PASIKARTOK IR ĮSIVERTINK 
III. Nesenstanti pasakų išmonė  
I skyrius. Kodėl lietuvių liaudies pasakos vis dar reikšmingos? 
 

Peržvelk I skyriaus

, pasiklausyk pasakos „Gudri mergina“ (LRT mediateka) ir atlik užduotis. 

 
1. Sunumeruok pasakos plano dalis iš eilės. Įrašyk trūkstamus žodžius. 
PASAKOS PLANAS 
......Karalius turėjo atiduoti mergai žadėtus pinigus. 
......Karalius liepia valstiečio dukrai atlikti antrą darbą: ............................................................... . 
......Karalius užmena mįslę: kas yra ................................................................................................. . 
......Valstiečio duktė apsisupo ......................................., užsisėdo ant 
................................................., 
karaliui padovanojo ............................................., bet tas ............................................................... . 
......Karalius nori, kad valstiečio dukra ateitų nei .............................., nei 
......................................., nei........................................... ir būtų nei .........................................., nei 
.......................................... 
ir atneštų nei ......................................, nei ......................................................................................... 
........................................................................................................................................................... . 
......Vienintelė valstiečio dukra įmena karaliaus mįslę, bet šis nenori atiduoti jai žadėtų pinigų. 
......Karalius skiria valstiečio dukrai pirmą darbą: ....................................................................... . 
 
2. Pasiklausyk pasakos dar kartą ir apibūdink veikėjus. 
Veikėjas 

Būdo savybė 

Paaiškinimas remiantis pasaka 

Karalius 

 

 
 
 

 

Mergina 

 
 
 
 

 

Valstietis 

 
 
 
 

 

 
3. Pagrįsk teiginius remdamasis klausyta pasaka. Parašyk po du įrodymus. 
Kūrinys „Gudri merga“ yra pasaka.  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
Ši pasaka yra buitinė. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
Pasaka padeda pažinti pasaulį, jo tvarką. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
 
Pasakoje žavimasi žmogaus sąmoju. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Atlikęs užduotis įsivertink. 

 

PASIKARTOK IR ĮSIVERTINK 
III. Kasdienė išmintis  
II skyrius. Kaip literatūrinės pasakos perteikia tradicines vertybes?  

Peržvelk II skyriaus

, prisimink lietuvių pasaką „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“ (p. 

18–23) ir atlik užduotis. 
 
1. Rašytoja Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė remdamasi lietuvių pasaka sukūrė pjesę vaikams 
„Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“. Apibrauk požymius, iš kurių galima spręsti, kad 
kūrinys yra drama, ir juos paaiškink. 
 

Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių 

Keturių veiksmų pasaka  
VEIKIA 
 
TĖVAS 
MEILUTĖ 
ŠIAURYS 
SAULIUS 
JAUNUTIS 
<...> 
 
PIRMAS VEIKSMAS 
Pilies rūmų menėje vaikai žaidžia. Auklė verpia. 
Tėvas sėdi susirūpinęs 
 
MEILUTĖ 
Tėtis liūdnas, susimąstęs 
Gal jis serga – negaluoja? 
Tėti, tėti, kas tau skauda, 
Kad tu liūdnas? 
 
TĖVAS 
Rūpesčio turiu, dukrele. 

2. Perskaityk ir palygink lietuvių pasakos ir Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pjesės ištraukas. 
Įrašyk žodžius: veikėjų paveikslai, nuotaika, įvykių pasakojimas, dialogas, veikėjų požiūriai, 
pasakotojas 
(tinkamu linksniu). Paskutiniams trims teiginiams žodžius sugalvok pats ir juos 
įrašyk. 
     Atėjus vakarui, tuoj ir išgirdo: 

juodvarniai sukranksėjo, nusileido ir 

suėjo žmonėmis į trobą; visi 

džiaugėsi, kad pataisytos lovos ir 

padėti marškiniai su kelnėmis. Visi 

apsitaisė, eina valgyti, žiūri – jų 

duona nuraikyta. Vyresnysis sako: 

    – Lovas ir mus pačius aprėdė

2

 – 

gerai, bet kad duonos trūksta, tai 

negerai; na, bet ką padarysi! 

