie electronică – procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace 

electronice  după  o  evaluare  iniţială  completă  a  ofertelor,  în  cadrul  căruia 
ofertanţii  au  posibilitatea  de  a  reduce  preţurile  prezentate  şi/sau  de  a 
îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea 
ofertelor prin metode automate de evaluare; 

cc)  liste  oficiale  –  listele  administrate  de  organismele  competente, 

cuprinzând  informaţii  cu  privire  la  operatorii  economici  înscrişi  pe  liste  şi 
care  reprezintă  un  mijloc  de  dovadă  a  îndeplinirii  cerinţelor  de  calificare  şi 
selecţie prevăzute în liste; 

dd) lot – fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, 

obiect  care  este  divizat  pentru  a  adapta  dimensiunea  obiectului  contractelor 
individuale  rezultate  astfel  încât  să  corespundă  mai  bine  nevoilor  autorităţii 
contractante,  precum  şi  capacităţii  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii,  sau  pe 
baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, 
pentru  a  adapta  conţinutul  contractelor  individuale  mai  îndeaproape  la 

 

 

 

sectoarele  specializate  ale  IMM-urilor  sau  în  conformitate  cu  diferitele  faze 
ulterioare ale proiectului; 

ee)  lucrări  de  geniu  civil  –  lucrările  de  construcţii  prevăzute  în 

cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr.1, cu excepţia celor 
care au ca obiect construcţia de clădiri; 

ff)  mijloace  electronice  –  echipamente  electronice  de  procesare, 

inclusiv  compresie  digitală,  şi  stocare  a  datelor  emise,  transmise  şi 
recepţionate  prin  cablu,  radio,  mijloace  optice  sau  prin  alte  mijloace 
electromagnetice; 

gg)  ofertant  –  orice  operator  economic  care  a  depus  o  ofertă  în 

cadrul unei proceduri de atribuire; 

hh) ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă 

voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie 
publică.  Oferta  cuprinde  propunerea  financiară,  propunerea  tehnică,  precum 
şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

ii)  ofertă  alternativă  –  oferta  care  respectă  cerinţele  minime  şi 

eventualele  cerinţe  specifice  prevăzute  în  documentele  achiziţiei,  dar  care 
propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică; 

jj) operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept 

public  ori  de  drept  privat,  sau  grup  ori  asociere  de  astfel  de  persoane,  care 
oferă  în  mod  licit  pe  piaţă  executarea  de  lucrări  şi/sau  a  unei  construcţii, 
furnizarea  de  produse  ori  prestarea  de  servicii,  inclusiv  orice  asociere 
temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;  

kk) parteneriat pentru inovare – procedura de atribuire utilizată de 

autoritatea  contractantă  pentru  dezvoltarea  şi  achiziţia  ulterioară  a  unui 
produs,  serviciu  sau  a  unor  lucrări  inovatoare,  în  condiţiile  în  care  soluţiile 
disponibile  pe  piaţă  la  un  anumit  moment  nu  satisfac  necesităţile  autorităţii 
contractante;   

ll)  persoane  cu  funcţii  de  decizie  –  conducătorul  autorităţii 

contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au 
legătură  cu  procedura  de  atribuire,  precum  şi  orice  alte  persoane  din  cadrul 
autorităţii  contractante  ce  pot  influenţa  conţinutul  documentelor  achiziţiei 
şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire; 

mm) referinţă tehnică – orice specificaţie elaborată de organismele 

europene  de  standardizare,  alta  decât  standardele  europene  sau  alte 
organizaţii  care  au  activităţi  de  standardizare  la  care  România  este  parte,  în 
conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei; 

nn)  Sistemul  electronic  de  achiziţii  publice,  denumit  în  continuare 

SEAP  –  desemnează  sistemul  informatic  de  utilitate  publică,  accesibil  prin 
internet  la  o  adresa  dedicată,  utilizat  în  scopul  aplicării  prin  mijloace 

 

 

