ﺔ وﻧﺳ ﻒﺻﻧ ﺔﻣ ﺣُﻣ ﺔ ﻣﻠﻋ ﺔﻠﺟﻣ

 

ردﺻﺗ

 

 نﻋ

  

ﺔ رﺗﻟا ﺔ ﻠ

 

ﺔﺗارﺻﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ

 

 -

 

ﺎ ﺑﯾﻟ

  

  
  

ﻌﺗ

ﻰﻧ

 

تﺎﺳاردﻟاو ثوﺣ ﻟا رﺷﻧﺑ

  

ﺔﺗﺣ ﻟاو ﺔ ﺳﺎﺳﻷاو ﺔ ﻧﺎﺳﻧﻹا موﻠﻌﻟا ﻲﻓ

  

  
  
  

 ددﻌﻟا

لوﻷا

  

 

نﺎﺿﻣر

 

1435

ه

 

 

 وﯾ

وﯾ

 

2014

 م

  

  

    

              

 

2

 

 

  

  
  
  
  

 ﻒﺗﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻫ

 :

  

 

00218512631845

 

00218512631846

 

 سﻛﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻓ

:

  

  

00218512632517

 

 دـــــــــــــــــــ رﺑﻟا قودﻧـــــــــــــــــــﺻ

 :

  

 

2478

 

ﻲﻧورﺗﻛﻟﻹا ﻊــــﻗوﻣﻟا

 

 ﺔـ ﻠﻛﻠﻟ

 :

  

 

http://edu.misuratau.edu.ly 

دـــ رﺑﻟا

 

ﻲـــﻧورﺗﻛﻟﻹا

 

ﺔـــ ﻠﻛﻠﻟ

 

 :

  

ﺔﻠﺟﻣ

  

edu.misurata@yahoo.com 

 

دــ رﺑﻟا

 

ﻲــﻧورﺗﻛﻟﻹا

 

ﺔــﻠﺟﻣﻠﻟ

 

 :

  

 

  

Journal_edu.misurata@yahoo.com

 

ءارﻵا

 

ةدراوﻟا

 

ﺔﻠﺟﻣﻟا ﻲﻓ

 

 

رﺑﻌﺗ

 

ةرورﺿﻟﺎ

 

نﻋ

 

أر

 

ﺔﺋﯾﻫ

 

ررﺣﺗﻟا

  

وأ

 

ﺔﺳﺎ ﺳ

 

ﻟا

ﺔ ﻠﻛ

 

وأ

 

ﻟا

ﺔﻌﻣﺎﺟ

 

  

  
  
  
  

ﻊﻴﲨ

 

ﻕﻮﻘﳊﺍ

 

ﺔﻇﻮﻔﳏ

 

ﺔﻠﺠﻤﻠﻟ

 

ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ

   

 

ﺔﻴﻠﻛ

 

ﺔﻴﺑﱰﻟﺍ

  

ـــــ 

 

ﺔﻌﻣﺎﺟ

 

ﺔﺗﺍﺮﺼﻣ

  

2014

 

 

 

    

              

 

3

 

 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

              

 

4

 

 

  

 مﺎﻌﻟا فرﺷﻣﻟا

  

 

  

 ر رﺣﺗﻟا س ﺋر

  

 

 

  

 ر رﺣﺗﻟا رﯾدﻣ

  

 

 

  

  وﻐﻠﻟا ﺢ ﺣﺻﺗﻟا

  

 

 

ر رﺣﺗﻟا ءﺎﺿﻋأ

  

 

 

    

              

 

5

 

 

 

أ.

د 

 /

ﻞــــــــــــــــــــــﯾﻘﻋ

 

 

رﺎــــــــــــــــــــــرﺑﻟا

  

 أ.د

 

 /

دــــــــــــــــﺑﻋ

 

 

 

بﻬــــــــــــــــﺷﻷا

  

 أ.د

 

 /

 

دوــــــــــﻣﺣﻣ

 

نــــــــــﺑ

 

ةدــــــــــﯾﻣﺣ

  

 أ.د

 

 /

 

نـــــــــــــــــــــﺳﺣ

 

ـــــــــــــــــــــ وﺑأ

ـر

  

 أ.د

 

 /

دــﻣﺣأ

 

دـــﺑﻋ

 