 

Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių 

// Gulbė karaliaus pati. Vilnius: Vaga, 

2012 

 

SAULIUS 

Mūsų lovos sutvarkytos: 

baltos, švarios... 

JAUNUTIS 

                     Gėlės, gėlės... 

kaip daržely mūsų sesės. 

SAULIUS 

Linksma, broliai brolužėliai! 

<...> 

ŠIAURYS (pašokęs

Mūsų duona nuraikyta, 

Mums skriauda čia padaryta –  

Įsisuko kas nelemtas... 

SAULIUS 

Dovaną ir tau padėjo. 

ŠIAURYS 

Dovanojo ranka viena, 

o kita mums duoną grobė. 

JAUNUTIS 

Taip mažai tenuraikyta. 

ŠIAURYS 

Pavogta. Vis tiek, kiek ėmė. 

Ryt drąsiau ims – pamatysit. 

Šeimininkas čia nelemtas 

Įsisuko. Kalną griausiu 

Ir atradęs – neatleisiu. 

JAUNUTIS 

O jei sesė... Jei meilutė ...  

 

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Raštai. T. 2. 

Vilnius: Vaga, 1987. P. 175 

 
Liaudies pasakoje susitelkiama į ............................................................., pjesėje išplėtojami 
................................................., atskleidžiami skirtingi ..................................................................... 
į situaciją. Abiejose ištraukose kuriama nuostabos, netikėtumo ............................................... . 
Liaudies pasakoje ją pajuntame iš ................................................. intonacijų: „Visi apsitaisė, 
eina valgyti, žiūri – jų duona nuraikyta.“ Pjesėje apie veikėjų jausmus sužinome iš 

........................... . Kiekvieno veikėjo kalba yra savita, atskleidžianti jo ...................................... . 
Jaunutis yra ........................................., nes ..................................................................................... . 
Saulius yra ........................................., nes ........................................................................................ . 
Šiaurys yra ........................................., nes ........................................................................................ . 
 
3. Spektaklis pirmą kartą buvo parodytas 1933 m. Klaipėdoje.  Po premjeros laikraštyje „Šiaurės 
Lietuva“ pasirodė žurnalisto Prano Razmos straipsnis „Dvylika brolių juodvarnių“. Perskaityk 
straipsnio ištraukas ir pabaik sakinius. 
 
Pasaka apie dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių, šiek tiek pakeista <...>, pritaikyta 
pamokymui, paskatinimui gera daryti. Štai ir jos turinys. Gyvena bajoras, rengiasi dar kartą 
vesti, tačiau jo sužieduotinė pareikalauja turimus 12 sūnų visiškai iš namų išvaryti. Bajoras 
supyksta, parašo įžeidžiantį laišką, dėl kurio atvyksta sužadėtinės motina – ragana. Ji paverčia 
visus brolius juodvarniais. Jų sesuo Meilutė eina jų ieškoti, širdies balso, meilės vedama. Ją lydi 
vienas iš pasakų trejukės, kvailasis brolis Širdukas, tuo tarpu, kai kiti du, protingieji broliai, visai 
sąmoningai ir gražiai prisieti prie visos pasakos, trukdo jiems. <...> 
Meilutė (G. Jakavičiūtė) ir Širdukas (E. Bindokaitė) visur buvo nuoširdūs, gražūs, atsidėję ir 
rūpestingai ėjo likimo skirtas pareigas – brolių juodvarnių ieškoti. Protuolis (A. Radzevičius) ir 
gudruolis (S. Jokna), nors protingi ir gudrūs, tačiau būdami pavydūs, nenuoširdūs, nemoką 
mylėti, užjausti, būdami materialistai

1

, savanaudžiai, niekur neturėjo pasisekimo, nes tos visos 

jų „gerosios“ ypatybės buvo aiškiai matomos.  

Šiaurės Lietuva. Nr. 4 (154). 1933 m. sausio mėn. 22 d. 

 
 

Iš liaudies pasakos rašytoja perėmė šias vertybes: ........................................................................ . 
Naujai pateikė šias vertybes: ............................................................................................................ . 
Rašytojos sumanymą į pasaką įtraukti tris brolius vertinu ........................................................, 
nes 
........................................................................................................................................................... . 