 

electronice  a  procedurilor  de  atribuire  şi  în  scopul  publicării  anunţurilor  la 
nivel naţional; 

oo) scris(ă) sau în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care 

poate  fi  citit,  reprodus  şi  comunicat  ulterior,  inclusiv  informaţii  transmise  şi 
stocate prin mijloace electronice; 

pp)  sistem  dinamic  de  achiziţii  –  procesul  de  achiziţie  organizat  în 

integralitate  prin  mijloace  electronice  şi  deschis,  pe  întreaga  sa  perioadă  de 
valabilitate,  oricărui  operator  economic  care  îndeplineşte  criteriile  de 
calificare  şi  selecţie,  pentru  achiziţii  de  uz  curent,  ale  căror  caracteristici 
general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante;  

qq)  solicitare  de  participare  –  solicitarea  transmisă  de  operatorul 

economic  împreună  cu  documentele  necesare  în  vederea  îndeplinirii 
cerinţelor  de  calificare  în  prima  etapă  în  cadrul  unei  proceduri  de  licitaţie 
restrânsă,  negociere  competitivă,  dialog  competitiv  sau  parteneriat  pentru 
inovare; 

rr)  specificaţii  tehnice  –  cerinţe,  prescripţii,  caracteristici  de  natură 

tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod 
obiectiv,  într-o  manieră  corespunzătoare  îndeplinirii  necesităţii  autorităţii 
contractante; 

ss) specificaţie tehnică comună – o specificaţie tehnică în domeniul 

tehnologiei  informaţiei  şi  comunicaţiilor  elaborată  în  conformitate  cu 
articolele  13  şi  14  din  Regulamentul  (UE)  nr.  1025/2012  al  Parlamentului 
European  şi  al  Consiliului  din  25  octombrie  2012  privind  standardizarea 
europeană,  de  modificare  a  Directivelor  89/686/CEE  şi  93/15/CEE  ale 
Consiliului  şi  a  Directivelor  94/9/CE,  94/25/CE,  95/16/CE,  97/23/CE, 
98/34/CE,  2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  şi  2009/105/CE  ale 
Parlamentului  European  şi  ale  Consiliului  şi  de  abrogare  a  Deciziei 
87/95/CEE  a  Consiliului  şi  a  Deciziei  nr.1673/2006/CE  a  Parlamentului 
European şi a Consiliului; 

tt)  standard  –  o  specificaţie  tehnică  adoptată  ca  standard 

internaţional,  standard  european  sau  standard  naţional  de  către  un  organism 
de  standardizare  recunoscut,  pentru  aplicare  repetată  sau  continuă,  care  nu 
este obligatorie; 

uu)  standard  european  –  un  standard  adoptat  de  o  organizaţie  de 

standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului; 

vv) standard internaţional – un standard adoptat de un organism de 

standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului; 

ww)  standard  naţional  –  un  standard  adoptat  de  un  organism  de 

standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului; 

 

 

 

xx)  Stat  Membru  –  orice  stat  membru  al  Uniunii  Europene  sau  al 

Spaţiului Economic European; 

yy)  subcontractant  –  orice  operator  economic  care  nu  este  parte  a 

unui  contract  de  achiziţie  publică  şi  care  execută  şi/sau  furnizează  anumite 
părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi 
care  fac  parte  din  obiectul  contractului  de  achiziţie  publică,  răspunzând  în 
faţa  contractantului  de  organizarea  şi  derularea  tuturor  etapelor  necesare  în 
acest scop; 

zz) TFUE – Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
aaa)  Tratate  –  Tratatul  privind  Uniunea  Europeană  şi  Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene; 

bbb) unitate de achiziţii centralizate – o autoritate contractantă care 

furnizează  activităţi  de  achiziţie  centralizate  şi,  după  caz,  activităţi  de 
achiziţie auxiliare; 

ccc) unitate operaţională separată – structură din cadrul autorităţii 

contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric 
de alte structuri ale autorităţii contractante; 

ddd)  zile  –  zile  calendaristice,  cu  excepţia  cazurilor  în  care  se 

prevede expres că sunt zile lucrătoare. 

(2)  Termenele  prevăzute  în  cuprinsul  prezentei  legi  se  calculează 

conform următoarelor reguli: 

a)  la  calculul  unui  termen  exprimat  în  zile,  luni  sau  ani  de  la  un 

anumit  eveniment  ori  act  sau  acţiune,  data  la  care  se  produce  respectivul 
eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b)  cu  aplicarea  în  mod  corespunzător  a  dispoziţiilor  lit.  a)  şi  d), 

termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile 
a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

c)  cu  aplicarea  în  mod  corespunzător  a  dispoziţiilor  lit.  a)  şi  d), 

termenul  exprimat  în  luni  sau  ani  începe  să  curgă  la  începutul  primei  ore  a 
primei  zile  a  termenului  şi  se  încheie  la  expirarea  ultimei  ore  a  zilei  care 
reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început 
să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna 
în  care  se  încheie  termenul  nu  există  o  zi  corespunzătoare  zilei  în  care  a 
început  să  curgă  termenul,  termenul  se  încheie  la  expirarea  ultimei  ore  a 
ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o 

zi  de  sărbătoare  legală,  duminică  sau  sâmbătă,  termenul  se  încheie  la 
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

 

 

 

e)  la  calculul  unui  termen  exprimat  în  zile  lucrătoare  se  aplică  în 

mod  corespunzător  dispoziţiile  lit.  a),  b)  şi  d),  cu  deosebirea  că  zilele 
nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare. 
 