ﻲﻟﺎـــﻌﻟا

 

بـــﻫ

 

ﺢ رـــﻟا

  

 د 

 /

ﻰﻔطــــــــــﺻﻣ

 

 

وــــــــــﺑأ

 

ﺔﻟﺎﻌــــــــــﺷ

  

 د 

 /

رﻫﺎـــــــــــطﻟا

 

 

نـــــــــــﺑ

 

دوﻌـــــــــــﺳﻣ

  

  د

 /

بوـــــــــــــــــــــﺟﺣﻣ نﯾــــــــــــــــــــﺳﺣ ﷴ

  

  د

 /

ﺔـــــــــــﻟﺎﺗﺧوﺑ رﺎـــــــــــﺗﺧﻣ م ﻫارـــــــــــﺑإ

  

  د

 /

 رﯾــــــــــــــــــــــــﺷ ا ﷴ حﺎــــــــــــــــــــــــﺗﻔﻣ

  

 

  
  
  
  

    

              

 

6

 

 

 ﺔﻠﺟﻣﻟﺎ  رــﺷﻧﻟا دﻋاوـﻗ

  

ﺔــﻠﺟﻣﻟا

 

ﺔــ ﻣﻠﻌﻟا

 

ﺔــ ﻠﻛﻟ

 

ﺔــ رﺗﻟا

 

 

ﺔــﻌﻣﺎﺟ

 

ﺔﺗارــﺻﻣ

 

ﺔــﻠﺟﻣ

 

ﺔــﻣ ﺣﻣ

 

مﺗــﻬﺗ

 

رــﺷﻧﺑ

 

ثوــﺣ ﻟا

 

تﺎــﺳاردﻟاو

 

ﺔ ﻣﻠﻌﻟا

 

ةدﺎﺟﻟا

 

ةدﯾدﺟﻟاو

 

ﻲﻓ

 

موﻠﻌﻟا

 

ﺔ ﻧﺎﺳﻧﻹا

 

ﺔـــﯾﺳﺎﺳﻷاو

 

ﺣ ﻟاو

ﺗﺔ

 

ﺎﻘﻓو

 

اوﺿﻠﻟ

 

ﺔ ﻟﺎﺗﻟا

 :

  

-

 

ﻞـــﺑﻘﺗ

 

ثوـــﺣ ﻟا

 

ـــﻐﻠﻟﺎ

ﺔ 

ﺔـــ رﻌﻟا

 

ﺔـــزﯾﻠﺟﻧﻹاو

  

و

ﺔ ـــﺳﻧرﻔﻟا

 ،

ﺔ وﺣـــﺻﻣ

 

صـــﺧﻠﻣ

 

ثـــﺣ ﻠﻟ

 

ﺎـــﻣ ﻓ

 

 

زوﺎــﺟﯾ

 

100

 

ﺔــﻣﻠ

 .

  

-

 

ﻊﺿﺧﺗ

 

ثوـﺣ ﻟا

 

مـﯾﯾﻘﺗﻠﻟ

 

نﻣ

 

ﻞﺑﻗ

 

نﯾﻣ ﺣﻣ

 

نﯾﺻﺗﺧﻣ

 

مـﻫرﺎﺗﺧﺗ

 

ﺔﺋﯾﻫ

 

رــرﺣﺗﻟا

  )

 ًﺎرﺳ

 

 (

ﺔﻠﺟﻣﻟاو

 

رــﯾﻏ

 

ﺔــﻣزﻠﻣ

 

درــﺑ

 

ثوــﺣ ﻟا

 

 ،

ترــﺷﻧ

 

مأ

 

مــﻟ

 

رــﺷﻧﺗ

.

  

-

 

ةرورﺿ

 

نأ

 

 نوﻛﺗ

 

ثوﺣ ﻟا

 

ةرﻛﺗﺑﻣ

 

مــﻟو

 

ﺑﺳ

 

ﺎﻫرﺷﻧ

 

وأ

 

ﻊﻓدﻟا

 

ﺎﻬﺑ

 

 

ﺔﻋوﺑطﻣ

 

 رﺧأ

 

ﺳ ﻟو

ت

 

 ًاءزﺟ

 

نﻣ

 

ﺔﺳارد

 

ﺔﻘ ﺎﺳ

 

تدﻋأ

 

ﻞﯾﻧﻟ

 

ﺔــﺟرد

 

ﺔــﯾﻣﻠﻋ

.