                                                           

1

 

Materialistas – žmogus, viską vertinantis naudos požiūriu. 

 

Idėja tėvą pavaizduoti kitokį nei liaudies pasakoje yra ........................................................., nes 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... .  
 

 

 

PASIKARTOK IR ĮSIVERTINK 
IV. Nuotykiai brandina ir suburia draugus  
I skyrius. Kaip atrandami, pažįstami, išbandomi draugai?
 
 

Peržvelk I skyriaus

ir atlik užduotis. 

 

1. Prisimink per III temos pamokas skaitytas pasakas (žr. turinį, p. 2). Sujunk pabirusias jų 
išplėstinio plano dalis su siužeto dalių ir pasakų pavadinimais ( žr. 

,

 p. 85)

 

 

2. Prisiminęs Vilės Vėl apsakymą ,,Kaip mes išgarsėjome“, surašyk įvykių, kuriuos sieja 

priežasties ir pasekmės ryšiai, grandinę (remkis 

,

 p. 94). 

 
Živilė pavydėjo seseriai Mykolo dėmesio, todėl .............................................................................. . 
Kadangi ......................................................................................................................, tai vaikai ten 
pasiklydo. ......................................................................................., todėl Živilę ir Mykolą suvienijo 
bendras rūpestis dėl Dienos sveikatos.  

Kadangi ................................................ ir .............................................................., rytą vaikai sekė 
džipų vėžėmis ir juos išgelbėjo pasieniečiai. .................................................................................... 
..................................................................................................................................., dėl to jais verta 
didžiuotis. 
 
3. Pažymėk, kuri iš dviejų Vilės Vėl apsakymo „Kaip mes išgarsėjome“ ištraukų yra labiau 

intriguojanti. Parašyk, kodėl taip manai. (Remkis 

, p. 

99.)  

 

.............

 

,,Ne iš karto nubudau, kad galėčiau klausytis. Pagaliau išgirdau. Joks gyvas padaras 

tokio kraupaus garso skleisti negali.“ 

............. 

,,Oras vis labiau bjuro. Pušys šniokštė, braškėjo, visai čia pat traškėdamos lūžo senos 

šakos, o tiesiai ant mūsų galvų krito vėjo nudraskytos spyglių kekės.“ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 
 
Atl

ikęs užduotis įsivertink. 

 

 

 

PASIKARTOK IR ĮSIVERTINK 
IV. Nuotykiai brandina ir suburia draugus  
II skyrius. Kaip puoselėjama draugystė?  
 

Peržvelk II skyriaus 

ir pasitikrink, ko išmokai.  

 
1. Kaip kuriami Vlado Dautarto apysakos „Žydrieji jungos“ ir Rimtauto Rimšos apysakos „Ne 
Karibų kruizas“ veikėjų paveikslai? Įrašyk į lentelę tinkamas citatas. 

 

Apysakos „Žydrieji jungos“ 
žodžiai, kuriais kuriamas 
Šarūno paveikslas 

Apysakos „Ne Karibų 
kruizas“ žodžiai, kuriais 
kuriamas Igno paveikslas 

Išvaizda 

 
 

 

Asmenybės bruožai 

 

 

Veikėjo kalba 

 

 

Veikėjo elgesys, veiksmai 

 

 

Veikėjo mąstymas, emocijos 

 

 

 

2. Remdamasis 1 užduoties citatomis palygink Igną ir Šarūną. Įrašyk, kuo jie skiriasi ir kuo yra 
panašūs. 

Šarūnas 

Abu veikėjai 

Ignas 

 

 

 

 

3. Pasakyk savo nuomonę apie aptartus veikėjus. Su kuriuo iš jų labiausiai norėtum draugauti? 

Remdamasis 

 (p. 124), 1 ir 2 užduotimis savo pasirinkimą pagrįsk. Gali naudotis čia 

pateikiama pradžia.  
 
Labiausiai norėčiau draugauti su ..................................., nes .......................................................... 
............................................................................................................................................................ . 
Be to, .......................................................................................  ir ....................................................... 
..............................................................................................................................................................
 
 
 
Atlikęs užduotis įsivertink.