SECŢIUNEA a 3-a 

Autorităţi contractante 

 

Art.  4.  –  (1)  Au  calitatea  de  autoritate  contractantă  în  sensul 

prezentei legi: 

a)  autorităţile  şi  instituţiile  publice  centrale  sau  locale,  precum  şi 

structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de 
credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice; 

b) organismele de drept public; 
c)  asocierile  care  cuprind  cel  puţin  o  autoritate  contractantă  dintre 

cele prevăzute la lit. a) sau b). 

(2)  Prin  organisme  de  drept  public  în  sensul  alin.  (1)  lit.  b)  se 

înţelege  orice  entităţi  altele  decât  cele  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a)  care, 
indiferent  de  forma  de  constituire  sau  organizare,  îndeplinesc  în  mod 
cumulativ următoarele condiţii: 

a)  sunt  înfiinţate  pentru  a  satisface  nevoi  de  interes  general,  fără 

caracter comercial sau industrial; 

b) au personalitate juridică; 
c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute 

la  alin.  (1)  lit.  a)  sau  de  către  alte  organisme  de  drept  public  ori  se  află  în 
subordinea,  sub  autoritatea  sau  în  coordonarea  ori  controlul  unei  entităţi 
dintre  cele  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a)  sau  ale  unui  alt  organism  de  drept 
public  ori  mai  mult  de  jumătate  din  membrii  consiliului  de 
administraţie/organului  de  conducere  sau  de  supraveghere  sunt  numiţi  de 
către  o  entitate  dintre  cele  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a)  ori  de  către  un  alt 
organism de drept public. 
 
 

SECŢIUNEA a 4-a 

Domeniu de aplicare 

 

Paragraful 1 

Praguri 

 

Art.  5.  –  Dispoziţiile  prezentei  legi  sunt  aplicabile  contractelor  de 

achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii. 

10 

 

 

 

Art.  6.  –  (1)  Prezenta  lege  se  aplică  pentru  atribuirea  de  către  o 

entitate  juridică  fără  calitate  de  autoritate  contractantă  a  unui  contract  de 
lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:  

a)  contractul  este  finanţat/subvenţionat  în  mod  direct,  în  proporţie 

de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;  

b)  valoarea  estimată,  fără  TVA,  a  contractului  este  egală  sau  mai 

mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a); 

c) contractul include una dintre activităţile menţionate la alin. (2). 
(2) Activităţile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt următoarele: 
a) lucrări de geniu civil; 
b)  lucrări  de  construcţie  pentru  spitale,  facilităţi  destinate 

activităţilor  sportive,  recreative  şi  de  agrement,  clădiri  ale  instituţiilor  de 
învăţământ preuniversitar şi universitar şi clădiri de uz administrativ. 

(3)  Prezenta  lege  se  aplică  pentru  atribuirea  de  către  o  entitate 

juridică  fără  calitate  de  autoritate contractantă  a unui contract de servicii, în 
cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:  

a)  contractul  este  finanţat/subvenţionat  în  mod  direct,  în  proporţie 

de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; 

b)  valoarea  estimată,  fără  TVA,  a  contractului  este  egală  sau  mai 

mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b); 

c)  contractul  este  în  legătură  cu  un  contract  de  lucrări  care  face 

obiectul alin. (1). 

(4)  Autorităţile  contractante  care  finanţează/subvenţionează 

contractele menţionate la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a urmări respectarea 
dispoziţiilor  prezentei  legi  atunci  când  nu  atribuie  ele  însele  contractul 
finanţat/subvenţionat  sau  atunci  când  îl  atribuie  în  numele  şi  pentru  alte 
entităţi. 

 
Art. 7. – (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege 

se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru 
a  căror  valoare  estimată,  fără  TVA,  este  egală  sau  mai  mare  decât 
următoarele praguri valorice: 

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-

cadru de lucrări; 

b)  600.129  lei,  pentru  contractele  de  achiziţie  publică/acordurile-

cadru de produse şi de servicii; 

c)  3.334.050  lei,  pentru  contractele  de  achiziţie  publică/acordurile-

cadru  de  servicii  care  au  ca  obiect  servicii  sociale  şi  alte  servicii  specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2.