  

-

 

دـــــﯾﻘﺗﻟا

 

لوــــــﺻﻷﺎ

 

ﺔـــــ ﻣﻠﻌﻟا

 

ثـــــﺣ ﻠﻟ

 

ﻲـــــﻣﻠﻌﻟا

 ،

 نوـــــــﻛﺗو

 

تﺎـــــﺳﺎ ﺗﻗﻻا

 

تﺎﻧﯾﻣـــــﺿﺗﻟاو

 

شﻣاوـــــﻬﻟاو

 

ﺔﻠﺳﻠﺳﺗﻣ

 

مﺎﻗرﻷا

 

 ،

ﻲﻓ

 

ﺔ ﺎﻬﻧ

 

ثﺣ ﻟا

  

و

 نوﻛﺗ

 

ﻊﺟارﻣﻟا

 

ﻰﻠﻋ

 

وــﺣﻧﻟا

 

ﻲـــﻟﺎﺗﻟا

:

 

1

.

 

ﺔ ﺳﻧﻟﺎ

 

بﺎــﺗﻛﻠﻟ

 

 /

ﻒـﻟؤﻣﻟا

 ،

ناوــﻧﻌﻟا

 ،

راد

 

رــﺷﻧﻟا

 ،

نﺎــ ﻣ

 

رﺷﻧﻟا

 ،

ﺔـﻧﺳ

 

رــﺷﻧﻟا

.

  

2

.

 

ﺔ ﺳﻧﻟﺎ

 

ﺔ رودﻠﻟ

 

 /

ﻒﻟؤﻣﻟا

 

 ،

ﺔﻧﺳﻟا

 ،

ناوﻧﻋ

 

ثﺣ ﻟا

 ،

مﺳا

 

ﺔ رودﻟا

 ،

نﺎ ﻣ

 

ﺎﻫرودﺻ

 ،

ددﻌﻟا

 ،

ﺔﺣﻔﺻﻟا

.

  

3

.

 

ﺔ ﺳﻧﻟﺎ

 

ﻊـﻗاوﻣﻠﻟ

 

 :

مـﺳا

 

ﻊـﻗوﻣﻟا

 

ﻪﻠﯾﺻﺎﻔﺗو

 ،

مـﺳا

 

ﻒﻟؤﻣﻟا

 ،

ﺦـ رﺎﺗ

 

ةرﺎ زـﻟا

.

  

-

 

 

دزﯾ

 

ثﺣ ﻟا

 

ﻲــﻓ

 

ﻪـﺗﺎﺣﻔﺻ

 

نـﻋ

 

نﯾﺛﻼﺛ

 

ﻲـﻓ

 

موــﻠﻌﻟا

 

ﺔـﯾﻧﺎﺳﻧﻹا

  ،

نرـﺷﻋو

 

ﻲـﻓ

 

موـﻠﻌﻟا

 

ﺔ ﺛﺣ ﻟا

 

ﺔ ﻘ ﺑطﺗﻟاو

.

 

-

 

ﻞـــﺳرﺗ

 

ثوـــﺣ ﻟا

 

ﻰـــﻠﻋ

 

صرــــﻗ

 

 نرـــﻣ

 

وأ

 

صرـــﻗ

 

ﺞﻣدـــﻣ

 ،

ﺔــــﻘﻓرﻣ

 

ددـــﻌ

 

ثﻼـــﺛ

 

ﺦـــﺳﻧ

 

ﺔـــ ﻗرو

 ،

ﻊـــﻣ

 

ةﺎـــــﻋارﻣ

 

كرــــﺗ

 

شﻣﺎــــﻫ

 

  وــــﻠﻋ

 

ﻊــــﻗاوﺑ

 

5

 

مــــﺳ

 

ﻲـــــﻠﻔﺳو

 

5

 

مــــﺳ

 

و

 

4

 

مــــﺳ

 

ﻰــــﻠﻋ

 

نﯾــــﻣ

 

رﺎـــــﺳ و

 

ﺔــــﺣﻔﺻﻟا

 ،

ﺧو

 

Simplified Arabic

 

مـــﺟﺣ

 

14

 

و

12

 

شﻣﺎـﻬﻠﻟ

 ،

ناوـﻧﻌﻟاو

 

س ﺋرـﻟا

 

مـﺟﺣ

 

16

 

ﻣﺎﻏ

 ،

ﻧﻌﻟاو

ﺎ و

ن

 

ﺔ ﻋرﻔﻟا

 

مﺟﺣ

 

14

 

ﻣﺎﻏ

 ،

كرــﺗو

 

ﺔﻓﺎﺳﻣ

 

ةدﺣاو

 

ﻘﻓ

 

نﯾﺑ

 

رـــطﺳﻷا

.

 

-

 

ﻞﺳرﺗ

 

ﻰﻟإ

 

بﺣﺎﺻ

 

ثﺣ ﻟا

 

روﺷﻧﻣﻟا

 

ثﻼﺛ

 

ﺦﺳﻧ

 

نﻣ

 

ﺔﻠﺟﻣﻟا

.

 

-

 

 نوﻛﺗ

 

تﻼﺳارﻣﻟا

 

مــﺳﺎ

 

س ﺋر

 

وأ

 

رـﯾدﻣ

 

رــرﺣﺗﻟا

.

 

-

 

ﻞﺳرﯾ

 

ثﺣﺎـﺑﻟا

 

 ةرﯾﺳﻟا

ﺔـﯾﺗاذﻟا

 

ضرﻐـﻟ

 

ﻒرﻌﺗﻟا

 

ﯾﺛوﺗﻟاو

.

 

ﺔﻠﺟﻣﻟا ر رﺣﺗ ﺔﺋﯾﻫ

 

 

    

              

 

7

 

 

 

عوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺿوﻣﻟا

  

ﺔﺣﻔﺻﻟا

  

ﺔ ﺣﺎﺗﺗﻓﻻا

 

8

  

 ﺔ رﺗﻟا ﺔ ﻠ

ﻲﻓ

 

روطﺳ

 

9

  

ثﺣ ﻟا

 

لوﻷا

:

 

 نوﯾﻧﺎﻣﺛﻌﻟا

 

ةرﺎﺿﺣﻟاو

  

أ.

د

 .

ﻞﯾﻘﻋ

 

 ﷴ

رﺎرـﺑﻟا

 

10

  

ثﺣ ﻟا

 

ﻲﻧﺎﺛﻟا

:

 

دﺎﻬطﺿا

 

ةرطﺎ ﻷا

 

نﺎﻣورﻟا

 

 ﻷ

عﺎ ﺗ

 

ﺔﻧﺎ دﻟا

 

ﺔ ﺣ ﺳﻣﻟا

  

د

 .

ﺔﺷ دﻧا ﷴ دﻣﺣأ

  

60

  

ثﺣ ﻟا

 

ثﻟﺎﺛﻟا

:

 

ءﺎﻧﺑ

 

ةدﯾﺻﻘﻟا

 

ﺔّرﻌﻟا

 

ﺔ ّرﻣﻟا

 

ﻲﻓ

 

تﺎﻘّﻠﻌﻣﻟا

 

)

ﺔﻘّﻠﻌﻣ

 

 ئرﻣا

 

س ﻘﻟا

 

ﺎًﺟذوﻣﻧأ

(

  

 د

 .

ﻲﻠﻋ

 

دﻣﺣأ

 

دﺑﻋ

 

دﯾﻣﺣﻟا

  

96

  

ثﺣ ﻟا

 

ﻊ ارﻟا

:

 

تﺎﻐّﻠﻟا

 

ﺔّرﻌﻟا

 

ﻲﻓ

 

سرّدﻟا

 

 ّيوﺣّﻧﻟا

  

د

 .

 قزﺎﻣﻟا مﻟﺎﺳ ﻰﻔطﺻﻣ

 

123

 

ثﺣ ﻟا

 

سﻣﺎﺧﻟا

:

 

رﯾﺛﺄﺗﻟا

 

رﺛﺄﺗﻟاو

 

نﯾﺑ

 

ﺔﻐﻠﻟا

 

نﯾّدﻟاو

ﻊﻓاود

 

بﺎ ﺳأو

  

د

 .

زﻋ

 

نﯾدﻟا

 

دﻣﺣأ

 

دﺑﻋ

 

ﻲﻟﺎﻌﻟا

 

164

  

ثﺣ ﻟا

 

سدﺎﺳﻟا

:

 

  وﺗﺳﻣﻟا

 

ﻲﻟﻻّدﻟا

 

ﻲﻓ

 

رﻌﺷ

 

تﺎّﻗﱡرﻟا

 

 )

جذﺎﻣﻧ

 

ةرﺎﺗﺧﻣ

 (

  

د

 .

دﺑﻋ

 

 

دﻣﺣأ

 

تاوﺗوﻟا

  

186

  

ثﺣ ﻟا

 

ﻊ ﺎﺳﻟا

:

 

ةﺎ ﺣﻟا

ةرﻛﻓ

 

ثوﺣ و

 

نﯾﺑ

 

ﺔﻔﺳﻠﻔﻟا

 

مﻠﻌﻟاو

 

 )

ﻞﯾﻠﺣﺗ

 

ﻲﻔﺳﻠﻓ

 (

 

  

د

 .

بوﺟﺣﻣ نﯾﺳﺣ دّﻣﺣﻣ

 

223

  

ثﺣ ﻟا

 

نﻣﺎﺛﻟا

:

 

 ود

ر

 

تﻼﺧدﺗﻟا

 

ﺔ رﺣﺳﻔﻧﻟا

 

ﻲﻓ

 

ﺔ ﻣﻧﺗ

 

تارﺎﻬﻣ

 

ﻞﻔطﻟا

 

دﺣوﺗﻟا

 

)

برﺎﺟﺗ

 

ﺔ ﺑﯾﻟ

(

 

  

د

 .

ﻲﻧﺎﻣﻘﺷﻟا حﺎﺗﻔﻣ ﻰﻔطﺻﻣ

 

263

  

ثﺣ ﻟا

 

ﻊﺳﺎﺗﻟا

:

 

ﺔﻟدﺎﻌﻣ

 

فﺎﻔ

 

ﺔ ـﻠﺿﺎﻔﺗﻟا

 

ﻲﻓ

 

ﺔﺛﻼﺛ

 

تارﯾﻐﺗﻣ

)

ﺔﺷﻗﺎﻧﻣ

 

 قرط

 

ﻞﺣﻟا

(

  

أ

 .

رﯾدﻣﻟا ﷴ ﻲﻠﻋ

 

295

  

    

              

 

8

 

 

 َﺣﻟا

 ُدﻣ

 

،ﻪ ﻟوﻟ

 

ةﻼﺻﻟاو

 

مﻼﺳﻟاو

 

ﻰﻠﻋ

 

،ﻪ ﺑﻧ

 

ﺎﻣأ

 

دﻌ

:

  

اذﻬﻓ

 

وﻫ

 

ددﻌﻟا

 

لوﻷا

 

نـﻣ

 

ﺔـﻠﺟﻣﻟا

 

ﺔـ ﻣﻠﻌﻟا

 

ﺔـ ﻠﻛﻟ

 

،ﺔـ رﺗﻟا

 

ﻲـﻫو

 

ﺔـﻠﺟﻣ

 

رـﺷﻧﺗ

 

ثﺎـــﺣ ﻷا

 

ﻲـــﻓ

 

تﻻﺎـــﺟﻣ

 

موـــﻠﻌﻟا

 

ﺔ ﻧﺎـــﺳﻧﻹا

 

ﺔـــﺗﺣ ﻟاو

 

،ﺔ ـــﺳﺎﺳﻷاو

 

دـــﻗو

 

تـــﻧ ﻣﺗ

 

ﺔـــﺋﯾﻫ

 

رـرﺣﺗﻟا

 

نــﻣ

 

جارــﺧإ

 

اذــﻫ

 

دوــﻟوﻣﻟا

 

دــﯾدﺟﻟا

 

رـ ﻟا

 

ﻰــﻟإ

 

زــﯾﺣ

 

دوــﺟوﻟا

 

دــﻌ

 

رــﺳﻌﺗ

 

س ــﻟ

 

ﻞـﻗأ

 

ﻪ ﺎ ـﺳأ

 

ﺎـﻣ

 

رـﻣﺗ

 

ﻪــ

 

ﺎـﻧدﻼ

 

نـﻣ

 

برـ

 

دﺋادـﺷو

 

ةرﻫﺎــظ

 

ﻞﺧادـﻠﻟ

 

ﻞـﺑ

 

مﻟﺎـﻌﻠﻟ

 

،ﻊــﻣﺟأ

 

لﺄﺳﻧ

 

 

نأ

 

جرﻔ

 

ﺎﻬﻘ ﺿ

 

ﻲﻓ

 

برﻘﻟا

 

ﻞﺟﺎﻌﻟا

.

  

نإ

 

اذﻫ

 

ددﻌﻟا

 

لوﻷا

 

ﻰﻠﻋ

 

ﻞﻗﻷا

 

وﻫ

 

دﻬﺟ

 

دﺗﺑﻣﻟا

 

،ﻞـﻘﻣﻟا

 

ﻪـﻧﻛﻟ

 

 ًﺎـﺿ أ

 

دـﻬﺟ

 

مﻣﺻﻣﻟا

 

،قدﺎﺻﻟاو

 

نﺣﻧو

 

ذإ

 

ﻪﻣدﻘﻧ

 

نﯾﺛﺣﺎ ﻠﻟ

 

ءاّرﻘﻟاو

 

ﻞـﻣﺄﻧ

 

نأ

 

ﻩوـﻠﺑﻘﺗﯾ

 

،ﺎـﺿرﻟﺎ

 

ﻲـﻓ

 

تﻗوﻟا

 

ذـﻟا

 

نـﻠﻌﻧ

 

ﻪـ ﻓ

 

نـﻋ

 

ﺎـﻧﻠﺑﻘﺗ

 

نـﺣﻧ

 

 ًﺎـﺿ أ

 

ﺗﺎـظﺣﻼﻣﻟ

م 

ﺗﺎـﻘ ﻠﻌﺗو

م 

ﺗﺎﻣﺎﻬـﺳٕاو

م 

ﺔﻣرﻛﻟا

.

  

ﻲﺿﺗﻘ و

 

بﺟاوﻟا

 

نأ

 

مدﻘﺗﺗ

 

ﺔﻠﺟﻣﻟا

 

ر ﺷﻟﺎ

 

ﻞزﺟﻟا

 

ﻞـﻛﻟ

 

نـﻣ

 

مﻬـﺳأ

 

ﻲـﻓ

 

اذـﻫ

 

ددــﻌﻟا

 

 ًﺎــﺛﺣﺎ

 

وأ

 

 ًﺎــﻌﺟارﻣ

 

وأ

 

 ًﺎﻘّﻗدــﻣ

 

وأ

 

،ًﺎــﻣّﻘﻣ

 

ﺎــﻣ

 

مدــﻘﺗﺗ

 

ةدﺎــﻣﻌﻟ

 

ﺔــ ﻠ

 

ﺔــ رﺗﻟا

 

ةرادٕاو

 

ﺔـــﻌﻣﺎﺟ

 

ﺔﺗارـــﺻﻣ

 

،ﺔـــ ﺗﻔﻟا

 

صﺧﻷﺎـــ و

 

بـــﺗ ﻣ

 

ةدوـــﺟﻟا

 

ﺔـــﻌﻣﺎﺟﻟﺎ

، 

ﻲـــﻬﻓ

 

نـــﻣ

 

ﻰﻟوـــﺗﯾ

 

ﻞ وﻣﺗﻟا

 

مﻋدﻟاو

 

ﻲﻟﺎﻣﻟا

 

ﻩذﻬﻟ

 

ﺔﻋوﺑطﻣﻟا

 

ةدﯾﻟوﻟا

 

ﻲﺗﻟا

 

نﯾﺑ

 

م دﯾأ

  

س ﺋر

 

ر رﺣﺗﻟا

  

   
   

    

              

 

9

 

 

رﺑﺗﻌُﺗ

 

ﺔ ﻠ

 

ﺔـ رﺗﻟا

 

رـﺑﻛأ

 

تﺎـ ﻠ

 

ﺔـﻌﻣﺎﺟ

 

ﺔﺗارـﺻﻣ

 

نـﻣ

 

ثـﯾﺣ

 

ﺔـﻓﺎﺛ

 

بﻼـطﻟا

 

،ةذﺗﺎــــــــﺳﻷاو

 

ﻲـــــﻫو

 

ﺔـــــــﻌﻠﻗ

 

ﺔـــــ ﻣﻠﻋ

 

ﺔﺧﻣﺎـــــﺷ

 

تﺋـــــﺷﻧُأ

 

نـــــﻣ

 

ﻞـــــﺟأ

 

دـــــﺳ

 

صﻘﻧـــــﻟا

 

ﻲـــــﻓ

 

تﺎـــــﺟﺎ ﺗﺣا

 

ﺔـــــﻘطﻧﻣﻟا

 

نﻣ

 

نﯾﻣﻠﻌﻣﻟا

 

تﺎﻣﻠﻌﻣﻟاو

 

ﻲﻓ

 

ﻒـﻠﺗﺧﻣ

 

تﺎـﺻﺻﺧﺗﻟا

 

،ﺔـ ﻣﻠﻌﻟا

 

ﻊـــﻘﺗو

 

ﺔـــ ﻠﻛﻟا

 

ﻲـــﻓ

 

ﺔـــﻘطﻧﻣ

 

ةرـــزﺟﻟا

 

ﺔﺗارـــﺻﻣ

 

 ًﺎـــــــﺑرﻗ

 

نـــﻣ

 

ﺊطﺎـــﺷ

 

رـــﺣ ﻟا

 

ض ـــﺑﻷا

 

ﺳوــــﺗﻣﻟا

 

ﻲرـــﻏ

 

زــ رﻣ

 

ﺔـــــﻧﯾدﻣ

 

ﺔﺗارــﺻﻣ

 

ﻲﻟاوـﺣ

 )

8

 (

رـــــﺗﻣوﻠﯾ

 

ﻲــﻓ

 

ﺔــﻘطﻧﻣ

 

ﻊــﻣﺟﺗ

 

نﯾﺑ

 

م ﺳﻧ

 

رﺣ ﻟا

 

ﻞﯾﻠﻌﻟا

 

ﺢ ﻓو

 

رﺎﺟﺷﻷا

 

ﺔﻠﯾﻠظﻟا

.

 

ﺊﺷﻧُأ

 

اذﻫ

 

ﻓرﻣﻟا

 

ﻲﻣ ﻠﻌﺗﻟا

 

بﺟوﻣ

 

رارﻘﻟا

 

مﻗر

 

1258

 

ﺔﻧﺳﻟ

 

1996

 

،م

 

نﺄﺷ

 

ءﺎﺷﻧإ

 

دﻬﻌﻣﻟا

 

ﻲﻟﺎﻌﻟا

 

دادﻋﻹ

 

ﯾﻣﻠﻌﻣﻟا

ن

، 

ﺢﺗُﺗﻓاو

 

اذﻫ

 

حرﺻﻟا

 

ﻲﻣ ﻠﻌﺗﻟا

 

موﯾ

 

س ﻣﺧﻟا

 

ﻓاوﻣﻟا

 

17

 

 /

10

 

 /

1996

 م

.

 

 

 ًارﺎـــ ﺗﻋاو

 

نـــﻣ

 

1

 

 /

1

 

 /

2005

 م

 

تـــﻟآ

 

ﺔــــﯾﻌ ﺗ

 

دــــــﻬﻌﻣﻟا

 

ﻰـــﻟإ

 

ﺔـــﻌﻣﺎﺟ

 

ﻊ ﺎـــﺳﻟا

 

نـــﻣ

 

رـــــــ وﺗﻛأ

 

تــﺣﺗ

 

ﻰﻣــﺳﻣ

 

ﺔــ ﻠ

 

نﯾــﻣﻠﻌﻣﻟا

 

ﺔﺗارــﺻﻣ

 

بــﺟوﻣ

 

رارــﻘﻟا

 

 رازوــﻟا

 

مــﻗر

 

 )

2

 

 (

ﺔﻧــﺳﻟ

 

2005

 

،م

 

مــﺛ

 

تﯾﻣــ ُﺳ

 

مــﺳﺎ

 

ﺔــ ﻠ

 

ﺔــ رﺗﻟا

 

 ًارﺎــ ﺗﻋا

 

نــﻣ

 

ﻞــﺻﻓ

 

ﻒــرﺧﻟا

 

نــﻣ

 

مﺎــﻌﻟا

 

ﻲﻌﻣﺎــﺟﻟا

 

2009

 

 

2010

 

،م

 

 ًءﺎﻧﺑ

 

ﻰﻠﻋ

 

رارﻗ

 

ﺔــﻧﺟﻠﻟا

 

ﺔ ﻧطوﻟا

 

ﺎﺟﻠﻟ

تﺎـﻌ

.

 

ﻲــــﻓو

 

ﻞــــﺻﻓ

 

ﻊــــ رﻟا

 

2010

 

،م

 

مــــﺗ

 

رــــﯾﯾﻐﺗ

 

مــــﺳا

 

ﺔــــﻌﻣﺎﺟ

 

7

 

ر وــــﺗﻛأ

 

ﻰــــﻟإ

 "

ﺔــــﻌﻣﺎﺟ

 

ﺔﺗارﺻﻣ

 

تﻟآو

 

ﺔـﯾﻌ ﺗ

 

ﺔ ﻠﻛﻟا

 

ﺎﻬﻟ

 

تﺣﺗ

 

ﺎﻫﺎﻣﺳﻣ

 

ﻲﻟﺎﺣﻟا

 

 "

ﺔ ﻠ

 

ﺔ رﺗﻟا

 

 

ﺔﻌﻣﺎﺟ

 

ﺔﺗارﺻﻣ

 

."

  

مـــﺿﺗو

 

ﺔـــ ﻠﻛﻟا

 

نﻵا

 

17

 

 ًﺎﻣـــﺳﻗ

 

 ًﺎـــ ﻣﻠﻋ

 

،ًﺎـــ ﺑدأو

 

ﻞـــﻣﻌﺗو

 

ﺔـــ ﻠﻛﻟا

 

ﻰـــﻠﻋ

 

م دـــﻘﺗ

 

م ـــﻠﻌﺗﻟا

 

ﻲﻌﻣﺎـــﺟﻟا

 

ﻩر وــــطﺗو

 

ﺔـــ ﻟودﻟاو ﺔــــ ﻧطوﻟا رﯾﯾﺎــــﻌﻣﻟا  ــــﻓو

، 

 ًﺔ ﻋﺎــــﺳ

 

نأ

 

 نوــــﻛﺗ

 

 ًازــــ رﻣ

 

ﺔطــــﺷﻧﻸﻟ

 

تﺎﻣدـﺧﻟاو

 

ﺞﻣارـﺑﻟاو

 

ةزـﻔﺣﻣﻟا

 

ﺔـ ﻣﻧﺗﻟ

 

رداوـﻛﻟا

 

ﺔرـﺷ ﻟا

 

،ﺔـ ورﺗﻟا

 

ءﺎـﻘﺗرﻻاو

 

ﻊﻣﺗﺟﻣﻟﺎـ

 

ﺔـ ﻛاوﻣﻟ

 

بﻟﺎطﻣ

 

رﺻﻌﻟا

 

ﻪﺗارﯾﻐﺗﻣو

 

ﺔ ﻠﺣﻣﻟا

 

،ﺔ ﻟودﻟاو

 

ﻰﻌﺳﺗو

 

ﻰﻟإ

 

ـﯾﻘﺣﺗ

 

ةدﺎـرﻟا

 

ﻲـﻓ

 

سردـﺗ

 

موـﻠﻌﻟا

 

ﻒـــﻠﺗﺧﻣ

 

ﺎـــﻬﻋورﻓ

 

ﺔـــ ﻣﻧﺗو

 

تارﺎـــﻬﻣﻟا

 

ﺔـــر ﻔﻟا

 

،ﺔ وﻠـــﺳﻟاو

 

ﻞـــﺻاوﺗﻟاو

 

ﻊـــﻣ

 

تﺎـــﻓﺎﻘﺛﻟا

 

 رـــﺧﻷا

 

ﺔﻘرط

 

نﻣﺿﺗ

 

ﺎﻔﺣﻟا

 

ﻰﻠﻋ

 

ﺎﻧﺗ وﻫ

 

ﺔ رﻌﻟا

 

ﺔ ﻣﻼﺳﻹاو

.